Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

36 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Lânhearre en boer It is in boer, dy buorke net te goed. Hy liet de boel fertutearzgje. De stikels yn 'e greide bleauwen
 • '. Hawar, boer en boerinne seinen him ta, it soe oars, se soenen har bêst dwaan, mar de twadde kear dat de rintmaster kaam koe
 • Lânhearre en boer
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed
 • beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider in zijn plaats. Op een slimme manier weet
 • boer
 • vermommen
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider…

mop uit 1903
 • de man zelf, die kenden ze toch niet recht. Hij wist zich zo goed te vermommen en zulke gezichten te zetten, dat geen
 • boer
 • vermommen
 • De politie is op zoek naar de rover Japik Ingberts. Ze laten een oud mannetje meerijden op de wagen omdat hij veel over Ingberts weet te vertellen. Als hij uitstapt, springt de man plots over een…

sage uit 1971
 • De heinproef In frouspersoan kaam by in boer. Wêr 't it bard is, wit ik net krekt. mar earne yn Fryslân. Neidat de
 • ûnderdak; sy mocht dêr de nachts fan 'e boer wol bliuwe. Even letter kaam dêr in soldaat op in hynder. Foar it brechje al trof
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer
 • stellen, om te zien of ze echt een vrouw is. De boer gooit de soldaat en de vrouw elk een appel toe. De vrouw houdt haar
 • boer
 • vermommen
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

mop uit 1996
 • Datum : 06/12/1996 19:33:13 Alle dagen ongeveer rond hetzelfde uur reed er een nonnetje voorbij de boerderij van boer
 • Jef. 'Miljaar,' zegt boer Jef, 'die zou ik toch wel eens willen neuken'. De volgende dag deed hij het nonnetje stoppen en
 • Een boer wil de liefde bedrijven met een non, maar zij ontvlucht hem. Op advies van de postbode verkleedt de boer zich
 • als pastoor. Nu slaagt hij er wel in de liefde te bedrijven. Berouwvol biecht de pastoor na de daad op dat hij de boer is
 • boer
 • vermommen
 • Een boer wil de liefde bedrijven met een non, maar zij ontvlucht hem. Op advies van de postbode verkleedt de boer zich als pastoor. Nu slaagt hij er wel in de liefde te bedrijven. Berouwvol biecht de…

mop uit 1966
 • boer
 • vermommen
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als…

sage uit 1966
 • Doe't ik in jonge wie, wie it noch wol us ûnfeilich, as men iensum wenne. Der wie in âld boer, dy sei: As der us fremd
 • boer
 • vermommen
 • Als er vreemd volk bij je aanklopt om onderdak, kan er wel eens een man in vrouwenkleren tussenzitten. Als je wil weten of het een man in vermomming of een 'echte' vrouw is, moet je een appel naar…

sprookje uit 1940
 • Der kaem ris op in joun in frouminske by in boer en boerinne, dy't op in iensum sté wennen, gâns in ein út 'e reek fan
 • net mear foar de oare krije. It stiek har neat net nau hwer't hja kaem te sliepen, as wie it ek yn it heafek. De boer
 • Een vrouw vraagt overnachting op een boerderij. Later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer
 • en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te nemen moet de boer de vrouw een appel
 • boer
 • vermommen
 • Een vrouw vraagt overnachting op een boerderij. Later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te…

sage uit 1968
 • It gebeurde us op in joun, doe kom der in froulike persoan by in boer oan 'e doar en dy frege of se dêr oernachtsje
 • mocht. De boer wegere dat net en it minske kom der yn. Der woarde thédronken en hwat praet en sa. Doe sei de feint stikum
 • Omdat een 'vrouw' die bij een boer wil overnachten, ervan verdacht wordt een man te zijn, passen de boer en een knecht
 • en de boer concludeert dat de vrouw een man is. (Dit is vreemd, omdat het dan juist wél een vrouw zou moeten zijn - VW).
 • boer
 • vermommen
 • Omdat een 'vrouw' die bij een boer wil overnachten, ervan verdacht wordt een man te zijn, passen de boer en een knecht de appelvangproef toe. Als de gevangen appel met de benen uit elkaar opgevangen…

