Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

188 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • Yn'e bûse en yn'e mage In naaister kaam ienkear om 'e fjouwer wike by in boer te skroarjen en dan wie se dêr ek op 'e
 • jirpels troch, mei flink spekt`et en in tsjok stik spek der ta. 'Ik kin it my net foarstelle', sei se tsjin'e boer, 'wêr't dy
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De
 • boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om achter hun hemd te stoppen. Tegen de
 • boer
 • werken
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om…

mop uit 1978
 • der yn it Grouster Leechlân in boer, dy hiet Hindrik Jonkman. Alle jierren helle Jonkman yn 'e foarsimmer fjouwer poepen
 • oan tsjuster ta troch dwaan. 'Kinne jim dat no fuort wol strûze?' frege er de poepen. 'Jawis wol, boer, dat kinne wy skoan
 • Een boer huurt vier duitsers om werk voor hem te doen. De vier komen 's avonds aan en gaan na het eten meteen slapen
 • . De volgende morgen krijgen ze ontbijt, maar ze zeggen dat er veel meer tijd voor het werken overblijft als ze ook meteen
 • boer
 • werken
 • Een boer huurt vier duitsers om werk voor hem te doen. De vier komen 's avonds aan en gaan na het eten meteen slapen. De volgende morgen krijgen ze ontbijt, maar ze zeggen dat er veel meer tijd voor…

mop uit 1973
 • Dat docht dy bliuwen Der wienen ris in boer en boerinne, dy gongen folle te besytsjen en dan bleauwen de feint en de
 • faam tegearre op 'e pleats. De boer hie him al ris ôffrege, wat soenen dy twa altyd út 'e wei sette as wy fan hûs binne
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis
 • te gaan. De boer hoort het, en roept vanaf de zolder dat dat hoog tijd werd.
 • boer
 • werken
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis is, maken de twee een lekkere uitgebreide maaltijd klaar. Na het eten stelt het…

sprookje uit 1930
 • besteed bie 'n boer. Boer wint hom zoodoan dat dei 't eerste van heur baaident kwoad wordt, kop en ooren of krigt. Knecht is
 • der 'n dag of drei west, mor krigt gain eten. Boer geft hom niks, mor hai mout wel aarbaiden. Hai krigt slim honger en dou
 • Een boer komt met drie broers overeen dat ze voor hem komen werken. Zowel de boer als de drie broers beloven dat ze
 • niet kwaad zullen worden. De eerste twee broers worden echter kwaad als ze de hele dag moeten werken en geen eten krijgen
 • boer
 • werken
 • Ten Boer (Groningen)
 • Ten Boer
 • Ten Boer
 • Een boer komt met drie broers overeen dat ze voor hem komen werken. Zowel de boer als de drie broers beloven dat ze niet kwaad zullen worden. De eerste twee broers worden echter kwaad als ze de hele…

Trefwoorden: boer, boos, broer, dochter, eten, ossen, paarden, werken


mop uit 1997
 • De boer en de boerin hebben ruzie. Na een tijdje zegt de boer: `Nou, ik ga werken, hoor.' Hierop verdwijnt hij in de
 • varkensstal. Als de boer aan het werk is in de stal, komt er een vertegenwoordiger langs. Hij vraagt of hij de baas kan spreken
 • Na een ruzie tussen de boer en de boerin verdwijnt de boer in het varkenshok. Als er even later een vertegenwoordiger
 • langskomt die de baas wil spreken, antwoordt de boerin: `De boer?... Nou, die zit in de varkensstal. En je herkent hem zo. Het
 • boer
 • werken
 • Na een ruzie tussen de boer en de boerin verdwijnt de boer in het varkenshok. Als er even later een vertegenwoordiger langskomt die de baas wil spreken, antwoordt de boerin: `De boer?... Nou, die zit…

