Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

42 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • list
 • nacht
 • Een aannemer of opzichter van een kanaal pleegt tijdens zijn leven allerlei daden van bedrog. Na zijn dood wordt hij daarom gedoemd van tijd tot tijd met een hellewagen, bespannen met vier paarden,…

mop uit 1996
 • list
 • nacht
 • Een man gaat escargots kopen voor het avondeten, maar komt vervolgens een vriend tegen met wie hij het café in gaat. Hij komt laat weer naar huis, en als hij de sleutel in het slot wil stoppen, laat…

sprookje uit 1966
 • oare beiden, mienden se. Dêrom woarde er achterútset. Hy koe it noait in kear goed dwaen. Op in nacht woarde der rogge
 • . Hy bleau wekker. Dêr forskynde midden yn 'e nacht in ierdmantsje en dat socht krekt dy swiere grude út, dêr't Hiske yn
 • blijft wakker. Midden in de nacht verschijnt een kabouter. Hij neemt de grote bundel, waarin Hiske verstopt zit, mee op zij
 • list
 • nacht
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

sprookje uit 1966
 • list
 • nacht
 • Feitse Brants denkt dat hij harder kan maaien dan de duivel. Spoedig krijgt hij gezelschap van een zwarte gedaante, die harder kan maaien dan hijzelf. Om de gedaante te stuiten, steekt Feitse een…

sprookje uit 1966
 • jild hied er och sa'n forlet fan. Mar de koaning bitocht in list. Hy sei tsjin syn soldaten - deselden dy't Jan foun hienen
 • de soldaten is Jan goedgezind en vertelt hem over de list van de koning. Jan gaat die avond niet naar bed en overdondert
 • list
 • nacht
 • Een arme schoenlapper kan maar met moeite zijn gezin onderhouden. Als hij eens een appel eet, zitten er zeven vliegen op de plek waar hij de eerste hap uitgebeten heeft. Hij slaat vervolgens de zeven…

sprookje uit 1889
 • niet bij dag en niet bij nacht, niet gekleed en ook niet naakt, niet te voet en niet te paerd! Zekere boer, die zulks in de
 • Een koning laat weten dat diegene koningin mag worden die bij hem komt niet bij dag of bij nacht, niet gekleed en niet
 • list
 • nacht
 • Een koning laat weten dat diegene koningin mag worden die bij hem komt niet bij dag of bij nacht, niet gekleed en niet naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe…

sprookje uit 1889
 • duidelijk zijne gekromde horens. "Ik neem het aanbod aan," zei de Zwarte; "dezen nacht nog zal ik u eene schuur bouwen." "En
 • !" Men kwam overeen, dat de duivel nog denzelfden nacht de schuur bouwen, en daarvoor de ziel van den oudsten zoon zou
 • list
 • nacht
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een schuur voor hem bouwt. De duivel gaat tot zijn schrik op dit aanbod in. Ze komen…

sprookje uit 1804
 • een zak op den rug had ik vroeg hem wat hij in de zak hadde hij antwoorde de dag en Nacht doe zeide ik wilt gij mijn knegt
 • tegen mijn dag en nacht drager Smijt de nacht agter ons en de dag voor ons doe dede hij dat en wij gingen voort want zij
 • nacht in een zak op zijn rug heeft. Ze komen in een dorp waar ze horen dat er een prinses en een kamer met geld te winnen
 • geld aan de boomkapper maar een hoop volk komt hen achterna. De dag- en nachtdrager krijgt opdracht de nacht achter zich te
 • list
 • nacht
 • Een man gaat op reis en komt onderweg een man tegen die in een paar slagen een boom kan omhakken. Hij is bereid zijn knecht te worden tegen een vergoeding. Een man die goed kan schieten wordt ook zijn…

sprookje uit 1890
 • list
 • nacht
 • Drie broers gaan op reis om te proberen aan de kost te komen. Onderweg ontmoeten ze een rijke heer, die ze herkennen als de duivel. Hij zegt hen dat hij het gemunt heeft op een slechte herbergier en…

