Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

27 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Rixt, in dochter fan Sterke Hearke, tsjinne by in kastlein. Der siet in protte folk yn 'e kroech en it gong der op in
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, werkt in een druk café. Als er ruzie ontstaat roept de kastelein haar te hulp. Rixt
 • dochter
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, werkt in een druk café. Als er ruzie ontstaat roept de kastelein haar te hulp. Rixt pakt twee van de ruziemakers beet en gooit ze de deur uit. Als ze bijgekomen…

sage uit 1969
 • Rixt wie in dochter fan sterke Hearke. Hja wie boerefaem en hast like sterk as har heit. Ik wie yndertiid molkrider. Op
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, was bijna net zo sterk als haar vader. Ze zette eens alle melkbussen voor een
 • dochter
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, was bijna net zo sterk als haar vader. Ze zette eens alle melkbussen voor een melkrijder op zijn wagen.

sage uit 1968
 • Hy hie in dochter Rixt, dy wie ek tige sterk. Sy hienen us in fracht hea yn 't lân, doe briek de ronge fan 'e wein
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, was ook heel sterk. Op een keer brak een stuk van de wagen. Toen heeft ze de hele
 • dochter
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, was ook heel sterk. Op een keer brak een stuk van de wagen. Toen heeft ze de hele terugweg met haar hooivork het hooi tegengehouden.

sage uit 1967
 • Hearke hie in dochter, dat wie Rixt. Rixt wie ek ôfgryslike sterk. Hja hie forkearing mei in keardel, dy liet har yn 'e
 • De dochter van Sterke Hearke, Rixt, is net zo afgrijselijk sterk als haar vader. Op een feestje drukt ze tijdens het
 • dochter
 • De dochter van Sterke Hearke, Rixt, is net zo afgrijselijk sterk als haar vader. Op een feestje drukt ze tijdens het dansen haar vroegere geliefde zo stevig tegen zich aan, dat zijn ribben door zijn…

sage uit 1968
 • Hearke hie in dochter dy't ek sa sterk wie, dat wie Rixt.
 • Sterke Hearkes dochter Rixt is net zo sterk als haar vader.
 • dochter
 • Sterke Hearkes dochter Rixt is net zo sterk als haar vader.

sage uit 1967
 • Rixt wie syn dochter. Dy wie ek o sa sterk. Se tsjinne by de boer, njonken de smid. Dy smid hie in feint, dy stuts har
 • Sterke Hearke heeft een dochter - Rixt - die ook verschrikkelijk sterk is. Op een dag tilt ze zomaar het aambeeld uit
 • dochter
 • Sterke Hearke heeft een dochter - Rixt - die ook verschrikkelijk sterk is. Op een dag tilt ze zomaar het aambeeld uit de smidse en zet het op straat.

sage uit 1970
 • Hearke syn dochter Rixt mat ek o sa sterk west ha. Dêr binne èk wol forhalen fan.
 • Over Rixt, de sterke dochter van Sterke Hearke zijn ook verhalen.
 • dochter
 • Over Rixt, de sterke dochter van Sterke Hearke zijn ook verhalen.

Trefwoorden: dochter, kracht, man, sterk, verhaal, vrouw


sage uit 1974
 • Sterke Hearkes dochter Rixt tilt een bus vol melk met duim en vinger op.
 • dochter
 • Sterke Hearkes dochter Rixt tilt een bus vol melk met duim en vinger op.

sage uit 1968
 • Rixt wie in dochter fan Sterke Hearke. Hja wie hast like sterk as har heit. Hja wie tsjinstfaem by minsken, dy wennen
 • Rixt - de dochter van Sterke Hearke - doet in kracht nauwelijks onder aan haar vader. Op een dag haalt Rixt in de
 • dochter
 • Rixt - de dochter van Sterke Hearke - doet in kracht nauwelijks onder aan haar vader. Op een dag haalt Rixt in de smidse het loodzware aambeeld van het blok. De smid moet haar hulp weer inschakelen om…

sage uit 1969
 • Hearke hie in dochter, dat wie Rixt. Dat mat ek in ôfgryslik sterk frommes west ha. Dy tilde samar even it aembeeld by
 • De dochter van Sterke Hearke, Rixt, was ook vreselijk sterk. Zij tilde het aambeeld uit de smidse en zette dat op de
 • dochter
 • De dochter van Sterke Hearke, Rixt, was ook vreselijk sterk. Zij tilde het aambeeld uit de smidse en zette dat op de weg.

