Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

68 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • boer
 • vallen
 • Een lifter valt van een motor af, en de motorrijder gaat terug om hem te zoeken. Maar voorbijgangers hebben de man gedood: omdat hij zijn jas verkeerd om aan had, dachten ze dat zijn hoofd omgedraaid…

sage uit 1937
 • Aan de vaart woonde een heks in een klein huisje met onder en bovendeur, waar ze uit keek. Een boer, die te Haamstede
 • Een boer wil met het hout dat hij gekocht heeft de vaart oversteken. Langs de vaart woont een heks die vanuit haar deur
 • op de vaart kan kijken. Wanneer de boer wil overvaren, slaat zijn schuit twee maal om. De boer beschuldigt de heks ervan
 • boer
 • vallen
 • Een boer wil met het hout dat hij gekocht heeft de vaart oversteken. Langs de vaart woont een heks die vanuit haar deur op de vaart kan kijken. Wanneer de boer wil overvaren, slaat zijn schuit twee…

sprookje uit 1966
 • great boer, dy hie wol tsien kij, mar Knoltsje hie mar ien kou. Hearke seach mei forachting op Knoltsje del. Op in moarn lei
 • Van twee broers die naast elkaar wonen is de één een grote boer met tien koeien. De andere broer heeft maar één koe
 • een boom. De rovers tellen onder de boom gestolen geld. Na een tijdje kan de boer zijn plas niet langer ophouden en plast
 • boer
 • vallen
 • Van twee broers die naast elkaar wonen is de één een grote boer met tien koeien. De andere broer heeft maar één koe. Als die koe dood gaat gaat hij met het koeievel naar de markt in de stad.…

mop uit 1889
 • den dood op het lijf gejaagd, toen eindelijk een andere boer, die den moed niet zoo spoedig in zijn laerzen liet zinken
 • . Daar werd het onzen moedigen boer zoo bang om het hart, dat hij de naderende verschijning niet eens meer dorst bekijken
 • voorbijgangers de stuipen op het lijf. Een boer besluit om het spook zelf eens bang te maken. Met een wit laken over zijn hoofd klimt
 • , valt de boer van schrik naar beneden. De knecht neemt hierop de benen.
 • boer
 • vallen
 • Een boerenknecht speelt af en toe voor spook door een wit hemd over zijn kleren aan te trekken. Hij jaagt hiermee voorbijgangers de stuipen op het lijf. Een boer besluit om het spook zelf eens bang te…

sprookje uit 1800
 • ; moar Keuteldoemke raip nog rais weer: "Houn'nt mouje hem'n, gruine of witte?" Deur 't geroup worde boer wakker en mouk
 • gruinte, dat doar lag en veur koi'n bestemd was. Dou boer ien melk'nkoamer kwam, vernam hai dus gain onroad en trok weer of en
 • ventje te zingen. Uiteindelijk wordt besloten de zingende koe te slachten. Als de boer een stuk van de koe op wil eten hoort
 • boer
 • vallen
 • Een echtpaar wil heel graag een kind. Zelfs al zou het kind maar zo groot zijn als een duim, ze zouden er blij mee zijn. Hun wens wordt letterlijk verhoord. Het kleine mannetje valt op een dag van de…

mop uit 1967
 • Der wenne in boer op 'e klaei. 't Wie in bouboer. 't Wie yn 'e tiid fan 't sied. Se hienen it tige drok. Elkenien moest
 • der him by jaen. De moarns moast de faem al tige ier nei 't húske ta. Dat stie bûtendoar. Doe't se weromkaem wie de boer
 • boer haar vroeg wat voor weer het was. Ze zei: "De wind schoot uit en er viel vocht." De boer zei dat ze dan maar weer naar
 • boer
 • vallen
 • Op een boerderij was het een zeer druk seizoen. De meid moest er heel vroeg uit. Ze kwam terug van het huisje toen de boer haar vroeg wat voor weer het was. Ze zei: "De wind schoot uit en er viel…

