Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

22 resultaten voor ""

sage uit 1974
 • man mei sinten, doe't er dea wie. Hy die yn syn lettere jierren hwat er woe. Strykjildskriuwe mocht er ek graech dwaen
 • Man kan kat over vaart laten springen. Heeft veel verstand van klokken. Hij is rijk, int veel strijkgeld.
 • man
 • Man kan kat over vaart laten springen. Heeft veel verstand van klokken. Hij is rijk, int veel strijkgeld.

sage uit 1974
 • Wy hienen in moaije siferse kat. It wie yn 'e krappe tiid. Doe sei ús buorman in kear tsjin myn man: "Dy kat matte jo
 • forkeapje, dy is wol in tientsje wurdich." Myn man sei: "As dat sa is, dan forkeapje ik him." Dat, doe strûpte myn man de kat en
 • Man vilt kat, omdat buurman zegt dat het vel goed geld zal opbrengen. Dit blijkt niet zo te zijn, en man neemt het vel
 • man
 • Man vilt kat, omdat buurman zegt dat het vel goed geld zal opbrengen. Dit blijkt niet zo te zijn, en man neemt het vel mee terug naar huis. Buurman die van niets weet, vraagt of hij de kat verkocht…

sage uit 1974
 • . 't Wie op Swarteweisein. Doe frege Jehannes of er mei ride mocht. "Né", sei de man yn 'e wein, en hy ried fierder. Mar in
 • Man zet paard vast als hij niet mee mag rijden.
 • man
 • Man zet paard vast als hij niet mee mag rijden.

sage uit 1974
 • Man zet vaten met petroleum vast zodat de handelaar ze niet kan verrollen.
 • man
 • Man zet vaten met petroleum vast zodat de handelaar ze niet kan verrollen.

sage uit 1974
 • Myn man hat by Abe Kooistra yn 't wurk west. Doe kaem Jehannes dêr ris op in kear mei tsiis. Doe sei er tsjin 'e frou
 • Man voorspelt dat de inhoud uit een pan zal koken. Van de darmen in de pan blijft inderdaad niets over.
 • man
 • Man voorspelt dat de inhoud uit een pan zal koken. Van de darmen in de pan blijft inderdaad niets over.

sage uit 1974
 • Achter Jehannes wennen in pear âlde minsken, in man en in frou. Op in joun doe wie 't jongfolk op 'e wei hwat oan 't
 • : "Jimme matte net sa oangean, hwant de âlde minsken dy't dêr wenje, matte sliepe. De man mat der moarn yntiids wer ôf
 • Man zegt tegen vrouw die aan jongelui vraagt niet zoveel lawaai te maken, dat meer mensen die nacht niet kunnen slapen
 • man
 • Man zegt tegen vrouw die aan jongelui vraagt niet zoveel lawaai te maken, dat meer mensen die nacht niet kunnen slapen. De vrouw kan 's nachts niet slapen vanwege het lawaai op de zolder.

sage uit 1974
 • man om ien ûre thús kaem. Doe sei ik tsjin him: "Dû hast moarnmoarne wol wurk, Klaes, hwant de baelderbult is útsketten
 • man, een tovenaar, die in de buurt woont.
 • man
 • Vrouw hoort het ineenstorten van stapel turf, maar de volgende morgen staat de stapel er nog. Het is het werk van een man, een tovenaar, die in de buurt woont.

sage uit 1974
 • Yn 't selde âlde hûs achter Jehannes Meerstra hat myn man ris hwat fremds bileefd. Ik lei to sliepen, myn man wie
 • wekker. Ien fan ús bern slepte yn 'e krêbbe op 't fuottenein. Myn man Klaes lei wekker. Doe kom der midden yn 'e nacht oer de
 • Man ziet 's nachts een stuk vuur bij het bedschot op gaan, in de richting van de kribbe waar een kind in ligt. Als de
 • man het vuur wil pakken is het verdwenen.
 • man
 • Man ziet 's nachts een stuk vuur bij het bedschot op gaan, in de richting van de kribbe waar een kind in ligt. Als de man het vuur wil pakken is het verdwenen.

sage uit 1970
 • ûnderweis in man, dy rôp de hinnen. "Eigenaerdich," sei Jehannes, "nou sit de hoanne yn 'e midden." Doe fleagen de hinnen
 • Man kon bij vrouwen de rok laten afzakken, kon een haan in het midden laten vliegen en kippen op de nok van een huis
 • man
 • Man kon bij vrouwen de rok laten afzakken, kon een haan in het midden laten vliegen en kippen op de nok van een huis laten vliegen.

sage uit 1974
 • Jehannes tsyske (= Jhs. Meerstra) wie in fremd man. Hy liet de kat oer de feart springe. "Der over!" sei er. Wie de kat
 • Man laat kat op commando over de vaart springen.
 • man
 • Man laat kat op commando over de vaart springen.

sage uit 1974
 • . Har man, Klaes, gong moarns fuort mei de seine, en dy hie in hiel stik fan 'e tsiis ôffike en dat yn 'e keats dien. Dat
 • man
 • Kaasventer weet, zonder dat vrouw het bekend is, dat ze nog maar een klein stuk kaas heeft.

