Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

32 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • een weddenschap aan. Ze geven de boer eerst een schaap mee in ruil voor de koe. De vrouw is tevreden en kan er wol van
 • Een boer wil zijn koe verkopen en zegt dat zijn vrouw met alles tevreden is. Een paar kooplui geloven dit niet en gaan
 • boer
 • weddenschap
 • Een boer wil zijn koe verkopen en zegt dat zijn vrouw met alles tevreden is. Een paar kooplui geloven dit niet en gaan een weddenschap aan. Ze geven de boer eerst een schaap mee in ruil voor de koe.…

sage uit 1937
 • weddenschap aangegaan, dat hij de Witte Wieve wel het braadspit durfde brengen. Hij reed te paard naar de burg en gooide het
 • Een boerenknecht gaat een weddenschap aan dat hij het spit zal brengen naar de Witte Wieve. Een van hen achtervolgt hem
 • boer
 • weddenschap
 • Een boerenknecht gaat een weddenschap aan dat hij het spit zal brengen naar de Witte Wieve. Een van hen achtervolgt hem. De knecht kan net een huis binnenvluchten. De bijl die het Witte Wief gooide…

mop uit 1966
 • . De boer pochte wakker fan dy feint en sei tsjin syn buorman: "Dy feint forlycht my net." Dat woe dy oare boer samar net
 • leauwe. Hy sei dan moatte wy dêr mar ris om wedzje. Doe wedden se om in grou stik jild. De boer, dêr't de feint by wenne hie
 • Een boer schept tegen zijn buurman op dat zijn knecht hem niet zal voorliegen. Ze wedden. De buurman zet de knecht
 • ertoe aan de zwarte ram van zijn baas te verkopen. De knecht doet dat. De buurman denkt de weddenschap al gewonnen te hebben
 • boer
 • weddenschap
 • Een boer schept tegen zijn buurman op dat zijn knecht hem niet zal voorliegen. Ze wedden. De buurman zet de knecht ertoe aan de zwarte ram van zijn baas te verkopen. De knecht doet dat. De buurman…

sprookje uit 1909
 • Drie marskramers houden een weddenschap. Eén van hen zegt dat hij op een eerlijke manier verder kan komen dan op een
 • boer
 • weddenschap
 • Drie marskramers houden een weddenschap. Eén van hen zegt dat hij op een eerlijke manier verder kan komen dan op een oneerlijke manier. Hij verwedt er zelfs zijn ogen voor. De andere twee mannen…

sage uit 1971
 • De moedige dienstmeid van Oostermeer Sa wie it hjir op it Rûchsân, dêr tsjinne in feam by in boer. En dy boer hie in
 • Een dienstmeid woont bij een boer. De boerenzoon daagt haar uit een bezemsteel in de aarde te steken op het graf van
 • haar overleden vriend. Zij neemt de weddenschap aan. Met de bezemsteel steekt ze ook een stuk van haar kleding in de grond
 • boer
 • weddenschap
 • Een dienstmeid woont bij een boer. De boerenzoon daagt haar uit een bezemsteel in de aarde te steken op het graf van haar overleden vriend. Zij neemt de weddenschap aan. Met de bezemsteel steekt ze…

mop uit 1970
 • werkte bi'j een boer. Mor ja, daor vediene ze niet te veul, 't wos maor een paor cente. Toe zeit die zoon tege zien moeder
 • ow mao gin kopzörg", zeit zoon Jan, "ik kom bes weer trug. Eer as gi'j denk". Hi'j warke bi'j boer Harmse. Hi'j ging nao
 • gaat naar boer Harmsen en stelt een weddenschap voor om 2000 gulden, dat hij zijn 2 beste ossen die nacht kan stelen. De
 • Jan verdient bij boer Harmsen weinig en besluit de wereld in te gaan. Hij neem afscheid van zijn moeder, meldt zich af
 • boer
 • weddenschap
 • Jan verdient bij boer Harmsen weinig en besluit de wereld in te gaan. Hij neem afscheid van zijn moeder, meldt zich af bij de burgemeester en gaat naar Amerika. Na een paar jaar komt hij terug als een…

sage uit 1968
 • To Eagum wenne in roomse boer. Dy neamden se de duvel fan Eagum. Der wenne in grifformearde boer flak foar him oer. De
 • roomse boer mochten se net lije. De roomse - en de grifformearde boer hienen elk like folle lân. Ik haw ris by dy roomse boer
 • gereformeerde boer een spookhek heeft, dat om middernacht openspringt. De knecht sluit met de boer een weddenschap, dat het hek de
 • Er is vaak wrijving tussen een gereformeerde boer en een roomse boer. De roomse boer maakt zijn knecht wijs dat de
 • boer
 • weddenschap
 • Er is vaak wrijving tussen een gereformeerde boer en een roomse boer. De roomse boer maakt zijn knecht wijs dat de gereformeerde boer een spookhek heeft, dat om middernacht openspringt. De knecht…

