Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

46 resultaten voor ""

mop uit 1971
 • drank tape hie foar ien dy't by de liter kocht. Hy frege: 'Hast ek drank tape?' 'Jawis', sei se, 'der ha hjoed guon west
 • drank uit de vaten heeft getapt voor een klant en zij dus ook geld heeft ontvangen. Hij zegt dat hij het vat hoort lekken en
 • De vrouw van Feitse Brants beheert het geld en ook de opbrengst van hun herberg. Zij is zeer gierig. Om zakgeld te
 • drank
 • geld
 • De vrouw van Feitse Brants beheert het geld en ook de opbrengst van hun herberg. Zij is zeer gierig. Om zakgeld te bemachtigen voor een borrel tijdens de tocht met de bijenwagen de dag erna, verzint…

sprookje uit 1977
 • rûn him oer de fûst. Hy rekke oan 'e drank, wat langer wat slimmer; dat sette him op 'e eagen en mei ferrin fan tiid waard
 • wol ik wol, heit'. De twadde, Tûk, ornearre, jamar, ik fernim wol, dat Liep út en troch nei drank rûkt. Hy hat ek wol ris
 • weekloon voor het draaiende houden van de boerderij. De twee oudsten stelen echter altijd geld van Snoad. Op een dag graaft
 • Snoad, samen met een arbeider van de boerderij, een grote pot met geld op. Ze nemen ieder de helft. De oude boer ligt op
 • drank
 • geld
 • Een boer heeft drie zonen. Hij noemt ze Liep (slim), Tûk (handig) en Snoad (schrander). Als de moeder overlijdt aan de gevolgen van de bevalling van de jongste zoon, wil de vader hem nooit meer zien.…

sage uit 1950
 • persoan brandewyn of jenever, hwat men mar leafst hie. Hied er forlet fan drank, dan stjûrde hy in spylkaert út, Skoppenboer
 • fansels net goed fan sokke drank in slokje to nimmen, mar goaide men it earste romerfol fuort, oer it rjochter skouder hinne
 • drank
 • geld
 • Een man in Koatstertille kan toveren. Als hij een dubbeltje voor een jongen op tafel legt, kan de jongen hem met geen mogelijkheid loskrijgen. Hij kan uit één fles brandewijn of jenever halen, en…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • drank
 • geld
 • Als je stuivers in de coca cola gooit worden ze weer schoon.

sage uit 1966
 • drank leverje, mar dan matte de klanten direkt bitelje." Dat biloofden de beiden. De kastlein hie noch ien stûr. Dat wie
 • graag een borrel. Een keer hadden ze zoveel geld aan drank uitgegeven, dat ze de drankleverancier niet konden betalen. De
 • drank
 • geld
 • De herberg 'De laatste stuver' is op deze manier aan zijn naam gekomen: de kastelein en zijn vrouw lustten zelf ook graag een borrel. Een keer hadden ze zoveel geld aan drank uitgegeven, dat ze de…

mop uit 1888
 • burgemeesters zien te krijgen, en eindelijk den pastoor der parochie al zijn geld ontnemen, en den man zelven op den toren der kerk
 • aanstonds medegaan. Doch de engel zei: "Een oogenblikje, eerwaerde herder! Onze Lieve Heer heeft bevolen, dat gij al uw geld
 • van de burgemeestar. En ten derde moet de jongen proberen het geld van de parochie te stelen en de pastoor op te sluiten
 • alsof hij een engel is die de pastoor komt halen om naar de hemel te gaan. Hij vraagt eerst al het geld van de pastoor. Dan
 • drank
 • geld
 • Om zijn straf ongedaan te maken, krijgt een jongen van de burgemeester drie opdrachten te vervullen. De eerste opdracht is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt…

sprookje uit 1889
 • die zatte barmhertigheid, en vroeg maar zonder ophouden om het geld van het gelag. Het scheen echter, dat de vriendjes aan
 • , en kent de groenvink geenen anderen zang dan: "Ik wil 't geld van men bier Ik wil 't geld van men bier
 • herberg, waar de groenvink herbergierster is. Ze drinken zich ladderzat. De groenvink vraagt om geld maar ieder zegt dat de
 • drank
 • geld
 • Lang geleden had de kwakkel nog een lange staart, en waren de ekster en de kraai wit. Op een dag gaan ze naar de herberg, waar de groenvink herbergierster is. Ze drinken zich ladderzat. De groenvink…

sprookje uit 1889
 • (sic) gewoond had. Maar zij kenden zij den baas wel. Noch merel noch weêwaal had geld om te betalen, en iederen keer, dat
 • drank
 • geld
 • De wielewaal en de merel gaan naar de herberg, die eigendom van de mus is. Ze laten de mus, die 'de suite' zegt, ook meedrinken. Zat geworden, breekt de mus een been als hij op de keldertrappen valt.…