sage uit 1970
 • Myn man wie ris op in joun yn 'e herbech om in kopke thé. De soan fan 'e kastlein, Klaes, soe petroalje yn 'e lampe
 • man
 • Na waarschuwing van tovenaar om op te passen bij bijvullen van brander van olielamp vliegt de brander in brand.

sage uit 1970
 • Op in kear helle in man - dat wie in petroaljesutelder - in fet mei petroalje fan 'e boat. Dat wie hjir op 'e Wâl. Mei
 • heakken woarde sa'n fet ophelle. Dy heakken sieten der om. Doe't de man dat fet thús bringe woe, foelen de heakken der hyltyd
 • Van een vat petroleum vallen steeds de haken af. De eigenaar beschuldigt een man die kan toveren er van.
 • man
 • Van een vat petroleum vallen steeds de haken af. De eigenaar beschuldigt een man die kan toveren er van.

sage uit 1970
 • Ek op in kear, doe wienen se yn 't âld fabryk, doe wie dêr in man, dy krige sin oan pikelhearrings. Jehannes wie der ek
 • by. It duorre net lang, of dêr wie de man mei pikelhearrings al. Hja hearden him roppen: "Pekelharingen!" De mannen
 • man
 • Kort nadat iemand gezegd had zin te hebben in een pekelharing hoorde men de roep van de haringventer. Toen men ging kijken was er niemand. Johannes had ze voor de gek gehouden.

sage uit 1970
 • Man was voor geen enkele hond bang. Zelfs heel woeste honden deden hem niets.
 • man
 • Man was voor geen enkele hond bang. Zelfs heel woeste honden deden hem niets.

Trefwoorden: bang, doen, erf, hond, man, niets


sage uit 1970
 • wie fansels in forlegene boel foar de man dy't op 'e karre siet. Mar Jehannes koe se ek samar wer fierder rinne litte.
 • man
 • Johannes [Meerstra][Tsyske] zette honden voor de hondenkar vast en liet ze ook weer verder lopen.

sage uit 1974
 • . Dan seit der ien: "Hark, dêr by de syddoar is in man mei pikelhearrings." Se hearre allegear dat der roppen wurdt
 • : "Pikelhearrings!" Lytse Gosse giet nei de doar ta, mar dêr is net in man mei pikelhearrings. Even letter hearre se by de achterdoar
 • man
 • Het omroepen dat er pekelharing is wordt door buikspreker gedaan

mop uit 1651
 • Een vrouw daer de paep wat conversatie mede hielt hadde haer man voor het recht ontboden, hem te last leggende dat hij
 • Een vrouw, die vreemdging met een paap, daagde haar man voor de rechter, omdat hij niet had 'wat hij behoorde te hebben
 • man
 • Een vrouw, die vreemdging met een paap, daagde haar man voor de rechter, omdat hij niet had 'wat hij behoorde te hebben.' Hij moest zijn boeltje laten zien in de rechtbank, maar vroeg of hij dat ook…

mop uit 1651
 • daerop seyde: 'Wat sou hij sulcken wijsen man uytschilderen, hij mogt een geck uytschilderen.' 'Dat sal hij wel doen', seyde
 • schilderen in plaats van deze wijze man, waarop Naeranus zegt: 'Dat wil hij wel doen, als u wilt blijven zitten.'
 • man
 • De broer van boekdrukker Naeranus heeft Episcopius geschilderd. Iemand merkt op dat hij beter een gek had kunnen schilderen in plaats van deze wijze man, waarop Naeranus zegt: 'Dat wil hij wel doen,…

sage uit 1951
 • .' hij smeekte: 'geef mij nog wat tijd. ik kan het niet zo vlug, dat ziet u toch.' De oude man, die veel gezien, gehoord en
 • man
 • Bouwmeester kan door verliefdheid geen ontwerp maken voor een nieuwe kerk. Het meisje dat naar het spinwijf die mensen in nood helpt, gaat, ziet onderweg in de maneschijn en door de nevel heen een…

sage uit 1970
 • , die hij ten huwelijk gaf aan graaf Herman van Henneberg. Eens kwam er bij gravin Machteld een arme vrouw, wier man was
 • verder had gekeken dan de poort van haar vaders burcht: "Het is niet mogelijk om meer dan een kind tegelijk van een man te
 • man
 • Een arme vrouw met een tweeling op de arm die door gravin Machteld wordt weggejaagd omdat ze niet gelooft dat dat mogelijk is, roept God aan de gravin zoveel kinderen te laten krijgen als er dagen in…
HennebergGroot1.jpg
HennebergGroot2.jpg

sage uit 1966
 • man stoar noch yn 't âlde hûs. Jehannes hie dat fan tofoaren sjoen.
 • Een huishouden van vier mensen zou verhuizen. Jehannes voorspelde dat slechts drie van hun zouden vertrekken. De man
 • man
 • Een huishouden van vier mensen zou verhuizen. Jehannes voorspelde dat slechts drie van hun zouden vertrekken. De man stierf voor de verhuizing.