Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

71 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • ûnmooglik, hwant de man, dy't yn dat hûs wenne, roan op 'e wei om. Mar in skoftsje letter woarde datselde hûs fortimmere. It hat
 • In de Tike wordt op een zondag duidelijk timmergeluid in een huis gehoord, terwijl de man van het huis niet thuis is
 • man
 • In de Tike wordt op een zondag duidelijk timmergeluid in een huis gehoord, terwijl de man van het huis niet thuis is. Later wordt het huis vertimmerd; het is dus een visioen geweest.

sage uit 1970
 • harde gil en zien een zwarte handafdruk op de schouder van de man. Dat is een teken van het kwaad geweest. De man leeft nog
 • man
 • Een vent vloekt veel en zegt niet in God en de duivel te geloven. Vrienden van hem dagen hem uit dat hij driemaal over het kerkhof loopt en God en de duivel aanroept. De eerste twee keer gebeurt er…

sprookje uit 1966
 • rekke er de holle kwyt. Nou wie der yn dat ryk in man, dy diet by de feart to fiskjen. Dy leit syn gedachten dêr ris oer
 • . Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij vertelt van de grote schuur die een boer
 • vogeltje naar binnen vliegt, een korreltje pikt en wegvliegt. Als de man op de vraag van de koning of het verhaal nog lang
 • man
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk. Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij…

mop uit 1966
 • man
 • Drie dochters praten als een klein kind. Moeder zegt tegen ze dat zij het woord zal doen als de mannen 's avonds om hun komen. De meisjes praten toch.

sprookje uit 1966
 • er iten en drinken. Wylst er oan 't miel siet, sei de man: "Jo lykje suver wol hwat op 'e koaning." De koaning lake en
 • en de koaning wist it paed net. Dat, doe't er wer fuort woe, brocht de man him in eintsje op stap mei de lantearne. Doe
 • Man waar vluchtende koning eten en drinken krijgt, vindt hem op de koning lijken. Die zegt dat iedereen een
 • dubbelganger heeft en geeft zijn naam. Als mensen die op zoek zijn naar de koning, de man de koning bij de voornaam horen
 • man
 • Man waar vluchtende koning eten en drinken krijgt, vindt hem op de koning lijken. Die zegt dat iedereen een dubbelganger heeft en geeft zijn naam. Als mensen die op zoek zijn naar de koning, de man de…

sprookje uit 1966
 • In moard komt altyd út, al sil in deade einepyk it ek útbringe, sei de man.
 • man
 • Een moord komt altijd uit, ook al gebeurt dat door een eendekuiken.

Trefwoorden: dood, eend, kuiken, man, moord, uitkomen, zeggen


sage uit 1965
 • kaem ris in man by Hinke Kaert, dy woe wite hoe 't it him yn syn houlik gean soe. "Hwatte?" sei Hinke, "yn dyn houlik? De
 • Verhalen over vrouw die de toekomst kan voorspellen. Ze vertelt een meisje dat de man waarmee ze trouwt in dienst
 • worden afgekeurd. Een ander vertelt ze dat die snel moet trouwen. Een man die vraagt hoe het in zijn huwelijk zal gaan krijgt
 • man
 • Verhalen over vrouw die de toekomst kan voorspellen. Ze vertelt een meisje dat de man waarmee ze trouwt in dienst worden afgekeurd. Een ander vertelt ze dat die snel moet trouwen. Een man die vraagt…

sage uit 1965
 • Meisje weigert een man die kan toveren, verkering. Hij zegt dat ze moet oppassen, want hij kan haar rokken laten zakken.
 • man
 • Meisje weigert een man die kan toveren, verkering. Hij zegt dat ze moet oppassen, want hij kan haar rokken laten zakken.

sage uit 1968
 • der sa wiis mei, dat hy liet him oan net ien sjen. Mar doe kom der in man by him dy ûntfytmanne him dat prachtige ding en
 • minsken fan dat plak leauden him net. Sy gongen boppe oer syn wurden hinne. De man waerd leaud. Doe sei de jonge: "Dêr sille
 • zien. Op een keer komt er een man die hem het kerkje afhandig maakt en tegen de mensen zegt dat hijzelf het kerkje heeft
 • gemaakt. Hoewel de jongen volhoudt dat dat niet waar is, geloven de mensen de man. De jongen zegt dan: "Daar zullen jullie
 • man
 • Een jonge schapenhoeder bouwt een klein kerkje, wat erg mooi is. Hij is er zo blij mee dat hij het aan niemand laat zien. Op een keer komt er een man die hem het kerkje afhandig maakt en tegen de…

sprookje uit 1968
 • Der wie in man, dy hie jild fan 'e duvel. Dêr moest er syn siele foar ôfstean. Doe 't dat tiid wie kom de duvel om dy
 • to heljen. Doe sy de man: "Wolle jo sa lang wachtsje oant ik myn hoasbannen fêst doch?" Ja, salang woe er wol wachtsje
 • Een man heeft geld van de duivel gekregen, en moest in ruil daarvoor zijn ziel afstaan. Op een gegeven moment komt de
 • duivel de man afhalen. De man vraagt of de duivel even wil wachten tot hij zijn kousebanden vastgemaakt heeft. Zolang wil de
 • man
 • Een man heeft geld van de duivel gekregen, en moest in ruil daarvoor zijn ziel afstaan. Op een gegeven moment komt de duivel de man afhalen. De man vraagt of de duivel even wil wachten tot hij zijn…

