Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

38 resultaten voor ""

mop uit 1980
 • , of er komt een boer biechten. De boer biecht op: "Ik heb mezelf afgetrokken." De koster kijkt op het lijstje, maar
 • meneer pastoor voor aftrekken?" vraagt de koster. "Och," zegt de collega, "meestal een gulden of een ijsje." (Theo Meder
 • biecht. Als een boer komt biechten dat hij heeft gemasturbeerd, blijkt deze zonde niet op het lijstje voor te komen. De
 • : "Meestal een gulden of een ijsje."
 • boer
 • gulden
 • De koster moet een tijdje het werk van de pastoor waarnemen en krijgt een lijstje met zonden en straffen voor bij de biecht. Als een boer komt biechten dat hij heeft gemasturbeerd, blijkt deze zonde…

mop uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie in dikke houn. Op in kear sei de arbeider: "Boer, ik kin dy houn it praten wol leare. Mar dat
 • kostet jo hûndert goune." "Hjir is hûndert goune," sei de boer, "dat ha 'k der wol foar oer." In maand letter frege de boer
 • Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat
 • , maar dat als hij nog honderd gulden zou geven, het een stuk beter zou gaan. Opnieuw gaf de boer geld. Weer een maand later
 • boer
 • gulden
 • Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat en hij gaf meteen het geld. Na een maand vroeg hij de arbeider of de hond al kon…

sage uit 1967
 • Us heit tsjinne by de boer. Dat wie Hindrik Berga to Koudenburg by de Haule. De boer hie twa hynders, in swart en in
 • brún. It swarte hynder waerd siik. Foar dat sike hynder moast heit nei it Swartfean ta. Dêr wenne Hinse Jehannes de Boer
 • Een boer had twee paarden, een bruine en een zwarte. Het zwarte paard werd ziek, en de knecht moest met wat uit de
 • manen van het zieke dier naar Hinse Jehannes de Boer, een veearts en duivelbanner. De knecht besloot ook wat van het gezonde
 • boer
 • gulden
 • Een boer had twee paarden, een bruine en een zwarte. Het zwarte paard werd ziek, en de knecht moest met wat uit de manen van het zieke dier naar Hinse Jehannes de Boer, een veearts en duivelbanner. De…

sprookje uit 1951
 • It folgjende gebeurde tusken Den Boer en Grins. In boer fan Den Boer hie sied forkocht yn Grins, foar 1800 goune. Hy
 • , mar de boer wist krekt op tiid ûnder in omkearde jarrebak wei to krûpen. De arbeiders gaen boven op 'e jarrebak sitten. Sy
 • Een boer verkoopt graan voor achttienhonderd gulden. Hij haalt het geld van de bank, maar zijn twee arbeiders weten
 • ervan en willen hem beroven. Ze lopen hem tegemoet, maar de boer verstopt zich op tijd onder een omgekeerde gierbak. De
 • Den Boer
 • boer
 • gulden
 • Een boer verkoopt graan voor achttienhonderd gulden. Hij haalt het geld van de bank, maar zijn twee arbeiders weten ervan en willen hem beroven. Ze lopen hem tegemoet, maar de boer verstopt zich op…

sage uit 1967
 • boer
 • gulden
 • In Eestrum waren de mensen nogal arm. De dominee van Oostermeer zei dat als hij alle boeren van het dorp op hun kop zou houden, er nog geen rijksdaalder uit hun zak zou vallen. Als er een rijksdaalder…

sage uit 1967
 • 't Wie op in âldjiersjoun. De boer en de soan en it folk sieten mei elkoar yn 'e keamer by de hurd. De faem wie der ek
 • oars wêze as har froegere feint. Hja hat har se bang tocht, dat sy is yn swym fallen. Sy kaem net thûs. Doe hat de boer de
 • in dat ze door haar vriend wordt vastgehouden en valt flauw. Omdat ze niet terugkomt, gaat de boer met de dominee op zoek
 • . Ze vinden haar, maar ook de boer en de dominee komen vast te zitten en moeten door anderen bevrijd worden. De meid is
 • boer
 • gulden
 • Een meid gaat een weddenschap aan: om te tonen dat ze niet bang is, zal ze 's nachts een schep planten op het graf van haar overleden vriend. Als ze dit gedaan heeft, blijft zij echter met haar kleren…

