Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

108 resultaten voor ""

mop uit 1972
 • so yn'e myt siet, gie de boer nei Domeni in frêge, as Domeni for de koe bidde woaë. Domeni hie er east net folle sin yn
 • De koe van een kleine boer wordt ziek. De boer vraagt aan de dominee of hij voor de gezondheid van de koe kan bidden
 • geven. De "Lieve Heer" moest geglimlacht hebben, want de koe werd beter. Een paar weken later werd de dominee ziek. De boer
 • boer
 • ziek
 • De koe van een kleine boer wordt ziek. De boer vraagt aan de dominee of hij voor de gezondheid van de koe kan bidden. De dominee begint te bidden en hij zegt tegen de koe dat hij nu met zijn poten in…

sage uit 1966
 • Twa arbeiders hjirwei wienen op 'e Grinzer klaei oan 't sichtsjen. De boer, dêr't se by yn tsjinst wienen, sukkele. Hy
 • Jehannes om ried freegje. Doe ried de broer fan 'e boer mei it rydtúch nei Hinse ta. Hinse joech him in greatflesfol drank mei
 • Boer geneest niet ondanks inschakelen van artsen en professoren. Op aanraden van arbeiders gaat broer naar duivelbanner
 • ziek worden.
 • boer
 • ziek
 • Boer geneest niet ondanks inschakelen van artsen en professoren. Op aanraden van arbeiders gaat broer naar duivelbanner, die hem vier keer een fles met medicijn meegeeft. Bij de laatste fles vraagt de…

sage uit 1955
 • de oare jonges útpike. Mar de oare moarns helle de jonge, dy't sa binaud west hie, in amerfol drinkwetter fan 'e boer
 • emmer en al door de kerel weggesmeten. Hij is daarna goed ziek.
 • boer
 • ziek
 • Een groepje jongens uit Koaten staat op een avond als het heldere maan is, met elkaar te praten. Plotseling zien ze een grote kerel aan komen lopen. De man zegt niets en loopt gewoon door. Een van de…

sage uit 1955
 • stoar. Nei in skoftsje seinen de lytse bern tsjin 'e widner: "Heit, wy ha mem sjoen." De boer sei: "Né, dat bistiet net
 • krige de boer har sels ek to sjen. Doe woarde er bang. Hy fortelde it oan 'e húshâldster en sei: "Soenen jo har oansprekke
 • boer
 • ziek
 • Boerin die te weinig boter gaf bij verkoop, vindt na haar dood geen rust. Na verschijning aan haar kinderen en haar man vraagt die aan de huishoudster haar te vragen wat haar wensen zijn. De vrouw…

sage uit 1955
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen
 • boer
 • ziek
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

sage uit 1966
 • Us heit hie us op in joun nei de faem ta west yn 'e Rottefalle. Hy wenne doe by de boer, ik leau hast fan yn Eastemar
 • it beest kwyt rekke. Doe't er by de boer kom wied er dweiltrochwiet fan swit. Sy koenen syn klean útspiele. De oare
 • boer terug was hij zo nat van het zweet dat zijn kleren uitgespoeld konden worden. De volgende ochtend vroeg de boer hem
 • boer
 • ziek
 • Een man kwam op een avond terug van zijn meisje, toen hij voorbij het kerkhof kwam. Daar zag hij opeens een veulenachtig beest staan. Toen de man ging kijken wat het was, sprong het beest op zijn rug.…

sage uit 1967
 • Myn man syn pake wie bitsjoend troch de boer, by hwa't er arbeider wie. Hy lei siik op bêd. De boer kom alle dagen by
 • kat fan fearren yn. Dy wie omtrint klear. Sy skuorde de hiele kat útelkoar. Wylst se dêr mei dwaende wie, kom de boer foar
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar
 • heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer beter was heeft de dokter gezegd dat ze de
 • boer
 • ziek
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer…

sage uit 1968
 • . It wie Knjillis Douma, in smoarrike boer, dy't lân njonken uzes lizzen hie. Doe't Piter Poes guod ûnder 'e drompel lein
 • Ziek vee blijkt betoverd. Duivelbanner Piter Poes ontmaskert de tovenaar - een schatrijke boer - door een goedje onder
 • boer
 • ziek
 • Ziek vee blijkt betoverd. Duivelbanner Piter Poes ontmaskert de tovenaar - een schatrijke boer - door een goedje onder de drempel te leggen.

