Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

45 resultaten voor ""

legende uit 1925
 • haer rechte Nichte was. Dese was verleyt van haeren Man uyt Gulpen in 't Landt van Saxen, alwaer hy een huys oprechte, ende
 • Man; want haeren Man, die een andere Vrouwe genomen hadde, was met sommige van syne mede borgers gereyst naer S. Jacob
 • In een dorp woonde eens een meisje dat door haar man werd verstoten. De man nam vervolgens een hoer in huis. De vrouw
 • tot Gerlacus en deze zorgt er met een wonder voor dat de vrouw weer kan zien. Ondertussen was haar man afgereisd naar St
 • man
 • In een dorp woonde eens een meisje dat door haar man werd verstoten. De man nam vervolgens een hoer in huis. De vrouw verliet vervolgens het huis en keerde terug naar haar vaderland, en door al haar…

legende uit 1925
 • WINANDUS VAN ELSLOO. Te Elsloo leefde een vroom man, Winandus geheeten. Op zekeren dag trok hij met vele anderen als
 • man
 • De heilige Winandus reist uit respect voor God niet op de heilige Paasdag, in tegenstelling tot zijn reisgenoten. De volgende dag komt hij onderweg naar huis een ruiter tegen die gezonden is door God;…

legende uit 1925
 • DE VRIJMETSELAAR. Te Maastricht was een man van "hoogen kom af" en rijkdom door omstandigheden buiten zijn schuld
 • wat, hoort wat. Hij moest zijn krachten in dienst van de Loge stellen en vrijmetselaar worden. De man, die geen andere
 • Een man die buiten zijn schuld tot armoede vervalt komt in aanraking met vrijmetselaars. Zij stellen hem voor hem te
 • man
 • Een man die buiten zijn schuld tot armoede vervalt komt in aanraking met vrijmetselaars. Zij stellen hem voor hem te helpen als hij eveneens vrijmetselaar wordt. Hij moet hiervoor zijn katholieke…

sage uit 1919
 • Spookverhalen uit Breukelen en omgeving Het is daar ook gebeurd, dat een man en een jongen bij Loosdrecht te saam
 • waren uitgegaan, op een weg, waarlangs turfschuren stonden. De man moest even in een der huzen in de buurt zijn, en zeide
 • Een man en jongen gingen er op een dag op uit. De man moest even wat doen, de jongen liep door. de jongen ziet
 • vervolgens achter sommige turfschuren een gedaante. Als de man terug komt verteld hij het de man en samen vluchten ze voor de
 • man
 • Een man en jongen gingen er op een dag op uit. De man moest even wat doen, de jongen liep door. de jongen ziet vervolgens achter sommige turfschuren een gedaante. Als de man terug komt verteld hij het…

legende uit 1925
 • St. Servaas wandelt over de Maas. De heilige man woonde te Wijk en ging iederen avond bidden in het nederige bedehuis
 • man
 • St. Servaas woonde te Wijk en iedere dag wandelde hij over de Maas naar de kerk. Op een avond regende het heel erg. St. Servaas sneed een tak af om onderweg te gebruiken als ondersteuning. Toen hij…

legende uit 1925
 • meester. Op zekeren nacht verscheen de Heilige aan haar man, Theodoïnus geheten, en vermaande hem met zachtheid: "Uw
 • echtgenoote geve terug, wat zij wederrechtelijk in bezit heeft genomen." Daarop werd de man wakker en verhaalde zijn vrouw wat hij
 • de heilige was het hier niet mee eens. Hij bezocht de man van de vrouw en eiste de kam terug. De eerste maal sloeg hij
 • man
 • In een huis in Luik, waar het bloed van de heilige Lambertus heeft gevloeid, ziet men nog vaak wonderbaarlijke lichten schijnen. In dit huis is ook een kam van de heilige blijven liggen. De vrouw die…

legende uit 1925
 • de heilige man op die woorden uit zijn cel kwam, om te zien, wat er gaande was, zag of hoorde hij niemand meer en begreep
 • man
 • Gerlacus lag op een dag in zijn cel uit te rusten van een dag arbeid. Een aantal duivels benijden hem en begonnen hem buiten lastig te vallen. Ze maakten veel lawaai, gedroegen zich als dieven. Toen…

sage uit 1919
 • man
 • In dezelfde plaats woonde iemand, die 's nachts op de zolder van de timmerman hoorde rommelen. Hij dacht: "Hoe kan dat hout zo in beweging zijn?" want planken sloegen tegen planken, van planken wordt…

sage uit 1919
 • De wielewaal. De donder rommelde, toen de Man en de Vrouw uit het paradijs werden verdreven. Voor de poort van den
 • lusthof Eden stond de cherub met het bare zwaard, en terwijl de naakte voet van den man stiet tegen een kei, en hij
 • Man
 • man
 • De wielewaal die nooit had kunnen zingen omdat hij geen geluk en verdriet voelde, begint te zingen als hij de smart van Adam en Eva voelt als zij uit het paradijs worden verdreven.

