Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

60 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • Ien dei baas Der wie ris in boer, dy gong alle freden nei stêd, en dan kaam de lânhearre by de boerinne, want hy wie
 • grut mei har. Dat lêste dêr wie de boer net mei op 'e hichte, mar syn feint wol en dy hie dêr knap argewaasje fan. Doe rûn
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de
 • bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke week, naar de stad mag gaan. Hij moet in
 • boer
 • verstoppen
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke…

mop uit 1973
 • Dat docht dy bliuwen Der wienen ris in boer en boerinne, dy gongen folle te besytsjen en dan bleauwen de feint en de
 • faam tegearre op 'e pleats. De boer hie him al ris ôffrege, wat soenen dy twa altyd út 'e wei sette as wy fan hûs binne
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis
 • te gaan. De boer hoort het, en roept vanaf de zolder dat dat hoog tijd werd.
 • boer
 • verstoppen
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis is, maken de twee een lekkere uitgebreide maaltijd klaar. Na het eten stelt het…

sage uit 1954
 • By de Rotten op it Wytfean (de famylje Veenstra) woarden twa hynders forkocht foar f600,- oan in Burgumer. De boer
 • boat ôf binne, krûpt de boer wer tofoarskyn. De oare deis komme de arbeiders, lyk as altyd. Sy melke en fuorje en as it
 • Een boer heeft twee paarden verkocht en loopt met de opbrengst naar huis, wanneer hij twee mannen aan ziet komen. Hij
 • boer
 • verstoppen
 • Een boer heeft twee paarden verkocht en loopt met de opbrengst naar huis, wanneer hij twee mannen aan ziet komen. Hij vertrouwt het niet en verstopt zich. Het blijken twee van zijn knechten te zijn,…

sprookje uit 1972
 • It boatsje Der wie hjir yn Feanwâlden ris in boer, dy hie syn sûkerei levere oan ien yn 'e Falom. Op in jûn stiek er
 • ek huverich — lit ús him mar fierder temjitte gean. Hja joegen har ôf, dat út nei de Falom, en doe makke de boer, dat er
 • Een boer loopt 's nachts naar huis met veel geld op zak. Als hij iemand aan hoort komen, verstopt hij zich onder een
 • zien niet dat de boer eronder zit. De boer hoort hen plannen maken om hem te beroven, en misschien zelfs te vermoorden
 • boer
 • verstoppen
 • Een boer loopt 's nachts naar huis met veel geld op zak. Als hij iemand aan hoort komen, verstopt hij zich onder een omgekeerd bootje, omdat hij bang is beroofd te zullen worden. Er komen een paar…

sprookje uit 1966
 • Gekke Hiske Der wie in boer, dy hie trije soannen. De jongste, dat wie gekke Hiske. Dy hie hwat minder forstân as de
 • dief wie gjin spoar to bikennen. Doe sei de boer tsjin 'e âldste soan: "Fannacht hâldstû de wacht yn 'e skuorre. Dû mast de
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts
 • gestolen. De boer is kwaad. Dan waakt de tweede zoon. Ook hij valt in slaap en weer is er gestolen. Gekke Hiske wil waken. Ze
 • boer
 • verstoppen
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

personal narrative uit 1999
 • Drente. Zij hadden het geluk snel een boer te vinden die vijf hectoliter (wij spraken toen van mud) wilde verkopen. In drie
 • boer
 • verstoppen
 • Relaas van een hongertocht naar Drente tijdens de hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog.

mop uit 1966
 • fierder en op it lêst wienen se wol trije ûren fan hûs. Dêr wenne in boer, dêr hie Jan kunde oan. Jan sei tsjin Griet: "Dêr
 • matte wy fannacht mar bliuwe. De berntsjes matte har sa lang mar rêdde." It jounmiel stie ré en de boer en de boerinne
 • naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet weer zoveel moest eten als de vorige keer
 • boer
 • verstoppen
 • De arme Jan en Grietje en hun zes kinderen zaten op een avond met lege magen bij het vuur. De ouders gingen op zoek naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet…

mop uit 2000
 • Een arme boer met droge akkers wil de listen van de vogels gaan leren. Omdat zijn vrouw niet wil dat hij erop uit trekt
 • , verzint zij een list. Zij verstopt twee verse vissen op de akker, die later door de boer worden gevonden. Hij brengt de vissen
 • boer
 • verstoppen
 • Een arme boer met droge akkers wil de listen van de vogels gaan leren. Omdat zijn vrouw niet wil dat hij erop uit trekt, verzint zij een list. Zij verstopt twee verse vissen op de akker, die later…