sage uit 1970
 • doe't er even mei de boer allinne wie: "Ik fortrou dy lju net. Ik leau dat it beide keardels binne. De iene hat
 • hannen." Doe krige de boer apels. Sy sieten by de tafel. Doe heinde it 'frommes' de apel mei de hannen. De soldaet soe yn 't
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet
 • helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel toewerpen. Een man vangt namelijk een appel met
 • boer
 • vermommen
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel…

sage uit 1968
 • hie, stie de boer it net rjocht. Hy tocht: dit kin wolris in manspersoan wêze. Doe smiet er har in apel ta. En dy fangde
 • se op mei de knibbels nei elkoar ta. Doe wist de boer dan sekuer dat it in manspersoan wie. Hy huvere, hwant hy hie wol
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon
 • zijn, en hij gooide de gast een appel toe. Deze ving de appel met de knieën naar elkaar toe, waardoor de boer wist dat het
 • boer
 • vermommen
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon zijn, en hij gooide de gast een appel toe. Deze ving de appel met de knieën naar…

sage uit 1967
 • Der was een soldaat, dat was een bereden dragonder. Die froeg om onderdak bij een boer. 't Was al laat. Dat worde him
 • de boer: "Die man, dat lijkt mij een frou toe." En toe froeg-ie de boer of die ook appels had. En toen gooide de boer
 • Een soldaat krijgt onderdak bij een boer. Als een andere man ook om een slaapplaats vraagt, fluistert de wantrouwige
 • soldaat de boer in dat de man wellicht een vrouw is. De soldaat doet vervolgens de appelvangproef: de 'man' vangt de appel op
 • boer
 • vermommen
 • Een soldaat krijgt onderdak bij een boer. Als een andere man ook om een slaapplaats vraagt, fluistert de wantrouwige soldaat de boer in dat de man wellicht een vrouw is. De soldaat doet vervolgens de…

sage uit 1966
 • In boer soe mei in sekfol jild nei hûs ta. Hy hie handel dien. In soldaet kom him achterop. "Sil ik dat foar jo sjouwe
 • , boer?" "Graech", sei de boer, hwant hy wie warch. De soldaet kom mei en rekke by de boer yn 'e hûs. "Jo kinne hjir fannacht
 • Een boer met een zak geld wordt achterop gereden door een soldaat. De soldaat biedt aan de zak te dragen en de boer
 • stemt toe. Als beloning mag de soldaat 's nachts bij de boer overnachten. 's Avonds verschijnt er een vrouw bij de deur, die
 • boer
 • vermommen
 • Een boer met een zak geld wordt achterop gereden door een soldaat. De soldaat biedt aan de zak te dragen en de boer stemt toe. Als beloning mag de soldaat 's nachts bij de boer overnachten. 's Avonds…

sage uit 1968
 • in hynder. Dy woe dêr dy nachts graech ynkertiering ha. De boer liet him der yn en sette it hynder op stâl. In skoft
 • even mei de boer allinne wie, sei er: "Dy persoan stean 'k net. Hy jowt him foar in kjirdel út, mar 't kin wol us in
 • Een ingekwartierde soldaat spreekt tegen de boer zijn twijfels uit over een zwerver die bij de boer wil overnachten. De
 • boer
 • vermommen
 • Een ingekwartierde soldaat spreekt tegen de boer zijn twijfels uit over een zwerver die bij de boer wil overnachten. De soldaat vermoedt dat de 'man' in werkelijkheid een vrouw is en stelt voor de…

sage uit 1968
 • krekt as in keardel. Sy sloech de knibbels tsjin elkoar oan. Doe't er even allinne wie mei de boer, warskôge er him. "Dat is
 • gjin goed spul", sei er, sa en sa. Doe sei de boer: "Dit is àl in minne goai. Hoe matte wy dit ha." Doe't se wer yn 'e hûs
 • Het valt een soldaat die onderdak heeft gekregen bij een boer op dat een overnachtende vrouw een appel opvangt als een
 • kerel, met de knieën tegen elkaar. De soldaat waarschuwt de boer, omdat hij vermoedt dat de vrouw een vermomde kerel, een
 • boer
 • vermommen
 • Het valt een soldaat die onderdak heeft gekregen bij een boer op dat een overnachtende vrouw een appel opvangt als een kerel, met de knieën tegen elkaar. De soldaat waarschuwt de boer, omdat hij…