sage uit 2006
 • eens een man met een hoedje op door de sloot liep. Een toevallig passerende jager schoot toen het hoedje van deze man zijn
 • , de ploeg op zijn schouder en liep ermee weg. - Een man met een hoedje op liep door de sloot. Een toevallig passerende
 • jager schoot toen het hoedje van deze man zijn hoofd af. - In het Slochterdiep schijnt eens een snoek te hebben geleefd die
 • man
 • In de omgeving van de geïnterviewde worden er nog regelmatig verhalen verteld en dan voornamelijk in huiselijke kring. Meestal zijn dit verhalen over het verleden of verhalen die mensen "van horen…

sage uit 1919
 • bedreigd man, wiens leven van één enkel gebaar of woord kan afhangen. Hij deed, of hij de somberheid der gezichten niet
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • De bugers van Gorinchem zij ontevreden, en de dienaren van de heer Jan van Arkel vrezen een aanval op hun slot. In plaats van de aanval af te wachten, gaat Jan van Arkel naar de stad Gorinchem toe.…

sage uit 1919
 • Zutphen. Zutphen! het bloed der martelaren houdt niet met stroomen op. Zutphen! men vergeet ook nooit den man, die tevergeefs
 • één man werd voor de goede stad Zutphen behou- den. Zoodra de veldheer Don Frederik binnenrukte, en het garnizoen der stad
 • zijn vervolgens vermoord, behalve één. Zoodra de veldheer Don Frederik binnenrukte, begreep deze man dat niemand gespaard
 • man
 • In het jaar 1572 werd Zutphen aangevallen door Alva. Ducalf had gezegd:"Niemand zal gespaard blijven!". Alle burgers zijn vervolgens vermoord, behalve één. Zoodra de veldheer Don Frederik…

sage uit 1919
 • - lieden haar man aan den wal, tot waar het vaartuig lag, en ze wuifde hem na, en riep: „tot weerziens!" Hij ook wuifde haar
 • ?" „Toen mijn man uitvoer, wist ik, dat ik hem nooit zou weer zien". „En waarom wacht ge dan?" „Omdat ik nog altijd hoop". De
 • scheepslieden, zei haar man gedag. De volgende dag ging ze al weer naar de haven om, al turend in de verte, haar man op te wachten
 • . Eens vroeg een grijsaard wat ze zocht in de verte. Ze vertelde hem dat ze wachtte op haar man en dat toen haar man uitvoer
 • man
 • Op een dag vaart er een schip uit Amsterdam om de Nederlanden te beschermen tegen de Geuzen. De vrouw van een der scheepslieden, zei haar man gedag. De volgende dag ging ze al weer naar de haven om,…
cohen2.jpg

sage uit 1919
 • , en het aantal koppen, dat zij droegen, kon hoogstens op vierhonderd worden geschat. Aan deze vierhonderd man heeft
 • en Koppelstok. Koppelstok wil ik noemen de listige, eenvoudige man uit het volk; de la Marck is de woeste aanvaller, die
 • te vermoorden. Slechts enkelen weten door een list van een geliefd man te ontkomen. Toen de Spanjaarden te stad
 • man
 • Op een dag zend Alva de graaf van Bossu, om den Briel te veroveren. Bij de poort van Rotterdam aangekomen, roept hij de burgemeester op hem en zijn troepen binnen te laten. Echter het vroedschap van…
cohen3.jpg

sage uit 1919
 • !" schreewde hij vol angst nu. „O deze... wèg! God hebbe genade met me, het is mijn wreedste daad. Een man, dien ik heb doen dooden
 • viel hem op de borst, en hij weende. „Nu komt de achtste of laatste, Balthasar Gerard, de man uit Bourgondië. Deze was
 • man
 • Philips de Tweede, koning van Spanje en van de Nederlanden, zat in de eenzaamheid van zijn kamer, en zijn bleeke vingers streken hem langs het voor- hoofd, zonder dat hij er zich van bewust werd.…

sage uit 1919
 • man
 • Koolmees bespot vrijende paartjes, wielewalen plagen elkaar uit genegenheid.

