Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

24 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • De een stoot de ander het Bot uyt de Neuse. Seecker Ionghman nae een jonge Dochter vryende, het welcke wat langhe
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een jongeman spreekt met zijn meisje af dat hij 's nachts om een uur aan zal kloppen. De meid zal hem dan binnenlaten en naar haar slaapkamer brengen. Een zwerver hoort dit en hij klopt precies om een…

mop uit 1659
 • -Veen, ghelegen in Vrieslandt) dat een seecker Ionghman Vrijde na een jonge Dochter, en na een langh aenhouden beloofde sy
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een jongeman spreekt met zijn meisje om negen uur bij de hooiberg af om wat te vrijen. Een zwerver hoort dit en als de jongeman om negen uur niet op komt dagen, omdat hij in de kroeg zit, gaat de…

mop uit 1659
 • Van een jonghe Dochter die een Oudt Man trouwde. Een seecker jonghe Dochter trouwde een seer rijck oudt Man, op hoope
 • Van een jonghe Dochter die een Oudt Man trouwde.
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een oude man is met een jonge vrouw getrouwd en kan geen erectie meer krijgen. De vrouw bedenkt een wanhoopsplan. Als de man in zijn broek poept, zal het 'hoofd' zich misschien uit de viezigheid…

mop uit 1659
 • maeckte Moeder [p. 263] en Dochter tot Hoeren, als onse Dom-Heeren doen: Het was oock een verloopenen Slungel, als de Kaerte
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een priester besluit zijn preek met een opsomming van mensen die Jezus gekruisigd en gemarteld hebben. Ook geeft hij een beschrijving van een 'Judas'. Het blijkt dat het om gewone, alledaagse mensen…

mop uit 1659
 • [p. 206] Van twee Nieuw gehoude. Een seker Ionghman een jonghe Dochter getrouwt hebbende, soo hy meende, quam doe de
 • eerst Bruylofts nacht was by haer te bedde, doe vertelde hy haer uyt jock, en seide, Liefste, ick hebbe een jonghe dochter
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een jongeman bekent aan zijn jonge bruid dat hij al een kind heeft. Tot zijn verbazing zegt zij dat ze ook al een zoontje heeft. Hij vindt dat toch niet zo leuk en vraagt haar vader om uitleg. Die…

mop uit 1659
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een meisje maakt een grap met haar vriendin. Ze vraagt welke beroepsgroep er het meeste last van zou hebben als de mannelijke geslachtsdelen vleugels zouden hebben. Antwoord: de wevers, want niemand…

mop uit 1659
 • Mans deure, klopten daer aen, meenende dat de Dochter uyt komen soude, het welcke haer Vader niet wilde lijden; Sy daer
 • kluchtboek
 • dochter
 • Twee vrienden halen een grap uit. Als ze een volle kakton in handen krijgen, zet de ene hem op zijn hoofd. De ander maakt de banden los, zodat de bodem eruit zakt, en gaat er vandoor. De vriend wordt…

mop uit 1659
 • Dochter ende de Maeght. Hy weder t'huys komende, ontmoete hem sijn nieuwe Swager, die hem welkoom heetede, hem bedanckende
 • , soo weet ghy het, hy heeft u Wijf en u Dochter alsoo wel gesoent als my. Doen hoorde hy immers wat nieuws, al was het niet
 • Een herder is van huis en ondertussen komt een kennis naar zijn huis en zoent zijn vrouw, dochter en de meid. Wanneer
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een herder is van huis en ondertussen komt een kennis naar zijn huis en zoent zijn vrouw, dochter en de meid. Wanneer de kennis de herder tegenkomt vraagt hij hem om thuis op alles met 'ik weet het…

mop uit 1659
 • . 132] allen oock een Pape, die oock groote gemeenschap met des Weerts Dochter hadde, so ghebeurden het op een avondt, dat
 • soete lief aan de disch; sittende by des Weerts Dochter aen de disch, ende de andere gasten leverden al rondtom, tot dat het
 • duimen aan de tenen vastbond. Later op de avond gaan de dochter van de waard en de priester naar de stal. De dochter wil
 • kluchtboek
 • dochter
 • Na een goede maatijd worden levertjes (rijmpjes) gemaakt. Een schaapherder heeft een rijmpje over een vrouw die hij de duimen aan de tenen vastbond. Later op de avond gaan de dochter van de waard en…

mop uit 1659
 • Van een Man die na sijn Dochter vraegde. Een jongh Student in Vranckrijck een tijt langh te Schoole gelegen hebbende
 • ter antwoort gevende, in Vranckrijck. Hebt ghy dan mijn Dochter niet vernomen? Iae, seyde hy, sy woont in een Bordeel
 • Van een Man die na sijn Dochter vraegde.
 • Een vader vraagt hoe het zijn dochter in Frankrijk vergaat. De jongen vertelt dat ze in een bordeel woont en met haar
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een vader vraagt hoe het zijn dochter in Frankrijk vergaat. De jongen vertelt dat ze in een bordeel woont en met haar handen werkt. De vader verstaat Bordeaux en zegt dat bakken goed handwerk is.

mop uit 1659
 • Van een jonge Vrouwe die niet ghesoent, maer wel in de neers wou geblasen wesen. Een seecker Ionghman een Dochter
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een pasgetrouwde man verzint een truc zodat de priester niet meer met zijn vrouw wil slapen.

mop uit 1659
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een meisje wil liever een kip dan een koe zijn. Een kip wordt namelijk elke dag gezoend en een koe maar een keer in het jaar.