sage uit 1956
 • him ôfmeitsje, hie de féarts sein. De plysje roan der by. Underweis moeten se Hinse Beest (= H. Jehannes de Boer fan it
 • Swartfean). Dy bliuwt der by stean. "Dy koe," seit er, "is net siik." "De koe is wòl siik", seit de boer. Hinse strûpte de mouwe
 • Een boer bracht zijn zieke koe eens naar de veearts om afgemaakt te worden. Onderweg kwamen ze Hinse Beest tegen, die
 • beweerde dat het beest helemaal niet ziek was. Hij stak zijn arm in de bek van het beest en haalde er zo een schoenzool uit.
 • Hinse Jehannes de Boer
 • boer
 • ziek
 • Een boer bracht zijn zieke koe eens naar de veearts om afgemaakt te worden. Onderweg kwamen ze Hinse Beest tegen, die beweerde dat het beest helemaal niet ziek was. Hij stak zijn arm in de bek van het…

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie in sike koe. Hy liet de féarts komme. "Hokker koe is it?" frege dy. "Ja, dat matte jo sels mar
 • útmeitsje," sei de boer, "jo binne op 't lêst féarts." De féarts tochte: "'k Sil dy wol ha." Hy ûndersocht de beesten ien foar
 • Een veearts vroeg aan de boer welke koe ziek was, maar de boer vond dat hij dat zelf maar moest uitzoeken, hij was
 • boer
 • ziek
 • Een veearts vroeg aan de boer welke koe ziek was, maar de boer vond dat hij dat zelf maar moest uitzoeken, hij was immers de arts. De arts onderzocht elk beest, totdat hij bij de zieke koe kwam.…

sage uit 1967
 • Us heit tsjinne by de boer. Dat wie Hindrik Berga to Koudenburg by de Haule. De boer hie twa hynders, in swart en in
 • brún. It swarte hynder waerd siik. Foar dat sike hynder moast heit nei it Swartfean ta. Dêr wenne Hinse Jehannes de Boer
 • Een boer had twee paarden, een bruine en een zwarte. Het zwarte paard werd ziek, en de knecht moest met wat uit de
 • manen van het zieke dier naar Hinse Jehannes de Boer, een veearts en duivelbanner. De knecht besloot ook wat van het gezonde
 • boer
 • ziek
 • Een boer had twee paarden, een bruine en een zwarte. Het zwarte paard werd ziek, en de knecht moest met wat uit de manen van het zieke dier naar Hinse Jehannes de Boer, een veearts en duivelbanner. De…

sage uit 1954
 • Hinse Jehannes de Boer fan it Swartfean mastere oer fé. Ien út Garyp ried us nei him ta op in siik hynder. Hy stie noch
 • Hinse Jehannes de Boer had al een drankje klaar toen de boer met zijn zieke paard net achter het huis stond.
 • Hinse Jehannes de Boer
 • boer
 • ziek
 • Hinse Jehannes de Boer had al een drankje klaar toen de boer met zijn zieke paard net achter het huis stond.

Trefwoorden: arts, boer, drankje, huis, man, paard, vee, veearts, ziek


sage uit 1967
 • boer
 • ziek
 • Een man gaf een ander, die hem heel de dag in het hooi had geholpen met werken, slechts een rijksdaalder. De volgende dag hoopte de man dat de ander hem weer zou komen helpen. Maar die wees naar zijn…

