Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

19 resultaten voor ""

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy hie in misdied bigien. Dêr moest er foar ophong wurde. Even fan tofoaren kamen se by him en fregen
 • him hwat er ha woe as galgemiel. "It wurdt jo altyd tastien, hwat it ek is", seinen se. Doe sei dy man, dy't de strop ha
 • voldaan worden, waardoor ze man vrij komt.
 • man
 • Ter dood veroordeelde vraagt als galgemaal zich te kunnen verzadigen aan gebraden kanarietongen. Aan die wens kan niet voldaan worden, waardoor ze man vrij komt.

mop uit 1974
 • To Ermelo yn in gesticht fan gekken wie ien man, dy like aerdich knap to wêzen. De direkteur dy tochte: Dy man dy kin
 • man: "Jansen, kerel, wat zou je doen, als ik je nu vrij liet?" "Mijnheer," sei Jansen, "dan snij ik een stokje af, een
 • man zegt dat als hij vrij komt een stokje gaat zoeken, daar elastiekjes aan bindt en gaat schieten. Maanden later probeert
 • de directeur het weer. De man zegt dat hij bij vrijkomen een huis gaat kopen, een vrouw gaat zoeken en trouwen. De
 • man
 • Directeur van een gesticht test een patiënt of die ontslagen kan worden. Hij meent dat de patiënt moet blijve, want de man zegt dat als hij vrij komt een stokje gaat zoeken, daar elastiekjes aan…

mop uit 1974
 • Der wenne in man yn Beets, dy soe op in jountiid by 't tsjuster in kroadfol turf út it fean helje. Dat soed er dus
 • Man gaat met kruiwagen turf stelen. Op de heenweg piept de kruiwagen hoe het af zal lopen, op de terugweg, als de man
 • man
 • Man gaat met kruiwagen turf stelen. Op de heenweg piept de kruiwagen hoe het af zal lopen, op de terugweg, als de man merkt dat hij achterna wordt gezeten, zegt de kruiwagen steeds dat hij het wel…

mop uit 1974
 • Der wienen in man en in frou, dy wienen noch net sa lang troud. Mar dy man bimuoide him noait mei syn frou. As se
 • dy't him helpe kinne?" "Jawol," sei de dokter, "sjoch hjir binne guon. Dêr matte jo jou man deis ien fan ynnimme litte." De
 • Van pasgetrouwd paar taalt de man niet naar de vrouw, zelfs niet als hij dagelijks een pil krijgt. Als de vrouw hem in
 • man
 • Van pasgetrouwd paar taalt de man niet naar de vrouw, zelfs niet als hij dagelijks een pil krijgt. Als de vrouw hem in één keer dertig pillen geeft slaat zijn drift op hol. Dokter vindt hem bij een…

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy stie bûtendoar to pisjen. Doe stiek him in wesp yn 'e lul. En dat bigoun to swollen. Dat bikaem net
 • even by jo sjen." Do wie syn lul sa opset, helte dikker as oars. De dokter sei tsjin him: "Mar man, hwerom binne jo net wer
 • Man komt niet terug voor controle van zijn door een wespensteek opgezwollen geslachtsdeel, want zijn vrouw wil het zo
 • man
 • Man komt niet terug voor controle van zijn door een wespensteek opgezwollen geslachtsdeel, want zijn vrouw wil het zo houden.

mop uit 1974
 • holle. It minske soe de pankoek út 'e kast krije, doe wie dy der net. "Hastû dy opiten?" sei se tsjin har man. "Ik sil wol
 • Man krijgt op logeeradres 's nachts zo'n honger dat hij op zoek gaat naar eten. Hij vindt een pannekoek die hij ondanks
 • man
 • Man krijgt op logeeradres 's nachts zo'n honger dat hij op zoek gaat naar eten. Hij vindt een pannekoek die hij ondanks de vreemd smaak toch opeet. De volgende ochtend blijkt dat pannekoek zes weken…

mop uit 1974
 • Der wienen in man en in frou. De man woe ha, hja soenen tige sunich leve, dat se hwat jild oerhâlde koenen. It wyfke
 • wie net ien fan 'e snoadsten en frege: "Hwer is dat foar?" "Dat is foar de âlde dei", sei de man Hja hienen sa
 • Man geeft zijn onnozele vrouw als reden voor sparen de oude dag aan. Vrouw denkt dat oude bedelaar die aan de deur komt
 • man
 • Man geeft zijn onnozele vrouw als reden voor sparen de oude dag aan. Vrouw denkt dat oude bedelaar die aan de deur komt de oude dag is, en geeft hem het geld mee.