sage uit 1967
 • houden, er nog geen rijksdaalder uit hun zak zou vallen. Als er een rijksdaalder of een tientje gewisseld moest worden, werd
 • boer
 • vallen
 • In Eestrum waren de mensen nogal arm. De dominee van Oostermeer zei dat als hij alle boeren van het dorp op hun kop zou houden, er nog geen rijksdaalder uit hun zak zou vallen. Als er een rijksdaalder…

sage uit 1974
 • Op 'e Klaei yn Easterein, dêr wenne in faem by de boer. 't Wie merke yn it doarp. De boer pleage har dy moarns hwat
 • ôfwaskje." Wylst hja dêr mei dwaende wie, kaem der ien by de doar. De boer gong der hinne. 't Wie in man, dy't foar de faem kom
 • Een boer plaagt zijn meid door te zeggen 'ik zorg dat je een vrijer krijgt, al is het de duivel zelf'. 's Avonds
 • heel raar gezicht heeft. Ze laat de borden die ze in haar handen houdt stuk vallen en roept uit 'Duivel verlaat mij. Heer
 • boer
 • vallen
 • Een boer plaagt zijn meid door te zeggen 'ik zorg dat je een vrijer krijgt, al is het de duivel zelf'. 's Avonds verschijnt er een man aan de deur voor het meisje. Als het meisje de man - in…

mop uit 1969
 • bigong to skodzjen en der foelen al forskeidene apels del. Mar doe gong de doar iepen en dêr kom de boer oan. Abraham
 • warskôge Mozes, mar dy koe der sa gau net útkomme en bleau doe mar yn 'e beam sitten. Abraham naeide út sa hurd er koe. De boer
 • Abraham en Mozes wilden eens appels stelen uit het hof van een boer. Abraham hield de wacht, en Mozes klom in de boom
 • . Zijn klompen liet hij beneden staan. Maar toen de boer gealarmeerd naar buiten kwam, ging Abraham er met de klompen snel
 • boer
 • vallen
 • Abraham en Mozes wilden eens appels stelen uit het hof van een boer. Abraham hield de wacht, en Mozes klom in de boom. Zijn klompen liet hij beneden staan. Maar toen de boer gealarmeerd naar buiten…

mop uit 1969
 • ongeluk liet de boer de koeienhuid vallen. De rovers dachten dat de wereld verging, en gingen er snel vandoor. Het geld dat ze
 • Er woonde eens een rijke en een arme boer naast elkaar. Toen de enige koe van Kleine Klaas dood ging, ging hij met het
 • boer
 • vallen
 • Er woonde eens een rijke en een arme boer naast elkaar. Toen de enige koe van Kleine Klaas dood ging, ging hij met het vel naar de markt, om deze te verkopen. In het bos klom hij snel in een boom toen…

mop uit 1973
 • gong?" It wyfke sei: "Ik ha de kou forkocht." "Jonge," sei de boer, "hwat hast bard?" "Ik ha gjin sinten bard," sei 't
 • hemel is komen vallen, gelooft de vrouw dat en wil hem wat meegeven voor haar overleden man. Kleren weigert de boer, maar
 • Een boer moet weg en geeft zijn vrouw instructies voor de verkoop van de koe. Als hij terugkomt, blijkt ze opgelicht te
 • boer
 • vallen
 • Een boer moet weg en geeft zijn vrouw instructies voor de verkoop van de koe. Als hij terugkomt, blijkt ze opgelicht te zijn: een man heeft de koe meegenomen en beloofd om later te betalen, en ook nog…

mop uit 1973
 • Jan en Tryn wienen by de boer to iten. Jan iet him altyd to barsten en dat wie Tryn to raer. Tryn sei: "As my tinkt
 • trape de houn him op 'e foet. Jan hie noch in protte honger fansels. Se útfanhûzen dêr ek by de boer en Jan koe dy nachts
 • Jan en Trijn aten bij de boer. Omdat Jan altijd te veel at zou Trijn hem op de voet trappen als ze het genoeg vond. Hij
 • boer
 • vallen
 • Jan en Trijn aten bij de boer. Omdat Jan altijd te veel at zou Trijn hem op de voet trappen als ze het genoeg vond. Hij was maar net begonnen of de hond trapte op zijn voet, en Jan stopte met eten.…

