Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

22 resultaten voor ""

mop uit 1903
 • gebeurde bij onze boer zijn vader, mot je weten. Die heeft 't me zelf dikwijls verteld. Die mensen woonden vroeger dicht bij
 • kruidenierswinkeltje hield. Nou, Japik was 'n gezellige prater en hij kwam vaak 's avonds bij Gerrit Abes - zo heette die boer - 'n pijpje
 • Toen Japik Ingberts al 70 jaar was, is hij een keer gevangen. Op visite bij een boer, kan hij zijn oog niet afhouden
 • van een mooi zilveren horloge. Die nacht keert hij terug om het te stelen, maar de boer zit op wacht. Als Japik via een
 • boer
 • visite
 • Toen Japik Ingberts al 70 jaar was, is hij een keer gevangen. Op visite bij een boer, kan hij zijn oog niet afhouden van een mooi zilveren horloge. Die nacht keert hij terug om het te stelen, maar de…

sage uit 1966
 • hielen. Doe hied er krekt in tange by in boer út 'e hutte pakt. Doe't de nachtwacht oan him ta wie, sloech er dy mei de tange
 • boer, hwaens hynders se út it lân helle hienen, hwat let út in forgadering wei. Doe seach dy boer dat der twa fremde mannen
 • over een paard gehangen en was weggereden. De boer herkende onderweg zijn paarden. Bij aankomst bij het rovershol stuurde
 • omdat hij de boer met een schaap omver gooit. Op een avond krijgt de rover van een stem uit de lucht te horen dat het
 • boer
 • visite
 • Een rover woont in een hol en heeft het goed, 's Nachts gaat hij met zijn broer uit stelen. Eenmaal doodt hij een achtervolgende nachtwaker. Hij gaat vaak honing stelen, en hij steelt ook paarden en…

sage uit 1966
 • Der wie jounpraterije by de boer. It gong der fleurich om ta en de praters woarden fol traktearre. De lytsfeint siet ek
 • boer
 • visite
 • Jongen gaat weddenschap aan dat hij een knekel uit het knekelhuis durft te halen. Iemand staat er met een wit laken als spook die bij elke knekel zegt van wie die is. De jongen stoort zich er niet aan…

mop uit 1968
 • Man en wiif wienen by de boer to iten. Doe sei dat wiif tsjin har man: "Tink der om, hear, mast safolle net ite. Hwant
 • Een man en een vrouw gingen eens eten bij een boer. De man at nogal veel, en wist vaak niet van ophouden. Daarom
 • boer
 • visite
 • Een man en een vrouw gingen eens eten bij een boer. De man at nogal veel, en wist vaak niet van ophouden. Daarom spraken ze af dat de vrouw de man onder de tafel zou schoppen als hij moest ophouden…

sprookje uit 1953
 • Der wie us in ezel. Dy wie al hiel âld. "Wy sille him forkeapje foar de dea", sei de boer. De ezel hearde dat. Hy file
 • oan?" "Moarn krijt de boer praters. Dan sille se sop ite. En dêr wolle se my ta slachtsje." "Wolle se dy ek al deameitsje
 • Omdat een oude ezel volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij verkocht worden. De treurige ezel hoort dit en
 • volgende dag in de soep aan visite voorgezet zal worden. Met zijn vieren trekken ze verder en al gauw komen ze bij een
 • boer
 • visite
 • Omdat een oude ezel volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij verkocht worden. De treurige ezel hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot…

sage uit 1966
 • De boer en 'e frou wienen to praten. De feint, de faem en de lytsfeint bleauwen thús. De feint dy hiet fan Ruerd van
 • de jouns ôfgryslike bang, doe't se op bêd soe. Hja rôp de boer der by. Dy hie fuort yn 'e gaten dat Ruerd dat lapt hie en
 • Een knecht tekent bij het bed van de meid een vuurman. Zij wordt daar 's nachts bang van en haalt de boer erbij. De
 • boer snapt wel dat de knecht dit gedaan heeft, en haalt hem erbij. De knecht maakt een gebaar en de vuurman is plots weer
 • boer
 • visite
 • Een knecht tekent bij het bed van de meid een vuurman. Zij wordt daar 's nachts bang van en haalt de boer erbij. De boer snapt wel dat de knecht dit gedaan heeft, en haalt hem erbij. De knecht maakt…

mop uit 1967
 • Der wienen twa boaden, in feint en in faem, dy tsjinnen by deselde boer. Op in kear wie der bisite by de boer. De
 • gasten sieten foar by de boer en boerinne to iten. Der woarden allegearre hearlikheden op tafel set. Mar achter sieten de
 • Knecht en meid krijgen zure en koude bonen als maaltijd, terwijl de boer en zijn gasten in het voorhuis lekkernijen
 • boer
 • visite
 • Knecht en meid krijgen zure en koude bonen als maaltijd, terwijl de boer en zijn gasten in het voorhuis lekkernijen eten. De knecht gaat er met zijn bord heen en zegt dat zijn maag geen koud en zuur…