sage uit 1968
 • Der wie in man, dy hie in apelbeam achter hûs stean. Mar dy apelbeam bleau altyd like sutrich. Hy woe beslist net
 • groeije. De man gong hinne en graefde der omhinne. Doe stjitte hy mei de lodde op hwat. Hy sjen. Doe wie dat in potsje mei in
 • Een man heeft een appelboom achter zijn huis staan die maar niet wil groeien. Als hij er omheen graaft, stuit hij met
 • ." Nu was de appelboom wel een stukje gegroeid sinds de man er omheen had gegraven, maar echt welig groeien doet hij nog
 • man
 • Een man heeft een appelboom achter zijn huis staan die maar niet wil groeien. Als hij er omheen graaft, stuit hij met zijn spade op iets hards. Hij vindt een potje met een deksel erop, die vol zit met…

sage uit 1968
 • stjerre. Komt men in man tsjin, dan stjert der yn juis famylje in man, is it in frou, in frou, is it in bern, dan in bern.
 • . Komt men een man tegen, dan overlijdt er een man, komt men een vrouw tegen, dan een vrouw, komt men een kind tegen, dan een
 • man
 • Voorboden van de dood: a) Spookgehuil van een hond. Binnen drie dagen een dode. b) Een ekster op het erf: een rouwbrief. c) Het doodskloppertje, soms in de strikken van het oorijzerhoedje. d) Als de…
GeeskeKobusVanderZee.jpg

mop uit 1966
 • Der wenne yn Dokkum in man, dy krige in broek presint. Mar hy wist net hoe't er dy broek oankrije moest. Doe bitocht
 • syn frou hwat. Hja sei: "Gean rjochtop yn 't bêdsté stean. Ik hâld de broek op en dû springst der yn." Dat die de man en
 • Man weet niet hoe hij een broek moet aantrekken. Zijn vrouw raadt hem aan om vanuit de bedstee in de broek die zij zal
 • man
 • Man weet niet hoe hij een broek moet aantrekken. Zijn vrouw raadt hem aan om vanuit de bedstee in de broek die zij zal ophouden, te springen.

mop uit 1966
 • Der wie in man dy moest de tafel dekke. Mar hy wist net foar hoefolle minsken. Dêrom bigong er to tellen. Hy bigong by
 • Man moet dertien mensen tellen, maar telt er twaalf, omdat hij zichzelf niet meetelt. Iemand stelt voor om allemaal de
 • man
 • Man moet dertien mensen tellen, maar telt er twaalf, omdat hij zichzelf niet meetelt. Iemand stelt voor om allemaal de neus in een koeievlaai te drukken en dan te tellen. Dan zijn er dertien neuzen.

mop uit 1966
 • Der wienen in man en in frou, dy mochten o sa graech pankoeken. Mar sy hienen net in pankoekspanne om dy pankoeken yn
 • man. "Dû hearst it to dwaen," sei de frou, "dû hast de lêste pankoek ek opiten." "Dû hast de pankoeken bakt," sei de man
 • krijgen. Ze durven de koekenpan niet terug te brengen als de man de laatste pannekoek heeft opgegeten. De man stelt voor dat
 • degene die het eerst praat de pan terugbrengt. Ze zwijgen dagenlang, tot de man met een zaklantaarn gaat schijnen. Als de
 • man
 • Voor het bakken van pannenkoeken leent een echtpaar de koekenpan van de buren, die daarvoor altijd een pannenkoek krijgen. Ze durven de koekenpan niet terug te brengen als de man de laatste pannekoek…

mop uit 1966
 • Der leefde in man, dy syn wiif wie och sa ûnnoazel en dom. Hy hie in koe to forkeapjen en in hin. Op in dei moest er op
 • goune opbringe en de oare in dûbeltsje. Kinst dat wol ûnthâlde?" "Jawol," sei 't wyfke, "dat kin 'k wol ûnthâlde." De man
 • Man draagt vrouw voor de koe honderd gulden te vragen, en voor de kip een dubbeltje. Zij verkoopt de koe echter voor
 • een dubbeltje, en raakt de kip niet kwijt. De man is bij thuiskomst zo boos dat hij zegt pas terug te komen als hij drie
 • man
 • Man draagt vrouw voor de koe honderd gulden te vragen, en voor de kip een dubbeltje. Zij verkoopt de koe echter voor een dubbeltje, en raakt de kip niet kwijt. De man is bij thuiskomst zo boos dat hij…