sprookje uit 1890
 • duivel zóo voorgesteld?" vroeg de student. - "Neen," zei de boer, "zoo niet! Rechtuit gesproken, de rakker trok duivels wel
 • kist. De boer, die nogal aangeschoten is, komt binnen en laat de student halen om wat te eten. De student beweert dat hij
 • toga over zijn hoofd en kraaiend als een haan te verdwijnen. Dit gebeurt en de boer merkt op dat hij hem verduiveld veel op
 • boer
 • verstoppen
 • Een student op weg naar huis krijgt onderdak in een boerderij. Vanuit zijn slaapkamer ziet hij door een kier in de wand hoe de boerin een feestje bouwt met de pastoor. Als er geklopt wordt verdwijnt…

sprookje uit 1890
 • Van Boer Bezemen, Boer Bladeren en Boer IJzer Er waren zoo eens drie vieze boeren, en die woonden alle drie in
 • ijzer, en zoo kregen zij den naam van "Boer Bezemen", "Boer Bladeren" en "Boer IJzer." Op eenen kouden winterdag kwam een
 • Van Boer Bezemen, Boer Bladeren en Boer IJzer
 • wolf komt bij de eerste boer en als deze niet opendoet, trapt hij de deur in en gaat aan het vuur zitten. Hij vraagt om een
 • aardappel, en als de boer die toereikt, wordt hij door de wolf opgegeten. Dit overkomt ook de tweede boer. De derde boer heeft
 • Boer Bezemen
 • Boer Bladeren
 • boer
 • verstoppen
 • Drie boeren wonen in het bos. De eerste heeft een huis van bezemen, de tweede van bladeren en de derde van ijzer. Een wolf komt bij de eerste boer en als deze niet opendoet, trapt hij de deur in en…

sprookje uit 1940
 • Der kaem ris op in joun in frouminske by in boer en boerinne, dy't op in iensum sté wennen, gâns in ein út 'e reek fan
 • net mear foar de oare krije. It stiek har neat net nau hwer't hja kaem te sliepen, as wie it ek yn it heafek. De boer
 • Een vrouw vraagt overnachting op een boerderij. Later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer
 • en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te nemen moet de boer de vrouw een appel
 • boer
 • verstoppen
 • Een vrouw vraagt overnachting op een boerderij. Later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te…

mop uit 1968
 • Der wie in pastoar, dy kom faek by in boerinne. De boer hie dêr net in goed each oer. Hy hie us murken dat, as de
 • Een boer vermoedt dat zijn vrouw scharrelt met de pastoor en beveelt zijn knecht zich in de boom boven hun
 • ontmoetingsplaats schuil te houden. De jongen zal een half pond tabak en een kwartje als beloning krijgen, aldus de boer. Als de boerin
 • boer
 • verstoppen
 • Een boer vermoedt dat zijn vrouw scharrelt met de pastoor en beveelt zijn knecht zich in de boom boven hun ontmoetingsplaats schuil te houden. De jongen zal een half pond tabak en een kwartje als…

mop uit 1968
 • ?" Hy giet nei de boer ta en seit: "Ik wol us mei jo prate." De boer is yn 't bûthús." "Binne jo hjir de boer?" freget
 • Napoleon. "Ja", seit de boer. Doe sei Napoleon: "Binne jo sûnder soargen?" "Ja," sei de boer, "ik ha gjin soargen." "Dat wol 'k
 • bewonende boer te vragen of hij werkelijk zonder zorgen is. De boer beaamt dit. Napoleon stelt dat de boer hem dan morgen om te
 • beginnen moet vertellen hoeveel water er in het meer zit. Vervolgens moet de boer hem zeggen wat hij - Napoleon - op dat moment
 • boer
 • verstoppen
 • Boer, Kornelis de [Jaarsma schrijft: Cornelis]
 • Napoleon en zijn leger passeren een mooie boerderij die 'Zonder Zorgen' heet. Napoleon stapt terstond af om de bewonende boer te vragen of hij werkelijk zonder zorgen is. De boer beaamt dit. Napoleon…

