Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

14 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • ouders
 • Een jongeman bekent aan zijn jonge bruid dat hij al een kind heeft. Tot zijn verbazing zegt zij dat ze ook al een zoontje heeft. Hij vindt dat toch niet zo leuk en vraagt haar vader om uitleg. Die…

mop uit 1659
 • lieght die olde Schelm mijn Heer is gheen Papen of geen Hoeren Soon, hy is van vroome Ouders gebooren.
 • zegt dat de paus liegt en zijn keizer uit vrome ouders is geboren.
 • ouders
 • Een paus schrijft een brief aan een keizer en noemt hem 'mijn zoon'. Een nar die aanwezig is bij het lezen van de brief zegt dat de paus liegt en zijn keizer uit vrome ouders is geboren.

mop uit 1659
 • Van een Onnoosele Drent. Een seker jongh Ghesel, dewelcke met sijn Ouders believen, nae Hollandt treckende, om aldaer
 • , waer sal ick slapen? Sy met hem jockende, seyde, by my, ick heb anders gheen plaets. Hy denckende op 't gheen sijn Ouders
 • Een jongen gaat naar Holland om een vak te leren en moet zijn ouders beloven dat hij niet met vrouwen zal omgaan.
 • ouders
 • Een jongen gaat naar Holland om een vak te leren en moet zijn ouders beloven dat hij niet met vrouwen zal omgaan.

mop uit 1659
 • langhe dat het straetmaer, ende ruchtbaer worden: Haer Ouders die het selve mede wijs worden, bestraften haer daer over, ende
 • verbieden. De Ouders [daer en tegen,] dat is soo veer wel, maer wacht u, dat hy [u niet] naeder en komt: Sy wederom antwoo[rde
 • Een jongeman en een meisje zien elkaar al geruime tijd. Zij wordt door haar ouders op de vingers getikt. Ze brengt hen
 • ouders
 • Een jongeman en een meisje zien elkaar al geruime tijd. Zij wordt door haar ouders op de vingers getikt. Ze brengt hen te schande en moet of trouwen of de jongen niet meer zien.

mop uit 1651
 • .'Och mijn hartje, swijgt doch stil, uw ouders mochten het hooren. Ick sal liever weggaen.' R. 'Wie spreeckt u van weggaen
 • , of van mijn ouders. lck ben nergens anders quaet om als om dat gij soo stout hebt derven sijn.'
 • de jongen wilde alweer weggaan. Zijn vriendin zei: "Wie spreekt er van weggaan, of van mijn ouders. Ik ben nergens anders
 • ouders
 • Een jongeman verborg zich in het bed van zijn vrijster en kwam 's nachts tevoorschijn. Zij nam dat niet zo goed op, en de jongen wilde alweer weggaan. Zijn vriendin zei: "Wie spreekt er van weggaan,…

mop uit 1651
 • Croesus, gevangen zijnde, prefereerde de vrede voor den oorlog, omdat in vrede de kinderen haer ouders, in den oorlog
 • de ouders haere kinderen begraven.
 • Croesus had liever vrede dan oorlog, omdat in vredestijd de kinderen hun ouders begraven, en in oorlogstijd de ouders
 • ouders
 • Croesus had liever vrede dan oorlog, omdat in vredestijd de kinderen hun ouders begraven, en in oorlogstijd de ouders hun kinderen.

mop uit 1651
 • Anneke [doorgehaald] sij vroeg mij om raedt. R. 'Gaet weer nae uw ouders, legt het hoofdt in de schoot, en draegt u na
 • Fragment. Anneke vroeg Van Overbeke om raad over een kwestie met haar ouders. Vervolgens verlegt de discussie zich naar
 • ouders
 • Fragment. Anneke vroeg Van Overbeke om raad over een kwestie met haar ouders. Vervolgens verlegt de discussie zich naar de vraag of, als zij geld zou krijgen, ze zou blijven of vertrekken.

mop uit 1651
 • ouders
 • Een onnozele vagebond wordt de voogd van een aantal weeskinderen. Het geld van de moeder van de kinderen jaagt hij er in snel tempo doorheen. Daarop merkt iemand op: 'Het is een barmhartig man, hij…

mop uit 1651
 • Croesus, gevangen zijnde, prefereerde de vrede voor den oorlogh, omdat in vrede de kinderen haere ouders, in den
 • oorlogh de ouders haere kinderen begraeven.
 • Croesus, die gevangen zat, prefereerde de vrede boven de oorlog, omdat in vredestijd de kinderen hun ouders en in de
 • oorlog de ouders de kinderen begroeven.
 • ouders
 • Croesus, die gevangen zat, prefereerde de vrede boven de oorlog, omdat in vredestijd de kinderen hun ouders en in de oorlog de ouders de kinderen begroeven.

mop uit 1651
 • ouders
 • Balthasar Coijmans trouwt rond zijn 56e met Maria Trip. Als hij de bruid naar binnen draagt roepen enige jongelingen dat ze hem wel zullen helpen. Daarop zegt Balthasar: 'Doe dat maar, kinderen, ik…

mop uit 1651
 • kint ging op soo een plaetse ter school. De ouders vraegden of het sijn Vader Ons al kost. R. 'Jae, maer het is soo goet
 • een plaats waar men die gewoonte heeft. Als hij thuiskomt, vragen zijn ouders of hij het Onze Vader al kent. Dat kent hij
 • inderdaad, maar het is op school niet zo goed als wat ze thuis gewend zijn. Als zijn ouders vragen waarom dat is, zegt hij dat
 • ouders
 • Op enkele plaatsen bidt men het Onze Vader niet verder dan 'Maar verlos ons van de boze.' Een kind gaat naar school in een plaats waar men die gewoonte heeft. Als hij thuiskomt, vragen zijn ouders of…

mop uit 1651
 • , hadt gij toch wat jongens in plaets van meyden gemaeckt! Die sijn (als er geschreven staet) stijve stijlen voor de ouders
 • zijn, zoals de bijbel zegt, steunpilaren voor hun ouders als die tot ouderdom gekomen zijn. Dat beaamt de gastheer, maar
 • ouders
 • Een man is bij een dominee op bezoek. De geestelijke heeft zes dochters, de een nog mooer dan de ander. Na de maaltijd komt het gesprek op de dochters en dan merkt de gast op dat de dominee toch beter…

mop uit 1651
 • ouders en meesters vertoont, pater. Jae dickwels, pater, als sij mij sloegen of bekeven, pater, mijn kop geschudt en gedacht
 • gezondigd, pater. Ik heb regelmatig mijn ouders en bazen vertoornd, pater. Ja regelmatig, pater, als zij mij sloegen of afbekten
 • ouders
 • Een boerinnetje gaat ter biecht. Zij is door haar moeder goed opgevoed en die heeft haar bijgebracht de titel 'pater' niet te vergeten. Dus terwijl zij biecht, is pater voor en pater na. Zo zegt zij:…

mop uit 1651
 • Ons Heer hadde dan niet behoeven op stroo in de stal te leggen, als sijn ouders de pillegiften hadden willen versetten.'
 • ouders deze doopgeschenken hadden aangenomen, dan had Christus niet op het stro in een stal hoeven liggen.
 • ouders
 • Dominee Hermanus Bushof vertelt het verhaal van de drie wijzen uit het Oosten, die geschenken meebrachten voor Christus. Hij gelooft niet dat dit koningen geweest zijn, omdat zij dan duurdere en…