Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

58 resultaten voor ""

mop uit 1903
 • gebeurde bij onze boer zijn vader, mot je weten. Die heeft 't me zelf dikwijls verteld. Die mensen woonden vroeger dicht bij
 • kruidenierswinkeltje hield. Nou, Japik was 'n gezellige prater en hij kwam vaak 's avonds bij Gerrit Abes - zo heette die boer - 'n pijpje
 • Toen Japik Ingberts al 70 jaar was, is hij een keer gevangen. Op visite bij een boer, kan hij zijn oog niet afhouden
 • van een mooi zilveren horloge. Die nacht keert hij terug om het te stelen, maar de boer zit op wacht. Als Japik via een
 • boer
 • vangen
 • Toen Japik Ingberts al 70 jaar was, is hij een keer gevangen. Op visite bij een boer, kan hij zijn oog niet afhouden van een mooi zilveren horloge. Die nacht keert hij terug om het te stelen, maar de…

sage uit 1982
 • Op een boerderij wemelt het van de ratten. De boer en zijn zoon vangen de ratten met behulp van twee honden: een
 • beest klimt in de broekspijp van de boer. Ter hoogte van zijn knie drukt de boer de rat dood, want als het beest verder was
 • boer
 • vangen
 • Op een boerderij wemelt het van de ratten. De boer en zijn zoon vangen de ratten met behulp van twee honden: een rattenvanger en een Herder. Er blijft nog een rat over, en die rat bevindt zich in het…

sage uit 1971
 • De heinproef In frouspersoan kaam by in boer. Wêr 't it bard is, wit ik net krekt. mar earne yn Fryslân. Neidat de
 • ûnderdak; sy mocht dêr de nachts fan 'e boer wol bliuwe. Even letter kaam dêr in soldaat op in hynder. Foar it brechje al trof
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer
 • stellen, om te zien of ze echt een vrouw is. De boer gooit de soldaat en de vrouw elk een appel toe. De vrouw houdt haar
 • boer
 • vangen
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

sprookje uit 1966
 • De fokse en de roek Der wie in boer, dy hie in protte lêst fan in fokse, hwant dy friet syn hinnen allegear op. Dêrom
 • Een boer graaft een kuil om de vos te vangen die hem telkens komt bestelen. De vos valt in de kuil en kan er niet meer
 • boer
 • vangen
 • Een boer graaft een kuil om de vos te vangen die hem telkens komt bestelen. De vos valt in de kuil en kan er niet meer uitkomen. In een boom zit een raaf en de vos dreigt de jongen van de raaf op te…

sage uit 1966
 • Der hat is in boer west, dat wie in widner. Nachts kaem der faek in nachtmerje by him, mar doe gong er us in kear hinne
 • fuortkomme. Hy hie har fangd. Doe't de boer de oare moarns wekker waerd, siet hja by de tafel. It wie in knap frommeske. De boer
 • vrouwtje. De boer zorgde ervoor dat hij de sleutel in het sleutelgat liet zitten, zodat zij niet weg kon. De nachtmerrie werd
 • huishoudster bij de boer. Maar op een keer, toen de boer niet thuis was, zei ze: "Hoor, wat luiden de klokken weer fijn in Engeland
 • boer
 • vangen
 • Een boerenweduwnaar ving een nachtmerrie door een stuk roggebrood op de stoel voor het bed te leggen. Het was een knap vrouwtje. De boer zorgde ervoor dat hij de sleutel in het sleutelgat liet zitten,…

sage uit 1966
 • Doe't ik in jonge wie, wie it noch wol us ûnfeilich, as men iensum wenne. Der wie in âld boer, dy sei: As der us fremd
 • boer
 • vangen
 • Als er vreemd volk bij je aanklopt om onderdak, kan er wel eens een man in vrouwenkleren tussenzitten. Als je wil weten of het een man in vermomming of een 'echte' vrouw is, moet je een appel naar…

sprookje uit 1940
 • Der kaem ris op in joun in frouminske by in boer en boerinne, dy't op in iensum sté wennen, gâns in ein út 'e reek fan
 • net mear foar de oare krije. It stiek har neat net nau hwer't hja kaem te sliepen, as wie it ek yn it heafek. De boer
 • Een vrouw vraagt overnachting op een boerderij. Later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer
 • en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te nemen moet de boer de vrouw een appel
 • boer
 • vangen
 • Een vrouw vraagt overnachting op een boerderij. Later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te…

