Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

2 resultaten voor ""

sprookje uit 1951
 • twa tofolle. Hwa fan dy jongemannen koe bliuwe? De boer sei: "Dy't it bêst pankoekbakke kin mei joun by myn dochter bliuwe
 • woe wis fan 'e saek wêze, en sokken, sei de boer, koe men allinne mar yn 't boerebidriuw brûke.
 • jongen vraagt een pannenkoekmes en draait de bruine pannenkoek heel voorzichtig om. De boer geeft hem onmiddellijk
 • toestemming met zijn dochter te trouwen, omdat de derde jongen geen risico neemt en zeker van zijn zaak wil zijn. Op zo'n type kan
 • boer
 • dochter
 • Drie vrijers dingen naar de hand van een boerendochter. Omdat het meisje maar met een van de jongens kan trouwen, besluit de vader een pannenkoekbakwedstrijd te organiseren. De jongen die de beste…

sage uit 1963
 • Sterke Hearke hie in dochter, dy hiet fan Rixt. Dy wie o sa sterk, mar dat woe se net rjocht wêze. Hwant se wie bang
 • , dat se dan net in man krije soe. Sy tsjinne by in boer. Op in kear hâldde in kloftsje jongfolk in wedstryd: Hwa't in
 • Sterke dochter van sterke man loopt met emmer water in de ene hand en een stuk ijzer in de andere rond de schuur. Pakt
 • alleen een koe op en verdrinkt het dier, als wraak op de boer.
 • boer
 • dochter
 • Sterke dochter van sterke man loopt met emmer water in de ene hand en een stuk ijzer in de andere rond de schuur. Pakt alleen een koe op en verdrinkt het dier, als wraak op de boer.