sage uit 1889
 • vleesch naar den slachter te halen, en telkens had hij het geld in drank verteerd. Hij kreeg knaging aan zijn geweten, en
 • Het begijntje Een vader had twee dochters, die in den kant werkten. Reeds tweemaal hadden zij hem geld gegeven, om wat
 • Een vader heeft twee dochters. Ze geven hem geld om vlees te kopen maar hij koopt er drank voor. Als dit voor de derde
 • drank
 • geld
 • Een vader heeft twee dochters. Ze geven hem geld om vlees te kopen maar hij koopt er drank voor. Als dit voor de derde keer gebeurt en hij dronken naar huis loopt, ziet hij een begijn die zichzelf…

mop uit 1881
 • ." "'n Kwak geld!" zee de Driebuuk. "Ken der niet 'n perdonnetje-n-of? Veur tweehonderd en vief-e-seuvetig?" "Besomt niet
 • de Driebuuk moakte zen eiges kloar om af te masseere. "Hédoar Driebuuk!" riep et wief, "ek mo' me geld hebbe." "'k Zel 't
 • in kan luizen. Hij zegt geen geld bij zich te hebben. Twee koeien neemt hij alvast mee. De derde laat hij achter als borg
 • drank
 • geld
 • Een man gaat op stap en geeft zijn vrouw de opdracht om hun koe voor honderd gulden te verkopen. Wanneer een koper aanklopt voert de vrouw hem dronken. Ze wil hem vervolgens drie koeien verkopen. De…

mop uit 1970
 • geette ons veraoie". Mao die keals hadde medeen al aan janever en alle drank zich zat gezoape; en wat ware der al aan 't
 • geld. Stèèk de tesse vol geld. En dan zak ow nog wat geve. Hier hei een zekske. Daor zit gesneje stroo ien. En ei now zeg
 • vindt dat niet erg, want hij heeft geld genoeg voor zijn leven.
 • drank
 • geld
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

mop uit 1970
 • brood af, een plaat kèès der op. Toe denk te: "A'k dalijk tuus kom, wat zölle de olders schik hemme. Ik heb geld en ik heb
 • wat te ète". Toe dink te: "Hoevöl geld he'k toch eigelijk? O ja, zeuve gulde". Hi'j had ter zon schik met gehad. Had e dat
 • wordt hij erom door de boer ontslagen, krijgt niet meer geld dan de 7 gulden, die hij al heeft gekregen, tenzij hij klappen
 • wil. De knecht biedt de boer aan hem te leren twee soorten drank uit één vat te tappen, slaat in de kelder het bomgat uit
 • drank
 • geld
 • Een boer zegt zijn knecht zijn handschoenen te halen; deze zegt tegen de boerin en de meid van de boer hen allebei een kus te geven. De boerin gelooft het niet en de knecht roept naar de boer: "Een of…

sage uit 1968
 • drank
 • geld
 • Twee mannen hadden met het werk aardig verdiend, en zetten het op een zuipen in de herberg. Ze vloekten en tierden vreselijk. Een stukje verderop zijn daarna hun levenloze lichamen gevonden. De duivel…

mop uit 1966
 • gulden op de grond, ging er naast liggen en zei: "Geld bij de bult."
 • drank
 • geld
 • Een kastelein vroeg aan een schoenmaken met een bochel of hij zijn drankjes wel kon betalen. De schoenmaker gooide een gulden op de grond, ging er naast liggen en zei: "Geld bij de bult."

sage uit 1966
 • Klare ja. Klare sit by de plaet. Alles komt fan Klare - By Antsje en by Tryn stjûrden se de kaert út om in flesse drank to
 • Antsje en Tryn Snipel legden vroeger kaart. Ook stuurden ze weleens een kaart uit om een fles drank te krijgen.
 • drank
 • geld
 • Antsje en Tryn Snipel legden vroeger kaart. Ook stuurden ze weleens een kaart uit om een fles drank te krijgen.

sage uit 1967
 • drank
 • geld
 • Een man gaf een ander eens een drankje mee voor diens zieke koe. De koe is er beter van geworden.