mop uit 1998
 • Een boer spant op een dag zijn edele fokstier voor de ploeg. 'Waarom neem je niet gewoon de tractor?' vraagt zijn
 • Een boer spant op een dag zijn edele fokstier voor de ploeg. 'Waarom neem je niet gewoon de tractor?' vraagt zijn
 • boer
 • werken
 • Een boer spant op een dag zijn edele fokstier voor de ploeg. 'Waarom neem je niet gewoon de tractor?' vraagt zijn vrouw. 'Omdat dat verwende beest maar eens moet leren dat het leven niet louter uit…

sage uit 1966
 • Der bistege him us in feint by de boer. It wie in feint dy't wol hwat yn 'e bouten hie en de boer tochte, dat hy der in
 • . Sy gongen togearre nei 't lân ta. Mar op it lân dêrnjonken stie in arbeider fan in oare boer. De nije feint sei: "Nou
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en
 • hij de boer wat er gebeurd is en dat de jongeman toveren kan. De boer moet niks van die kunsten hebben. Dezelfde dag zegt
 • boer
 • werken
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en aarde te strooien. Op het land zijn ook andere arbeiders. De nieuwe vent gaat met…

sage uit 1966
 • boer. Doe't de frijer by har kom, siet se twa ûren lang dea op 'e stoel. It pleachbeest wie salang út har wei. Dat gong ta
 • 't finsterke út. Dy feint hat it sels sjoen. Hy hat de boer der by roppen. Mar net sa gau wie it pleachbeest wer yn har
 • Bokke de Boer
 • boer
 • werken
 • Voorbeeld van een vrouw met een plaagbeest in haar lichaam. Haar vrijer ziet hoe het plaagbeest door het raam verdwijnt, waardoor de vrouw niet meer kan praten. Zodra het plaagbeest in haar lichaam is…

sage uit 1966
 • laden hie. Dan woed er even útpûste. Dêr hied er allinne mar tiid foar as de boer stapfoets ried. Mar it wienen twa jonge
 • hynders, dêr't de boer mei ried en hy koe se net yn bitwang hâlde. Dy hynders woenen hurd. Dat sadwaende hie Hearke gjin tiid
 • boer
 • werken
 • Sterke Hearke was boerenarbeider en hij kon goed doorwerken, maar hij was ook op zijn rust gesteld. Hij hield ervan even uit te blazen bovenop de deksel van de mestwagen. Dat kon echter alleen als de…

sage uit 1966
 • tusken Hurdegaryp en de Simmerdyk. Hy is der nou wei. De Kaiserdyk roan der hinne. Folkert Aens Algra wie dêr boer. Moarns
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een
 • boer
 • werken
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een dag komt Folkert niet, terwijl zijn vrouw hem wel heeft horen antwoorden. Jehannes…

sage uit 1966
 • Jehannes Tsyske en noch ien wienen ris by de boer oan 't klaeimodderstruijen. Sy woenen beide och sa graech nei
 • Feanwâldstermerke ta, mar sy koenen noait sa gau klear komme mei it wurk. Doe kom de boer der oan. Jehannes sei tsjin syn maet: "Wy
 • Jehannes Tsyske en nog iemand waren eens kleimodder aan het uitstrooien over de akkers van een boer. Ze wilden zo graag
 • een keertje eropuit, maar zij konden nooit zo snel klaar komen met het werk. Toen de boer kwam liet Jehannes het door een
 • boer
 • werken
 • Jehannes Tsyske en nog iemand waren eens kleimodder aan het uitstrooien over de akkers van een boer. Ze wilden zo graag een keertje eropuit, maar zij konden nooit zo snel klaar komen met het werk.…

mop uit 1966
 • dien wurk jown. Doe gong Thyl nei de boer. "Kenstû alles fan 't boerewurk?" frege de boer. "Alles", sei Thyl. "Goed, dan
 • komst by my yn 't wurk." De oare deis stjûrde de boer Thyl nei 't lân ta om dat to eidzjen. "Earst mar ien tine", sei er
 • niet meer voor de kleermaker te werken. Tijl probeert het nu als boerenknecht en moet van de boer het land gaan eggen 'met
 • één tand'. Tijl slaat prompt alle tanden op één na uit de eg. Ook de boer is erg ontstemd over Tijls domheid en weer is
 • boer
 • werken
 • Tijl Uilenspiegel werkt als knecht bij een kleermaker. De kleermaker vraagt hem een paar mouwen in een jas te 'smijten'. Tijl hangt de jas op en begint met de mouwen te smijten maar het lukt hem niet…

