Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

67 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • boer
 • vermoorden
 • Een lifter valt van een motor af, en de motorrijder gaat terug om hem te zoeken. Maar voorbijgangers hebben de man gedood: omdat hij zijn jas verkeerd om aan had, dachten ze dat zijn hoofd omgedraaid…

sage uit 1982
 • Op een boerderij wemelt het van de ratten. De boer en zijn zoon vangen de ratten met behulp van twee honden: een
 • beest klimt in de broekspijp van de boer. Ter hoogte van zijn knie drukt de boer de rat dood, want als het beest verder was
 • boer
 • vermoorden
 • Op een boerderij wemelt het van de ratten. De boer en zijn zoon vangen de ratten met behulp van twee honden: een rattenvanger en een Herder. Er blijft nog een rat over, en die rat bevindt zich in het…

sage uit 1971
 • De heinproef In frouspersoan kaam by in boer. Wêr 't it bard is, wit ik net krekt. mar earne yn Fryslân. Neidat de
 • ûnderdak; sy mocht dêr de nachts fan 'e boer wol bliuwe. Even letter kaam dêr in soldaat op in hynder. Foar it brechje al trof
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer
 • stellen, om te zien of ze echt een vrouw is. De boer gooit de soldaat en de vrouw elk een appel toe. De vrouw houdt haar
 • boer
 • vermoorden
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

sprookje uit 1972
 • It boatsje Der wie hjir yn Feanwâlden ris in boer, dy hie syn sûkerei levere oan ien yn 'e Falom. Op in jûn stiek er
 • ek huverich — lit ús him mar fierder temjitte gean. Hja joegen har ôf, dat út nei de Falom, en doe makke de boer, dat er
 • zien niet dat de boer eronder zit. De boer hoort hen plannen maken om hem te beroven, en misschien zelfs te vermoorden
 • Een boer loopt 's nachts naar huis met veel geld op zak. Als hij iemand aan hoort komen, verstopt hij zich onder een
 • boer
 • vermoorden
 • Een boer loopt 's nachts naar huis met veel geld op zak. Als hij iemand aan hoort komen, verstopt hij zich onder een omgekeerd bootje, omdat hij bang is beroofd te zullen worden. Er komen een paar…

sage uit 1955
 • boer
 • vermoorden
 • Bij de Skilige Piip stond een slot. De heer van het kasteel is vermoord en sindsien spookt het er. Mensen hebben zijn geest gezien bij de Boppewei, soms zelfs overdag.

sage uit 1966
 • Der wie in boer, dy soe nei stêd ta. It wie wintermoarn en noch tsjuster. "Ik sil dy in pear spekbroggen rémeitsje foar
 • boer. "Dan mat ik mar ris hinne." Hy nom in skynfet mei. Mar hwat er doe seach, dêr woarde er danige kjel fan. Der hong in
 • boer
 • vermoorden
 • Een boerin wilde voor haar man een boterham met spek maken. Maar boven in het spekhok kon ze met geen mogelijkheid een stuk van het spek snijden. Toen haar man ging kijken hoe dat kwam, zag hij een…

sage uit 1966
 • 't Wie op in joune mei min en tsjuster waer. De boer siet by 't fjûr, doe kom der noch ien oan 'e doar. De boer gong
 • der hinne en doe stie dêr in frommes. Dat frege of se dêr dy nachts bliuwe koe. Dêr hie de boer gjin biswier tsjin. Sy
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur
 • hebben vraagt de man of de boer even mee naar buiten wil komen. Daar zegt hij tegen de boer: "Dat vrouwmens, dat is een kerel
 • boer
 • vermoorden
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur. Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven…

mop uit 1970
 • honger laote li'je; hi'j had ter noait gin botteram van könne kriege. Toe kömpte bi'j d'n eersten boer. Dén zeit: "Waor kòmp
 • niet. Heel völ geld kriej daor veur". "Zo", zeit tén boer. Toe vetelt tén boer dat aan zien buurman. Vroeger ware de minse
 • vel. Een boerin weigert hem onderdak, hij bespioneert haar uit een boom, ziet er een fijne meneer, die als de boer plots
 • thuiskomt, zich in een kist verstopt, terwijl de boerin de wijn en de kaas wegstopt. Jan zegt tegen de boer in zijn vel een
 • boer
 • vermoorden
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen. Dan gaat moeder maar weer en Jan blijft thuis op de koeien en varkens passen,…