sage uit 1968
 • It gebeurde us op in joun, doe kom der in froulike persoan by in boer oan 'e doar en dy frege of se dêr oernachtsje
 • mocht. De boer wegere dat net en it minske kom der yn. Der woarde thédronken en hwat praet en sa. Doe sei de feint stikum
 • Omdat een 'vrouw' die bij een boer wil overnachten, ervan verdacht wordt een man te zijn, passen de boer en een knecht
 • en de boer concludeert dat de vrouw een man is. (Dit is vreemd, omdat het dan juist wél een vrouw zou moeten zijn - VW).
 • boer
 • vangen
 • Omdat een 'vrouw' die bij een boer wil overnachten, ervan verdacht wordt een man te zijn, passen de boer en een knecht de appelvangproef toe. Als de gevangen appel met de benen uit elkaar opgevangen…

sage uit 1970
 • doe't er even mei de boer allinne wie: "Ik fortrou dy lju net. Ik leau dat it beide keardels binne. De iene hat
 • hannen." Doe krige de boer apels. Sy sieten by de tafel. Doe heinde it 'frommes' de apel mei de hannen. De soldaet soe yn 't
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet
 • helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel toewerpen. Een man vangt namelijk een appel met
 • boer
 • vangen
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel…

sage uit 1968
 • hie, stie de boer it net rjocht. Hy tocht: dit kin wolris in manspersoan wêze. Doe smiet er har in apel ta. En dy fangde
 • se op mei de knibbels nei elkoar ta. Doe wist de boer dan sekuer dat it in manspersoan wie. Hy huvere, hwant hy hie wol
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon
 • zijn, en hij gooide de gast een appel toe. Deze ving de appel met de knieën naar elkaar toe, waardoor de boer wist dat het
 • boer
 • vangen
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon zijn, en hij gooide de gast een appel toe. Deze ving de appel met de knieën naar…

mop uit 1968
 • Der wie us in boer, dy hie in mol fangd. Hy hie noch noait in mol sjoen en wist dus net hwat beest of it wie. Hy
 • Een boer ving eens een mol, maar wist niet wat voor soort dier het was. Toen heeft hij hem levend begraven.
 • boer
 • vangen
 • Een boer ving eens een mol, maar wist niet wat voor soort dier het was. Toen heeft hij hem levend begraven.

Trefwoorden: beest, begraven, boer, dier, dom, leven, man, mol, stom, vangen, weten


sage uit 1968
 • 't Wie op in jountiid, sy sieten by de boer yn 'e hûs. Doe kom der in âld frou by de doar. Sy woarde der ynlitten, sy
 • woe dêr dy nachts graech sliepe. Hja siet tusken de oaren yn en as se it wurd nom, tocht de boer by himsels: "Dû hast in
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij
 • elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe moest werpen. Op het moment dat de oude
 • boer
 • vangen
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe…

sage uit 1968
 • wie in boer, dy hie in hynder, dat woarde faek troch de nachtmerje biriden. Dêr hie 't dier gâns hinder fan. Doe struide
 • de boer it hynder ris in kear moal op 'e rêch. Doe koe de nachtmerje der net wer ôf komme. De oare moarns siet se noch op
 • Een nachtmerrie is een van zeven opeenvolgende zusters. Zij komen door het sleutelgat in huis. Het paard van een boer
 • werd vaak bereden door een nachtmerrie, maar op een keer strooide de boer meel op de rug van het paard. De volgende morgen
 • boer
 • vangen
 • Een nachtmerrie is een van zeven opeenvolgende zusters. Zij komen door het sleutelgat in huis. Het paard van een boer werd vaak bereden door een nachtmerrie, maar op een keer strooide de boer meel op…

sage uit 1968
 • Grinslân, dy hie by in faem kom, dat wie in nachtmerje. De boer hie in âld hynder, dat hie faek lêst fan in nachtmerje. Doe
 • meestal door het sleutelgat een huis binnen. Men kan een nachtmerrie vangen. Het paard van een boer in Groningen had vaak
 • boer
 • vangen
 • Nachtmerries zijn vrouwen. Van zeven opeenvolgende dochters is de oudste of de jongste een nachtmerrie. Ze komen meestal door het sleutelgat een huis binnen. Men kan een nachtmerrie vangen. Het paard…