mop uit 1967
 • Thyl Ulespegel moest foar de boer oan 't dongriden. De boer hie sein: "Dû mast it sa dwaen, dat de bulten elkoar rûke
 • Tijl Uilespiegel moest van de boer zó mest verspreiden, dat de bulten elkaar konden ruiken. Maar Uilespiegel liet alles
 • boer
 • werken
 • Tijl Uilespiegel moest van de boer zó mest verspreiden, dat de bulten elkaar konden ruiken. Maar Uilespiegel liet alles op de wagen liggen en reed roepend door het land: "Ruik! Ruik! Ruik!"

mop uit 1966
 • Der wenne in boerefeint by de boer. Op in kear sette de boerinne beantsjes op 'e tafel. Dêr moesten se it miel mei
 • : "Stean op dy't mei wol", mar der bleau net in beantsje op 'e omkearde leppel lizzen. It stie de boer min oan. "Dû kinst der
 • leeg. Jaren later - de knecht is inmiddels getrouwd en werkt niet meer bij de boer - is er bijna geen eten en de knecht
 • vraagt zijn oude baas om voedsel. De boer heeft een zak met bonen in de schuur en stopt de schep er omgekeerd in en zegt 'Zit
 • boer
 • werken
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

sage uit 1966
 • Ik hie my op in simmer as mier forhierd by in boer yn 'e buert fan Snits, mei noch in maet. Wy slepten yn it strie
 • Twee maten werken als maaier bij een boer. Op een zondagmorgen staat de ene maat al vroeg op om de boerenzoon te helpen
 • boer
 • werken
 • Twee maten werken als maaier bij een boer. Op een zondagmorgen staat de ene maat al vroeg op om de boerenzoon te helpen met het melken van de koeien; de andere maat blijft lekker liggen in het stro.…

mop uit 1966
 • It teltsje fan de wûnderpot. Der wie ris in boer, dy hie in poep yn 't wurk, dy't foar him meande. De boerinne brocht
 • boer
 • werken
 • Tijdens de schaft bracht een boerin een pruttelende pot eten naar de mof, die op het land aan het werk was. De pot had niet op het vuur gestaan, en de mof wilde deze wonderpot wel kopen van de boerin.…

mop uit 1971
 • Dat docht dyn bliuwen Der wie in boer en dêr tsjinne in faem en sy mochte hast noait hwat. En dêr wie de boer fuort
 • , hwant sy wie de hûshâldster. Dêr hie de boer in gat yn 'e souder boarre en dêr lei er foar ta loeren. Dêr hie se har wer
 • gedronken en gaat weer aan het werk. De gierige boer roept dat die laatste opmerking (weer gaan werken) haar redt: anders was ze
 • Een huishoudster krijgt van de boer nauwelijks te eten, maar zodra de boer van huis is, neemt zij het ervan. De
 • boer
 • werken
 • Een huishoudster krijgt van de boer nauwelijks te eten, maar zodra de boer van huis is, neemt zij het ervan. De wantrouwige boer heeft echter een gat in de zolder geboord, zodat hij de huishoudster…

mop uit 1968
 • . Sy sieten by de boer oan tafel. Se ieten griene earten. Dêr hie de frou stikjes spek en ierdappels yn dien. De lytsfeint
 • fiske der in stik ierdappel út. Doe sei de boer tsjin him: "Dat trefste. Dû hast dêr in moai stikje spek." "Né," sei de
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer
 • beweert dat een stuk aardappel van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt uiteindelijk dat het spek is, omdat de boer
 • boer
 • werken
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk aardappel van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt…