mop uit 1974
 • In man en in frou wienen útnoege by in boer om dêr in dei as gast to kommen. De middeis soenen se ite. Mar it frommes
 • de boer witte, dêrom sei er tsjin har: "Nou mastû aenst net safolle ite hear. Ik sil dy wol op 'e foet traepje hwannearst
 • onopvallend op de voet trappen. Als het stel nog maar net aan tafel is gegaan bij de boer die hen uitgenodigd heeft, trapt de hond
 • overnacht bij de boer, maar de vrouw kan van de honger de slaap niet vatten. Ze staat op om wat pap voor zichzelf op te warmen
 • boer
 • visite
 • Een man schaamt zich zo hevig voor zijn gulzige vrouw, dat hij met haar afspreekt haar - wanneer zij ergens op bezoek zijn - een teken te zullen geven als zij naar zijn mening genoeg gegeten heeft. De…

mop uit 1969
 • In boer en in frou dy soenen in dei to iten nei de famylje ta. De feint en de faem dy bleauwen thús. De frou sei tsjin
 • 'e faem: "Nou krije jim hjoed mar in goed stik sult, hear, hwant wy ite der ek goed fan." (Sult is spek yn sûpe) De boer
 • Een boer en zijn vrouw zouden op een keer bij hun familie langs gaan. Ze zeiden tegen de knecht en de meid dat zij maar
 • deden ze. Toen de boer en zijn vrouw er 's avonds achter kwamen wat er gebeurd was, hebben ze de werknemers ontslagen.
 • boer
 • visite
 • Een boer en zijn vrouw zouden op een keer bij hun familie langs gaan. Ze zeiden tegen de knecht en de meid dat zij maar lekker zult (spek voor in de soep) moesten klaarmaken, en het er maar lekker van…

sage uit 1969
 • kiste lizzen. Hy woarde tige kjel. Hy gong by de boer wei. Hy tocht sa it needlot to ûntrinnen. Nei jierren kom er ris by dy
 • boer op bisite. Doe rekke hy dêr ûnforwacht dea. Sy brochten syn kiste yn 't skjinne bûthús. Dêr kom er yn to lizzen.
 • schrok erg, en ging bij de boer weg. Zo dacht hij zijn noodlot te ontlopen. Jaren later kwam hij eens bij de boer op visite
 • boer
 • visite
 • Een boerenknecht sliep in de bedstee in de lege stal. Op een nacht zag hij er zichzelf in een doodskist liggen. Hij schrok erg, en ging bij de boer weg. Zo dacht hij zijn noodlot te ontlopen. Jaren…

sage uit 1972
 • Der wie ris in feint, dy wenne by in boer. Hy hie dêr al in pear jier west en woarde dêr al aerdich eigen. Hy doarst
 • dêr wol hwat yn 't formidden to bringen. Hwannear't dêr in fuorman kom mei in weinfol bitekoppen, sei er tsjin 'e boer
 • Een knecht vroeg de boer eens om een lamp om naar de vrouwen te gaan. De boer zei dat hij het altijd zonder lamp had
 • boer
 • visite
 • Een knecht vroeg de boer eens om een lamp om naar de vrouwen te gaan. De boer zei dat hij het altijd zonder lamp had gedaan. De knecht zei dat dat ook te zien was.

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy wurke by de boer. Dy man waerd op in kear mei syn wiif troch de boer útnoege om dêr to jounpraten
 • . Doe't se dêr goed en wol wienen waerd it min waer. It bigoun to reinen en to tongerjen en to wjerljochtsjen. De boer sei
 • boer
 • visite
 • Man zal zijn vrouw op de voet trappen als ze bij op bezoek te veel gaat eten. De hond staat al snel na het begin op haar voet, waardoor ze stopt met eten. 's Nachts vindt de vrouw pap. Nadat de vrouw…

mop uit 1974
 • Jan en Griet. Jan wie arbeider by de boer. Op in kear noadige de boer Jan mei syn wiif Griet út om dêr hinne to
 • sei Jan: "Ik sil dy tsjin 'e foet oanstjitte, as it tiid is fan ophâlden." Hja hienen dêr by dy boer in grouwe houn, en dy
 • boer
 • visite
 • Man en vrouw hebben de afspraak dat als vrouw bij een bezoek te veel eet, de man haar voet zal aanstoten. Tot twee keer toe stoot de hond haar al snel aan, waardoor de vrouw ophoudt met eten. Ze heeft…

