Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

15 resultaten voor ""

sage uit 1971
 • De heinproef In frouspersoan kaam by in boer. Wêr 't it bard is, wit ik net krekt. mar earne yn Fryslân. Neidat de
 • ûnderdak; sy mocht dêr de nachts fan 'e boer wol bliuwe. Even letter kaam dêr in soldaat op in hynder. Foar it brechje al trof
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer
 • stellen, om te zien of ze echt een vrouw is. De boer gooit de soldaat en de vrouw elk een appel toe. De vrouw houdt haar
 • boer
 • gast
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

sage uit 1966
 • 't Wie op in joune mei min en tsjuster waer. De boer siet by 't fjûr, doe kom der noch ien oan 'e doar. De boer gong
 • der hinne en doe stie dêr in frommes. Dat frege of se dêr dy nachts bliuwe koe. Dêr hie de boer gjin biswier tsjin. Sy
 • hebben vraagt de man of de boer even mee naar buiten wil komen. Daar zegt hij tegen de boer: "Dat vrouwmens, dat is een kerel
 • in vrouwenkleren." De boer wil dit niet geloven. "Nou, dan gooi je dadelijk naar ons allebei een appel. Als een man iets
 • boer
 • gast
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur. Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven…

sage uit 1970
 • twa by de doar, in man en in frou, dy woenen dêr graech nachtforbliuw ha. Sy waerden ynlitten. Dêr wie noch ien, dat wie
 • doe't er even mei de boer allinne wie: "Ik fortrou dy lju net. Ik leau dat it beide keardels binne. De iene hat
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet
 • helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel toewerpen. Een man vangt namelijk een appel met
 • boer
 • gast
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel…

sage uit 1968
 • 't Wie op in jountiid, sy sieten by de boer yn 'e hûs. Doe kom der in âld frou by de doar. Sy woarde der ynlitten, sy
 • woe dêr dy nachts graech sliepe. Hja siet tusken de oaren yn en as se it wurd nom, tocht de boer by himsels: "Dû hast in
 • vrouw de appel ving, deed ze haar benen naar elkaar toe, waardoor de soldaat en de boer zeker wisten dat het een man was. In
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij
 • boer
 • gast
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe…

mop uit 1968
 • Man en wiif wienen by de boer to iten. Doe sei dat wiif tsjin har man: "Tink der om, hear, mast safolle net ite. Hwant
 • ik skamje my foar de minsken." De man sei: "Dû hast maklik praten. As ik ien kear oan 'e gong bin, wyt ik net fan
 • Een man en een vrouw gingen eens eten bij een boer. De man at nogal veel, en wist vaak niet van ophouden. Daarom
 • spraken ze af dat de vrouw de man onder de tafel zou schoppen als hij moest ophouden met eten. Na twee aardappels al voelde de
 • boer
 • gast
 • Een man en een vrouw gingen eens eten bij een boer. De man at nogal veel, en wist vaak niet van ophouden. Daarom spraken ze af dat de vrouw de man onder de tafel zou schoppen als hij moest ophouden…

sage uit 1968
 • to krijen. Doe ha se de nachts dêr by in boer yn 't hea slept. De oare deis woe de karre wòl wer. Hwat hat dat nou west?
 • overnachten bij een boer en de volgende dag reed de kar weer gewoon.
 • boer
 • gast
 • Twee mannen kwamen eens terug met een kar, toen ze de kar opeens niet meer aan het rijden konden krijgen. Ze bleven overnachten bij een boer en de volgende dag reed de kar weer gewoon.

sage uit 1967
 • graech de nacht trochbringe. De boer sei, dat moast dan mar oangean, fanwege it minne waer. Hja sette it pak achter tsjin 't
 • de boer hwat fordacht yn 'e earen. Hy fortroude it net. Hy sei tsjin 'e faem: "Helje dû ris hwat apels op en smyt ús elk
 • een man was. Er kwam beweging in het pak, en meteen pakte de boer zijn geweer, en schoot erop. Het bloed spatte eruit. In
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten
 • boer
 • gast
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten. Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg…

sage uit 1967
 • het idee dat het wel eens een man kon zijn. Hij gooide iedereen een appel toe. De gast deed bij het vangen haar benen naar
 • elkaar toe. Toen wist de boer dat het een man was. Ze bonden hem vast en vonden moordpriemen en een fluitje bij hem. Hij was
 • boer
 • gast
 • Op een avond stond er bij een boer een vrouw voor de deur, die om onderdak vroeg. In de loop van de avond kreeg de boer het idee dat het wel eens een man kon zijn. Hij gooide iedereen een appel toe.…

sage uit 1969
 • Der wie ris in frou by in boer yn 'e hûs. De boer hie har ûnderdak biloofd. Mar doe't se in skoftsje by him sitten hie
 • to praten, fortroude hy har net. Hy tocht: It kin wolris in man wêze. Hy helle in apel ta 't kammenet út en smiet har dy
 • elkaar toe, en dus was het een man. Toen heeft de boer hem weggestuurd.
 • Een boer bood onderdak aan een vrouw. Maar na een tijdje gepraat te hebben, vertrouwde de boer het toch niet helemaal
 • boer
 • gast
 • Een boer bood onderdak aan een vrouw. Maar na een tijdje gepraat te hebben, vertrouwde de boer het toch niet helemaal. Hij dacht dat de vrouw wel eens een man kon wezen. Hij gooide de vrouw een appel…

