Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

46 resultaten voor ""

sage uit 1967
 • Yn Garsthuzen (Grinslân) hearde ik op in nacht dúdlik saegjen yn 'e hûs. Wy leinen op bêd. Ik sei tsjin myn man: "Sil
 • Een echtpaar hoort op een nacht gezaag in huis. Later is het huis helemaal vertimmerd.
 • geluid
 • nacht
 • Een echtpaar hoort op een nacht gezaag in huis. Later is het huis helemaal vertimmerd.

sage uit 1966
 • geluid
 • nacht
 • Een schoenmaker hoort 's nachts altijd timmergeluiden bij de openbare school. Later zijn daar twee nieuwe huizen gebouwd.

sage uit 1966
 • Jan Veenstra kom us troch Koatstertille op in nacht ± jier lyn. Doe't er sahwat by de brêge wie, hearde er skean achter
 • Op een nacht hoort een man vlak bij de brug het lawaai van het laden van stenen en getimmer en gesmijt met gereedschap
 • geluid
 • nacht
 • Op een nacht hoort een man vlak bij de brug het lawaai van het laden van stenen en getimmer en gesmijt met gereedschap en toch was er niets te zien. Korte tijd later is er een constructiefabriek…

sage uit 1966
 • Een gezin woont in een vrijstaand huis. Als de zoon eens midden in de nacht thuis komt, hoort hij timmergeluiden. Hij
 • geluid
 • nacht
 • Een gezin woont in een vrijstaand huis. Als de zoon eens midden in de nacht thuis komt, hoort hij timmergeluiden. Hij zegt tegen zijn vader dat er een nieuw huis gebouwd zal worden. Een jaar later…

sage uit 1966
 • Mensen horen 's nachts vaak het geluid van een klein kind uit de Popkepoel komen. Ze denken dat het een voorteken is
 • geluid
 • nacht
 • Mensen horen 's nachts vaak het geluid van een klein kind uit de Popkepoel komen. Ze denken dat het een voorteken is, maar tot nu toe is er nog geen kind verdronken.

sage uit 1966
 • profetearre wol soms. Hy kaem us op in nacht achter de bosk lâns. Doe stie de tsjerke der noch net. Doe hearde hy op dat plak
 • Een oude man, die wel een profeet genoemd wordt, hoort 's nachts het geluid van timmeren. Hij hoort ook een stem roepen
 • geluid
 • nacht
 • Een oude man, die wel een profeet genoemd wordt, hoort 's nachts het geluid van timmeren. Hij hoort ook een stem roepen 'maak het stevig, want het is voor de duivel'. Later is op die plek de…

sage uit 1968
 • Heit en mem gongen der froeger om twa ûre yn 'e nacht al út. Dan moest it flaechs buike wurde. In ûre fan tofoaren
 • geluid
 • nacht
 • Een echtpaar hoorde 's nachts altijd al het slaan van het vlas.

sage uit 1968
 • nacht heard hie.
 • Een vrouw hoorde op een nacht allemaal klappen buiten. De volgende dag werden er allemaal planken over de schutting
 • gegooid, en dat gaf precies hetzelfde geluid.
 • geluid
 • nacht
 • Een vrouw hoorde op een nacht allemaal klappen buiten. De volgende dag werden er allemaal planken over de schutting gegooid, en dat gaf precies hetzelfde geluid.

sage uit 1968
 • Dêr't âlde Jille Pultrum wenne, wenne earder syn heit Durk. Dy lei op in nacht op bêd, doe hearde er planken ratteljen
 • . In healjier letter troude Bareld Pultrum, in broer fan Durk. Doe moesten se hout leegje yn 'e nacht. Doe hearde Durk
 • Een man hoorde op een nacht het gesleep het houten planken. Een halfjaar later werd er in de nacht hout gebracht, en
 • was het geluid er werkelijk.
 • geluid
 • nacht
 • Een man hoorde op een nacht het gesleep het houten planken. Een halfjaar later werd er in de nacht hout gebracht, en was het geluid er werkelijk.

sage uit 1968
 • Een scheepklinker hoorde op een nacht het geluid van klinken. Maar er was niets te zien. De volgende dag werd er echt
 • geluid
 • nacht
 • Een scheepklinker hoorde op een nacht het geluid van klinken. Maar er was niets te zien. De volgende dag werd er echt geklonken.

sage uit 1968
 • gong," sei er, "ik hearde de sage en se smieten mei stiennen de hiele nacht troch. Ik koe der net fan yn 'e sliep komme. 't
 • Een man hoorde op een nacht gezaag en het smijten met stenen. Maar er was niets te zien. Een half jaar later werd er op
 • geluid
 • nacht
 • Een man hoorde op een nacht gezaag en het smijten met stenen. Maar er was niets te zien. Een half jaar later werd er op die plek een nieuw huis gebouwd.

sage uit 1968
 • Alde Jeltsje woarde op in nacht wekker, doe wie 't krekt dat der in balke op 'e tafel tikte. 't Wie yn Ikkerwâld
 • Een vrouw hoorde op een nacht een geluid alsof er een balk op de tafel tikte. Later stierf haar dochtertje. Toen dacht
 • geluid
 • nacht
 • Een vrouw hoorde op een nacht een geluid alsof er een balk op de tafel tikte. Later stierf haar dochtertje. Toen dacht ze dat het een voorteken was geweest.