mop uit 1978
 • Der wie in studint, dy wie by in boer yn 'e kost. Op in kear moesten de boer en 'e frou to jounpraten. De boer hie in
 • baerch, dy moest bigje. Se praetten ôf, de studint soe dêr by wêze, en dat gebeurde ek. Doe't de boer wer thúskaem, frege er
 • Een boer heeft een varken dat moet biggen. Als de boer eens op visite moet, vraagt de boer een student op het dier te
 • letten. Als de boer thuiskomt, heeft het varken gejongd. De student zegt dat het vreemd verlopen is, omdat de jonge biggetjes
 • boer
 • visite
 • Een boer heeft een varken dat moet biggen. Als de boer eens op visite moet, vraagt de boer een student op het dier te letten. Als de boer thuiskomt, heeft het varken gejongd. De student zegt dat het…

mop uit 1978
 • Jan en Tryn wienen by in boer en boerinne in joun útnoege to iten, en se soenen dêr ek bliuwe to sliepen. Jan wie in
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem - als ze op bezoek zijn bij een boer en een boerin - een trap op
 • boer
 • visite
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem - als ze op bezoek zijn bij een boer en een boerin - een trap op de voet zal geven als hij naar haar mening voldoende gegeten heeft. Als een kat…

sage uit 1962
 • . Men sei: It doocht dêr net. As de boer en de frou ris út to kofjedrinken wounen, koenen se gjin húswardster krije by de
 • gebeurde. De boer en de frou gongen út to kofjedrinken en hy kaem to húswarjen. Hy siet in goed ûre yn in boek te lêzen en
 • boer
 • visite
 • Van een boerderij wordt verteld dat de deuren uit zichzelf open gaan. Een slagerskecht die niet bang is, wil dat wel meemaken. De eigenares steekt later de boerderij in brand. Bij verdere afbraak…

personal narrative uit 2007
 • boer
 • visite
 • In een hut wonen Jan en Griet. Als het in de winter hard sneeuwt, is het huis van het echtpaar niet te bereiken. Jan is doodgevroren en ook Griet is gestorven. Alleen de losgelaten geit heeft zich in…

personal narrative uit 1996
 • boer
 • visite
 • Van de dertig hectare weiland werd de helft in de zomer gemaaid om hooi van te maken, zodat de koeien de hele winter te eten hadden. In de zomer kwamen er keuterboeren uit Gelderland om zich te…

sage uit 1953
 • boer
 • visite
 • Enige boeren zien 's avonds een witte figuur tegen een boom aan staan. Ze schrikken heel erg omdat ze denken dat het de onheilbrengende gedaante van een wit wief is. Later zien ze dat de gedaante geen…

sage uit 1974
 • Der wie in jonge, dy tsjinne by de boer. De boer miende dat dy jonge hwat oan 'e ûnnoazele kant wie, mar dat wie sa net
 • . Op in kear woe dy boer in grap mei dy jonge ha. Hy stjûrde dy jonge dêr en dêr hinne en sei, dat er de golskjirre helje
 • Een boer wil zijn - naar zijn mening onnozele - knecht te pakken nemen en stuurt hem uit om iets te halen wat helemaal
 • niet bestaat. De knecht heeft in de gaten dat de boer hem voor de gek probeert te houden en zegt tegen vier boeren dat zij
 • boer
 • visite
 • Een boer wil zijn - naar zijn mening onnozele - knecht te pakken nemen en stuurt hem uit om iets te halen wat helemaal niet bestaat. De knecht heeft in de gaten dat de boer hem voor de gek probeert te…

sprookje uit 1901
 • Van de gehoorzame Vrouw. Er was eens een boer en die had een best wijf, maar het was een groote bazin. Zij deed het
 • moet jij daar doen?" vroeg hij. "Och," zei de boer, "ik heb een best wijf, maar ze zegt dat als zij werkt ik ook moet
 • Een boer is getrouwd met een vrouw die altijd de baas wil spelen. Ze stuurt haar man ook het land op als het
 • afschuwelijk weer is. Onderweg ontmoet de boer een koopman op een paard en wagen. Ze keren terug naar de boerderij voor onderdak
 • boer
 • visite
 • Een boer is getrouwd met een vrouw die altijd de baas wil spelen. Ze stuurt haar man ook het land op als het afschuwelijk weer is. Onderweg ontmoet de boer een koopman op een paard en wagen. Ze keren…

mop uit 1974
 • Der wienen in boer en in boerinne, dy hienen in papegaei. Hja hienen ek in feint en in faem. Dy boer en boerinne wienen
 • 't op in kear dat de boer en de boerinne wer op bisite wienen. De faem en de feint wienen wer togearre thús. "Wachtsje
 • Een jongen en meisje die in dienst zijn van een boer, zetten het altijd flink op een eten als de boer en boerin van
 • huis zijn hoewel de boer hen dit streng verboden heeft. Omdat de papegaai van de boer de schranspartijen altijd verraadt
 • boer
 • visite
 • Een jongen en meisje die in dienst zijn van een boer, zetten het altijd flink op een eten als de boer en boerin van huis zijn hoewel de boer hen dit streng verboden heeft. Omdat de papegaai van de…