sage uit 1967
 • graech de nacht trochbringe. De boer sei, dat moast dan mar oangean, fanwege it minne waer. Hja sette it pak achter tsjin 't
 • de boer hwat fordacht yn 'e earen. Hy fortroude it net. Hy sei tsjin 'e faem: "Helje dû ris hwat apels op en smyt ús elk
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten
 • . Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg zware stem had. Hij gaf de meid de
 • boer
 • vangen
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten. Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg…

sage uit 1967
 • Op een avond stond er bij een boer een vrouw voor de deur, die om onderdak vroeg. In de loop van de avond kreeg de boer
 • het idee dat het wel eens een man kon zijn. Hij gooide iedereen een appel toe. De gast deed bij het vangen haar benen naar
 • boer
 • vangen
 • Op een avond stond er bij een boer een vrouw voor de deur, die om onderdak vroeg. In de loop van de avond kreeg de boer het idee dat het wel eens een man kon zijn. Hij gooide iedereen een appel toe.…

sprookje uit 1953
 • Der wie us in ezel. Dy wie al hiel âld. "Wy sille him forkeapje foar de dea", sei de boer. De ezel hearde dat. Hy file
 • oan?" "Moarn krijt de boer praters. Dan sille se sop ite. En dêr wolle se my ta slachtsje." "Wolle se dy ek al deameitsje
 • Omdat een oude ezel volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij verkocht worden. De treurige ezel hoort dit en
 • geen kar meer kan trekken, een kat die opgehangen zal worden omdat hij geen muizen meer kan vangen en een haan die de
 • boer
 • vangen
 • Omdat een oude ezel volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij verkocht worden. De treurige ezel hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot…

sprookje uit 1967
 • Der wie us in hoanne. Dy hearde op in kear dat de boer sei: "De hoanne, dy is sa âld al, dy is neat mear wurdich. Dy
 • de hoanne hwat de boer sein hie. De kat sei: "It giet dy ek al krekt lyk as my. Ik soe forsûpt wurde, hwant ik woarde ek
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de
 • vangen, een hond die met de jaren zijn waakzaamheid verloren heeft en een ezel die door zijn ouderdom geen zware lasten meer
 • boer
 • vangen
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot beschoren is:…

sage uit 1967
 • Der was een soldaat, dat was een bereden dragonder. Die froeg om onderdak bij een boer. 't Was al laat. Dat worde him
 • de boer: "Die man, dat lijkt mij een frou toe." En toe froeg-ie de boer of die ook appels had. En toen gooide de boer
 • Een soldaat krijgt onderdak bij een boer. Als een andere man ook om een slaapplaats vraagt, fluistert de wantrouwige
 • soldaat de boer in dat de man wellicht een vrouw is. De soldaat doet vervolgens de appelvangproef: de 'man' vangt de appel op
 • boer
 • vangen
 • Een soldaat krijgt onderdak bij een boer. Als een andere man ook om een slaapplaats vraagt, fluistert de wantrouwige soldaat de boer in dat de man wellicht een vrouw is. De soldaat doet vervolgens de…

sage uit 1966
 • altyd nei hynders en minsken ta om dy to pleagjen. Achter yn 'e Westerein hat in boer har fangd, doe't er moal op 'e rêch
 • fan 't hynder struid hie. Doe koe se net wer fuortkomme, hwant sy krige moal oan har. De oare moarns foun de boer har. "Ik
 • Een vrouw, een nachtmerrie, ging er 's nachts altijd uit om mensen en paarden te plagen. Op een keer ving de boer haar
 • door meel op haar te gooien, terwijl ze bovenop een paard zat. De volgende morgen zei de nachtmerrie tegen de boer 'Ik ben
 • boer
 • vangen
 • Een vrouw, een nachtmerrie, ging er 's nachts altijd uit om mensen en paarden te plagen. Op een keer ving de boer haar door meel op haar te gooien, terwijl ze bovenop een paard zat. De volgende morgen…

