Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

10 resultaten voor ""

sprookje uit 1967
 • In moard komt út, al sil in fûgeltsje 't ek útsjonge. Ergens op 'e klaei hat in feint wenne by in boer. Dy boer hat er
 • krekt sa lyk as de boer, doe't ik him deamakke." Doe ha se dy feint fuort oppakt.
 • vogeltje begon te zingen, zei de knecht: 'je schreeuwt precies hetzelfde als de boer toen ik hem doodmaakte'. Omstanders horen
 • Een moord komt altijd uit, al moeten de vogels het uitzingen. Een boerenknecht vermoordde eens de boer. Toen er een
 • boer
 • knecht
 • Een moord komt altijd uit, al moeten de vogels het uitzingen. Een boerenknecht vermoordde eens de boer. Toen er een vogeltje begon te zingen, zei de knecht: 'je schreeuwt precies hetzelfde als de boer…

sage uit 1967
 • Der wie in boerearbeider yn Sumarreheide, dy soe nei de boer ta op in moarn. Hy moest oer de Houtsjepaden. Doe't er oan
 • Een knecht is op een houtjespad op weg naar de boer, als hij ineens iets op het pad ziet dat op een slaapmuts lijkt. De
 • knecht wordt zo bang dat hij direct rechtsomkeert naar huis maakt. Het is bekend dat het op het houtjespad vaak spookt.
 • boer
 • knecht
 • Een knecht is op een houtjespad op weg naar de boer, als hij ineens iets op het pad ziet dat op een slaapmuts lijkt. De knecht wordt zo bang dat hij direct rechtsomkeert naar huis maakt. Het is bekend…

mop uit 1979
 • Der wie in boer, dy wenne op in pleats fan 'e roomske tsjerke. Dêr wie in greate tún by mei in great hôf en de pastoar
 • beschaafdheid en fatsoen leren." En de pastoar krige de koer mei prûmen en sei: "De groeten van de boer en hier zijn mijnheer de
 • aanbieden: 'De groeten van de boer en hier zijn meneer de pastoor zijn pruimen'. De knecht graait hierop in zijn zak en biedt de
 • Een boerenknecht overhandigt een pastoor een gedeelte van de pruimenoogst van de boer met de woorden 'Hier zijn de
 • boer
 • knecht
 • Een boerenknecht overhandigt een pastoor een gedeelte van de pruimenoogst van de boer met de woorden 'Hier zijn de pruimen voor de pastoor. Je kunt ze zo eten, ze zijn zo week als schijt'. De pastoor…

mop uit 1979
 • Japik Ingberts tsjinne by in boer yn Rie. Dêr wie er boerefeint. De oare deis soe it Rienster merke wêze, en dêr woe er
 • graech hinne. Hy frege de boer of dat mocht. "Dêr gean wy togearre hinne," sei de boer, "dû en ik." Mar Japik Ingberts gong
 • De uitgekookte oplichter Japik Ingberts – in dienst als boerenknecht - vindt de boer bereid de dag erop met hem naar de
 • markt te gaan. De avond voorafgaande aan de markt steelt Japik een van de paarden van de boer en verkoopt die – na eerst met
 • boer
 • knecht
 • De uitgekookte oplichter Japik Ingberts – in dienst als boerenknecht - vindt de boer bereid de dag erop met hem naar de markt te gaan. De avond voorafgaande aan de markt steelt Japik een van de…

mop uit 1970
 • Allebeide. De boer en de feint wienen yn 't lân to stikelstekken. De boer sei tsjin 'e feint: "Helje my de moffen even
 • boer hat sein, ik moest jim beide ûnder ha." "Bist net wiis, feint?" sei de boerinne. "'k Sil 't jim hearre litte", sei er
 • Een boer vraagt zijn knecht handschoenen in het huis te halen. Binnen maakt de knecht de boerin en de meid wijs dat de
 • boer hem bevolen heeft met hen beiden geslachtsgemeenschap te hebben. Als de boerin dit niet gelooft, roept de knecht naar
 • boer
 • knecht
 • Een boer vraagt zijn knecht handschoenen in het huis te halen. Binnen maakt de knecht de boerin en de meid wijs dat de boer hem bevolen heeft met hen beiden geslachtsgemeenschap te hebben. Als de…