sage uit 1970
 • bûtendoar kloppe woarde. Doe't de boer dêr hinne gong stie dêr in frommes. Mar 't wie in rover. Mar dat wist de boer net. Dat
 • frommes woe der graech yn en de boer liet har yn 'e keamer komme. Dêr gong se by 't fjûr sitten by de oare minsken. Sy rekken
 • . Ze hadden wat bij elkaar gezeten, toen de soldaat de boer even apart nam. Hij meende dat de vrouw een rover was, die
 • slechts verkleed was als vrouw. Hij raadde de boer aan iedereen een appel toe te gooien. Vrouwen doen namelijk de knieen van
 • boer
 • vermommen
 • Op een avond klopte een vrouw bij een boerderij aan om onderdak. Even later vroeg ook een soldaat om een slaapplaats. Ze hadden wat bij elkaar gezeten, toen de soldaat de boer even apart nam. Hij…

sprookje uit 1968
 • fortrouwen tsjin 'e boer: "Jimme matte al in bytsje foarsichtich wêze. Hjir komme rovers. Dy wolle jo bistelle. Dat ha 'k
 • allegear ôflústere." Hy hie de kommandant frege of er hjir de jouns wol hinne mocht om de boer to helpen, hwant sa en sa, dat
 • Een soldaat die bij een boer overnacht waarschuwt de boer voor rovers die op de loer zouden liggen. De soldaat is
 • bewust naar de boerderij gegaan om de boer van deze rovers te verlossen. Als er op een avond een vreemde vrouw bij de
 • boer
 • vermommen
 • Een soldaat die bij een boer overnacht waarschuwt de boer voor rovers die op de loer zouden liggen. De soldaat is bewust naar de boerderij gegaan om de boer van deze rovers te verlossen. Als er op een…

sage uit 1969
 • Der wie ris in frou by in boer yn 'e hûs. De boer hie har ûnderdak biloofd. Mar doe't se in skoftsje by him sitten hie
 • ta. Doe sloech se de skonken nei elkoar ta, krekt as in keardel. Doe hat dy boer har fuortstjûrd.
 • Een boer bood onderdak aan een vrouw. Maar na een tijdje gepraat te hebben, vertrouwde de boer het toch niet helemaal
 • elkaar toe, en dus was het een man. Toen heeft de boer hem weggestuurd.
 • boer
 • vermommen
 • Een boer bood onderdak aan een vrouw. Maar na een tijdje gepraat te hebben, vertrouwde de boer het toch niet helemaal. Hij dacht dat de vrouw wel eens een man kon wezen. Hij gooide de vrouw een appel…

sage uit 1977
 • Der kaem op in joun in frou, dy frege om onderdak by in boer. De boer en 'e boerinne lieten har der yn. In skoft letter
 • en doe't er de boer allinne to sprekken komme koe, sei er: "Ik fortrou dat minske net. It liket my in keardel ta." Doe
 • Een soldaat die bij een boer overnacht vermoedt dat een vrouw die ook bij de boer te gast is in werkelijkheid een man
 • is. Om het geslacht van de gast te bepalen, doet de boer op aanraden van de soldaat de appelvangproef. Als de 'vrouw' de
 • boer
 • vermommen
 • Een soldaat die bij een boer overnacht vermoedt dat een vrouw die ook bij de boer te gast is in werkelijkheid een man is. Om het geslacht van de gast te bepalen, doet de boer op aanraden van de…

sage uit 1893
 • boer
 • vermommen
 • De Inwoners van Delft heten Kalverschieters De inwoners van Dordrecht heten Schapendieven. Twee boeren wilden de belasting ontduiken door een schaap de stad in te smokkelen verkleed als juffrouw. Het…

sprookje uit 1979
 • en sa kaem dy ek by de oaren to sitten. Mar de ruter hie hwat in skalk each op it minske. Doe't de boer efkes letter de
 • keamer forliet, roun de ruter him achternei en doe sei er sa tsjin 'e boer: "Dat frommes stiet my net oan. Ik leau fêst dat
 • Een ruiter krijgt toestemming te overnachten bij een boer. Ook een vrouw die even later om onderdak vraagt voor de
 • , raadt hij de boer aan de 'appelvangproef' te doen. Als de 'vrouw' de appel even later met de knieën tegen elkaar opvangt
 • boer
 • vermommen
 • Een ruiter krijgt toestemming te overnachten bij een boer. Ook een vrouw die even later om onderdak vraagt voor de nacht, krijgt een slaapplaats aangeboden. Omdat de ruiter vermoedt dat de 'vrouw' in…