sage uit 1968
 • in hynder. Dy woe dêr dy nachts graech ynkertiering ha. De boer liet him der yn en sette it hynder op stâl. In skoft
 • even mei de boer allinne wie, sei er: "Dy persoan stean 'k net. Hy jowt him foar in kjirdel út, mar 't kin wol us in
 • Een ingekwartierde soldaat spreekt tegen de boer zijn twijfels uit over een zwerver die bij de boer wil overnachten. De
 • boer
 • vangen
 • Een ingekwartierde soldaat spreekt tegen de boer zijn twijfels uit over een zwerver die bij de boer wil overnachten. De soldaat vermoedt dat de 'man' in werkelijkheid een vrouw is en stelt voor de…

sage uit 1970
 • bûtendoar kloppe woarde. Doe't de boer dêr hinne gong stie dêr in frommes. Mar 't wie in rover. Mar dat wist de boer net. Dat
 • frommes woe der graech yn en de boer liet har yn 'e keamer komme. Dêr gong se by 't fjûr sitten by de oare minsken. Sy rekken
 • . Ze hadden wat bij elkaar gezeten, toen de soldaat de boer even apart nam. Hij meende dat de vrouw een rover was, die
 • slechts verkleed was als vrouw. Hij raadde de boer aan iedereen een appel toe te gooien. Vrouwen doen namelijk de knieen van
 • boer
 • vangen
 • Op een avond klopte een vrouw bij een boerderij aan om onderdak. Even later vroeg ook een soldaat om een slaapplaats. Ze hadden wat bij elkaar gezeten, toen de soldaat de boer even apart nam. Hij…

mop uit 1659
 • Van de Boer die Hooy at. Een seker Boer eens by een Pape komende, om sijn Biechte te doen, werde van de Paep gevraeght
 • ; hoe hy hem in de Vasten gehouden hadde, of hy hem oock verloopen hadde met Vlees, ofte Eyeren te eeten? De Boer antwoorde
 • Van de Boer die Hooy at.
 • Een boer zegt dat hij tijdens de vastenperiode alleen maar hooi gegeten heeft. De priester is onder de indruk, totdat
 • blijkt dat hij vlees gehad heeft. Want volgens de boer zei de priester dat alle vlees hooi is.
 • boer
 • vangen
 • Een boer zegt dat hij tijdens de vastenperiode alleen maar hooi gegeten heeft. De priester is onder de indruk, totdat blijkt dat hij vlees gehad heeft. Want volgens de boer zei de priester dat alle…

sprookje uit 1968
 • fortrouwen tsjin 'e boer: "Jimme matte al in bytsje foarsichtich wêze. Hjir komme rovers. Dy wolle jo bistelle. Dat ha 'k
 • allegear ôflústere." Hy hie de kommandant frege of er hjir de jouns wol hinne mocht om de boer to helpen, hwant sa en sa, dat
 • Een soldaat die bij een boer overnacht waarschuwt de boer voor rovers die op de loer zouden liggen. De soldaat is
 • bewust naar de boerderij gegaan om de boer van deze rovers te verlossen. Als er op een avond een vreemde vrouw bij de
 • boer
 • vangen
 • Een soldaat die bij een boer overnacht waarschuwt de boer voor rovers die op de loer zouden liggen. De soldaat is bewust naar de boerderij gegaan om de boer van deze rovers te verlossen. Als er op een…

sage uit 1969
 • Der wie ris in frou by in boer yn 'e hûs. De boer hie har ûnderdak biloofd. Mar doe't se in skoftsje by him sitten hie
 • ta. Doe sloech se de skonken nei elkoar ta, krekt as in keardel. Doe hat dy boer har fuortstjûrd.
 • Een boer bood onderdak aan een vrouw. Maar na een tijdje gepraat te hebben, vertrouwde de boer het toch niet helemaal
 • elkaar toe, en dus was het een man. Toen heeft de boer hem weggestuurd.
 • boer
 • vangen
 • Een boer bood onderdak aan een vrouw. Maar na een tijdje gepraat te hebben, vertrouwde de boer het toch niet helemaal. Hij dacht dat de vrouw wel eens een man kon wezen. Hij gooide de vrouw een appel…