sprookje uit 1967
 • voor een nacht bij hem mag stallen. De kastelein stemt toe, maar vertrouwt het zaakje niet. Hij ziet dat er gaatjes onderin
 • list
 • nacht
 • Een man komt met een grote kist met 'breekbare waar' bij een herberg en vraagt aan de kastelein of hij zijn handeltje voor een nacht bij hem mag stallen. De kastelein stemt toe, maar vertrouwt het…

sage uit 1967
 • hûs foar de nacht, hwant sy forwachten in oerfal. Dat folk wie allegear goed biwapene. Hja hienen it by 't rjochte ein. Dy
 • nacht wienen it allegear rovers om 't hûs hinne. Dy hienen witen dat de hear en syn frou fuort wienen. Sy ha mei al dy
 • list
 • nacht
 • Een heer en zijn vrouw gaan een avond weg en laten de knechten achter in hun grote huis met veertien kamers. Een venter komt langs en vraagt of hij een groot, zwaar pak met 'kleren' een nachtje in het…

sage uit 1967
 • heeft, en bedenkt een list. Hij maakt een pop van stro en zet die naast zijn paard op stal. Als de moordenaar de soldaat wil
 • list
 • nacht
 • Een moordenaar vraagt onderdak bij een boer. Een ingekwartierde soldaat vermoedt dat de man het op zijn leven voorzien heeft, en bedenkt een list. Hij maakt een pop van stro en zet die naast zijn…

mop uit 1967
 • Thyl Ulespegel hie him by in smid forhierd. Dy smid hie 't slim drok. Hy gunde syn feinten net in hiele nacht rêst. De
 • helte fan 'e nacht koenen se sliepe, de oare helte fan 'e nacht moesten se yn 'e smederij arbeidzje. Thyl sei: "Hwerfoar mat
 • Tijl Uilenspiegel is in dienst bij een smid en moet vreselijk hard werken. Hij mag de ene helft van de nacht slapen; de
 • van de nacht ruw gewekt wordt om aan het werk te gaan, bindt hij zijn bed op zijn rug vast. Als de verbaasde smid vraagt
 • list
 • nacht
 • Tijl Uilenspiegel is in dienst bij een smid en moet vreselijk hard werken. Hij mag de ene helft van de nacht slapen; de andere helft moet hij gewoon werken in de smidse, want 'dat is zo mijn…

mop uit 1967
 • list
 • nacht
 • In de Tachtigjarige Oorlog namen de Spanjaarden alle klokken van de torens in beslag. De inwoners van Giethoorn wilden hun torenklok niet kwijtraken aan de Spanjaarden en lieten hem 's nachts in de…

sprookje uit 1966
 • is noch yn 'e nacht. De rovers ha de tafel fol jild, dêr't se mei oan 't úttellen binne. Lytse Oege slacht it fel om him
 • syn beppe har bêd to lizzen en it âld-minske yn sines. Greate Oege slûpt yn 'e nacht nei 't bêdsté ta dêr't it âld-minske
 • hem die nacht te zullen vermoorden. Kleinoog, die samenwoont met zijn grootmoeder, vraagt of zijn grootmoeder die nacht in
 • list
 • nacht
 • Twee broers, Grootoog en Kleinoog, maken elkaar het leven niet gemakkelijk. In eerste instantie is het vooral de wrede, pesterige Grootoog die zijn broer het leven zuur maakt. Grootoog bezit een…

sprookje uit 2000
 • konden rustig in en uit de grot lopen. Aeneis verzon een list. Allereerst wachte hij tot de cycloop sliep. Toen wierp hij
 • list. Hij en zijn vrienden gaan onder de schapen hangen en kunnen zo ongemerkt naar buiten.
 • list
 • nacht
 • Aeneis was met zijn mannen gevangen genomen door een cycloop. De cycloop hield schapen als voedselvoorraad. De schapen konden rustig in en uit de grot lopen. Aeneis verzon een list. Allereerst wachte…

mop uit 1966
 • list
 • nacht
 • Een ongelovige bakkersknecht zou graag met zijn meisje willen trouwen, maar ziet het daar niet zo snel van komen omdat zijn vriendinnetje erg gelovig is. De uitgekookte knul laat zich echter niet zo…