mop uit 1974
 • yn 't spekhok to hingjen. It wyfke frege: "Hwer is dat eins foar?" Doe sei de man: "Dat is foar de lange winter." Doe kom
 • ", sei de man. "Dan krije jo de baerch mei, dy't yn 't spekhok hinget," sei se, "dat is jowes." En doe sette dy man mei de
 • Man geeft als reden voor het hangen van varkensvlees in het spekhok dat het voor de lange winter is. De vrouw geeft de
 • zijden spek mee aan een lange man die beaamt dat hij de lange winter is als zij hem dat vraagt.
 • man
 • Man geeft als reden voor het hangen van varkensvlees in het spekhok dat het voor de lange winter is. De vrouw geeft de zijden spek mee aan een lange man die beaamt dat hij de lange winter is als zij…

mop uit 1974
 • Der wienen ris twa jongkeardels dy woenen in man bang meitsje. 't Wie jountiid en skimerich. Hja dienen elk in wyt
 • lekken om en gongen doe boppe op elkoarren stean by de tsjerkemuorre, dêr't de man lâns moest. Doe't de man der oan kaem
 • Twee mannen gaan ieder met een wit laken om op elkaar staan bij de kerkmuur om een ander bang te maken. Een man blijft
 • man
 • Twee mannen gaan ieder met een wit laken om op elkaar staan bij de kerkmuur om een ander bang te maken. Een man blijft staan en zegt dat hij wel twee op elkaar heeft zien staan, maar nog nooit drie.…

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy kaem thús. Syn frou sei: "Hwat bist let." "Ja," sei er, "sy ha myn fyts stellen, dat ik moest
 • doomny wenne noch mar krekt yn it doarp en koe de minsken allegearre noch net. De man gong nei de pasterije ta, mar de doomny
 • Man laat bij dominee boodschap achter dat hij met hem wil praten over zijn gestolen fiets. Dominee verwisselt hem met
 • man wiens vrouw is overleden. Hij betuigt de man zijn deelneming, waarop de man zegt dat het een oud kreng was waar hij
 • man
 • Man laat bij dominee boodschap achter dat hij met hem wil praten over zijn gestolen fiets. Dominee verwisselt hem met man wiens vrouw is overleden. Hij betuigt de man zijn deelneming, waarop de man…

sage uit 1974
 • Der wie in man, dy hie in protte jild ophelle. Hy moest de Godloas Singel del. 't Wie op 'e joun en tsjuster. Der
 • wienen twa man, dy wienen by him yn 't wurk. Dy wisten, dat hy dêr lâns komme soe en rounen him tomjitte. Se woenen him
 • De man onder de omgekeerde boot
 • Arbeiders weten dat hun baas op een avond veel geld op zak heeft en willen het geld stelen en de man doden. Hij ziet
 • gaan op de boot zitten om hem op te wachten. Uiteindelijk gaan ze weg, waarna de man veilig thuis kan komen.
 • man
 • Arbeiders weten dat hun baas op een avond veel geld op zak heeft en willen het geld stelen en de man doden. Hij ziet hen van verre aankomen, vertrouwt het niet, en verstopt zich onder een omgekeerde…

sage uit 1974
 • Yn Trynwâlden wenne in man dy liet âlde roeken ta de hurddobbe útkomme. Hy lies dêrby yn in toverboek. As er itselde
 • Man laat roeken uit de haard komen door in een toverboek te lezen. De roeken gaan in de haard terug als hij detzelfde
 • man
 • Man laat roeken uit de haard komen door in een toverboek te lezen. De roeken gaan in de haard terug als hij detzelfde terugleest.

