Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

69 resultaten voor ""

sage uit 1891
 • duivel
 • Zekere klokken waren nog niet gewijd toen men ze al wilde luiden voor de kerkdiensten. Toen werden ze door kwade krachten opgenomen en nog steeds liggen ze begraven.

sprookje uit 1891
 • uit: "De duivel kan u halen, allemaal!" Uilenspiegel, van dit oogenblik gebruik makende, liet zijn vel vallen, en al de
 • dieven, welke dachten, dat het wezentlijk de duivel was, die hun op die verwensching verscheen, vluchtten het woud in. Dan
 • dieven onder zich die ruzie maken. Als één van de mannen uitroept: "De duivel kan u halen, allemaal!", laat de jongen het
 • duivel
 • Een jongen woont met zijn moeder in een huis met een koe en een hond met de naam 'Peterselie'. Als de jongen soep moet koken met peterselie gooit hij de hond erin. Als hij de koe moet laten grazen,…
Till_Eulenspiegel.jpg

sprookje uit 1890
 • vreemdeling en begonnen achterdenken te krijgen. Ook bekeken zij hem van onder tot boven en zagen, met schrik, dat zij den duivel
 • voorhadden, want hij had bokspooten, in plaats van menschenvoeten. Seffens wilden zij zich van kant maken, maar de duivel -hij
 • Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. 3 (1890) p. 93
 • 1890
 • als de duivel. Hij zegt hen dat hij het gemunt heeft op een slechte herbergier en de broers kunnen helpen hem wat eerder
 • schavot staan komt de duivel eraan. Dan blijkt dat de herbergier de schuldige te zijn en de broers zijn weer vrij. De duivel
 • duivel
 • Drie broers gaan op reis om te proberen aan de kost te komen. Onderweg ontmoeten ze een rijke heer, die ze herkennen als de duivel. Hij zegt hen dat hij het gemunt heeft op een slechte herbergier en…

sprookje uit 1890
 • vertelde haar alles wat er tusschen hem en den heer voorgevallen was. De vrouw, die er aan dacht, dat dat wel de duivel kon
 • zijn, raadde haren man aan, het kind in het klooster te doen; daar zou de duivel er geen macht meer op hebben. Dit werd
 • Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. 3 (1890) p. 110
 • 1890
 • is. Ze vermoedt dat de heer de duivel is en raadt hem aan het kind in het klooster te doen. Daar wordt hij echter door de
 • Duivel
 • duivel
 • Een rijke man is erg bedroefd omdat hij geen kinderen heeft maar komt een in het zwart geklede heer tegen die hem belooft dat hij een kind zal krijgen, maar dat hij het op komt halen als het zeven…

sprookje uit 1890
 • door de schoone oogen van 't boerinneken verlokt, meêlijden begon te krijgen met...den man in den koffer. "Den duivel
 • bijvoorbeeld niet geraadzaam, er te dicht bij te komen... Nu, zet alle deuren maar wijd open, en gij zult dadelijk den duivel zien
 • Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. 3 (1890) p. 171
 • 1890
 • medelijden heeft met de pastoor, dat hij de duivel kan laten verschijnen. In het Latijn geeft hij de pastoor de raad met zijn
 • duivel
 • Een student op weg naar huis krijgt onderdak in een boerderij. Vanuit zijn slaapkamer ziet hij door een kier in de wand hoe de boerin een feestje bouwt met de pastoor. Als er geklopt wordt verdwijnt…

sage uit 1890
 • Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. 3 (1890) p. 174
 • 1890
 • duivel
 • In een plaats ligt een moeras met een poel, waarin ooit een kerk verzonken is. Enkele mannen proberen de klok naar boven te halen. Dit lukt, 'in Gods naam' zoals de ene opmerkt. Als de ander eraan…

sage uit 1891
 • duivel
 • Bij steenputten in een bepaalde plaats bevindt zich een geest of waterduivel, die een steen in het water gooit als er een voorbijganger in de buurt komt, en daarna snel in de diepte verdwijnt.