mop uit 1966
 • holle troch moest. (sjoch dat forhael) De man tochte: "Sa dom is myn wiif noch net iens." Wer in dei letter trof er in frou
 • , dy stie boven op in wein mei in sekfol koalrapen op 'e rêch, wylst it hynder der foar roan. De man frege: "Hwat hat dit
 • [vervolg van CJ014403] De man vindt zijn vrouw minder dom dan de vrouw die met een schaaf een opening voor het hoofd in
 • , voor de koude winter aanziet waar haar man het over had, het geslachte varken meegeeft, heeft hij de derde vrouw gevonden
 • man
 • [vervolg van CJ014403] De man vindt zijn vrouw minder dom dan de vrouw die met een schaaf een opening voor het hoofd in een hemd probeert te maken. De tweede dommere vrouw is de vrouw die het voor het…

mop uit 1966
 • Der wie in man, dy roan yn 'e stêd om. Hy hie slim honger, mar syn beurs wie leech. Hy prakkesearde der oer hoe't er
 • bûsdoek. De goudsmid tocht net oars, of dêr siet dy klobbe goud yn. Doe noege hy dy man yn 'e winkel. De man sei: "Een stuk
 • Man zonder geld ruikt bij de winkel van een goudsmid eten. Hij wacht tot de deur opengaat en zegt dan, kijkend naar een
 • wil wegen zegt de man dat hij als hij zo'n stuk goud kreeg, hij het zou verkopen, maar dat hij geen goud heeft.
 • man
 • Man zonder geld ruikt bij de winkel van een goudsmid eten. Hij wacht tot de deur opengaat en zegt dan, kijkend naar een prop van een zakdoek, zo luid dat de goudsmid het kan horen, wat hij voor een…

mop uit 1967
 • Der wienen in man en in frou, dy hieten Jan en Griet. Op in kear krigen se sin oan pankoeken. Sy lienden in
 • is zo kwaad, dat ze niets meer zegt. Dat gaat de man op een gegeven ogenblik zo vervelen dat hij een kaars pakt, die
 • man
 • Een echtpaar heeft trek in pannekoeken, en ze lenen een koekepan bij de buurvrouw. Als dank voor het lenen wordt de buurvrouw een pannekoek beloofd. De pannekoeken smaken het echtpaar zo goed dat ze…

sage uit 1967
 • : "Ja, kop". De man denkt dat dat zijn naam is en iedereen noemt hem daarna Jakob.
 • man
 • In de tijd dat de mensen namen krijgen, is er iemand die nog geen naam heeft. Hij is zo lang dat hij een kop boven de anderen uitsteekt. Hij vraagt of hij ook een naam krijgt, waarop God knikt, en…

mop uit 1967
 • Der wie in dûmny, dy preke op birop. It wie in âlde, wrakke preekstoel, dêr't er yn stie en de man hie gâns oanslaggen
 • yn tûzen noeden sitten hie, sei, doe't er de man delkommen seach: "Ik hie jo al folle earder forwachte, dûmny."
 • man
 • Preekstoel stort in elkaar op moment dat dominee die met veel gebaren en bewegingen preekt, zegt dat hij haastiglijk komt. De koster zegt dat hij hem al eerder had verwacht.

mop uit 1967
 • man
 • Dominee wordt door kerkgangers betrapt als hij in een herberg controleert wie daar zitten. Ze beloven het stil te houden als hij in de preek drie maal troef zegt. Aan het einde van de preek zegt hij…

sage uit 1970
 • de faem. "Né", wie 't antwurd. Mar doe kearde de koe him om en sei: "Jow dy man hwat molke to drinken." (It wie de
 • skipper, dy't dat sei; dy koe bûksprekke) De faem woarde ôfgryslike kjel en joech de man molke.
 • de koe zich om en zei dat ze de man wat melk te drinken moest geven. (De man kon buikspreken.) De meid schrok enorm en
 • gaf de man melk.
 • man
 • Een schipper vroeg aan een meid, die aan het melken was, of hij wat melk mocht hebben. De meid weigerde. Opeens draaide de koe zich om en zei dat ze de man wat melk te drinken moest geven. (De man kon…

sage uit 1965
 • Der wie ris in man, dy soe in beamke efterhûs poatsje. Hy oan it dollen en doe rekke er mei de lodde hwat hurds. Doe
 • hwat op to lêzen." "Ja," sei de man, "mar ik kin 't net lêze." It wie in fremde tael. De dokter sei: "Der stiet - Onder
 • Man stuit bij het graven op een pot geld. Op het deksel staat dat onder de pot nog een pot zit die groter is. De man
 • man
 • Man stuit bij het graven op een pot geld. Op het deksel staat dat onder de pot nog een pot zit die groter is. De man graaft weer en vindt de grotere pot met geld.

sage uit 1965
 • Der wie in fanke, dat soe trouwe mei in roomske man. Sels wie se net rooms. Har heit wie hiel bot op dy trouwerij tsjin
 • pryster him. Dy soe it jonge pear trouwe. "Man, jo binne wapene. Hwat sille jo?" frege de pryster. De man sei sa en sa. "Dan
 • man
 • Vader die tegen huwelijk van dochter is en van plan is één van hen te doden, wordt door priester vastgezet totdat ze getrouwd zijn.