sage uit 1974
 • Sterke man is aan het ploegen als mannen die hem niet kennen, vragen waar hij woont. Hij tilt de ploeg op en zegt
 • man
 • Sterke man is aan het ploegen als mannen die hem niet kennen, vragen waar hij woont. Hij tilt de ploeg op en zegt, wijzend in de richting, dat hij daar woont en hier staat. De mannen zijn zo bang dat…

sprookje uit 1974
 • Der wie in man dy gong to fiskjen. Doe fiske er in flesse op. Hy die de koark der ôf en doe stiigde dêr in geweldich
 • Man vist fles op waaruit een geest komt die hem zegt te zullen doden. Als de man niet gelooft dat de geest in de fles
 • past, kruipt de geest terug om te laten zien dat het waar is. De man doet de kurk op de fles en gooit de fles in het water.
 • man
 • Man vist fles op waaruit een geest komt die hem zegt te zullen doden. Als de man niet gelooft dat de geest in de fles past, kruipt de geest terug om te laten zien dat het waar is. De man doet de kurk…

mop uit 1974
 • Der roun in man op 'e Grinzer strietwei. Dat wie Steven Boersma. It wie min waer, it reinde dat it spielde. Doe kaem
 • Man springt ongemerkt op lijkwagen. Na een poosje zegt hij iets tegen de koetsier en zijn bijrijder, waardoor die van
 • man
 • Man springt ongemerkt op lijkwagen. Na een poosje zegt hij iets tegen de koetsier en zijn bijrijder, waardoor die van schrik vluchten. Ze denken dat het lijk is gaan praten.

mop uit 1974
 • Der kaem in man yn 't café. Dêr siet nòch in man. Dy sei tsjin deselde dy't der yn kaem: "Wolle jo in glês bier mei my
 • ." "Sille wy dan in spul kaerte?" frege de earste man. "Né," sei er, "ik haw ien kear in spul kaerte mei ien en dat hat my sa
 • Man slaat een glas bier af, want na een eerste glas bier, dat hem niet beviel, heeft hij zich voorgenomen dat nooit
 • weer te doen. Dezelfde reden heeft hij als de ander hem vraagt te kaarten en te biljarten. De man zegt dat zijn zoon die
 • man
 • Man slaat een glas bier af, want na een eerste glas bier, dat hem niet beviel, heeft hij zich voorgenomen dat nooit weer te doen. Dezelfde reden heeft hij als de ander hem vraagt te kaarten en te…

mop uit 1974
 • in kwaksalver, dy kin jo miskien wol helpe." Doe gong dy man dêrhinne en hy sei tsjin 'e kwaksalver: "Ja, ik bin troud
 • matte jo dy mar ha. Doe die er dy apekloaten de man yn 'e sek. En ja, doe rekke syn frou swanger. Njoggen maenden letter
 • Man die in de oorlog zijn zaadballen is kwijtgeraakt gaat na zijn trouwen op aanraden van dokter naar een kwakzalver
 • man
 • Man die in de oorlog zijn zaadballen is kwijtgeraakt gaat na zijn trouwen op aanraden van dokter naar een kwakzalver. Die brengt zaadballen van een aap bij hem in, en zijn vrouw wordt zwanger. Na de…

raadsel uit 1974
 • Der wie in man, dy kaem by in rivier mei in geit in keal en in wolf. Der lei in boatsje en hy moest syn fracht oer de
 • Man moet geit, kool en wolf apart met een bootje naar de overkant van de rivier brengen. Om de wolf niet de geit te
 • man
 • Man moet geit, kool en wolf apart met een bootje naar de overkant van de rivier brengen. Om de wolf niet de geit te laten opeten, en de geit niet de kool te laten opeten, zet hij eerst de geit over,…
wolf_goat_cabbage.gif

mop uit 1974
 • Der kaem in man oanfytsen. Doe seach er dat der in man op de brêge stie dy hong oer de leuning hinne en seach yn 't
 • wetter. De man op 'e fyts tochte: "Dy man kin him wol forsûpe wolle." Hy bleau in eintsje fan him ôf by de fyts stean. Hy
 • Man ziet iemand over brugleuning hangen, en is bang dat die zich wil gaan verdrinken. Hij staat een poos te kijken als
 • er een agent komt. Hij zegt dat hij de persoon bij de leuning niet vertrouwt. De agent gaat naar die man toe, waarop die
 • man
 • Man ziet iemand over brugleuning hangen, en is bang dat die zich wil gaan verdrinken. Hij staat een poos te kijken als er een agent komt. Hij zegt dat hij de persoon bij de leuning niet vertrouwt. De…