sage uit 1968
 • Langeastloane. Hy fortelde my us: In boer fan Eastemar moest us nei Ljouwert ta om jild op to heljen. Der wienen guon dy wisten
 • boer der oan. Hy hie gâns jild by him. Doe seach er guon yn 'e fierte oankommen. 't Wie hwat skimerich. Hy tocht: "Dy
 • Een boer moest geld ophalen in Leeuwarden. Toen hij in de schemering terug kwam, zag hij een paar mensen hem tegemoet
 • dit bootje zitten. Een van hen bleek een arbeider van de boer te zijn, en ze wachtten hem op om hem te overvallen. Ze
 • boer
 • verstoppen
 • Een boer moest geld ophalen in Leeuwarden. Toen hij in de schemering terug kwam, zag hij een paar mensen hem tegemoet komen. Voor de zekerheid verstopte hij zich onder een klein omgekeerd bootje. De…

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie mei in koe nei stêd west. Op 'e weromwei moest er in stik lân troch, dêr kommen trije wegen op
 • sitten." Hja sieten dêr togearre tsjin elkoar to praten. De boer koe alles hearre. De oare arbeider sei: "As wy him aenst
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde
 • boer verder naar huis, waar hij alles aan zijn vrouw vertelde. De volgende dag vertelde hij zijn arbeiders wat hij gehoord
 • boer
 • verstoppen
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde, verstopte hij zich snel onder een bootje, want hij was bang van zijn geld beroofd te…

mop uit 1968
 • Der wenne in feint by in boer. Doe't it tiid wie fan opnij bisteegjen frege de boer him: "Wolst hjir ek bliuwe mei
 • maeije?" 't Wie in bêste boer en de feint woe wol. Mar hy hie ien bitingst. "Dan wol 'k ien dei boer wêze en ik wol sels
 • zich had zien verstoppen. Toen de boer thuiskwam, liet hij hem helpen met de kist op een wagen te tillen, en een stuk
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel
 • boer
 • verstoppen
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel eens dat als de boer naar de stad was, de boerin snel in bed kroop met een andere…

sprookje uit 1951
 • It folgjende gebeurde tusken Den Boer en Grins. In boer fan Den Boer hie sied forkocht yn Grins, foar 1800 goune. Hy
 • , mar de boer wist krekt op tiid ûnder in omkearde jarrebak wei to krûpen. De arbeiders gaen boven op 'e jarrebak sitten. Sy
 • Een boer verkoopt graan voor achttienhonderd gulden. Hij haalt het geld van de bank, maar zijn twee arbeiders weten
 • ervan en willen hem beroven. Ze lopen hem tegemoet, maar de boer verstopt zich op tijd onder een omgekeerde gierbak. De
 • Den Boer
 • boer
 • verstoppen
 • Een boer verkoopt graan voor achttienhonderd gulden. Hij haalt het geld van de bank, maar zijn twee arbeiders weten ervan en willen hem beroven. Ze lopen hem tegemoet, maar de boer verstopt zich op…

sprookje uit 2001
 • kraaide het haantje de boer en zijn knecht wakker. Dan maakte de boer het deurtje open en strooide lekker eten in het hok
 • . Overdag liet hij het deurtje openstaan. 's Avonds kregen ze nog weer wat eten en dan deed de boer het deurtje weer dicht. Zo
 • boer
 • verstoppen
 • Als het hennetje wordt ontvoerd, gaat het haantje op zoek, in een karretje getrokken door muizen. Hij krijgt gezelschap van een naald, een steen en een uitgeblazen ei. In het hol van de vos wordt het…

mop uit 1967
 • Der wienen in boer en in frou, dy soenen nei stêd ta. De feint en de faem wienen togearre thús. De feint sei: "Nou
 • spoedig aan het werk." Mar hwat se net wisten, de boer wie ûngemurken stiltsjes thús bleaun en siet yn 'e kleankast en hearde
 • Een boer bespiedde eens zijn knecht en meid, toen deze dachten dat hij naar de stad was. De knecht en de meid lieten
 • boer sprong uit de kast en zei dat dat zijn geluk was, omdat hij anders wel met hem afgerekend zou hebben.
 • boer
 • verstoppen
 • Een boer bespiedde eens zijn knecht en meid, toen deze dachten dat hij naar de stad was. De knecht en de meid lieten zich een heerlijke maaltijd voorschotelen. Na het eten vond de knecht dat ze maar…