sage uit 1969
 • dochter
 • Rixt was een zus van Sterke Hearke. Zij werd eens door haar vriend in de steek gelaten, terwijl ze zwanger van hem was. Toen kwam ze hem eens tegen op een feest. Ze dansten samen. Rixt zei dat ze…

sage uit 1969
 • Syn dochter Rixt wie ek och sa sterk. Dy tilde yn Droegeham it aembeeld op en sjoude it nei de wei ta. Net ien fan 'e
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, was ook vreselijk sterk. Zij tilde het aambeeld uit de smederij en zette dat op de
 • dochter
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, was ook vreselijk sterk. Zij tilde het aambeeld uit de smederij en zette dat op de weg. Niet een van de jongens uit het dorp kon dat tillen.

sage uit 1970
 • Rixt, de dochter fan Sterke Hearke wie ek ôfgryslike sterk. Hja hie forkearing mei in feint, mar dat rekke út. Dy feint
 • Dochter van sterke man was ook sterk. Bij het dansen met haar voormalige vriend kneep ze de arm van de man kapot.
 • dochter
 • Dochter van sterke man was ook sterk. Bij het dansen met haar voormalige vriend kneep ze de arm van de man kapot.

sage uit 1971
 • Der wienen twa pearkes, dy kommen ris op in kear fan Feanster merke. Ien dêrfan wie Rixt, in dochter fan Sterke Hearke
 • Rixt - de buitengewoon sterke dochter van Sterke Hearke - krijgt ruzie met iemand en smijt diegene zomaar het water in.
 • dochter
 • Rixt - de buitengewoon sterke dochter van Sterke Hearke - krijgt ruzie met iemand en smijt diegene zomaar het water in.

sage uit 1970
 • Sterke Rixt wie de dochter fan Sterke Hearke. Der woarde us in kear in baerch slachte by in boer. Fjouwer man wienen
 • Sterke Rixt - de dochter van Sterke Hearke - slaagt erin een varken op de slachtbank te leggen: een karwei dat vier
 • dochter
 • Sterke Rixt - de dochter van Sterke Hearke - slaagt erin een varken op de slachtbank te leggen: een karwei dat vier mannen niet voor elkaar krijgen.

sage uit 1968
 • Rixt wie in dochter fan Sterke Hearke. Dy tilde twa greate houten boarnamers fol sân oan it jok samar in kamp lân del
 • Rixt - de buitengewoon sterke dochter van Sterke Hearke - tilt twee grote emmers zand naar huis toe.
 • dochter
 • Rixt - de buitengewoon sterke dochter van Sterke Hearke - tilt twee grote emmers zand naar huis toe.

sage uit 1968
 • Rixt - de buitengewoon sterke dochter van Sterke Hearke - wordt in de steek gelaten door haar geliefde. Als ze haar ex
 • dochter
 • Rixt - de buitengewoon sterke dochter van Sterke Hearke - wordt in de steek gelaten door haar geliefde. Als ze haar ex-geliefde op een feestje weer tegenkomt, drukt ze hem tijdens het dansen zó hard…

sage uit 1969
 • Syn dochter Rixt tilde op in kear it aembeeld út 'e smederij fan 't blok en sette dat bûtendoar op 'e wei. Dat aembeeld
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, tilde eens het aambeeld uit de smederij en zette dat buiten op de weg. Het aambeeld
 • dochter
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, tilde eens het aambeeld uit de smederij en zette dat buiten op de weg. Het aambeeld woog 400 pond.