sage uit 1891
 • De deurwaarder en de duivel Een deurwaarder ging eens uit om aanmaningen te doen. Onderweg ontmoette hij de duivel
 • . Beide reizigers en onwelkome gasten bij de mensen, knoopten een gesprek aan over het doel hunner reis. Toen de duivel
 • De deurwaarder en de duivel
 • Een deurwaarder op weg om aanmaningen te doen ontmoet de duivel, die op weg is zielen te winnen; hij krijgt een ziel
 • duivel neemt hem mee.
 • duivel
 • Een deurwaarder op weg om aanmaningen te doen ontmoet de duivel, die op weg is zielen te winnen; hij krijgt een ziel als deze werkelijk gemeend vervloekt wordt. Vloekers in de kroeg menen het niet…

sage uit 1894
 • zonsopgang thuis terug was, zou de duivel de heksen de nek breken. Zij liet zich door de schone voorspiegelingen van de andere
 • dezelfde dag op de brandstapel verbrand, maar ze bekeren zich op de brandstapel, tot verdriet van de duivel, die als een uil
 • duivel
 • Een jonge heks leert de toverspreuk om naar de wijnkelder te Keulen te gaan en gaat met een geheel onervaren vriendin erheen, zegt echter de spreuk fout: "door heg en struik" en "niet meer eruit", en…

sage uit 1895
 • de duivel, die meende door des wevers handeling recht op diens ziel te hebben, hem van achter zijn getouw uit levend ter
 • helle brengen. Daar de wever echter niet goedschiks mede wilde, onstond tussen hen een worsteling, waarbij de duivel zich
 • Smeden werkten niet tijdens Jezus' kruisiging, maar een wever trok nagels uit zijn getouw. De duivel meende daardoor
 • duivel
 • Smeden werkten niet tijdens Jezus' kruisiging, maar een wever trok nagels uit zijn getouw. De duivel meende daardoor recht op hem te hebben en kwam hem halen, maar raakte tijdens de worsteling verward…

sage uit 1892
 • danst de duivel op alle kruiswegen. (Bathmen) Als de boomen op Zondag gesnoeid worden, dragen ze geen vrucht. Als iemand
 • duivel
 • Allerlei volksgeloof: voorspellende tekens e.d.

sage uit 1892
 • duivel
 • Zeven jongen zijn van plan om de meisjes die 's avonds op weg naar huis zijn schrik aan te jagen door als geesten verkleed te gaan. Als ze merken ze dat er onverwacht en onopgemerkt een achtste…

sage uit 1893
 • te slagen, rukte de duivel ze los en vloog er mede weg, tot op de plaats waar hij er mee in de diepte verdween. Bij het
 • duivel
 • Verhalen over verzonken klokken op verschillende plaatsen, de wijze waarop de klokken op die plaats terecht zijn gekomen.

sprookje uit 1893
 • vreemdeling, en kort en goed vertelde deze den smid dat hij de duivel in eigen persoon was dat hij volkomen op de hoogte was van
 • zoude willen leveren. De smid bedacht zich niet lang maar teekende spoedig het bewijs der overeenkomst dat de duivel hem
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na
 • alles wat er inzit niet los kan komen zonder de wil van de eigenaar. De smid vraagt de duivel op de stoel te gaan zitten
 • duivel
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sprookje uit 1893
 • ongelukkige deed een trouw verhaal van het gebeurde en toen hij geëindigd had zeide de vreemdeling hem dat hij de duivel was en
 • gevangene weigerde dit echter en bleef weigeren toen de duivel hem ook den tweeden en den derden nacht een zelfde voorstel kwam
 • dat hij hun bestolen heeft. De man wordt gevangen gezet, gaat drie maal niet in op het voorstel van de duivel hem te
 • verlossen en het geld terug te bezorgen in ruil voor zijn ziel. De duivel helpt hem dan door het advies om als hij het laatste
 • duivel
 • Twee broers worden na de dood van hun ouders opgevoed door een buurman. De één kan goed leren en sterft als een vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de…

sprookje uit 1893
 • zagen meenden zij dat het de duivel was en gingen op den loop. Toen hij nu boven kwam zag hij dat die menschen (schelmen
 • duivel
 • Van de enige koe die hij heeft laat een boer de huid stropen om te verkopen. Onderweg hult hij zich in de huid om rovers bang te maken en ontdekt de plaats waar ze geld hebben verstopt. De boer haalt…

sprookje uit 1893
 • smid wilde. Eenigen tijd daarna had hij spijt dat hij niet veel geld gevraagd had en toevallig kwam daar de duivel langs
 • die hem zeide 7 jaar zooveel ijzer en steenkool te geven als hij wilde wanneer de duivel voor 7 jaar zijn ziel mocht
 • , zo lang in zijn vestzak moet blijven als hij wil. De smid verkoopt zijn ziel voor zeven jaar aan de duivel. Na zeven jaar
 • komt een duivel hem halen, gaat op het aambeeld zitten en komt pas los na de belofte de smid weer voor zeven jaar ijzer en
 • duivel
 • Smid herstelt de gebroken stok van Onze Lieve Heer kosteloos, maar mag drie wensen doen. Hij wenst een noteboom waar niemand uitkomt als de smid dat wil, een aambeeld waarop men vast blijft zitten, en…