mop uit 1951
 • Der wennen in feint en in faem by in boer. Op in dei moest de boer nei de merk ta. De feint en de faem bleauwen
 • togearre thús. De jouns doe't de boer wer thús wie, frege er oan 'e papegaei: "Hwat is der hjoed gebeurd?" De papegaei antwurde
 • Een jongen en een meisje werken bij de boer en zijn gewend het er goed van te nemen zodra de boer zijn hielen gelicht
 • heeft. De pratende papegaai brieft echter alles wat er op een dag gebeurd is door aan de boer. Op een dag besluiten de
 • boer
 • verstoppen
 • Een jongen en een meisje werken bij de boer en zijn gewend het er goed van te nemen zodra de boer zijn hielen gelicht heeft. De pratende papegaai brieft echter alles wat er op een dag gebeurd is door…

sage uit 1967
 • Der was een soldaat, dat was een bereden dragonder. Die froeg om onderdak bij een boer. 't Was al laat. Dat worde him
 • de boer: "Die man, dat lijkt mij een frou toe." En toe froeg-ie de boer of die ook appels had. En toen gooide de boer
 • Een soldaat krijgt onderdak bij een boer. Als een andere man ook om een slaapplaats vraagt, fluistert de wantrouwige
 • soldaat de boer in dat de man wellicht een vrouw is. De soldaat doet vervolgens de appelvangproef: de 'man' vangt de appel op
 • boer
 • verstoppen
 • Een soldaat krijgt onderdak bij een boer. Als een andere man ook om een slaapplaats vraagt, fluistert de wantrouwige soldaat de boer in dat de man wellicht een vrouw is. De soldaat doet vervolgens de…

sage uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie nei stêd ta west. Dêr hied er beesten forkocht. Hy hie gâns sinten bard en dy sinten hied er by
 • him. Der wied er nou mei op stap nei hûs ta. Underweis hearde de boer guon oankommen. "Deksels," tocht er, "ik mei wol om
 • Een boer is met veel geld op pad en vermoedt dat hij beroofd gaat worden. Hij verschuilt zich onder een omgekeerde boot
 • en prompt nemen de overvallers een wachtende houding aan bovenop de boot. Uit het gesprek maakt de boer op dat het zijn
 • boer
 • verstoppen
 • Een boer is met veel geld op pad en vermoedt dat hij beroofd gaat worden. Hij verschuilt zich onder een omgekeerde boot en prompt nemen de overvallers een wachtende houding aan bovenop de boot. Uit…

sage uit 1969
 • Tichte by de Godloas Singel hat in boer wenne. Hy hie ris hwat forkocht en dêr hied er gâns jild foar bard. Dat jild
 • roannen him tomjitte om him to biroven. Doe't de boer fornom dat der hwat oankom, gong er gau ûnder in omkeard skouke lizzen
 • Een boer kwam eens met een zak geld terug toen hij iets verkocht had. Op de terugweg zag hij twee mannen aankomen. Hij
 • omgekeerde boot zitten. Toen vernam de boer dat op hem wachtten, om hem te beroven. Na een tijdje liepen ze weer verder, en de
 • boer
 • verstoppen
 • Een boer kwam eens met een zak geld terug toen hij iets verkocht had. Op de terugweg zag hij twee mannen aankomen. Hij vertrouwde het niet, en verstopte zich onder een omgekeerde boot. De twee mannen…

mop uit 1969
 • Er woonde eens een rijke en een arme boer naast elkaar. Toen de enige koe van Kleine Klaas dood ging, ging hij met het
 • ongeluk liet de boer de koeienhuid vallen. De rovers dachten dat de wereld verging, en gingen er snel vandoor. Het geld dat ze
 • boer
 • verstoppen
 • Er woonde eens een rijke en een arme boer naast elkaar. Toen de enige koe van Kleine Klaas dood ging, ging hij met het vel naar de markt, om deze te verkopen. In het bos klom hij snel in een boom toen…

sage uit 1923
 • Koo Meulblok, een boer, moest eens naar Noord-Frankrijk om pacht te betalen. Hij werd overvallen en meegenomen door
 • rovers. In hun hol hing mensenvlees waar ze van aten. Koo wist zich te verstoppen in een hooiberg, en een spin maakte even
 • boer
 • verstoppen
 • Koo Meulblok, een boer, moest eens naar Noord-Frankrijk om pacht te betalen. Hij werd overvallen en meegenomen door rovers. In hun hol hing mensenvlees waar ze van aten. Koo wist zich te verstoppen…