Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

128 resultaten voor ""

legende uit 1390
 • ghenant, Daer dit mirakel binnen schiede, Dat ons een teken groot bediede Van enen man, die siecke lach, 70
 • reyne vat, Dat hem was trou tot elker stede. 85 Daer ghinc een bode mit groter vlijt, Ende haelde den man in
 • Een zieke man ontvangt van de priester de hostie voor het sacrament der stervenden. De man braakt de hostie weer uit
 • man
 • Een zieke man ontvangt van de priester de hostie voor het sacrament der stervenden. De man braakt de hostie weer uit, en deze wordt volgens de aanwijzing van de priester in het vuur gegooid. De…
95.jpg

sage uit 1510
 • man
 • Proloog. Het 'evangelie vanden spinrocke' is wijd verbreid, maar wordt vaak in een spottende en vrouwonvriendelijke context aangehaald. De schrijver wil met het opschrijven van de in de evangeliën…

sage uit 1510
 • haer joncheit hielt si groote kinderen op. Sy was konstich in veel dinghen. Haer man was jonck ghenoech, daer 165 om dat
 • wel, dat ic Loeske, mine man, meer nam om sijn scoonheit dan om sijns goets wille, want het was een scamel geselle. Ic en
 • begint met het eerste kapittel door een vergelijking te maken met haar eigen man. Een man die zich onbehoorlijk gedraagt en
 • verantwoorden als een dief. De man die zijn leven niet in deze wereld al betert, zal in het vagevuur belanden.
 • man
 • Maandag, eerste kapittel. Rondom vertelster Ysengrin en de schrijver hebben zich veel vrouwen verzameld. De vrouw begint met het eerste kapittel door een vergelijking te maken met haar eigen man. Een…
496.jpg

sage uit 1510
 • ¶ Het tweede capittel. ¶ "Daer en is niet sekerder der selver pinen, dan die man die 185 altijt contrarie valt sijnen
 • man
 • Maandag, tweede kapittel. Mannen die altijd tegen hun vrouw in gaan of haar niet willen geloven zijn vals, ontrouw en ze plegen meineed. Een van de vrouwen vertelt dat haar stiefvader zijn been brak…

sage uit 1510
 • ¶ Het derde capittel. "Een man die sijn wijf slaet, waerom dattet oeck is, en sal nemmermeer bede hebben an ons lieve
 • Maandag, derde kapittel. Een man die zijn vrouw slaat, kan zich nooit meer richten tot Onze-Lieve-Vrouwe. De man treft
 • man
 • Maandag, derde kapittel. Een man die zijn vrouw slaat, kan zich nooit meer richten tot Onze-Lieve-Vrouwe. De man treft ook zichzelf als hij zijn vrouw slaat, want in het huwelijk zijn ze samen één…

sage uit 1510
 • ¶ Het iiij. capittel. 200 "Een man die iet doet sonder sine wive dat te kennen te geven, ic seg u also
 • man
 • Maandag, vierde kapittel. Mannen die iets doen zonder dat aan hun vrouw te vertellen, zijn erger dan dieven die wel zeggen wat ze hebben gedaan. Kinderen uit dit soort huwelijken zullen nooit rijk…

sage uit 1510
 • is als dat een man tsins elders draecht, datmen thuys wel gehoeven soude, bisonder dat goet dat van sinen 210 wive comt
 • Maandag, vijfde kapittel. Er bestaat geen groter verdriet voor een vrouw dan wanneer haar man zijn zinnen ergens anders
 • zoekt. Een man die overspel pleegt, moet men meer minachten dan een Jood of een Saraceen.
 • man
 • Maandag, vijfde kapittel. Er bestaat geen groter verdriet voor een vrouw dan wanneer haar man zijn zinnen ergens anders zoekt. Een man die overspel pleegt, moet men meer minachten dan een Jood of een…

