Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

sprookje uit 1977
 • houthakkersbern mei syn dochter trouwe soe. Mar hy tocht der fierder net oer nei, hwant hy hie wol oare dingen oan 'e holle. En it wie
 • o sa kreas. Dat wie de dochter fan 'e koaning. Hja seach dy soldaet ek en se kamen tichter by inoar, elk oan in kant fan
 • trouwen. De koning - die niets voor de trouwplannen van zijn dochter voelt - ontbiedt de schildwacht onmiddellijk in zijn
 • dochter
 • Een zoontje van een arme houthakker verbaast iedereen door direct te praten bij zijn geboorte: de baby beweert heel stellig later met de koningsdochter te zullen trouwen. De koning reageert vol…

sprookje uit 1977
 • . Hy seit: Myn dochter kin fan strie goud spinne. De koaning tinkt: as dat sa is, wol ik wol mei har trouwe. Hy nimt har
 • trouwen omdat ze te arm is, liegt de molenaar dat zijn dochter goud uit stro kan spinnen. De koning troont de molenaarsdochter
 • dochter
 • Een koning wordt getroffen door de schoonheid van een eenvoudige molenaarsdochter. Als de koning niet met haar wil trouwen omdat ze te arm is, liegt de molenaar dat zijn dochter goud uit stro kan…

mop uit 1978
 • dochter troud wie, foardat er stoar. Dêrom lieten se in adfortinsje yn 'e krante sette. Dêr kamen trije op del. De earste wie
 • Een edelman wil dat zijn dochter, een freule, nog voor zijn dood getrouwd is en roept huwelijkskandidaten op middels
 • dochter
 • Een edelman wil dat zijn dochter, een freule, nog voor zijn dood getrouwd is en roept huwelijkskandidaten op middels een advertentie in de krant. De drie mannen die reageren - een klompmaker, een…