sage uit 1967
 • . Der stoaren in protte kij. Ien boer wie der, dy hie der gjin lêst fan. Guon koenen dat net sette, dy woarden jaloersk. Sy
 • gongen hinne en brochten sike kij by syn soun fé yn 't lân. Mar syn fé woarde net bismet. Doe liet dy boer de stien yn 'e
 • Op een gevelsteen in Sumar staat te lezen 'Als God met ons is, wie zal tegen ons zijn?'. Deze steen heeft een boer daar
 • boer
 • ziek
 • Op een gevelsteen in Sumar staat te lezen 'Als God met ons is, wie zal tegen ons zijn?'. Deze steen heeft een boer daar ooit aan laten brengen . Zijn vee werd namelijk niet besmet met de veepest,…

sage uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie twa hynders. It iene wie siik, it oare wie soun. Hy nom hwat hier fan 'e beide hynders en gong
 • Een boer raadpleegt een duivelbanner omdat een van zijn twee paarden betoverd is. De duivelbanner geeft hem twee pakjes
 • boer
 • ziek
 • Een boer raadpleegt een duivelbanner omdat een van zijn twee paarden betoverd is. De duivelbanner geeft hem twee pakjes mee: een pakje met een drankje voor het zieke paard; een pakje met wat hooi voor…

sage uit 1966
 • Ik hie in omke en in muoike, dy wennen yn Warffum yn Grinslân. Omke wie arbeider by de boer. It hûs stie net sa fier
 • fan 'e pleats ôf. De boer gong der foar troch, dat er tsjoene koe. Omke woe foroarje fan plak en sei de tsjinst op. Mar de
 • Toen een arbeider weg wilde bij een boer, werd hij ziek. Elke dag zat er in het raamkozijn een zwarte kat, dat was de
 • boer zelf. De boer en de arbeider kregen ruzie. De arbeider vertrok en werd prompt beter.
 • boer
 • ziek
 • Toen een arbeider weg wilde bij een boer, werd hij ziek. Elke dag zat er in het raamkozijn een zwarte kat, dat was de boer zelf. De boer en de arbeider kregen ruzie. De arbeider vertrok en werd prompt…

sage uit 1967
 • Een boer heeft ziek vee. Hij legt bezemrijs van een berk op de stalvloer en de dieren worden prompt weer beter. De berk
 • boer
 • ziek
 • Een boer heeft ziek vee. Hij legt bezemrijs van een berk op de stalvloer en de dieren worden prompt weer beter. De berk is een heilige boom.

sage uit 1966
 • Ergens yn 'e Wâlden wenne in âld-feint. Dy wie arbeider by de boer. Hy wie mei de helm geboaren en moest alles sjen. De
 • boer dêr't er by wenne, hie twa soannen. Ien dêrfan woardde great mei de faem. Dy faem moest fan him bifalle. Sy mienden 't
 • boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De boer wil er niks van weten en de zoon
 • persoon zal overlijden en vertelt dit aan de boer. Een tijdje later verongelukt de jongste zoon bij een ritje op een wild
 • boer
 • ziek
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De…

sage uit 1950
 • In boer op it Wytfean hie in blastige koe. Hy gong nei it Swartfean, nei Hinse. Dy joech him guod mei, mar it bikom net
 • . Doe gong de boer wèr nei 't Swartfean. Hinse sei: "Op it stuit wjerkôget dyn koe noch net, mar astû aenst thús komste is
 • Een boer krijgt van tovenaar Hinse een middeltje voor zijn zieke koe die last heeft van opgeblazenheid. Het dier
 • boer
 • ziek
 • Een boer krijgt van tovenaar Hinse een middeltje voor zijn zieke koe die last heeft van opgeblazenheid. Het dier geneest niet direct, maar Hinse voorspelt dat de koe bij thuiskomst weer zal herkauwen.…

sage uit 1967
 • Hinse Jehannes de Boer fan 't Swartfean wie in duvelbanner. Syn wiif woarde siik. Doe gong er nei 't boerke ta fan
 • Hinse Jehannes de Boer
 • boer
 • ziek
 • De man van een zieke vrouw nam naar een duivelbanner niet de urine van zijn vrouw mee, maar van een paard. Hij wilde weten of de duivelbanner dat door zou hebben. Hij kreeg een klein zakje mee, dat…

