Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sage uit 1967
 • Ik haw in dochter wenjen yn Westergeast. Dêr wie ik us. Doe gongen ik en myn dochter togearre dêr op stap nei it café
 • ûre. Doe soenen wy dan mar wer fuort. Myn dochter sei: "Mem mat my mar yn 'e earm nimme, hwant it is nochal hwat glêd
 • Een vrouw zag op een avond een lijkstoet voorbij komen. Haar dochter zag niets. Een paar dagen later stierf er iemand
 • dochter
 • Een vrouw zag op een avond een lijkstoet voorbij komen. Haar dochter zag niets. Een paar dagen later stierf er iemand in het dorp en kwam de lijkstoet echt voorbij.

sage uit 1968
 • Myn dochter wie ris by my, doe woarde se siik. Doe't ik ris in kear yn 'e hûs kom, woarde ik yn 'e keamer keard. Ik
 • seach net hwat it wie, dat my kearde. De oare deis moest myn dochter opnom wurde yn 't sikenhûs. Doe brochten se in
 • Een vrouw heeft een zieke dochter. Op een keer moet ze zich plotseling in haar huis omdraaien. Iets trekt haar aandacht
 • , maar ze kan niet zien wat het is. De volgende dag wordt er een draagbaar in haar huis gedragen omdat haar zieke dochter
 • dochter
 • Een vrouw heeft een zieke dochter. Op een keer moet ze zich plotseling in haar huis omdraaien. Iets trekt haar aandacht, maar ze kan niet zien wat het is. De volgende dag wordt er een draagbaar in…

sage uit 1974
 • Een moeder voorziet in het verschijnen van een lijkwagen op het erf de dood van haar dochter. Ze hoort ook de kist
 • dochter
 • Een moeder voorziet in het verschijnen van een lijkwagen op het erf de dood van haar dochter. Ze hoort ook de kist tegen de deur en het raam stoten.

sage uit 1969
 • koe 't har net begripe hwat dat bitsjutte moest. In troude dochter fan har, dy't net sa jong mear wie, rekke siik. By har
 • thús wie 't in drokke húshâlding mei bern. By Antsje wie 't rêstich, sadwaende kom dy dochter by Antsje. Dêr is se stoarn
 • Een vrouw zag een doodskist in haar huis staan, en na een paar dagen was het weer weg. Later werd haar dochter ziek, en
 • dochter
 • Een vrouw zag een doodskist in haar huis staan, en na een paar dagen was het weer weg. Later werd haar dochter ziek, en kwam ze bij haar in huis. Daar is ze toen gestorven, en toen stond de doodskist…

mop uit 1973
 • Der wienen in man en in frou, dy wennen yn Grinslân. Hja hienen in ûnnoazele dochter. Hja wienen simmers faek op 'e bou
 • oan 't rejappeljen, dan gong de dochter ek mei. It gebeurde ek wol dat de dochter thús bleau, dan moest se iten ré meitsje
 • Een echtpaar had een onnozele dochter. Ze slachtten eens het varken en hingen de worsten aan stokken tegen de zolder
 • . Ze zeiden tegen de dochter dat die pas konden worden gegeten als Pinksteren was gekomen. Op een dag was de dochter alleen
 • dochter
 • Een echtpaar had een onnozele dochter. Ze slachtten eens het varken en hingen de worsten aan stokken tegen de zolder. Ze zeiden tegen de dochter dat die pas konden worden gegeten als Pinksteren was…