mop uit 1967
 • biwezen wurde. Doe bitocht dûmny syn skoanmem in list. Sy sei: "Wy ha hjir in deakiste op 'e souder stean. Dêr gean ik yn
 • verzint een list om te bewijzen dat de koster het varken heeft gestolen. Ze gaat in een doodskist liggen die naar de
 • list
 • nacht
 • Dominee verzint dat de koster zijn varken heeft gestolen, want hij wil niet meer een deel van het geslachte varken aan de koster geven. Als het varken wordt gestolen verdenkt de dominee hem, zijn…

mop uit 1967
 • en har mûle wer foarbyprate soe. Dêrom praetten se ôf, dat wylst hy op it tsjerkhôf yn 'e nacht it jild neitelle soe en
 • hadden, wilden ze niet gepakt worden doordat de vrouw haar mond niet kon houden, en ze verzonnen een list. De ene man deed in
 • list
 • nacht
 • Een man ging met zijn maat nogal eens uit stropen, en daarnaast braken ze ook veel in. Maar de echtgenote van de man kon nooit haar mond houden, en vertelde altijd alles als ze ondervraagd werd. Toen…

mop uit 1970
 • nacht linnen heeft gestolen. Als de dominee ontzet uitroept 'Dat is grof!', beaamt de domme jongen dat de stof inderdaad
 • list
 • nacht
 • Een ongelovige, asociale vrouw pakt haastig de bijbel als ze de dominee ziet naderen. Als de dominee haar erop attendeert dat de bijbel op zijn kop ligt, verklaart de vrouw dat te doen omdat ze links…

mop uit 1651
 • beulingen, ging met de koster te raede. R. 'Slacht het bij nacht en segt dat het varcken gestoolen is.' Hij dede soo. Maer de
 • moest slachten, en dan zeggen dat het gestolen was. Die nacht stal de koster het varken zelf. De paap kwam naar hem toe, en
 • list
 • nacht
 • Een paap wilde zijn varken niet slachten omdat hij dan de worsten weg moest geven. De koster zei dat hij het 's nachts moest slachten, en dan zeggen dat het gestolen was. Die nacht stal de koster het…

sage uit 1925
 • rooftochten altijd des nachts uit; dat duurde tot ze eindelijk op zekeren nacht gezamenlijk werden uitgemoord.
 • duurde tot ze allemaal in een nacht werden uitgemoord.
 • list
 • nacht
 • In een roofslot in Sichen leefden kwistige roofridders, die het land in de omgeving afstroopten. Vooral de inwoners van Maastricht hadden veel te lijden. Met het zilveren hoefbeslag dat achterstevoren…

sage uit 1925
 • , speelden voor grof geld en waagden er soms hun klein vermogen aan, Zij kaartten meest den heelen nacht door. Zoo was er ook
 • list
 • nacht
 • Een speler heeft bijna al zijn vermogen met kaarten verspeeld. 'Alles is naar de duivel' roept hij. Onderweg naar huis komt hij een heer tegen, waartegen hij zijn ongelukkige toestand vertelt. De heer…

sage uit 1925
 • de vrouw, 'ik zal het je dit keer zeggen. Iederen nacht komt er een vrouwspersoon bij mij aan het bed, dat werpt mij een
 • en waar jij vroeger gereden hebt, rijdt jij het eens een nacht duchtig af en ga er dan mee naar de hoefsmid, om het te
 • Een vrouw wordt steeds magerder, omdat zij elke nacht in een paard wordt omgetoverd en bereden door een mysterieus
 • list
 • nacht
 • Een vrouw wordt steeds magerder, omdat zij elke nacht in een paard wordt omgetoverd en bereden door een mysterieus vrouwspersoon. Op aanraden van een priester wisselt de echtgenoot van de vrouw met…

sage uit 1901
 • verdrieten, daar hij er telkens van verdacht werd. Hij zon dus op een list. Op de plaats waar telkens kaas gestolen werd, maakte
 • hoogte getrokken. De boereknecht hoorde dit wel, maar deed net of hij niets bemerkte. De dief hing dus de geheele nacht in de
 • Boerenknecht weet met een list een kaasdief te vangen, maar laat hem lopen. Jaren later krijgt hij bezoek van een
 • list
 • nacht
 • Boerenknecht weet met een list een kaasdief te vangen, maar laat hem lopen. Jaren later krijgt hij bezoek van een hoofdman met een groep rovers die eten en drinken eist. Op het laatst vertelt de…