mop uit 1659
 • Overgeestigh antwoordt van een Boer. Een Boer, komende met zijn Wijf op een wagen in Steê rijden, wiert van een spreeuw
 • toe-gheroepen, Huysman, wat gheeft ghy die [p. 66] Gans, die ghy op u Wagen hebt sitten, den Boer, de waardy daer van
 • Overgeestigh antwoordt van een Boer.
 • Een boer zit met zijn vrouw op een wagen en wordt gevraagd wat die 'gans' moet kosten. Hij zegt dat de 'gans' niet te
 • betalen is, want vanochtend heeft hij er nog een 'veer' uitgetrokken die hij voor geen 10.000 gulden weg wil geven.
 • boer
 • gulden
 • Een boer zit met zijn vrouw op een wagen en wordt gevraagd wat die 'gans' moet kosten. Hij zegt dat de 'gans' niet te betalen is, want vanochtend heeft hij er nog een 'veer' uitgetrokken die hij voor…

mop uit 1969
 • Der wie in faem, dat wie net ien fan 'e snoadsten. Hja tsjinne by de boer. Op in kear doe wienen de boer en de frou
 • meimoar by de tafel. De boer en de frou wienen der ek by. Sy hienen 't iten sahwat dien, doe sei de faem tsjin 'e feint
 • Een niet al te slim dienstmeisje werkt bij een boer. Een keer zijn de boer en boerin van huis en zegt de knecht tegen
 • het meisje dat hij voor honderd gulden aan een mooie vijl kan komen. Het meisje geeft hem het geld en ze gaan samen vijlen
 • boer
 • gulden
 • Een niet al te slim dienstmeisje werkt bij een boer. Een keer zijn de boer en boerin van huis en zegt de knecht tegen het meisje dat hij voor honderd gulden aan een mooie vijl kan komen. Het meisje…

mop uit 1969
 • Der wienen in feint en in faem, dy tsjinnen by de boer. De faem sei tsjin 'e feint: "Hwat soenen de boer en 'e frou
 • alle nachten by de ein ha?" Doe sei de feint: "De boer hat in fylke, dêr boartet de frou alle nachten mei." Doe sei de faem
 • Een knecht vertelde de meid dat de boer en boerin 's nachts altijd met het vijltje van de boer speelden. De meid wilde
 • dat ook wel eens. De knecht kocht voor haar een vijl in de stad, ze betaalde er honderd gulden voor. Om er mee te kunnen
 • boer
 • gulden
 • Een knecht vertelde de meid dat de boer en boerin 's nachts altijd met het vijltje van de boer speelden. De meid wilde dat ook wel eens. De knecht kocht voor haar een vijl in de stad, ze betaalde er…

sage uit 1974
 • Doe kommen se mei it reid by de boer op 'e klaei. Doe stie dêr in buordtsje op it hiem, dêr stie op: Tink om 'e houn
 • pleats ta en de houn gong mei him. Sa kamen se by de doar. De boer die de doar iepen en sei forbaesd tsjin Jehannes: "Hoe
 • boer
 • gulden
 • Woeste hond doet tovenaar niets.