mop uit 1659
 • Ongheschicktheydt van de Dochter, en geschicktheyt van de Moer. Een seecker Twentsche Boerinne, sont eens op een tijdt
 • eenighe Mispelen aen haer Landt-vrouwe, by haer Dochter, segghende tot haer, ghy moet niet ongheschickt spreecken teghen onse
 • Ongheschicktheydt van de Dochter, en geschicktheyt van de Moer.
 • Een boerin laat haar dochter wat vruchten naar een mevrouw brengen. De dochter moet beloven geen vieze taal uit te
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een boerin laat haar dochter wat vruchten naar een mevrouw brengen. De dochter moet beloven geen vieze taal uit te slaan. Ze doet dat toch en de moeder gaat haar excuses aanbieden en gebruikt zelf ook…

mop uit 1659
 • ghebeurden het dat hy op den tweeden dagh van de Bruyloft, des morgens in sijn deure stondt, siende een Iongman met een Dochter
 • neers: De Dochter daer over verstoort wordende, en seyde tegens de Ionghman, daer sal de oude hontsvot de duycker over halen
 • kluchtboek
 • dochter
 • Over een gierige Drent die geen aalmoes wil geven bij het huwelijksfeest.

mop uit 1659
 • Dochter draeght? Daer hy op antwoorde, en seide, soo het mijn Vrouwe gelieft, soo gaet de Kamer eens over, dat sy dede. Hy
 • Dochter, en Meester Ian wierdt doen voor een Waerseggher ghereeckent.
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een schout is zogenaamd met de helm op geboren en beweert over helderziende gaven te beschikken. Hij weet bij toeval waar de verloren ring van de landvoogd is en dat de vrouw van de landvoogd zwanger…

mop uit 1659
 • Boeren Vryagie. Een seker Boeren Soon van sints zijnde een Ionge Dochter in sijn naest gelegen Dorp te gaen Vryen, is
 • kome om u Dochter in eeren te versoecken, de Vader seide mijn Dochter? Hy seide wederom jae u Dochter, de [p. 174] Vader
 • Een boerenzoon gaat naar de vader van zijn liefje om zijn goedkeuring te krijgen. De vader vindt zijn dochter nog wel
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een boerenzoon gaat naar de vader van zijn liefje om zijn goedkeuring te krijgen. De vader vindt zijn dochter nog wel wat jong en onervaren, maar maakt geen probleem. De jongen vertelt dit aan het…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een vrouw die op sterven lag bekende haar man dat haar twaalf dochters alle twaalf een andere vader hadden. Een van de dochters hoorde dat, en zij smeekte haar moeder om een rijke vader, die goed…

mop uit 1554
 • , diewelck in sine gebuerte een edele dochter so lief hadde dat hi se ten houwelijcke begeerden. Die ouders van der maecht, al
 • houwelijc niet toe gaen en soude, omdat die dochter dese ongeschiectheyt van haren soone wel mercten, beval si hem thuys ende
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een rijke weduwe had een oliedomme, zotte zoon. Deze wilde graag trouwen met een arm edel meisje. De moeder probeerde hem goed gedrag bij te brengen, maar dat mislukte jammerlijk. Ondanks al zijn…

mop uit 1554
 • Een gast in een herberg vroeg aan de dochter van de waard een glas water om bij de wijn te doen. Het meisje antwoordde
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een gast in een herberg vroeg aan de dochter van de waard een glas water om bij de wijn te doen. Het meisje antwoordde dat dat niet nodig was, want haar moeder had die dag nog een hele emmer vol…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een ridder wilde graag iemands paard kopen omdat het zo'n mooie staart had. Toen de man de staart eraf sneed, wilde de ridder het niet meer. Ouders zouden dit ook met hun dochters moeten doen die uit…

mop uit 1554
 • die onderstaet ons twee te vereenighen. So hebt gy een dochter ende ick hebbe eenen soon, laet ons die tesamen gheven
 • wederpaertije antwoorde ende seyde: 'Bi mijnen eedt, ghi segt recht, het is mi lief.' Ende riep syn dochter ende hielt haer de sake
 • . Hij wilde de twee families verenigen, door zijn zoon met de dochter van de ander te laten trouwen. Zo gebeurde het, en de
 • kluchtboek
 • dochter
 • Twee burgers waren vijanden. Een ervan ging met zijn zoon in zijn harnas en gewapend naar het huis van de ander. Ook die kwam met zijn knecht volledig uitgerust naar buiten. De burger kwam echter…

mop uit 1554
 • hem in zijn huys draghen. Ende seyde totter dochter dat si hem een muecken ende dry keersen leenen soude, hi hadde wat
 • opset een stuck ghelts in dat muecken ligghen, ende gaf 't synder dochter. Des dochters man seyde: 'Vader, ghy hebt al den
 • kluchtboek
 • dochter
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed…

mop uit 1659
 • Moeder met haar Dochter by hem komende, vraeghde hem, waer hy in studeerde? Ick heb hier, antwoorde hy, het Corpus Iuris, dat
 • meen ick eens uyt te leezen. De Moeder hier op, lichte haer Dochter de rocken op, en klonck haer voor de billen, segghende
 • kluchtboek
 • dochter
 • Een vrouw vindt dat ze te weinig aandacht van haar man krijgt, omdat hij meer interesse in zijn boeken heeft. Ze vraagt haar moeder om raad. Zij raadt de schoonzoon aan niet in het Corpus Iuris te…

mop uit 1659
 • kluchtboek
 • dochter
 • In Parijs is een geestelijke te gast bij een gezin tijdens het diner. Hij wordt gevraagd de kip te verdelen en neemt zelf het grootste stuk.