Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

6 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • stjerren En 't offer waard fan 't bygeloof. Eeltsje Halbertsma It ferhaal fan 'e dochter fan 'e fisker Auke Douwes Feenstra
 • . Se leinen dêr mei de aak. Heit wie fuort en as er weromkaam, dan moast sy him even oerbelje. It wie wat let wurden, it
 • Een vissersdochter moet op een avond op de aak van haar vader (die even weg is) passen. Als hij terugkomt, moet ze hem
 • aak
 • dochter
 • Een vissersdochter moet op een avond op de aak van haar vader (die even weg is) passen. Als hij terugkomt, moet ze hem overzetten. Als ze laat die avond geluid hoort, denkt ze dat haar vader…

sage uit 1978
 • It spoek makket mear slachtoffers 'Dy Langesleatter man . . . Dêr leinen guon mei in aak. En doe wie de fisker fuort en
 • board stapt en ferdronken, want doe lei dy aak oan 'e ferkearde kant fan 'e Langesleatten, dy wie dêr yn 'e nacht hinne
 • Een visser laat zijn dochter 's nachts alleen op hun aak. Als er iemand belt om overgezet te worden, stapt het meisje
 • overboord en verdrinkt. De aak blijkt 's nachts naar de andere kant van de Langesloot gevaren of gedreven te zijn.
 • aak
 • dochter
 • Een visser laat zijn dochter 's nachts alleen op hun aak. Als er iemand belt om overgezet te worden, stapt het meisje overboord en verdrinkt. De aak blijkt 's nachts naar de andere kant van de…

sage uit 1967
 • Yn 'e Marsleat by Foanejacht wie froeger in tichtset. Dêr lei in fisker mei syn aekje, dy wie dêr mei syn dochter. Op
 • in joun wie de fisker nei Earnewâld ta. Doe wie de dochter allinne yn 't aekje. Doe stie dêr in man oan 'e oare kant. Dy
 • De dochter van een visser vaarde eens naar een man aan de andere kant van het water. Toen ze bij de man aankwam, was ze
 • aak
 • dochter
 • De dochter van een visser vaarde eens naar een man aan de andere kant van het water. Toen ze bij de man aankwam, was ze opeens verdwenen. Het was de lange Sleatterman.

sage uit 1968
 • dochter yn 'e aek. Yn 'e nacht kaem dêr in doomny lâns. Dy gong oer 't wetter hinne. Sy leinen krekt mei de aek op it plak
 • dêr't dy doomny oer 't wetter stapte. Op in kear wie de dochter allinne thús. Doe seach se ien stean oan 'e oare kant. Sy
 • Een dochter van een visser ziet 's nachts een dominee over het water vlakbij hun aak lopen. De dochter schrikt zo
 • aak
 • dochter
 • Een dochter van een visser ziet 's nachts een dominee over het water vlakbij hun aak lopen. De dochter schrikt zo vreselijk, dat ze zich dood roeit.

sage uit 1973
 • By de Lange Sleatten spûke it. Dêr hat in man tahâlden, dy wenne dêr mei syn dochter yn in aek. Op in kear wie dy man
 • net thús. Syn dochter wie allinne yn 'e aek. Doe seach se dat der oan 'e oare kant fan 'e feart ien stie to winken. Dy woe
 • Bij de Lange Sleatten spookt het. Eens was een dochter alleen op het schip. Ze zag in de schemering iemand wenken vanaf
 • aak
 • dochter
 • Bij de Lange Sleatten spookt het. Eens was een dochter alleen op het schip. Ze zag in de schemering iemand wenken vanaf de overkant. Ze roeide er heen om de man over te zetten, maar toen ze dichterbij…

sage uit 1973
 • Op Foanejacht, tusken Garyp en Warten lei in aekje. Dêr wenne in fisker yn mei syn dochter. Op in joun wie de fisker
 • net thús, de dochter hâldde allinne yn 'e aek ta. Doe hearde se fan 'e oare kant ien roppen. Dy woe noch oerset wurde. Hja
 • aak
 • dochter
 • Op een avond, toen ze alleen thuis was, hoorde een vissersdochter iemand roepen die overgezet wilde worden. Ze ging naar buiten om te helpen. Door de mist zag ze alleen de bovenkant van de man, maar…