sage uit 1977
 • Der kaem op in joun in frou, dy frege om onderdak by in boer. De boer en 'e boerinne lieten har der yn. In skoft letter
 • en doe't er de boer allinne to sprekken komme koe, sei er: "Ik fortrou dat minske net. It liket my in keardel ta." Doe
 • Een soldaat die bij een boer overnacht vermoedt dat een vrouw die ook bij de boer te gast is in werkelijkheid een man
 • is. Om het geslacht van de gast te bepalen, doet de boer op aanraden van de soldaat de appelvangproef. Als de 'vrouw' de
 • boer
 • gast
 • Een soldaat die bij een boer overnacht vermoedt dat een vrouw die ook bij de boer te gast is in werkelijkheid een man is. Om het geslacht van de gast te bepalen, doet de boer op aanraden van de…

sage uit 1970
 • Der wenne in boer op it Barra-hûs tichte by Ljouwert. Op in joun kaem dêr in frommes by de doar, dy frege of se dêr de
 • nachts wol sliepe mocht. De boer hie dêr net folle mei op, mar affijn, dat moest dan mar. Doe sieten se de jouns dêr byinoar
 • Een vrouw krijgt van een boer toestemming om op de boerderij te overnachten. De meid meent dat het geen vrouw is. Als
 • de boer de vrouw een appel toegooit brengt ze de knieen naar elkaar toe. Voor de boer en de meid het teken dat het een
 • boer
 • gast
 • Een vrouw krijgt van een boer toestemming om op de boerderij te overnachten. De meid meent dat het geen vrouw is. Als de boer de vrouw een appel toegooit brengt ze de knieen naar elkaar toe. Voor de…

sage uit 1968
 • in skoft sitten hienen, seinen de boer en 't folk sa tomûk tsjin elkoar: Wy fortrouwe dat minske net. Sy hat sa'n swier
 • lûd. 't Kin wolris in keardel wêze. Doe helle de boer apels op. Hy smiet elk in apel ta. Doe sloech dat wiif ûnder 't
 • tegen elkaar op. Omdat een echte vrouw de appel met de knieën van elkaar zou opvangen, moet de gast een man zijn. De boer
 • Een onbekende vrouw die bij een boer wil overnachten, wordt ervan verdacht een man te zijn. De boer doet de
 • boer
 • gast
 • Een onbekende vrouw die bij een boer wil overnachten, wordt ervan verdacht een man te zijn. De boer doet de appelvangproef om uit te maken van welk geslacht zijn gast is. Als hij de 'vrouw' een appel…

sprookje uit 1970
 • . Hy frege de boer of er dêr dy nachts ek ûnderdak krije koe foar himsels en it hynder. "Dat kin altyd," sei de boer, "wy
 • sei de soldaet hiel sunich tsjin 'e boer: "Jo matte even mei my komme." En lûder sei er: "Ik mat even nei 't hynder ta. 't
 • Een militair krijgt toestemming bij een boer te overnachten en maakt kennis met een vrouw die ook bij de boer te gast
 • is. De soldaat waarschuwt de boer dat de 'vrouw' die bij hem logeert in werkelijkheid een man - wellicht een rover - is
 • boer
 • gast
 • Een militair krijgt toestemming bij een boer te overnachten en maakt kennis met een vrouw die ook bij de boer te gast is. De soldaat waarschuwt de boer dat de 'vrouw' die bij hem logeert in…

sprookje uit 1980
 • Heit fortelde: Dêr ha twa soldaten (twa beelden) stien yn 'e tún fan 't Barrahûs. De boer fan 't Barrahûs siet ris mei
 • in soldaet op it hynder, in kavalerist. Dy sei tsjin 'e boer: "Kin ik hjir fannacht ek sliepe en ûnderdak krije foar myn
 • Een soldaat die bij een boer overnacht twijfelt of een vrouw die bij de boer te gast is wel daadwerkelijk een vrouw is
 • . De boer besluit de 'appelvangproef' uit te voeren om het geslacht van de logé vast te stellen. Als een man de appel
 • boer
 • gast
 • Een soldaat die bij een boer overnacht twijfelt of een vrouw die bij de boer te gast is wel daadwerkelijk een vrouw is. De boer besluit de 'appelvangproef' uit te voeren om het geslacht van de logé…

sage uit 1974
 • gean. Dy die er iepen en doe seagen de boer en syn knecht, dat dêr bûten noch in stik of trije, fjouwer man wienen. Deselde
 • boer en de knecht togearre yn 't bûthús. Beide hienen se 't gewear laden. Der kamen acht man op it hiem, allegearre rovers
 • Een vreemde vrouw die bij de boer wil overnachten wordt ervan verdacht een man te zijn. Als de boer de appelvangproef
 • doet, vangt de 'vrouw' de vrucht met de knieën tegen elkaar op. De vrouw wordt ontmaskerd als man en de boer en de knecht
 • boer
 • gast
 • Een vreemde vrouw die bij de boer wil overnachten wordt ervan verdacht een man te zijn. Als de boer de appelvangproef doet, vangt de 'vrouw' de vrucht met de knieën tegen elkaar op. De vrouw wordt…