sage uit 1970
 • doe't er even mei de boer allinne wie: "Ik fortrou dy lju net. Ik leau dat it beide keardels binne. De iene hat
 • hannen." Doe krige de boer apels. Sy sieten by de tafel. Doe heinde it 'frommes' de apel mei de hannen. De soldaet soe yn 't
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet
 • helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel toewerpen. Een man vangt namelijk een appel met
 • boer
 • vermoorden
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel…

sage uit 1968
 • hie, stie de boer it net rjocht. Hy tocht: dit kin wolris in manspersoan wêze. Doe smiet er har in apel ta. En dy fangde
 • se op mei de knibbels nei elkoar ta. Doe wist de boer dan sekuer dat it in manspersoan wie. Hy huvere, hwant hy hie wol
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon
 • zijn, en hij gooide de gast een appel toe. Deze ving de appel met de knieën naar elkaar toe, waardoor de boer wist dat het
 • boer
 • vermoorden
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon zijn, en hij gooide de gast een appel toe. Deze ving de appel met de knieën naar…

sage uit 1967
 • Boer Jedema wenne op 'e klaei. Hy wie great mei de faem. As de frou útfanhûs wie, makke de faem allegear lekker iten en
 • tsjin boer Jedema: "As jo dy papegaei hjir hâlde wolle, dan gean ik fuort. Hwant hy krantet alles oan 'e frou oer." De boer
 • De meid maakte altijd lekker eten en drinken klaar voor de boer als de boerin van huis was. Maar omdat de papegaai
 • dat toen hij onder de koperen hemel zat, de pannen van snatterdesnat gingen. De meid en de boer besloten toen om de
 • boer
 • vermoorden
 • De meid maakte altijd lekker eten en drinken klaar voor de boer als de boerin van huis was. Maar omdat de papegaai altijd alles verklapte, zette ze eens een koperen wasketel over de kooi heen. Toen de…

sage uit 1968
 • Langeastloane. Hy fortelde my us: In boer fan Eastemar moest us nei Ljouwert ta om jild op to heljen. Der wienen guon dy wisten
 • boer der oan. Hy hie gâns jild by him. Doe seach er guon yn 'e fierte oankommen. 't Wie hwat skimerich. Hy tocht: "Dy
 • Een boer moest geld ophalen in Leeuwarden. Toen hij in de schemering terug kwam, zag hij een paar mensen hem tegemoet
 • dit bootje zitten. Een van hen bleek een arbeider van de boer te zijn, en ze wachtten hem op om hem te overvallen. Ze
 • boer
 • vermoorden
 • Een boer moest geld ophalen in Leeuwarden. Toen hij in de schemering terug kwam, zag hij een paar mensen hem tegemoet komen. Voor de zekerheid verstopte hij zich onder een klein omgekeerd bootje. De…

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie mei in koe nei stêd west. Op 'e weromwei moest er in stik lân troch, dêr kommen trije wegen op
 • sitten." Hja sieten dêr togearre tsjin elkoar to praten. De boer koe alles hearre. De oare arbeider sei: "As wy him aenst
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde
 • mannen precies op het bootje gingen zitten. Het bleken zijn eigen arbeiders te zijn die hem wilden vermoorden om hem zijn
 • boer
 • vermoorden
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde, verstopte hij zich snel onder een bootje, want hij was bang van zijn geld beroofd te…

sage uit 1968
 • by de boer in hokling slachte. 't Wie al joun en 't wie donker. Doe sei de boerinne: "Och hearink, nou ha wy 't sâlt
 • elkoar: "Nou mat dat fanke us bang makke wurde." De boer gong hinne en die it koefel om fan it hokling dat slachte wie, mei
 • de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met de koeiekop op zijn eigen hoofd. Zo
 • de knecht eropuit, en toen bleek de boer dood in het vel op de dam te liggen.
 • boer
 • vermoorden
 • Een boerenechtpaar wilden hun meid eens flink aan het schrikken maken. Ze hadden net een jonge koe geslacht, en lieten de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met…