sage uit 1968
 • Guon hearden us in kear yn 'e nacht in stomp yn 'e gong by in hoeke. Even letter stoar de man. Doe't se de kiste der ta
 • werd gedragen, klapte de kist tegen de muur. Dit gaf precies hetzelfde geluid als dat ze eerder gehoord hadden.
 • geluid
 • nacht
 • Mensen hoorden eens in de gang iets tegen de muur klappen. Niet veel later stierf de man. Toen de kist het huis uit werd gedragen, klapte de kist tegen de muur. Dit gaf precies hetzelfde geluid als…

sage uit 1967
 • 'e nacht. Sy krigen doe in nije achterein. Mem hearde krekt deselde hammerslaggen en itselde plankefallen as dat se doe
 • yn 'e nacht heard hie.
 • geluid
 • nacht
 • Een vrouw hoorde drie nachten achter elkaar getimmer aan de achterkant van het huis. Tien weken later werd er een nieuwe achterkant getimmerd.

sage uit 1967
 • Myn omke wie boer op 'e Tike. Faker as ien kear is 't gebeurd, dat it dêr yn 'e nacht op in terskjen gong yn 'e skuorre
 • Een boer hoorde 's nachts vaak het geluid van dorsen uit de schuur komen. Dat was toverij, want de volgende dag dorsten
 • geluid
 • nacht
 • Een boer hoorde 's nachts vaak het geluid van dorsen uit de schuur komen. Dat was toverij, want de volgende dag dorsten ze echt.

sage uit 1967
 • 't Is sa'n fyftich jier lyn, doe wennen wy noch yn 't âld hûs hjirneist. Wy leinen op bêd, 't wie yn 'e nacht. Doe sei
 • Een vrouw hoorde op een nacht het geluid van timmeren. Later is er op die plek een huis gebouwd.
 • geluid
 • nacht
 • Een vrouw hoorde op een nacht het geluid van timmeren. Later is er op die plek een huis gebouwd.

sage uit 1966
 • Doe't ús heit al min wie, hearden wy by ús op in nacht timmerjen en weibrekken fan planken. Mar der wie neat to sjen
 • Mensen hoorden op een nacht in huis eens getimmer en het wegbreken van planken, maar er was niets te zien. Toen zo'n
 • twee weken later de vader stierf, was hetzelfde geluid te horen. Omdat de doodskist niet in het kleine huisje kon, moesten
 • geluid
 • nacht
 • Mensen hoorden op een nacht in huis eens getimmer en het wegbreken van planken, maar er was niets te zien. Toen zo'n twee weken later de vader stierf, was hetzelfde geluid te horen. Omdat de doodskist…

sage uit 1966
 • geluid
 • nacht
 • Vanuit een poel hoorde men 's nachts vaak gejammer en hulpgeroep. Ging men erheen, dan was er niets. Later is er iemand in verdronken.

sage uit 1966
 • Wy wennen oan 'e betonwei yn 'e Harkema. Op in nacht woarde der tichte by ús hiel bot timmere. It hearde krekt as
 • In een buurt waar helemaal geen huizen stonden, werd op een nacht timmergeluid gehoord. Niet veel later werden er
 • geluid
 • nacht
 • In een buurt waar helemaal geen huizen stonden, werd op een nacht timmergeluid gehoord. Niet veel later werden er nieuwe huizen gebouwd.

sage uit 1966
 • geluid
 • nacht
 • In Harkema was er een boertje die het christendom in het plaatsje bracht. Hij hield zijn preken in een hokje. Mensen hoorden op die plek 's nachts getimmer, maar er was niets te zien. Niet veel later…

sage uit 1967
 • Fokke fortelde ek, hy sliepte by syn broer, doe hearde er op in nacht dúdlik timmerjen by harren yn 't achterhús. Hy
 • nacht heard. In skoft dêrnei ha se alles yn 't achterhûs fortimmere. Doe koe men deselde lûden hearre.
 • Op een nacht hoorden twee broers getimmer in het achterhuis. Niet veel later is het achterhuis vertimmerd.
 • geluid
 • nacht
 • Op een nacht hoorden twee broers getimmer in het achterhuis. Niet veel later is het achterhuis vertimmerd.

sage uit 1967
 • Us heit wenne op 'e Sumarreheide. Op in nacht hearde hy hiel dúdlik timmerjen, kroadzjen, mei stiennen smiten, balken
 • forsjouwen en alsahwathinne. Hy tocht: Hwat hat dat to bitsjutten yn 'e nacht? Dat hy gong der ôf om to sjen. Mar der wie neat to
 • geluid
 • nacht
 • Een man hoort 's nachts heel duidelijk timmeren en andere geluiden die met de bouw van een huis samenhangen. Als hij gaat kijken, is er niets te zien. Een jaar later is er op die plek een huis…

sage uit 1967
 • geluid
 • nacht
 • Een man hoort 's nachts timmergeluiden en een poosje later wordt het huis daadwerkelijk verbouwd. Het is een voorteken geweest.

sage uit 1967
 • Een vrouw hoorde op een nacht timmergeluid. Later is er een nieuw huis gekomen.
 • geluid
 • nacht
 • Een vrouw hoorde op een nacht timmergeluid. Later is er een nieuw huis gekomen.

sage uit 1967
 • hekken fan makke. Doe't ik sa'n seis en twintich jier âld wie, lei 'k op in nacht op bêd en doe goaiden se mei de beammen dat
 • Een jongeman zaagde vaak schroten van boomstammen die zijn vader kocht. Op een nacht hoorde hij het geluid van gooien
 • geluid
 • nacht
 • Een jongeman zaagde vaak schroten van boomstammen die zijn vader kocht. Op een nacht hoorde hij het geluid van gooien met boomstammen. Maar toen hij de volgende dag wilde gaan zagen, was er helemaal…