mop uit 1973
 • Yn 'e herberch to Oentsjerk wie in forkeaping. Dêr kaem ek in boer op los, in sekere Elzinga. Dy boer kocht earst ûnder
 • publyk: "Hwa hat my niis in goune jown?" De boer tocht: dy goune mat my net ûntkomme. De kastlein wit it net iens mear dat dy
 • Een boer ging eens naar een veiling in een herberg. Hij bestelde wat te drinken en gaf de kastelein een gulden. Voordat
 • vroeg wie hem een gulden gegeven had. De boer zei dat hij het was en de kastelein bedankte hem ervoor.
 • boer
 • gulden
 • Een boer ging eens naar een veiling in een herberg. Hij bestelde wat te drinken en gaf de kastelein een gulden. Voordat hij zijn geld terug kon krijgen moest hij echter gauw naar boven, waar de…

mop uit 1974
 • hienen se al in aerdige skeut hawn. En elke kear as de boer bitelje soe draeide er de kleppe nei achteren en dan sei de
 • ." "Sjochst nou wol?" sei de boer. De kooplju mochten stik foar stik graech in buorreltsje, dat, se woenen neat leaver as dy pet
 • Boer ging met hele goede koe naar de markt. Drie kooplui die dat wisten spraken af dat ze de boer er tussen zouden
 • nemen. Ze gingen op weg naar de markt op gelijke afstand van elkaar staan. De eerste koopman zei tegen de boer dat de koe te
 • boer
 • gulden
 • Boer ging met hele goede koe naar de markt. Drie kooplui die dat wisten spraken af dat ze de boer er tussen zouden nemen. Ze gingen op weg naar de markt op gelijke afstand van elkaar staan. De eerste…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy hie fuort west. 't Wie hartstikke nacht doe't er werom kaem en hy rekke 't paed alhiel bjuster. 't
 • fol lei mei snie. Hy koe der noait wer útkomme. De boer woarde dea-angstich en yn syn angst bigoun er to bidden en doe sei
 • koopman vindt het vreemd maar koopt beide. In de kerk deponeert de boer zijn gulden en is blij dat hij voldaan heeft. Maar de
 • doet de boer nog duizend gulden, die hij thuis heeft, in de buidel van de kerk.
 • boer
 • gulden
 • Een boer raakt in het donker en in de sneeuw de weg kwijt en komt in de vaart terecht waar hij tot zijn hals inzakt. Uit angst begint hij te bidden en belooft de opbrengst van zijn beste koe in het…

mop uit 1973
 • Der wie ris in boer, dy hie in moaije houn. It wie in prachtich beest. Doe hearde hy dat der in man wie, dy koe de
 • hounen praten leare. Hy tocht: dat moest ús houn ek leare. De boer rôp de feint by him en sei: "Hjir hastû 25 goune, gean
 • Een boer had een prachtige hond. Hij had gehoord dat ergens een man woonde die honden kan laten praten. Hij gaf zijn
 • meer geld. Die avond wachtte de boer hem weer op. Het dier kon al echte zinnen zeggen, volgens de knecht, maar ze moesten
 • boer
 • gulden
 • Boer, Sas de
 • Een boer had een prachtige hond. Hij had gehoord dat ergens een man woonde die honden kan laten praten. Hij gaf zijn knecht geld mee en liet hem met de hond naar die man toegaan. Die avond wachtte hij…

mop uit 1973
 • . Hy tochte dat hy der dan it measte foar krige. Op in kear hienen de trije fékooplju mei elkoar ôfpraet sy soenen de boer
 • koukeal." "Dan ha jo de sliep noch net goed út, de Brún, hwant it is in ezel." De boer stapt fierder en tinkt by himsels: "dy
 • overtuigd dat hij inderdaad een ezel heeft meegenomen, en hij verkoopt het dier voor maar vijf gulden. Later komt de boer
 • wonderpet graag kopen. Voor duizend gulden kopen ze hem. De boer is bang voor het moment dat de drie hun verhaal zullen komen
 • boer
 • gulden
 • Een licht achterlijke boer gaat met zijn koekalf op weg naar de markt, om dit te verkopen. Onderweg naar de markt komt hij drie keer een veekoopman tegen die vraagt hoeveel hij voor zijn ezel wil…

mop uit 1973
 • Yn 'e malaisetiid wienen in pear jonges der op út om wurk to finen. Doe kamen se by in hiele deune boer. Dy sei: "Ja
 • , ik ha wol wurk foar jimme, mar ite jim ek in protte?" "Né, boer," seinen se, "wy ite mar in hiel lyts bytsje." (Hwant sy
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken
 • hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin zijn tevreden. Die nacht heeft Jan honger
 • boer
 • gulden
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin…