mop uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie in dikke houn. Op in kear sei de arbeider: "Boer, ik kin dy houn it praten wol leare. Mar dat
 • kostet jo hûndert goune." "Hjir is hûndert goune," sei de boer, "dat ha 'k der wol foar oer." In maand letter frege de boer
 • Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat
 • , maar dat als hij nog honderd gulden zou geven, het een stuk beter zou gaan. Opnieuw gaf de boer geld. Weer een maand later
 • boer
 • vermoorden
 • Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat en hij gaf meteen het geld. Na een maand vroeg hij de arbeider of de hond al kon…

sage uit 1967
 • Twa arbeiders dy wennen by in boer. Dy hienen dêr al jierren wenne. Op in kear wie de boer nei stêd en doe bisluten se
 • taslaen. De oare deis gongen se wer oan 't wurk. De boer wist fan neat, hwant hja praetten der net oer. Letter trouden se en
 • Twee arbeiders woonden al jaren bij een boer, toen ze besloten hem te bestelen. Maar toen de boer aankwam, liep er aan
 • , vertelden ze de boer de hele geschiedenis, en ze vroegen hem om vergiffenis. De boer had nooit geweten dat hij die dag twee
 • boer
 • vermoorden
 • Twee arbeiders woonden al jaren bij een boer, toen ze besloten hem te bestelen. Maar toen de boer aankwam, liep er aan beide kanten van hem iemand mee. Toen durfden ze niet meer en renden ze hard weg.…

sage uit 1967
 • en dien. Yn 'e nacht rekken se der út. Ien fan dy ploech is ergens by in boer yn 't hea rekke. Dy ha se de oare moarns
 • nacht ergens bij een boer in het hooi. De volgende dag is hij gevonden met zijn hoofd omgedraaid op zijn romp.
 • boer
 • vermoorden
 • Een paar spotters vierden eens het heilig avondmaal in een herberg. Ze dronken en vloekten veel. Een van hen sliep die nacht ergens bij een boer in het hooi. De volgende dag is hij gevonden met zijn…

sage uit 1966
 • . Doe't dy buorkerij der noch stie, ha in boer en in feint in freesliken rúzje krigen. Sy stienen as liuwen tsjin elkoar oer
 • , by de daem, de feint mei 't mes iepen, de boer mei de bile. Doe hat de boer de feint mei de bile deahoud. Doe hat er in
 • Een boer sloeg tijdens een ruzie zijn knecht met een bijl dood. Hij begroef hem in een diep gat, dat hij in de dam had
 • gegraven. Sindsdien ging het hek om het boerenbedrijf nooit meer dicht, hoeveel sloten en kettingen de boer er ook omheen hing.
 • boer
 • vermoorden
 • Een boer sloeg tijdens een ruzie zijn knecht met een bijl dood. Hij begroef hem in een diep gat, dat hij in de dam had gegraven. Sindsdien ging het hek om het boerenbedrijf nooit meer dicht, hoeveel…

sage uit 1966
 • Op it Blauhûs wenne froeger in boerefaem. Dy faem krige twa berntsjes, dy wienen fan 'e boer. It wienen twillinkjes. Dy
 • berntsjes hat se weimakke yn 'e kolk. Letter kom der in oare boer op it spul to wenjen. As dy oan it melken wie, kommen der
 • Een boerenmeisje was eens zwanger geworden van de boer. Ze bracht de tweeling, die ze ter wereld had gezet, om. De boer
 • er achter dat de kinderen graag doodskleding wilden. De volgende dag heeft de boer doodskleding neergelegd en daarna
 • boer
 • vermoorden
 • Een boerenmeisje was eens zwanger geworden van de boer. Ze bracht de tweeling, die ze ter wereld had gezet, om. De boer die er later kwam wonen, zag tijdens het melken elke keer twee kleine naakte…

sage uit 1967
 • Arbeiders mochten van de boer op een bepaalde plek in de schuur niet komen. 's Nachts zagen sommige mensen toen op die
 • boer
 • vermoorden
 • Arbeiders mochten van de boer op een bepaalde plek in de schuur niet komen. 's Nachts zagen sommige mensen toen op die plek, boven de spanten, een vrouw met een kind aan de borst.