sage uit 1919
 • , zwierven er een man en een vrouw over de venen, en ze bezagen den onbarmhartigen grond. Wildervank heetten ze, en ze leefden
 • vermoeit man, zoo werd voor hen dit verlangen. want het veld was onafzienbaar-vaal, en de plassen, die tusschen de dorheid
 • Een man en een vrouw, Wildervank geheten, leefden slechts voor één gedachte, om de woestenij rijk te maken voor het
 • nageslacht. Ze werden bespot door de mensen, maar hielden zich vast aan hun streven. Op een dag overleed de man Wildervank. De
 • man
 • Een man en een vrouw, Wildervank geheten, leefden slechts voor één gedachte, om de woestenij rijk te maken voor het nageslacht. Ze werden bespot door de mensen, maar hielden zich vast aan hun…
cohen21.jpg

sprookje uit 1919
 • slechts op het Hiernamaals. Wilt gij me thans bij uw poort tegenhouden?" "Dat is een kwaad ding, man uit Appingedam, maar ik
 • !" "Strandjutters?" vroeg Petrus ongerust. "Hoe kom je daarbij, man? 't Zijn allemaal brave menschen, hoor, die in den Hemel zijn!" De
 • man
 • Hoe een Appingedammer ten koste van een Delfzijler strandjutter een plaats in de hemel krijgt, en weet te bewerkstelligen dat Delfzijlers niet meer welkom zijn en de Appingedammers wel.
cohen24.jpg

sage uit 1919
 • man
 • Eens was er een Dokkumer aan het wandelen toen hij plotseling om hulp begon te roepen omdat hij een monster zag. De Dokkumers besloten het ondier te laten zien aan de raad van de stad om te beslissen…
cohen28.jpg

legende uit 1919
 • man
 • Toen men in Maastricht niet wist, hoe men de bedevaart moest volgen van Minnebroederskerk naar Onze Lieve vrouwenkerk, ziet! Maria verliet haar altaar en ze droeg het kindeke Jezus bij haar. Een oude…

legende uit 1919
 • , als het wijn drinkt, als het een geleerd man ziet,moet het God prijzen, met geheel zijn ziel, met geheel zijn hart, met
 • werkelijk(op een mooie Sabbathdag) iste men hem in de sjoel. Zeker was hij ziek! Men vroeg het den man, inwiens huis hij woonde
 • man
 • Joodse jongens worden vanaf kleins af aan streng opgeleid. Ze moeten onder ander het olf-beis, de broches, de geschiedenis van het jodendom, en de tien geboden leren.Twee van de tien geboden klinken…
cohen10.jpg

sage uit 1919
 • trotsch man, zóó trotsch, dat hij niemand iets van zijn gedachten gunde. Men zag hem nooit met vrienden gaan. Men kon zich
 • graf, en deze zeide, dat de overledene een man van plichtsgevoel was geweest. Toen rommelde de trommen. Niemand echter
 • man
 • Evenals in Bergen-op-Zoom, heeft er ook in Nijmegen een plaatsmajoor gespookt, van wie verteld wordt, dat hij tijdens zijn leven nooit tevreden was over zijn manschappen. De plaatsmajoor was erg op…
cohen12.jpg

sage uit 1919
 • te weten. "Eeuwig zal ik jong zijn." Dichterbij haar leefde een man, die de gave van den voor- loop in zijn geest voelde
 • zien, waar het naar toe-gaat!" De wagen hield stil voor het huis der jonge vrouw. De man bekeek de paarden, en begon plots
 • man met het tweede gezicht. op een dag liep hij op de weg toen hij een lijkkoets zag rijden. Hij wist niet zeker of het
 • een zwart paard gespannen. nadat het lijk ingeladen was, verdween de koets. De man ging langs bij de jonge vrouw. Hij
 • man
 • In Middelstum woonde een jonge vrouw waarvan het leven voor haar lag als een bloeiende tuin. Vlakbij haar leefde een man met het tweede gezicht. op een dag liep hij op de weg toen hij een lijkkoets…

sage uit 1919
 • schildwacht. Angst gevoelde ze niet. Ze ging op haar knieën zitten, en boog zich over de bedrand heen. De man, die op en neer
 • half geopend. Ze droeg er zorg voor, om ze dadelijk te sluiten, zoodra de man naar haar keek. Door het smalle kiertje
 • vensterbank. Na zijn dood was de man vervloekt. Iedere nacht moest hij zijn geld tellen, gelijk hij tijdens zijn leven had geteld
 • man
 • Het is niet zo heel lang geleden, dat er ergens bij Dokkum een spookhuis stond. Tegen twaalven 's nachts was er in een der kamers altijd een woest kabaal. Eens kwam er een oude arme vrouw, die weken…
cohen11.jpg

sage uit 1919
 • De belofte. Daar woonden in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Zij leefden zeer gelukkig
 • komen, en de man zag aan zijn gezicht, dat hij bezorgd was; zelfs vreesde hij ook, en hij lette dus op zijn oogen als een
 • Er woonden eens in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Ze waren gelukkig en dachten nooit
 • zijn. Op het sterfbed laat ze de man beloven om een grote som geld aan de armen te schenken. Na haar dood, vergeet de man
 • man
 • Er woonden eens in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Ze waren gelukkig en dachten nooit aan de dood. Geen van hen was ooit ziek. Totdat op een dag de vrouw niet uit haar…