sage uit 1970
 • de boer ta en sei: "Ha jo ek apels?" "Jawol", sei de boer. Doe joech de boer him apels. De soldaet gong hinne en goaide
 • boer
 • vallen
 • Op een boerderij in Barrahuis kregen vaak mensen 's nachts onderdak. Eens is onder die mensen ook een vreemde vrouw. Een soldaat vermoedt dat de vrouw geen vrouw is. Een test met het opvangen van een…

mop uit 1973
 • Yn 'e malaisetiid wienen in pear jonges der op út om wurk to finen. Doe kamen se by in hiele deune boer. Dy sei: "Ja
 • , ik ha wol wurk foar jimme, mar ite jim ek in protte?" "Né, boer," seinen se, "wy ite mar in hiel lyts bytsje." (Hwant sy
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken
 • hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin zijn tevreden. Die nacht heeft Jan honger
 • boer
 • vallen
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin…

sage uit 1970
 • De menschen en de zee In Namen daar weunde -n 'nen boer in die aai op zien 'of 'nen stêênput. Zijnen jongen mocht 's
 • vertellen. Die kwam ôôk 's kijken, in ij proefde-n 's van 't water, in 't was êêlegans zout. Den boer vertelden 't aan gêêmens
 • Boer verkoopt in stilte zijn land als in het putwater een levende haring zit en het water zout is. De haring die later
 • boer
 • vallen
 • Boer verkoopt in stilte zijn land als in het putwater een levende haring zit en het water zout is. De haring die later weer in het putwater zit kan spreken en voorspelt dat de polder Namen zal…

sage uit 1979
 • Oege wie arbeider by in boer. Dy boer hie twa sike hynders, dêrom stjûrde er Oege nei greate Wopke fan Kûkherne, de
 • mei en roun doe it hiele ein. "Dy duvelse keardel hat my dêr falle litten", sei er tsjin 'e boer. Hwant hy wist wol dat
 • te halen. De arbeider zegt tegen de boer dat 'die duivelse kerel van een duivelbanner' hem heeft laten vallen.
 • Omdat een boer twee zieke paarden heeft, stuurt hij zijn arbeider naar Wopke de duivelbanner. De boer geeft zijn knecht
 • boer
 • vallen
 • Omdat een boer twee zieke paarden heeft, stuurt hij zijn arbeider naar Wopke de duivelbanner. De boer geeft zijn knecht hooi mee van de twee zieke paarden, maar ook wat hooi van een gezond paard.…

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy wurke by de boer. Dy man waerd op in kear mei syn wiif troch de boer útnoege om dêr to jounpraten
 • . Doe't se dêr goed en wol wienen waerd it min waer. It bigoun to reinen en to tongerjen en to wjerljochtsjen. De boer sei
 • boer
 • vallen
 • Man zal zijn vrouw op de voet trappen als ze bij op bezoek te veel gaat eten. De hond staat al snel na het begin op haar voet, waardoor ze stopt met eten. 's Nachts vindt de vrouw pap. Nadat de vrouw…

mop uit 1974
 • Jan en Griet. Jan wie arbeider by de boer. Op in kear noadige de boer Jan mei syn wiif Griet út om dêr hinne to
 • sei Jan: "Ik sil dy tsjin 'e foet oanstjitte, as it tiid is fan ophâlden." Hja hienen dêr by dy boer in grouwe houn, en dy
 • pan laat vallen denken ze dat de hemel naar beneden komt, waarop ze vluchten. De man en de vrouw nemen het geld mee.
 • boer
 • vallen
 • Man en vrouw hebben de afspraak dat als vrouw bij een bezoek te veel eet, de man haar voet zal aanstoten. Tot twee keer toe stoot de hond haar al snel aan, waardoor de vrouw ophoudt met eten. Ze heeft…