sage uit 1967
 • Der wie in boer, dy biwenne in hiele âlde rottrige pleats, in rottekleaster. De pleats wie o sa min. Mar hy koe noait
 • earste hoanne kraeit. Dêr foar mat er dus klear wêze." De boer gong dêr akkoard mei. De hiele nacht gong it drok op in
 • Een arme boer bewoont een bouwvallig schuurtje. Het is financieel voor hem niet mogelijk een beter optrekje voor
 • vrij van de duivel. De boer stemt toch toe en samen gaan ze hard aan de slag. Tegen de ochtend staat het hele huisje er, op
 • boer
 • weddenschap
 • Een arme boer bewoont een bouwvallig schuurtje. Het is financieel voor hem niet mogelijk een beter optrekje voor zichzelf te bouwen. Op een dag stelt een man - de duivel - voor hem te helpen met de…

sage uit 1967
 • Yn 'e Himrik wenne in boer, dat wie in mâllen-ien. Op in kear wie der frouljusbisite by harren. De boer hiet twa
 • broeken mar los. Doe piken de froulju út. Dêr wie 't de boer krekt om bigong. (beide teltsjes fan Joh. W. syn heit)
 • Een rare boer sluit een weddenschap af met zijn twee knechten over het maaien van een stuk land. De boer stopt echter
 • van de knechten kunnen dit niet aanzien en gaan er gauw vandoor. Daar is het de boer om te doen geweest: hij wou de
 • boer
 • weddenschap
 • Een rare boer sluit een weddenschap af met zijn twee knechten over het maaien van een stuk land. De boer stopt echter purgeermiddel in de pap van de knechten. De knechten krijgen zulke…

mop uit 1967
 • Der wienen twa Poepen by de boer oan 't wurk. Sy wedden mei de boer, dat sy soenen in bipaeld stik lân dyselde deis
 • noch ôfmeane. De boer tocht: dat rêdde se noait op, mar doe't er de twa oan 'e gong seach, sei er by himsels: As se
 • weddenschap niet te verliezen, deed de boer wat wonderolie in de brij, zodat de moffen heel de middag naar de wc zouden moeten. Na
 • Twee moffen wedden met de boer dat ze een bepaald stuk land diezelfde dag nog helemaal gemaaid zullen hebben. Om de
 • boer
 • weddenschap
 • Twee moffen wedden met de boer dat ze een bepaald stuk land diezelfde dag nog helemaal gemaaid zullen hebben. Om de weddenschap niet te verliezen, deed de boer wat wonderolie in de brij, zodat de…

sage uit 1967
 • : "Gean dan hinne en sjoch sels." Dat dienen se en 't wie sa. Mar doe't it de boer ter earen kom, sei er: "Noait wer sokke
 • boer
 • weddenschap
 • Een paar boerenknechten boden de meid geld als ze midden in de nacht naar het graf van haar moeder zou lopen. Ze moest daar dan een herkenbaar teken neerleggen. De meid deed het, maar toen ze…

sage uit 1967
 • 't Wie op in âldjiersjoun. De boer en de soan en it folk sieten mei elkoar yn 'e keamer by de hurd. De faem wie der ek
 • oars wêze as har froegere feint. Hja hat har se bang tocht, dat sy is yn swym fallen. Sy kaem net thûs. Doe hat de boer de
 • Een meid gaat een weddenschap aan: om te tonen dat ze niet bang is, zal ze 's nachts een schep planten op het graf van
 • in dat ze door haar vriend wordt vastgehouden en valt flauw. Omdat ze niet terugkomt, gaat de boer met de dominee op zoek
 • boer
 • weddenschap
 • Een meid gaat een weddenschap aan: om te tonen dat ze niet bang is, zal ze 's nachts een schep planten op het graf van haar overleden vriend. Als ze dit gedaan heeft, blijft zij echter met haar kleren…

mop uit 1974
 • , sei er: "De boeren die zeggen van troef boer! Maar ik zeg van God met ons."
 • Een dominee die gewend is een kaartje te leggen in de kroeg sluit een weddenschap af met zijn jonge kaartmaatjes. De
 • die zeggen van troef boer! Maar ik zeg van God met ons'.
 • boer
 • weddenschap
 • Een dominee die gewend is een kaartje te leggen in de kroeg sluit een weddenschap af met zijn jonge kaartmaatjes. De jongens wedden dat de dominee het woord 'troef' niet in de preek zal durven…