sprookje uit 1893
 • loopt zij haastig terug vertelt het aan den Pastoor deze zecht dan zal de duivel in huis zijn hoe zullen we er die
 • draf naar den pastoor en zij de duivel zit in het knekel huisje den Pastoor zij dien is gisteren avond ook al hier gewees
 • vertelt wat ze heeft gezien. De pastoor meent dat het de duivel is, gaat lezen en vraagt de dief wat hij wil. Die wil er uit
 • pastoor vertelt dat de duivel in het knekelhuis zit. De pastoor laat zich naar het knekelhuis dragen, waarop de dieven denken
 • duivel
 • Dieven spreken af dat de één een vet schaap zal stelen en de anderen de worst bij de pastoor. Bij het stelen vande worst wordt de dief betrapt door de meid van de pastoor. Hij beroet zijn gezicht,…

sage uit 1892
 • duivel
 • De heer die een meisje 's avonds aanspreekt blijkt bokkepoten te hebben. Een andere versie is dat de heer paardepoten heeft.

sage uit 1892
 • schold hen voor bloodaards en zei: Al kwam de duivel, dan ging 'k nog alleen - ik blijf hier niet. En - zoo gezegd, zoo
 • aan Sassen, dd. 5 juli 1890, verz. Sassen inv. no. BB26). Naast volksverhalen verzamelde meester Cuijpers materiaal
 • duivel komt hij verder gaat. Onderweg wordt hij tot zijn woonplaats begeleidt door een hond met gloeiende ogen.
 • duivel
 • Vrienden komen 's avonds ongemerkt terecht op een kerkhof dat omgeven is door een stenen schans zonder uitgang. Ze klimmen over de schans, waarop twee mannen besluiten niet verder te gaan. De derde…

sprookje uit 1896
 • zij haar de muts van het hoofd rukten, vloog de duivel daar van onder weg. - En toen zij nu weêr in het vuur werd geworpen
 • duivel
 • Op een dag vindt een visser een potje in zijn net. Als hij het opent, verschijnt een reusachtige gedaante die hem zegt hem terug te doen in het potje, dan zal de visser veel vis vangen en ook een…

sage uit 1896
 • daar nog een zwarte boven op staat, kan dat niemand anders zijn dan de duivel.» Zonder, zich te bedenken zette hij 't op
 • , dat heb ik nooit gezien." De vriend denkt dat de duivel erbij is en hij rent weg, de vrijer komt ten val.
 • duivel
 • De dienstmeid van een predikant komt erachter dat haar vrijer achter haar rug om beledigend over haar spreekt. Ze maakt het uit. De vrijer zint op wraak. Met een vriend besluit hij haar te laten…

sage uit 1896
 • persoonlijken duivel viel, meende men, niet te ontkennen, omdat de Heilige Schrift daarvan duidelijk genoeg melding maakte. Toch
 • waren er ook helden, die driestweg durfden zeggen: «Als er een duivel is wil ik hem wel eens zien. Ik vrees hem niet
 • de tien studenten verkleed als duivel in de kamer van de student komen, voegt hij zich stiekem bij hen. Hij heeft ervoor
 • gezorgd dat er een stoel te weinig is. De studenten gaan aan het tellen en merken dat er een elfde duivel is. Plots gaat het
 • duivel
 • Twee voorbeelden van mensen die nooit bang zijn. Een schoenmaker in Franeker is nooit bang. Hij wordt door studenten uitgedaagd dit te bewijzen: hij moet een nacht in de kerk doorbrengen bij een…

mop uit 1894
 • duivel
 • Twee broers, waarvan de één slim en de ander dom is, hebben een zak met noten gestolen. De domme broer gaat deze alvast verdelen, terwijl de slimme broer nog een schaap gaat stelen. De domme broer…

sage uit 1894
 • duivel gehaald werd, welke er ter helle mee vloog; en tot een eeuwige gedachtenis, bleef het vleesch van het jonkske aan de
 • lachten. Het jongetje wordt echter door de duivel meegesleurd naar de hel, door de ruit heen. Als herinnering aan dit feit
 • duivel
 • Als je je ouders slaat, zal je hand boven het graf uitgroeien. In Beverwijk vloekte een kind, waar zijn ouders om lachten. Het jongetje wordt echter door de duivel meegesleurd naar de hel, door de…