mop uit 1969
 • Der wie in boer, dy stiel fjouwer skiep. Dat woarde ûntdekt en de skiep woarden yn bislach nom. De boer krige preses
 • ", seit de boer. "Nou," seit de advokaet, "as jo nou aenst foar komme matte, dan matte jo jo gek hâlde. As de rjochter jo hwat
 • Een boer krijgt een proces omdat hij vier schapen heeft gestolen. Een advocaat wil hem wel verdedigen voor driehonderd
 • gulden. De advocaat raadt hem aan voor de rechter alleen 'Bè' te zeggen op alle vragen. De rechter denkt na de derde keer
 • boer
 • gulden
 • Een boer krijgt een proces omdat hij vier schapen heeft gestolen. Een advocaat wil hem wel verdedigen voor driehonderd gulden. De advocaat raadt hem aan voor de rechter alleen 'Bè' te zeggen op alle…

mop uit 1979
 • . "Goeije morgen, boer," sizze se, "sil dy koe forkocht wurde?" "Ja," sei Jan, "dêr sil 'k mei nei de merk ta." "Forkeapje ús dy
 • bitelle." Doe gong Jan de merk op. Dêr trof er de beide kooplju. Dy seinen tsjin him: "Hoe liket it, boer, is der hwat foar ús
 • vijfhonderd gulden aan de kooplui verkocht. De boer legt het geld voor zijn vrouw neer met de woorden 'zo, nu heb je je koe weer
 • Een boerin maant haar man een koe 'voor een mooie stuiver' te verkopen. Als de boer het dier ook daadwerkelijk voor één
 • boer
 • gulden
 • Een boerin maant haar man een koe 'voor een mooie stuiver' te verkopen. Als de boer het dier ook daadwerkelijk voor één opgepoetste stuiver aan een stel Hollandse kooplui verkoopt, kan de boerin…

mop uit 1971
 • In boer moast to Burgum foar de kantonrjochter komme (fanwegen mishanneling). Hy woen him tige op oer 'e bijegining. Op
 • jow? Fiif goune! sei de rjochter. Doe 't it founis sprutsen wie, roun de boer op 'e kantonrjoch-ter ta, joech him in
 • Een boer krijgt van de rechter vijf gulden boete opgelegd voor mishandeling. De boer geeft de rechter ook een klap en
 • betaalt meteen vijf gulden extra.
 • boer
 • gulden
 • Een boer krijgt van de rechter vijf gulden boete opgelegd voor mishandeling. De boer geeft de rechter ook een klap en betaalt meteen vijf gulden extra.

mop uit 1979
 • Der wie in boer, dy wenne bot achterôf. Hy hie nei in forgadering ta west op in joun en it wie tige let woarn. 't Wie
 • Hear. Fuort dêrnei foun er it hûs werom. Mar doe siet dy boer mei syn gelofte! Hwat hie er dêr in spyt fan. Hoe koed er dêr
 • de boer dat dat alleen kan als de koper het konijn erbij neemt. De dieren brengen samen vijfhonderd gulden en een stoter
 • op. De boer besluit hierop dat het konijn vijfhonderd gulden opgebracht heeft en de koe een stoter. Hij stopt de stoter
 • boer
 • gulden
 • Een boer die erg achteraf woont verdwaalt in de mist. Op het laatst wordt hij zo bang dat hij plechtig aan de Heer belooft zijn beste koe te verkopen en het geld aan de kerk te geven als de Heer hem…