mop uit 1967
 • Der wienen twa Poepen by de boer oan 't wurk. Sy wedden mei de boer, dat sy soenen in bipaeld stik lân dyselde deis
 • noch ôfmeane. De boer tocht: dat rêdde se noait op, mar doe't er de twa oan 'e gong seach, sei er by himsels: As se
 • Twee moffen wedden met de boer dat ze een bepaald stuk land diezelfde dag nog helemaal gemaaid zullen hebben. Om de
 • weddenschap niet te verliezen, deed de boer wat wonderolie in de brij, zodat de moffen heel de middag naar de wc zouden moeten. Na
 • boer
 • ziek
 • Twee moffen wedden met de boer dat ze een bepaald stuk land diezelfde dag nog helemaal gemaaid zullen hebben. Om de weddenschap niet te verliezen, deed de boer wat wonderolie in de brij, zodat de…

sage uit 1968
 • by de boer op 'e telle. Dêr soed er it terskje. Mar doe woarde er siik. Hy gong nei de boer ta en sei: "Ik kin net
 • hier bitelje." De boer sei: "Wy matte sèls dòch terskje. Dat komt wol foar inoar." Kees Ymes hiet de boer. Roel Megiel kom
 • een keer was hij ziek. Hij vroeg een boer de rogge voor hem te dorsen en er de landheer mee te betalen. De boer beloofde
 • dat. Maar de man ging dood en de boer vergat zijn belofte. Sindsdien, als de boer en zijn vrouw 's avonds gingen slapen
 • boer
 • ziek
 • Een man verbouwde wat rogge op een stukje land dat hij huurde van een landsheer. Met de rogge betaalde hij de huur. Op een keer was hij ziek. Hij vroeg een boer de rogge voor hem te dorsen en er de…

mop uit 1968
 • Der wenne yn 'e Kompenije in boer, dy sûpte as in kreupel. Hy rekke siik en moest nei Grins ta. Hy waerd yn in âld wein
 • hienen se midden op 'e wein stean. Dêr leinen se dy boer yn. De dokter wie ek mei. Sy rieden midden oer de skieding. Twa man
 • Een boer die teveel drinkt wordt ziek en sterft. Als de boer in de kist ligt, horen de begeleiders op de wagen de boer
 • boer
 • ziek
 • Een boer die teveel drinkt wordt ziek en sterft. Als de boer in de kist ligt, horen de begeleiders op de wagen de boer ineens 'toe, geef me nog een slokje!' roepen. De begeleiders springen…

sage uit 1968
 • Yn 'e Dokkumer Wâlden wenne in boer, dy hie in koe, dy waerd siik. It buorwyfke krige de skuld, dy hie dy koe yn 'e
 • macht, mienden se. Doe helle dy boer it buorwyfke der by. Hy sei tsjin har: "Dû hast de koe siik makke, dû mast him ek wer
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Een vrouw wordt ervan verdacht de koe van haar buurman ziek gemaakt te hebben. De boer dreigt de vrouw dood te maken
 • boer
 • ziek
 • Een vrouw wordt ervan verdacht de koe van haar buurman ziek gemaakt te hebben. De boer dreigt de vrouw dood te maken, als ze zijn koe niet geneest.

mop uit 1659
 • Van een behendige Boer. Een seecker Boer, hebbende een Vrouwe, de welcke heel kranck was, ginck met haer water by een
 • , seyde teghens de Boer, gaet daer een weynigh sitten, ick sal u datelick voort helpen, en begonste hem voort te vraeghen waer
 • Van een behendige Boer.
 • Een boer komt bij een dokter om raad te vragen voor zijn zieke vrouw. De dokter is net aan het eten en vraagt hoe het
 • met de stoelgang van de vrouw is. De boer antwoordt dat ze geen stoelen hebben. De dokter vraagt nogmaals of de vrouw kan
 • boer
 • ziek
 • Een boer komt bij een dokter om raad te vragen voor zijn zieke vrouw. De dokter is net aan het eten en vraagt hoe het met de stoelgang van de vrouw is. De boer antwoordt dat ze geen stoelen hebben. De…