mop uit 1974
 • Der wienen in adfokaet en in boer, dy kamen faek by elkoar. Op in kear wie dat wer it gefal en doe soenen se ite. Doe
 • woun. De adfokaet hie in prachtich lekkens pak oan. De boer krige in leppel fet en smiet dat de advokaet oer de klean en
 • Een boer en een advocaat spreken af elkaar met zo min mogelijk woorden - zelfs letters - te beledigen. Als de boer een
 • lepel vet op de kleren van de advocaat gooit, zegt hij 'Vet smet'. De advodaat slaat de boer hierop op het hoofd met de
 • boer
 • weddenschap
 • Een boer en een advocaat spreken af elkaar met zo min mogelijk woorden - zelfs letters - te beledigen. Als de boer een lepel vet op de kleren van de advocaat gooit, zegt hij 'Vet smet'. De advodaat…

mop uit 1659
 • VVeddeschap tusschen een Duyvel en een Boer. Een geklaeude Duivel quam te wedden met een vierkante Boer, dat hy alle
 • Voghelen kende die daer in de Lucht sweefden, die boer daer teghen van neen, soo wees die boer hem allerley soorteeringhe van
 • VVeddeschap tusschen een Duyvel en een Boer.
 • De duivel wedt met een boer dat hij alle soorten vogels kent. De boer smeert zijn vrouw vol met teer en laat haar
 • boer
 • weddenschap
 • De duivel wedt met een boer dat hij alle soorten vogels kent. De boer smeert zijn vrouw vol met teer en laat haar daarna in een ton met veren kruipen. De duivel heeft zo'n vogel met twee monden nog…

mop uit 1659
 • Van een Boer die twee Studenten kluchtigh antwoordt gaf. Twee jonghe Studenten met malkander uyt wandelende, saghen een
 • Boer sijn behoef doen, en wedden teghens malkander, als die Boer sijn werck ghedaen hadde, dat hy daer nae om sien soude
 • Van een Boer die twee Studenten kluchtigh antwoordt gaf.
 • Twee studenten zien een boer zijn behoefte doen. Zij vragen zich af als de boer klaar is of hij dan naar zijn eigen
 • boer
 • weddenschap
 • Twee studenten zien een boer zijn behoefte doen. Zij vragen zich af als de boer klaar is of hij dan naar zijn eigen hoop gaat kijken.

mop uit 1973
 • Der wienen twa poepen by in boer to meanen. It karwei wie omtrint birêdden, de oare deis woenen se nei hûs ta. Mar de
 • boer sei: Dat bistiet net. Jimme kinne hjoed noait klear komme. De poepen seinen: Ja, dat rêdde wy wol op. Wedzje fan net
 • Twee landarbeiders wedden met de boer om geld dat het werk de volgende dag af zal zijn. Ze gaan als een bezetene aan de
 • slag, maar de boer bedenkt een plan om te winnen. Tijdens de koffiepauze doet hij wat wonderolie in hun kopjes. Ze zijn nog
 • boer
 • weddenschap
 • Twee landarbeiders wedden met de boer om geld dat het werk de volgende dag af zal zijn. Ze gaan als een bezetene aan de slag, maar de boer bedenkt een plan om te winnen. Tijdens de koffiepauze doet…

mop uit 1979
 • Der wie ris in boer op 'e merk. Hy praette mei in koopman, dy woe biweare, dat oeral de man baes wie. De boer woe dat
 • sei: "Dû hast gelyk." Mar de feint dy sei: "Jo krije in geit." Hy kaem mei de beide hyns werom. De boer hie de weddenskip
 • Een boer die zeker is dat de vrouwen overal de baas zijn gaat een weddenschap aan met een koopman die er een
 • tegengestelde mening op nahoudt. De boer stelt zijn twee beste paarden in het vooruitzicht als de koopman het tegendeel zal kunnen
 • boer
 • weddenschap
 • Een boer die zeker is dat de vrouwen overal de baas zijn gaat een weddenschap aan met een koopman die er een tegengestelde mening op nahoudt. De boer stelt zijn twee beste paarden in het vooruitzicht…

mop uit 1651
 • van een groven boer, die er eer als hij geseten hadde, wat bebolwerckt. R. 'Kameraedt, gij kunt oock als het al geseyt is
 • . ' Wat dese krimpk... meug je tegen geen koude en wil je quansuys mede een rechtschaepen kaerel wesen.' R. 'Boer, niet veel
 • Een kapitein en een boer wedden wie zijn hand eerst bij het vuur kan houden, en daarna om het langst in het water kan
 • sloeg hij de boer vol in het gezicht. Daarna liet het boerengezelschap de kapitein met rust.
 • boer
 • weddenschap
 • Een kapitein en een boer wedden wie zijn hand eerst bij het vuur kan houden, en daarna om het langst in het water kan houden. De kapitein wint, want die heeft een houden hand. Uiteindelijk kwam het…