Trefwoorden: betalen, beter, drank, drankje, geld, genezen, koe, man, ziek


sage uit 1968
 • wikseldaelder krigen. Alde Sije wie hielendal blau om 'e kop. Dat kaem fan 'e drank. Hy koe safolle drank keapje as er woe, trochdat
 • 'Wie koopt er mijn kat voor een daalder?'. Dezelfde man heeft later nooit geldgebrek gekend: hij kon zoveel drank kopen dat
 • drank
 • geld
 • Een man heeft zijn ziel aan de duivel verkocht door drie keer met een zwarte kat om het kerkhof te lopen, al roepend 'Wie koopt er mijn kat voor een daalder?'. Dezelfde man heeft later nooit…

sage uit 1966
 • drank
 • geld
 • Toon zegt tegen een vreemde meneer in de herberg dat hij een rondje moet geven. De man weigert. Ze beginnen te vechten, en de vreemde man gooit drie keer op de grond. Dan geeft Toon zelf een…

mop uit 1967
 • in flesse drank, dêr't se him dronken mei boarnden. Sels dronken se net. Doe't er goed dronken wie, gong er oer de flier
 • Een man zegt tegen zijn - ietwat eenvoudige - vrouw dat het vele geld dat het gezin opgespaard heeft, 'voor de koude
 • beaamt dit en de vrouw, opgelucht dat ze eindelijk niet meer op al het geld hoeft te passen, geeft de man direct het hele
 • drank
 • geld
 • Een man zegt tegen zijn - ietwat eenvoudige - vrouw dat het vele geld dat het gezin opgespaard heeft, 'voor de koude winter' is. Op een dag is de vrouw alleen thuis en vraagt ze een aankloppende man…

sage uit 1969
 • iepen en 't joech neat hwat se der ek oan dienen. Sy lieten dêr ek troch bimiddeling fan in spylkaert in flesse drank komme
 • spoeke it ek. Dêr hienen se ek wikseldaelders en dêr lieten se ek samar drank komme troch de duvel.
 • middel van een speelkaart komt ook drank. In café 'De Lauwers' gebeurt het ook. Gosling heeft een wisseldaalder en heeft
 • altijd geld in zijn handen. In de 'Omloop' staat een stamkroegje van Haring en Hiltsje, waar het ook spookt. Ook daar hebben
 • drank
 • geld
 • Bij de toren van Heerenveen staat de kroeg van Albert Boorn, waar het altijd spookt. De deur gaat vanzelf open en door middel van een speelkaart komt ook drank. In café 'De Lauwers' gebeurt het ook.…

sage uit 1969
 • drank
 • geld
 • Drie mannen lagen eens langs de waterkant te luieren. Een mijnheer kwam langs en vroeg wie de luiste was van hen. Die zou dan een mark krijgen. De een ging staan en zei dat hij dat was, de ander ging…

sage uit 1970
 • hij had een contract met de duivel. Op zijn zolder had hij een ton, die de duivel altijd met geld vulde.
 • drank
 • geld
 • Een man dronk altijd heel veel, maar was toch in staat om zijn herberg gaande te houden. Hij was een vrijmetselaar, en hij had een contract met de duivel. Op zijn zolder had hij een ton, die de duivel…

sage uit 1969
 • Een inbreker gaat bij een vrouw langs wiens man net weg is en zegt: je geld of je leven. De vrouw nodigt hem uit in de
 • kamer en na twee borrels zal zij hem het geld geven. Een derde volgt en daarna zegt de vrouw dat ze de kruik naar de kelder
 • drank
 • geld
 • Een inbreker gaat bij een vrouw langs wiens man net weg is en zegt: je geld of je leven. De vrouw nodigt hem uit in de kamer en na twee borrels zal zij hem het geld geven. Een derde volgt en daarna…

mop uit 1974
 • se woenen. Doe gongen dy twa nei de kastelein ta en doe sei de iene: "Sille wy der drank foar keapje?" Dat like de oare
 • Twee gekken mogen op proef naar buiten. Ze laten, om geld te besparen, in de twee kanten van een hoed drank gieten
 • drank
 • geld
 • Twee gekken mogen op proef naar buiten. Ze laten, om geld te besparen, in de twee kanten van een hoed drank gieten, slopen de banden van een fiets om bij de trappers te kunnen, draaien zadel en stuur…

mop uit 1970
 • er de drank stean litte. Hja trouden en syn wiif gong oer de beurs. Hy hie dus gjin sinten om drank to keapjen en wie
 • Man die veel drinkt krijgt na zijn huwelijk daar geen kans meer voor, omdat zijn vrouw het geld beheert. Om toch aan
 • geld te komen zegt hij dat zijn geslachtsdeel gebroken is. Van het geld dat hij krijgt om een nieuwe te kopen koopt hij
 • drank
 • geld
 • Man die veel drinkt krijgt na zijn huwelijk daar geen kans meer voor, omdat zijn vrouw het geld beheert. Om toch aan geld te komen zegt hij dat zijn geslachtsdeel gebroken is. Van het geld dat hij…