sage uit 1969
 • Hearke syn dochter Rixt wie èk sa sterk. Dy wenne èk yn 'e Ham. Op in kear kom se mei har feint by de brêge op 'e Tille
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, was ook zo sterk. Zij wilde eens met haar vriend over een bruggetje gaan, toen vier
 • dochter
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, was ook zo sterk. Zij wilde eens met haar vriend over een bruggetje gaan, toen vier jongens ze tegenhielden. Toen heeft ze ze alle vier in het water gegooid.

sage uit 1971
 • Sterke Hearke hie in dochter, dat wie Rixt. Dy wie omtrint like sterk as har heit. Hja hat forpleechster west yn 't
 • Rixt was de sterke dochter van Sterke Hearke. Zij werkte in het gekkenhuis. Zij werd altijd op de lastige mensen
 • dochter
 • Rixt was de sterke dochter van Sterke Hearke. Zij werkte in het gekkenhuis. Zij werd altijd op de lastige mensen afgestuurd, die meteen rustig werden als ze haar aan zagen komen. De vrouw van Sterke…

sage uit 1973
 • Hearke hie in sterke dochter: Rixt. Dy koe seis fetsjes bûter forsjouwe: Twa op 'e skouders, twa ûnder 'e earms en twa
 • Rixt, de dochter van Hearke was erg sterk. Ze kon zes vaten boter tegelijk tillen.
 • dochter
 • Rixt, de dochter van Hearke was erg sterk. Ze kon zes vaten boter tegelijk tillen.

sage uit 1963
 • Sterke Hearke hie in dochter, dy hiet fan Rixt. Dy wie o sa sterk, mar dat woe se net rjocht wêze. Hwant se wie bang
 • Sterke dochter van sterke man loopt met emmer water in de ene hand en een stuk ijzer in de andere rond de schuur. Pakt
 • dochter
 • Sterke dochter van sterke man loopt met emmer water in de ene hand en een stuk ijzer in de andere rond de schuur. Pakt alleen een koe op en verdrinkt het dier, als wraak op de boer.

sage uit 1972
 • Hearke hie in dochter Rixt, dy wie ek tige sterk. Dy hat op in kear har frijer deaknypt. Hja hie forkearing mei dy
 • dochter
 • Rixt was net zo sterk als haar vader, sterke Hearke. Ze had verkering, maar toen ze kinderen wilde maakte de vrijer het uit. Even later kwam ze haar ex in een herberg tegen. Hij vroeg haar ten dans.…

sage uit 1974
 • Sterke Hearke hie in dochter, dat wie Rixt. Dy wie ek ôfgryslike sterk. Hja hat dy kant nei Jirnsum en Grou út wenne as
 • Sterke Hearkes dochter Rixt doet in kracht niet veel voor haar vader onder. Als Rixt zwanger raakt, laat de vader van
 • dochter
 • Sterke Hearkes dochter Rixt doet in kracht niet veel voor haar vader onder. Als Rixt zwanger raakt, laat de vader van het kind haar in de steek. Als Rixt de vader jaren later op een feestje treft,…
12437978315_cbc1efae0e_b.jpg

sage uit 1968
 • Sterke Hearke en syn dochter Rixt wienen us in kear mei de wein yn Drinte. Doe kommen se op in plak, dêr koenen se net
 • in bidankje wurdich wêze. Doe't se de beam foarby wienen, sei er tsjin syn dochter: "Liz dû de beam der mar wer del, bern
 • , draagt Hearke zijn dochter Rixt - die in lichaamskracht niet onderdoet voor haar vader - op de boom weer terug te leggen.
 • dochter
 • Sterke Hearke komt drie mannen te hulp die vergeefs proberen een omgevallen boom opzij te duwen. Hearke tilt de boom soepel op en legt hem in de berm. Omdat de drie mannen niet het fatsoen hebben…
2509092915_669b858a1c_b.jpg