sprookje uit 1886
 • Een hymphamp-houvast Er was eens een arme knaap, die verhuurde zich als knecht bij een boer, voor een grauwe erwt in
 • het jaar. Toen het jaar om was en de boer aan zijne dienstboden hun loon uitbetaalde, vroeg hij den knaap, of deze ook
 • Een knecht vraagt voor een jaar werk een erwt. Na een verloren weddenschap om een haan, moet hij zo huilen dat hij toch
 • de haan krijgt. Na een verloren weddenschap om een gouden bok, moet hij wederom zo huilen, dat hij toch de bok krijgt
 • boer
 • weddenschap
 • Een knecht vraagt voor een jaar werk een erwt. Na een verloren weddenschap om een haan, moet hij zo huilen dat hij toch de haan krijgt. Na een verloren weddenschap om een gouden bok, moet hij wederom…

mop uit 1970
 • Der wie in boer, dy hie in kou, dêr wie er ôfgryslike mâl mei. Dy kou roun noait by de oare kij yn 't lân, mar dy hie
 • sjocht it lân ris oer en doe sei er: "Dy kou, dy mat in bril ha." "Hwer kin 'k dy krije?" frege de boer. "Yn 'e
 • weddenschap immers wint, kan die de koopman namelijk ook mooi diens honderd gulden terugbetalen. De boer gaat weer een weddenschap
 • De lievelingskoe van een boer is er slecht aan toe en de veearts verklaart dat het dier een bril nodig heeft. De boer
 • boer
 • weddenschap
 • De lievelingskoe van een boer is er slecht aan toe en de veearts verklaart dat het dier een bril nodig heeft. De boer spoedt zich hierop naar de winkel van een koopman en wedt met hem voor honderd…

mop uit 1979
 • Twa poepen wienen by in boer oan 't meanen. De boer sei tsjin 'e beide mannen: "Jimme krije it gers hjoed net fan dit
 • stik lân ôf." "Wis krije wy dat der ôf", seinen de poepen. "Ja, mar hjoed net mear", sei de boer. "Dat rêdde wy hjoed wòl
 • Een boer wedt met twee poepen dat ze een bepaald stuk land niet binnen een bepaalde tijd kunnen maaien. De poepen
 • denken van wel en zijn bereid het te proberen. De boer doet wat wonderolie - die laxerend werkt - in het eten van de poepen
 • boer
 • weddenschap
 • Een boer wedt met twee poepen dat ze een bepaald stuk land niet binnen een bepaalde tijd kunnen maaien. De poepen denken van wel en zijn bereid het te proberen. De boer doet wat wonderolie - die…

mop uit 1651
 • , wierdt van een groven boer, die er eer als hij geseten hadde, wat bebolwerckt. R. 'Kameraedt, ghij kunt oock, als het al
 • .' R. 'Wat dese krimpk... meug je tegen geen houde en wil je quansuys mede een rechtschaepen man wesen.' R. 'Boer, niet
 • Een kapitein en een boer wedden wie zijn hand eerst bij het vuur kan houden, en daarna om het langst in het water kan
 • sloeg hij de boer vol in het gezicht. Daarna liet het boerengezelschap de kapitein met rust.
 • boer
 • weddenschap
 • Een kapitein en een boer wedden wie zijn hand eerst bij het vuur kan houden, en daarna om het langst in het water kan houden. De kapitein wint, want die heeft een houden hand. Uiteindelijk kwam het…

sprookje uit 1896
 • vraag, hoe dat gekomen was, antwoordde hij: «Ik heb lang moeten loopen zonder een boer te vinden die een knecht noodig had
 • mij voor, dat de boer, die zulk een vreemde voorwaarde stelde om twist en tweedracht te voorkomen, een vredelievend man
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar
 • hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal moeten missen. De boer lokt zijn drift uit
 • boer
 • weddenschap
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal…

mop uit 1896
 • een eerlijk man te worden. Hij verhuurde zich bij een boer als knecht en gedroeg zich zoo goed en naar genoegen van zijn
 • vroegere schelmstukken en listige streken. Deze waren zoo vreemd en wonderbaar dat de boer ze niet best konde gelooven. Hij
 • het werk bij een boer. Als hij de boer vertelt over zijn oude gewoonte, gelooft deze niet dat de knecht de waarheid
 • op de weg achter. De knecht neemt het schaap mee naar de boer. De slagersjongen koopt zonder het te weten hetzelfde
 • boer
 • weddenschap
 • Een dief verstaat zijn vak zo goed, dat hij nooit betrapt is. Hij besluit echter een eerlijk man te worden en gaat aan het werk bij een boer. Als hij de boer vertelt over zijn oude gewoonte, gelooft…