Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

17 resultaten voor ""

mop uit 1554
 • Een woekeraar hoorde dat de monniken in het klooster geen brood hadden. Daarom stuurde hij zijn knecht met een korf
 • brood. De prior stuurde de knecht echter weer terug, want hij wilde het brood niet aannemen. Het was afkomstig van iemand
 • knecht
 • Een woekeraar hoorde dat de monniken in het klooster geen brood hadden. Daarom stuurde hij zijn knecht met een korf brood. De prior stuurde de knecht echter weer terug, want hij wilde het brood niet…

mop uit 1554
 • moeder ende oock haer te gaste ende hadde een goede maeltijt bereyt. Ende hi hadde eenen knecht, met dien overquam hi dat hi
 • tien oft twintich voerder in syn, maer si en waren syn niet. Als si uut den kelder gingen, seide die knecht: 'Hi heeft in
 • Een oude man wil indruk maken op een jong meisje. Als zij bij hem op bezoek komt, vraagt hij zijn knecht om steeds maar
 • onder de indruk. Dan begint de man te hoesten, en de knecht zegt dan, dat hij dat veel vaker doet. Daar verpest hij het mee
 • knecht
 • Een oude man wil indruk maken op een jong meisje. Als zij bij hem op bezoek komt, vraagt hij zijn knecht om steeds maar te zeggen dat hij meer heeft wanneer hij zijn spullen aan het meisje laat zien.…

mop uit 1554
 • seer tegen den knecht, dat hi so sconen man was, ende seyde veel goets van hem. Het geviel den knecht seer wel ende reedt
 • knecht
 • Een koopman kwam in contact met een ridder door hem en zijn leven op aarde te prijzen. Ze reden samen op en de ridder nodigde de koopman uit in zijn hof. Bij de maaltijd bracht men in een hoofd van…

mop uit 1554
 • -eten. De knecht smaecte wel dat si goet waren ende adt se al met honderden seffens, also dat hem de andere goede lieden
 • die bi hem ter tafelen saten al aensaghen. Die goede joncker woude den knecht straffen ende seide: 'Knecht, het syn cleyne
 • Een edelman was met zijn knecht in een herberg, en zaten daar met een groep mensen aan tafel. Ze kregen daar een
 • bepaalde soort vis te eten die zo klein was, dat je ze wel met honderden tegelijk kon eten. De knecht vond ze goed smaken en
 • knecht
 • Een edelman was met zijn knecht in een herberg, en zaten daar met een groep mensen aan tafel. Ze kregen daar een bepaalde soort vis te eten die zo klein was, dat je ze wel met honderden tegelijk kon…

mop uit 1554
 • tafelen gheroepen werdt, want hi moeste eenen meten. Daerentusschen ginck die knecht ende stack die cleyne viskens in syn
 • die meester weder quam, woorde hi seer vervaert ende vraechde den knecht wat dat bediede. Die knecht gheliet hem oft
 • Een kleermaker kocht voor het eten altijd de kleinste, goedkoopste visjes op de markt die hij kon vinden. Zijn knecht
 • de knecht zijn zin en kocht grotere vis. Maar na de drukke periode kreeg de knecht zijn ontslag.
 • knecht
 • Een kleermaker kocht voor het eten altijd de kleinste, goedkoopste visjes op de markt die hij kon vinden. Zijn knecht was het zat, en haalde een grap met hem uit. Toen de meester even weg was, stak…

mop uit 1554
 • Van bedriegerye. Die .CCXX. cluchte. Daer was een rijck borgher dye eenen knecht hadde die langhe by hem gheweest
 • hadde. Op eenen tijt als men over tafel sadt, gheviel 't dat die knecht seyde: 'Het is nochtans een goet dinck dat die
 • Een rijke man en zijn knecht wedden erom wat heerste op aarde: waarheid en gerechtigheid of valsheid en ontrouw. Ze
 • knecht
 • Een rijke man en zijn knecht wedden erom wat heerste op aarde: waarheid en gerechtigheid of valsheid en ontrouw. Ze lieten een koopman, een abt en een edelman oordelen. Volgens de koopman en de abt…

mop uit 1554
 • knecht uit CLUCHT224 verloor dus de weddenschap.
 • knecht
 • Een edelman vertelt het verhaal wat hij aankondigde in CLUCHT224. Een aantal dienaren van deze edelman hadden twee kooplieden beroofd. Die kwamen later bij hem verhaal halen. De edelman zei echter dat…

mop uit 1554
 • knecht
 • Een zot werd aangesteld om 's nachts de vliegen uit de buurt van de bisschop te houden. Toen er een vlieg op de neus van de bisschop zat, sloeg de zot mis en hij sloeg de man vol in het gezicht. De…

mop uit 1554
 • Van eenen die eenen esel voor een peerdt cocht. Een edelman sant sinen knecht uut om een peert te coopen. Ende hi
 • dinck voor een peert ghecocht!' Doen antwoorden die knecht: 'Is 't saeke dat na syn ooren so voort wast, so sal 't een
 • Een edelman droeg zijn knecht op een paard te kopen, maar hij kocht een ezel. Hij verklaarde: "Als hij verder groeit
 • knecht
 • Een edelman droeg zijn knecht op een paard te kopen, maar hij kocht een ezel. Hij verklaarde: "Als hij verder groeit naar [het voorbeeld van] zijn oren, dan wordt het een mooi, hoog en vorstelijk…