sage uit 1510
 • ¶ Het vi. capittel. 215 "Die wil weten den naem van sine toecomende man, sal voer zijn dore spannen den
 • eersten draet die si vanden dage spinnen sal, ende alsulken naem als hebben sal die ierste man die daer voerbi liden sal, so
 • Maandag, zesde kapittel. Een vrouw kan te weten komen wat de naam van haar toekomstige man is door de eerst gesponnen
 • draad van de dag aan de deur te hangen. De eerste man die er langs loopt, heeft dezelfde naam als de toekomstige man van de
 • man
 • Maandag, zesde kapittel. Een vrouw kan te weten komen wat de naam van haar toekomstige man is door de eerst gesponnen draad van de dag aan de deur te hangen. De eerste man die er langs loopt, heeft…

sage uit 1510
 • noemt na dat si ontsprinct, yst een man, so salt een 230 soen sijn, ende ist een vrou, so salt een dochter sijn." (Glose
 • man
 • Maandag, zevende kapittel. Door op het hoofd van een slapende, zwangere vrouw zout te strooien, wordt het geslacht van haar ongeboren kind bekend. Als zij wakker wordt en eerst een meisjesnaam zegt…

sage uit 1510
 • ongenuechliken man, ende haer ghebuert gaerne datsi dicwilen 255 becladt gaet ende onbereyt." (Glose) Vrou Abonde seide: "Die reghel
 • man
 • Maandag, tiende kapittel. Als een meisje van goede gewoonten vaak gekookte melk drinkt, dan overkomen haar later onplezierige dingen zoals regen op de bruiloft.

sage uit 1510
 • ¶ Het xi. capittel. "Also waer als devangelie is: als een man gaet slapen bi sijn 260 wijf oft lief
 • Maandag, elfde kapittel. Als een man naar bed gaat met zijn geliefde en hij heeft stinkende voeten, dan zal een
 • man
 • Maandag, elfde kapittel. Als een man naar bed gaat met zijn geliefde en hij heeft stinkende voeten, dan zal een eventueel kind ofwel van voor ofwel van achter stinken.

sage uit 1510
 • man
 • Maandag, vijftiende kapittel. Een mes of ander snijwapen in de buurt van een zwangere vrouw trekken is uit den boze. Door de vrouw met een mes aan te raken kan dit bezworen worden en zal de vrucht een…

sage uit 1510
 • man
 • Maandag, zestiende kapittel. Jonge meisjes die de laatste kers eten, blijven het langst ongehuwd.

sage uit 1510
 • 315 ¶ Het achtiende capittel. "Weet voerwaer, dat een man die hem ontgaet in sijn huwelijck nyet
 • vrou die wille dat haer man] geenen anderen vrouwen en verselle, die doe dri maendagen misse singen van Sinte Anoye: "Ic
 • Maandag, achttiende kapittel. Als een man zondigt in zijn huwelijk en zijn vrouw doet daarop hetzelfde, dan is de man
 • deels schuldig hieraan en moet de vrouw worden vrijgesproken. Vrouwen die willen voorkomen dat hun man overspel pleegt
 • man
 • Maandag, achttiende kapittel. Als een man zondigt in zijn huwelijk en zijn vrouw doet daarop hetzelfde, dan is de man deels schuldig hieraan en moet de vrouw worden vrijgesproken. Vrouwen die willen…

sage uit 1510
 • man
 • Maandag, negentiende kapittel. Als een kind dat gedoopt wordt twee peetouders heeft, dan zal hij of zij niet meer dan één partner hebben.

sage uit 1510
 • ¶ Het xxi. capittel. "Wilt een vrou weten oft haer man uutslaept, so sie ende wachte 340 oft hi een
 • vermoeden." (Glose) "Dese evangelie is waer, want tis meer dan twee maenscynen geleden, dat Jan Ployaert, mijne man, noch dit
 • Maandag, eenentwintigste kapittel. Als een vrouw wil weten of haar man vreemd gaat, dan moet ze opletten of de man een
 • man
 • Maandag, eenentwintigste kapittel. Als een vrouw wil weten of haar man vreemd gaat, dan moet ze opletten of de man een volle maan voorbij laat gaan zonder haar te benaderen. Als dit zo is, dan gaat…