mop uit 1968
 • 't Wie yn 'e minne tiden. It soasialisme kom op. In jonge wie lytsfeint by de boer. Hy wie sa'n fyftsjin jier âld. Hy
 • siet by de boer oan tafel. Sy ieten koalrapen. Doe krige de jonge in grou stik koalraep op 'e foarke. "Dat trefste," sei de
 • In een moeilijke tijd ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk koolraap van de
 • knecht een stuk spek is. De knecht beaamt uiteindelijk dat het spek is, omdat de boer dreigt hem niet uit te betalen als hij
 • boer
 • werken
 • In een moeilijke tijd ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk koolraap van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt uiteindelijk dat het spek is, omdat de boer…

mop uit 1968
 • Der wienen us twa poepen, dy wienen by de boer oan 't wurk. Sy leinen yn 't hûs fan 'e boer op bêd, 't wie yn 'e nacht
 • . De oare deis kom de boer fan 't bêd. De boerinne wie neat net lekker. Doe seach de boer dat de boerinne mei 't gat yn 'e
 • Van twee Poepen die bij een boer dienen kan er een 's nachts van de honger de slaap niet vatten. Zijn kameraad raadt
 • boer
 • werken
 • Van twee Poepen die bij een boer dienen kan er een 's nachts van de honger de slaap niet vatten. Zijn kameraad raadt hem aan in de melkkelder karnemelksepap te gaan eten. Als de Poep zijn hongergevoel…

sage uit 1968
 • boer
 • werken
 • Als de boeren niet konden karnen, zeiden ze dat de boel betoverd was. Dan haalden ze Piter Poes erbij.

Trefwoorden: arbeid, betoverd, boer, boter, karn, karnen, werken


sage uit 1968
 • Us Auke moest moarns altyd nei de boer ta. Dy wenne yn 'e Westerein fan Garyp. As er dan de tsjerke foarby moest, seach
 • boer
 • werken
 • Een man zag 's ochtends, onderweg naar zijn werk, altijd twee spoken op de kerktrap zitten.

mop uit 1968
 • Der wie in feint, dy wenne by de boer. De boer sette him oan 't ploegjen. Mar doe't de boer in skoft letter kom om it
 • wurk to bisjen, hie dy feint de furgen fan 't lân al hielendal bryk makke. "Hoe komt dat sa jong," sei de boer, "datstû dat
 • Een knecht klaagde tegen de boer dat hij van die koude handen had. De boer zei dat hij dan binnen een paar handschoenen
 • moest halen. Binnengekomen zei de knecht tegen de boerin en de meid dat hij van de boer met hun naar bed moest. De vrouwen
 • boer
 • werken
 • Een knecht klaagde tegen de boer dat hij van die koude handen had. De boer zei dat hij dan binnen een paar handschoenen moest halen. Binnengekomen zei de knecht tegen de boerin en de meid dat hij van…

sage uit 1970
 • nao Zeddam mozze um 't ter deur te kriege. Mao met zon fietske grei ging gin boer der op uut, nog gin köter. At een
 • boer
 • werken
 • Onzichtbare duivel probeert molenaarsknecht te verleiden zich meester te maken van het geld van de molenaar.

sage uit 1970
 • ter gewoonlijk nie anders wark — dat was now eenmaol op tat platteland — dan bi'j een boer. De vader zei: ,.Jonges, één
 • gezeid: "Lao we daor mor is aan gaon". Daor weure ze dan aangegaon; toe harre ze de boer gevraog — hi'j was aan de deur
 • Een man met drie zonen doet de oudste in dienst bij een boer, die als voorwaarde stelt: stoppen met eten als de hond
 • Selderijs geblaf, blijft gewoon dooreten en vraagt de boer of hij boos wordt; deze besef, dat de jongen anders is dan de anderen
 • boer
 • werken
 • Een man met drie zonen doet de oudste in dienst bij een boer, die als voorwaarde stelt: stoppen met eten als de hond Selderij blaft; en wie boos wordt, een stukje van het oor. De oudste baalt weldra,…