mop uit 1979
 • De boer en 'e frou gongen to praten en sa bleauwen de feint en de faem togearre op 'e pleats achter. "Nou sille wy it
 • gebeurd wie, as de boer en de frou wer thús wienen. Dêrom smiet de faem in skelk oer de kouwe fan 'e papegaei hinne. En doe
 • Een boerenknecht en -meid besluiten het er eens goed van te nemen als de boer en de boerin van huis zijn. Omdat een
 • boer
 • knecht
 • Een boerenknecht en -meid besluiten het er eens goed van te nemen als de boer en de boerin van huis zijn. Omdat een papegaai altijd verklikt wat het personeel uitspookt, besluit de meid een schort…

mop uit 1979
 • Der wienen twa feinten, dy tsjinnen by in boer. It wienen de greatfeint en de lytsfeint. Se hienen dêr in min plak
 • it sa tsjuster wie forsinde er him en kaem er by 't bêd fan 'e boer en boerinne tolânne. De boerinne lei foar. Se lei mei
 • knecht meeneemt, vergist hij zich in het bed en belandt hij in de kamer van de boer en boerin. Hij ziet de blote billen van
 • de boerin aan voor het gezicht van zijn maat en houdt de lepel pap gereed. Als de boerin een wind laat, zegt de knecht
 • boer
 • knecht
 • Een boerenknecht gaat er 's nachts nogal eens uit om pap te eten in de kelder. Als hij ook eens wat pap voor een andere knecht meeneemt, vergist hij zich in het bed en belandt hij in de kamer van de…

mop uit 1979
 • Der wie in boer, dy hie in ûngetider. 't Wie yn 't allerdrokst fan 'e tiid, der skeaten hannen tokoart. De ûngetider
 • tocht: ik sil ris in loopke nimme mei de boer. Dêr kaem in wite kat oanrinnen. Doe sei dy ûngetider tsjin 'e boer: "Sjoch
 • In een periode met veel werk dwingt een knecht de boer toe te geven dat een witte kat een zwarte kat is door te dreigen
 • te vertrekken als hij geen gelijk krijgt. In een rustige periode draait de boer de rollen om: de boer dwingt de knecht
 • boer
 • knecht
 • In een periode met veel werk dwingt een knecht de boer toe te geven dat een witte kat een zwarte kat is door te dreigen te vertrekken als hij geen gelijk krijgt. In een rustige periode draait de boer…

mop uit 1979
 • In boer wie mei syn feint op it lân oan 't wurk. De boer krige lêst fan kâlde hannen, dêrom sei er tsjin 'e feint
 • : "Helje myn moffen even." De feint gong nei de pleats ta en doe sei er tsjin 'e boerinne en 'e faem: "De boer hat sein, ik
 • Een boer vraagt zijn knecht zijn handschoenen te halen. In het huis maakt de knecht de boerin en de meid wijs dat de
 • boer hem bevolen heeft met hen beiden geslachtsgemeenschap te hebben. Als de boerin dit niet gelooft, roept de knecht naar
 • boer
 • knecht
 • Een boer vraagt zijn knecht zijn handschoenen te halen. In het huis maakt de knecht de boerin en de meid wijs dat de boer hem bevolen heeft met hen beiden geslachtsgemeenschap te hebben. Als de boerin…

mop uit 1979
 • Der wenne in feint by de boer, dy mocht gjin beantsjes. As dy op tafel kamen, dan hâldde er de leppel omkeard en sa iet
 • in hiel krappe tiid en der kaem in dei, doe hienen se neat to iten. Doe gong er nei syn âld boer ta. Hy sei: "boer, ha jo
 • scheppen zodat er niets in de zak komt. Als de boer de tranen in de ogen van de knecht ziet, krijgt hij medelijden en geeft hij
 • nooit in zijn mond belanden. Als de knecht later - hij heeft inmiddels een gezin - in een tijd van grote schaarste een
 • boer
 • knecht
 • Een boerenknecht die niet van boontjes houdt schept altijd met een omgekeerde lepel zijn boontjes op zodat de boontjes nooit in zijn mond belanden. Als de knecht later - hij heeft inmiddels een gezin…