sage uit 1510
 • ¶ Het xxiij. capittel. "Ist dat een man sijn wijf smijt of mette voet stoot als si kint draecht, si
 • Maandag, drieëntwintigste kapittel. Als een man zijn zwangere vrouw slaat of schopt, dan kan ze daar aan overlijden. De
 • vrouw kan genezen door in het bezit te komen van de schoen die haar man op het moment van de mishandeling aan had.
 • man
 • Maandag, drieëntwintigste kapittel. Als een man zijn zwangere vrouw slaat of schopt, dan kan ze daar aan overlijden. De vrouw kan genezen door in het bezit te komen van de schoen die haar man op het…

sage uit 1510
 • haren coussenbant verliest, dats een teyken 365 dat haer man of vryer haer niet getrou en is." (Glose) Overmits desen, soe
 • man
 • Maandag, vijfentwintigste kapittel. Als een vrouw haar kousenband op straat verliest, is dat een teken dat haar partner haar niet trouw is.

sage uit 1510
 • heeft, soe en derf sy anders nyet doen, dan dat haer man daer om drie ringen make met sinen vinger." (Glose) Sandrine
 • Maandag, zesentwintigste kapittel. Als een vrouw een kwaadaardige moederborst heeft dan kan de man dit oplossen door
 • man
 • Maandag, zesentwintigste kapittel. Als een vrouw een kwaadaardige moederborst heeft dan kan de man dit oplossen door met zijn vinger drie cirkels net onder de buik te maken. Met deze wijsheid komt de…

sage uit 1510
 • gesellen. Ic bid u, dat ghi swigen wilt. Also waer als devangeli segic u: als een vrou wil wesen wel gemint van haren man oft
 • lieve, datsi hem teten geve cattencruyt." (Glose) "Dat is waer," seide Berthe de Brune, "want dat dedic minen man, ende
 • , zij vertelt haar kapittels. Als een vrouw door haar man of geliefde bemind wil worden, dan moet zij hem kattekruid te eten
 • man
 • Dinsdag, eerste kapittel. Transselyne die Croeck, zestig jaar en 'dienares van Venus', is de gastvrouw van deze dag, zij vertelt haar kapittels. Als een vrouw door haar man of geliefde bemind wil…

sage uit 1510
 • ¶ Het vierde capittel. "Noyt wijs man en sat op eenen esel ter eeren van onsen Heere, 435 dier op sadt
 • Dinsdag, vierde kapittel. Een wijs man zal nooit op een ezel gaan zitten, omdat de ezel de man niet zal helpen als hij
 • man
 • Dinsdag, vierde kapittel. Een wijs man zal nooit op een ezel gaan zitten, omdat de ezel de man niet zal helpen als hij er af valt.

sage uit 1510
 • een teken dat de man des huizes een lang, rijk leven zal leiden.
 • man
 • Dinsdag, zevende kapittel. Als er voor de noen een ekster op het dak zit en je ziet hem van voren, dan is er goed nieuws onderweg. Als de ekster na de noen schettert en je ziet hem van achteren, dan…

sage uit 1510
 • man
 • Dinsdag, elfde kapittel. Het vlas dat op zaterdag is blijven hangen aan de spinrokken en dat op maandag wordt gesponnen, zal nooit goed zijn en ook niet bleken.

sage uit 1510
 • sal zijn leven lanc geluckich ende rijc wesen." (Glose) Sybille de Roye seide hier op: "Ist dat een man treet 520 bloots
 • sal haer man achter uut slaen."
 • man
 • Dinsdag, vijftiende kapittel. Een klavertje vier brengt geluk, behalve als je er met blote voeten op gaat staan.

sage uit 1510
 • en salsi van dien jare, noch geene man crigen."
 • , zal ze dat jaar niet trouwen en ook geen man krijgen.
 • man
 • Dinsdag, drieëntwintigste kapittel. Met een stok of de vinger in as schrijven of met vuur spelen, is een teken van bedplassen. Degene die ziet dat zijn vrouw voor zijn neus het vuur uitmaakt, zal…