sage uit 1968
 • Der wie in faem, dy wenne by de boer. Dy sei op in kear: "'k Wol joun in feint ha, as is 't de duvel ek." De jouns dan
 • . Dan seit de boer tomûk tsjin 'e faem: "Witst wol hwa't it is?" "Né", seit se. "Dy man hat ien goeije skonk en ien
 • Een gefrustreerd meisje dat bij een boer dient verklaart zelfs de duivel wel als vrijer te willen hebben. Prompt
 • verschijnt de duivel - een mannetje met een paardenpoot - aan de deur. De boer raadt het banggeworden meisje aan aardewerk aan
 • boer
 • vermoorden
 • Een gefrustreerd meisje dat bij een boer dient verklaart zelfs de duivel wel als vrijer te willen hebben. Prompt verschijnt de duivel - een mannetje met een paardenpoot - aan de deur. De boer raadt…

sage uit 1967
 • Sa hat der ekris in moardner west dy hie ûnderdak frege by in boer. Mar dêr wie ek in soldaet, dy hie dêr ynkertiering
 • moardner dea en sei: "Dat is twee." Dy soldaet hat de boer en de boerinne it libben ret.
 • Een moordenaar vraagt onderdak bij een boer. Een ingekwartierde soldaat vermoedt dat de man het op zijn leven voorzien
 • soldaat voor de moordenaar en zegt 'Dat is twee'. Hij steekt de moordenaar neer en behoedt de boer en zijn vrouw voor verdere
 • boer
 • vermoorden
 • Een moordenaar vraagt onderdak bij een boer. Een ingekwartierde soldaat vermoedt dat de man het op zijn leven voorzien heeft, en bedenkt een list. Hij maakt een pop van stro en zet die naast zijn…

sage uit 1966
 • Ergens yn 'e Wâlden wenne in âld-feint. Dy wie arbeider by de boer. Hy wie mei de helm geboaren en moest alles sjen. De
 • boer dêr't er by wenne, hie twa soannen. Ien dêrfan woardde great mei de faem. Dy faem moest fan him bifalle. Sy mienden 't
 • boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De boer wil er niks van weten en de zoon
 • persoon zal overlijden en vertelt dit aan de boer. Een tijdje later verongelukt de jongste zoon bij een ritje op een wild
 • boer
 • vermoorden
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De…

sage uit 1967
 • Der was een soldaat, dat was een bereden dragonder. Die froeg om onderdak bij een boer. 't Was al laat. Dat worde him
 • de boer: "Die man, dat lijkt mij een frou toe." En toe froeg-ie de boer of die ook appels had. En toen gooide de boer
 • Een soldaat krijgt onderdak bij een boer. Als een andere man ook om een slaapplaats vraagt, fluistert de wantrouwige
 • soldaat de boer in dat de man wellicht een vrouw is. De soldaat doet vervolgens de appelvangproef: de 'man' vangt de appel op
 • boer
 • vermoorden
 • Een soldaat krijgt onderdak bij een boer. Als een andere man ook om een slaapplaats vraagt, fluistert de wantrouwige soldaat de boer in dat de man wellicht een vrouw is. De soldaat doet vervolgens de…

sprookje uit 1967
 • In moard komt út, al sil in fûgeltsje 't ek útsjonge. Ergens op 'e klaei hat in feint wenne by in boer. Dy boer hat er
 • krekt sa lyk as de boer, doe't ik him deamakke." Doe ha se dy feint fuort oppakt.
 • Een moord komt altijd uit, al moeten de vogels het uitzingen. Een boerenknecht vermoordde eens de boer. Toen er een
 • vogeltje begon te zingen, zei de knecht: 'je schreeuwt precies hetzelfde als de boer toen ik hem doodmaakte'. Omstanders horen
 • boer
 • vermoorden
 • Een moord komt altijd uit, al moeten de vogels het uitzingen. Een boerenknecht vermoordde eens de boer. Toen er een vogeltje begon te zingen, zei de knecht: 'je schreeuwt precies hetzelfde als de boer…