sage uit 1968
 • in skoft sitten hienen, seinen de boer en 't folk sa tomûk tsjin elkoar: Wy fortrouwe dat minske net. Sy hat sa'n swier
 • lûd. 't Kin wolris in keardel wêze. Doe helle de boer apels op. Hy smiet elk in apel ta. Doe sloech dat wiif ûnder 't
 • Een onbekende vrouw die bij een boer wil overnachten, wordt ervan verdacht een man te zijn. De boer doet de
 • tegen elkaar op. Omdat een echte vrouw de appel met de knieën van elkaar zou opvangen, moet de gast een man zijn. De boer
 • boer
 • vermommen
 • Een onbekende vrouw die bij een boer wil overnachten, wordt ervan verdacht een man te zijn. De boer doet de appelvangproef om uit te maken van welk geslacht zijn gast is. Als hij de 'vrouw' een appel…

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie in feint op 'e klaei. Dy wie oan 't ûngetiidzjen. Dy feint stie nergens foar. De boer tocht
 • : "Ik sil him ris bang meitsje." Doe gong de boer op in joun yn 'e daem sitten mei in wyt lekken om. De feint moest dêr lâns
 • Een boer wilde zijn overmoedige knecht eens bang maken. Hij wachtte hem op de dam op met een wit laken om zich heen. De
 • knecht meende dat het niet deugde, en sloeg de boer met de jachtlijn van het paard dood.
 • boer
 • vermommen
 • Een boer wilde zijn overmoedige knecht eens bang maken. Hij wachtte hem op de dam op met een wit laken om zich heen. De knecht meende dat het niet deugde, en sloeg de boer met de jachtlijn van het…

sage uit 1969
 • Ik wie yn Grinslân - ik wie noch jong en gong by de boeren lâns om wurk. Ik kom to Loppersum by in boer. De boer sei
 • : "Ik ha wol wurk foar dy. Ik mat in skiepmelkersjonkje brûke." Sa bilânne ik dêr by dy boer. Doe kom dêr in frommes by de
 • Een vrouw vroeg een boer eens om onderdak. De knecht waarschuwde de boer dat het geen man was, maar een vrouw. Maar de
 • boer wilde het niet geloven. Die avond gooide de boerin iedereen een appel toe. De vrouw ving deze met de voeten naar
 • boer
 • vermommen
 • Een vrouw vroeg een boer eens om onderdak. De knecht waarschuwde de boer dat het geen man was, maar een vrouw. Maar de boer wilde het niet geloven. Die avond gooide de boerin iedereen een appel toe.…

sprookje uit 1978
 • Ergens op 'e rûmte, dêr wenne in boer. 't Wie winter, doe kommen der in stik of hwat froulju by him. Dy woenen har
 • graech hwat waermje omdat it bûten sa kâld wie. 't Wienen allegear sigeuners. De boer lit se allegear op 'e bank sitte by 't
 • Een boer laat een stel zigeunervrouwen in zijn huis toe die zich graag wat willen warmen bij de kachel. Als het
 • stelletje zich behaaglijk bij het vuur genesteld heeft, valt het de boer op dat de vrouwen zo grof van leden zijn en
 • boer
 • vermommen
 • Een boer laat een stel zigeunervrouwen in zijn huis toe die zich graag wat willen warmen bij de kachel. Als het stelletje zich behaaglijk bij het vuur genesteld heeft, valt het de boer op dat de…

sprookje uit 1978
 • Der wie in boer dy wenne hwat iensum. 't Wie op in joun, 't wie ûnlijich waer, doe waerd der op 'e doar kloppe. "Hwa
 • mei dêr nou noch wêze," sei de boer, "en dat mei sok waer?" Hy die de doar iepen. Dêr stie in frommes. Dat frommes woe
 • Een boer geeft een vrouw toestemming bij hem te overnachten. Als de boer ziet hoe grof de vrouw gebouwd is, vermoedt
 • hij dat hij een vermomde man - wellicht een rover - in huis heeft gehaald. De boer besluit de 'appelvangproef' met zijn
 • boer
 • vermommen
 • Een boer geeft een vrouw toestemming bij hem te overnachten. Als de boer ziet hoe grof de vrouw gebouwd is, vermoedt hij dat hij een vermomde man - wellicht een rover - in huis heeft gehaald. De boer…