sage uit 1979
 • Der libbe in boer, dy hie in faem, dat wie in slaapwandelaarster. Hja kaem fan Tsjum. Earst hie de boer dêr neat fan yn
 • . Dêr lei in barte oer de feart en dêr makke dy faem altyd gebrûk fan. Doe op in kear gong de boer hinne en naem dy barte
 • boer de plank die over de sloot ligt weghaalt, valt het slaapwandelende meisje in de vaart en verdrinkt ze.
 • boer
 • vallen
 • Een boerenmeid – een slaapwandelaarster – gaat er 's nachts vaak uit om de koeien de verplaatsen. Als de boer de plank die over de sloot ligt weghaalt, valt het slaapwandelende meisje in…

mop uit 1973
 • kommen se yn Visvliet, by in boer. Dêr koenen se de jouns wol mei waerm ite en se mochten dêr ek wol sliepe yn 't hea
 • Een arme man en vrouw met kinderen mogen met een boer mee-eten en in het hooi slapen. Ze spreken af dat de man de vrouw
 • poepen en zeggen ze: nu valt er mosterd uit de hemel. Als ze vervolgens de deur op hun hoofd laat vallen, worden ze bang en
 • boer
 • vallen
 • Een arme man en vrouw met kinderen mogen met een boer mee-eten en in het hooi slapen. Ze spreken af dat de man de vrouw tegen de benen zal trappen als ze te gulzig is. Er blijkt een hond te zijn die…

mop uit 1973
 • Yn 'e buert fan Zoutkamp wenne in boer dy hie in jonge fan sechstjin jier yn tsjinst. Dy jonge stie foar neat. Hy sei
 • sels wolris dat er foar gjin duvel bang wie. Der wienen ek twa arbeiders by dy boer, dy tochten: "wy matte dy jonge oars al
 • Een boer had een jongen van zestien in dienst die nergens bang voor was. Twee arbeiders bedachten iets om hem bang te
 • boer
 • vallen
 • Een boer had een jongen van zestien in dienst die nergens bang voor was. Twee arbeiders bedachten iets om hem bang te maken. Ze deden een wit laken om zich heen en gingen op een plank in de schemering…

mop uit 1973
 • Alde Sweitse de Wit fortelde, der wie in boer, dy hie in feint. Dy feint moest alle jounen it hynder nei 't lân ta
 • bringe. Dan wie 't faek al skimerich en soms ek wolris tsjuster. "Bist net bang?" frege de boer de feint wolris. "Né," sei de
 • sloot lopen. De boer was verbaasd dat hij niet bang was. Op een keer zag de knecht een witte gedaante zitten die niet opzij
 • verdronk. Het bleek de zoon van de boer te zijn.
 • boer
 • vallen
 • Een boerenknecht moest altijd in het donker het paard naar het land brengen. Daarbij moest hij over een plank over een sloot lopen. De boer was verbaasd dat hij niet bang was. Op een keer zag de…

sage uit 1923
 • zonderlinge geval, dat zooveel opspraak wekte. Dus gingen zij op zekeren dag gezamenlijk naar de woning. Zij vonden den boer thuis
 • , vorderde ongemerkt de tijd. Opzettelijk rekten zij het gesprek, allerlei onderwerpen erin betrekkend. Wetend dat de boer zich
 • Boer moet weerwolf zijn, verlossing als het wolfsvel verbrandt.
 • boer
 • vallen
 • Boer moet weerwolf zijn, verlossing als het wolfsvel verbrandt.

sprookje uit 1893
 • heer moest door de doornhaag dansen. Op zijn hulpgeroep kwamen de boer en de knechten pakten den herder namen hem mede naar
 • doornhaag moet dansen. Boer en knechten die de heer te hulp schieten, nemen de herder mee en willen hem ophangen. De herder
 • boer
 • vallen
 • Herder geeft zijn drie pannekoeken weg, als beloning mag hij drie wensen doen. Hij kiest een geweer, een fluit en een pruik. Als hij honger krijgt gaat hij naar huis, waar men dreigt hem op te hangen…

sage uit 1970
 • krijgen en dood te vallen. De klok sloeg elf uur en dáár te blijven geheel den nacht was onmogelijk. De heer Pastoor, zeer
 • boer
 • vallen
 • Kauwen verjagen de duiven waardoor de pastoor geen duif meer kan eten. Pastoor, burgemeester, schoolonderwijzer, gemeentesecretaris en koster besluiten daarom om op een avond te toren te beklimmen om…