mop uit 1970
 • Der wie in boer, dy hie in kou, dêr wie er ôfgryslike mâl mei. Dy kou roun noait by de oare kij yn 't lân, mar dy hie
 • sjocht it lân ris oer en doe sei er: "Dy kou, dy mat in bril ha." "Hwer kin 'k dy krije?" frege de boer. "Yn 'e
 • spoedt zich hierop naar de winkel van een koopman en wedt met hem voor honderd gulden dat de koopman niet heeft wat de boer
 • de boer honderd gulden uit. De koopman raadt de boer hierop een adres aan waar ze wél koeienbrillen verkopen. Als de boer
 • boer
 • gulden
 • De lievelingskoe van een boer is er slecht aan toe en de veearts verklaart dat het dier een bril nodig heeft. De boer spoedt zich hierop naar de winkel van een koopman en wedt met hem voor honderd…

mop uit 1554
 • costen, maer hi vernam dat si onghetrou waren. Daerom nam hy op een ander tijt eenen groven boer die noch lesen, noch
 • schrijven en coste tot eenen rentmeester. Die boer nam dat aan ende cochte een groote tessche die twee sloten hadde. In dat een
 • Een man kwam erachter dat hij door zijn rentmeesters bedrogen werd. Daarom nam hij een analfabete boer aan. Deze kocht
 • rekenen hield de man honderd gulden over, meer dan ooit tevoren.
 • boer
 • gulden
 • Een man kwam erachter dat hij door zijn rentmeesters bedrogen werd. Daarom nam hij een analfabete boer aan. Deze kocht een grote tas met twee sloten. In het ene vak stak hij alle winst, in het andere…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy hie trije soannen. Doe lei er op 't kantsje dat er fan 'e wereld ôfgean soe. Doe sei er tsjin syn
 • bliuwe soe." Hy krige in chèqueboek út 'e bûse en skreau op: Goed voor drieduizend gulden. Aan toonder te betalen." En hy
 • Een vader ligt op sterven en heeft aan zijn drie zoons nog een wens: dat ze hem elk duizend gulden meegeven in zijn
 • kist. Hoewel zij het vreemd vinden beloven ze het toch. Als het zover is gooit de eerste duizend gulden in de kist, dan de
 • boer
 • gulden
 • Een vader ligt op sterven en heeft aan zijn drie zoons nog een wens: dat ze hem elk duizend gulden meegeven in zijn kist. Hoewel zij het vreemd vinden beloven ze het toch. Als het zover is gooit de…

sage uit 1892
 • de gedaante vroeg wat zij wilde. Deze vroeg daarop of hij aan den boer wilde zeggen, dat hij aan de armen moest geven
 • aangepakt, was de zakdoek zwart verbrand. De knecht vertelde het den boer en den volgenden Zondag kregen de diakenen (armeziers
 • . 'Zeg de boer de armen te geven, wat hij beloofd heeft.' Het spook wil dat hij het bevestigt met een handdruk, maar hij wil
 • slechts zijn zakdoek aanreiken en deze blakert zwart waar hij wordt aangeraakt. De knecht zegt het de boer en deze doet geld
 • boer
 • gulden
 • Een knecht, die 's avonds laat thuiskomt, ziet een witte gedaante op hem afkomen en vraagt verschrikt, wat die wil. 'Zeg de boer de armen te geven, wat hij beloofd heeft.' Het spook wil dat hij het…

mop uit 1651
 • Een boer, met sijn huysvrouw op de wagen sittende, wiert van een steepol gevraecht of die hen die op sijn waegen sat
 • , te coop was. 'Ja', seyde de boer, 'voor 30 tonnen gouts.' R. 'Schaemt u, huysman, dat gij u goedt soo hoog hout.' R. 'Ick
 • Een boer en zijn vrouw reden op een kar langs een stedeling. De stedeling vroeg de boer of de hen die de boer bij zich
 • had, te koop was. 'Ja', zei de boer, 'voor 30 ton goud'. De stedeling vond dat veel te duur. De boer zegt dat hij zijn
 • boer
 • gulden
 • Een boer en zijn vrouw reden op een kar langs een stedeling. De stedeling vroeg de boer of de hen die de boer bij zich had, te koop was. 'Ja', zei de boer, 'voor 30 ton goud'. De stedeling vond dat…