mop uit 1554
 • . Ende als hy thuys quam, sant hy sinen knecht met een carre totten doctoor om dat vat metten wijne. Die doctoor seyde: 'Het
 • sturen en hij zou een vat voor hem vullen. Toen de edelman thuis kwam, zond hij zijn knecht met een kar naar de geleerde om
 • knecht
 • In Bologna onderwees een geleerde staatsrecht. Een edelman hoorde zijn lessen. De geleerde nodigde hem uit en ze dronken samen wijn. Toen de edelman de wijn prees, zei de geleerde dat hij er meer van…

mop uit 1554
 • welc eenen knecht hadde. Dese knecht vraechde hem eens: 'Heer, hoe weet gy toch altijt als ghi by die siecken coemt wat si
 • daer af geten hebben.' Ende naedat dese knecht self practiseerden, so sach hi daarna oock altijt oft hi niet by dbedde en
 • knecht
 • Een doktersleerling vroeg hoe zijn meester altijd kon zien wat zijn patiënten gegeten hadden. De dokter antwoordde, dat hij het kon zien aan de etensresten die bij de haard of het bed lagen. Toen de…

mop uit 1554
 • vensteren uut ende sach dat zijn viant daer was ende seyde tot sinen knecht: 'Coemt, wy willen ons oock oprusten.' Ende
 • die kwam met zijn knecht volledig uitgerust naar buiten. De burger kwam echter alleen met zijn zoon om te onderhandelen
 • knecht
 • Twee burgers waren vijanden. Een ervan ging met zijn zoon in zijn harnas en gewapend naar het huis van de ander. Ook die kwam met zijn knecht volledig uitgerust naar buiten. De burger kwam echter…

mop uit 1554
 • knecht seer slaen ende jaechden hem van hem ende gaf hem oorlof. Doen sprack die leeu totten hase: 'Daer af maeckt mi oock
 • leeuw is tevreden en ze vervolgen hun weg naar een stad. Daar zien ze een man met twee knechten: de ene knecht is
 • knecht
 • Een haas die in Parijs gestudeerd heeft, biedt zijn geleerde diensten aan bij koning leeuw. Die wil eerst weten of de haas kan waarmaken wat hij beweert en neemt hem mee het bos in. Daar zien ze een…

mop uit 1554
 • Die .LXXVIII. cluchte. Daer voer een metter karren in 't bosch. Ende die knecht sat op die carre ende die meester op
 • den boom achter dat peert. Die knecht seyde: 'Meester, siet, daer loopt een hase.' Die meester sach hem oock ende sprack
 • Een boer reed met zijn knecht en een paard en wagen het bos in. De knecht zag een haas en waarschuwde zijn baas. Die
 • opnieuw op weg. Nu zag de knecht een wolf voor hen uitlopen. Dat bracht geluk, zei zijn baas. In het bos aangekomen spannen
 • knecht
 • Een boer reed met zijn knecht en een paard en wagen het bos in. De knecht zag een haas en waarschuwde zijn baas. Die gaf opdracht rechtsomkeert te maken want een haas die voor je uitloopt zou ongeluk…

mop uit 1554
 • knecht
 • Op een keer wilde men een duivel uit (een mens) drijven, maar die wachtte daar niet op: ik ga wel uit mijzelf, want ik wil niet dat jullie kunnen zeggen dat jullie mij uitgedreven hebben. Zo doen de…

mop uit 1554
 • greep dye een knecht dye bijl die by hem stont ende sloech hem doot. Doen riep die vrouwe: 'Ghy moorder ghy hebt mijnen man
 • doot gheslaghen!' Dye knecht seyde: 'Neen vrouwe, ghy hebt toch gheseyt dat hi doot was, ende ick dachte dat die duyvel dat
 • bedenken om die ene dag geen eten te hoeven geven aan de knecht en de meid. Hij besluit samen met zijn vrouw te doen alsof hij
 • dood is als de knecht en de meid van het land komen in de hoop dat zijn overlijden hen alle trek beneemt. Dat blijkt dus
 • knecht
 • Een gierige man ligt wakker omdat hij voor een heel jaar eten en drinken in huis heeft op één dag na. Kon hij maar iets bedenken om die ene dag geen eten te hoeven geven aan de knecht en de meid.…

mop uit 1554
 • Een knecht liep met een bijl door het bos (om hout te hakken). Toen hij ging rusten onder een boom zag hij een gulden
 • brengen zou dat veel te lang duren en zou iemand anders de schat ook kunnen vinden, dacht de knecht. Hij hoorde dat boeren uit
 • knecht
 • Een knecht liep met een bijl door het bos (om hout te hakken). Toen hij ging rusten onder een boom zag hij een gulden liggen, en toen hij wat beter keek zag hij dat hij een (grote) pot met geld…