Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

20 resultaten voor ""

mop uit 1554
 • borgher seyde: 'U vader heeft mi syn siel bevolen maer u en heeft hij se niet betrout. Ick en can dat niet doen, want het
 • hadden haren vader lief. Aldus syn 't al sotte luyden die haren wijfs, kinderen oft vrienden haer ziele bevelen, want hoe
 • Twee zonen wilden hun stervende vader beschermen tegen een schuldeiser. Zij wilden de schuld op zich nemen, en toen de
 • vader
 • Twee zonen wilden hun stervende vader beschermen tegen een schuldeiser. Zij wilden de schuld op zich nemen, en toen de man dat weigerde sloegen ze hem dood.

mop uit 1554
 • , dwelck bi 't vier sadt [ende] kase en[de broot] at. Dat hoorde dat syn moeder yegelijcken kinde eenen vader gaf. Dat meysken
 • bedde ende seide: 'O lieve moeder, gheeft ghy elcken van mynen ghesusteren eenen eyghen vader, soe gheeft my toch eenen
 • Een vrouw die op sterven lag bekende haar man dat haar twaalf dochters alle twaalf een andere vader hadden. Een van de
 • dochters hoorde dat, en zij smeekte haar moeder om een rijke vader, die goed voor haar kon zorgen. Zij kwam terecht bij een
 • vader
 • Een vrouw die op sterven lag bekende haar man dat haar twaalf dochters alle twaalf een andere vader hadden. Een van de dochters hoorde dat, en zij smeekte haar moeder om een rijke vader, die goed…

mop uit 1554
 • ende hovelick ter tafelen ende stont hem al wel aen wat hi dede. Die vorst woude met hem spreecken. Dye vader seyde hem dat
 • watter gaens was. Ende na een jaer oft twee reedt die vorst wederom tot des stommens vader ende nam den stommen met hem, dat
 • keer neemt de vorst de stomme jongen mee naar de herberg van zijn vader, en vraagt waarom zijn zoon niet spreken kan. De
 • vader legt uit dat de vader de jongen een keer heeft gezegd te zwijgen, omdat hij geen grappen kon maken en altijd de
 • vader
 • Een vorst en zijn vrouw komen eens in een herberg. Ze worden bediend door de stomme zoon van de herbergier. De vorstin wil hem mee naar huis nemen als dienaar. Dat gebeurt, en de jongen ziet daar dat…

mop uit 1554
 • vader
 • Een koning had bepaald dat bij iedereen die overspel pleegde beide ogen uitgestoken werd. De zoon van de koning werd ook eens schuldig bevonden van overspel. Overgehaald door de raad en het volk,…

mop uit 1554
 • seyde: 'In dit jaer is mijn vader verdroncken, ende het is vijf jaer geleden dat mijn grootvader verdranck.' 'Hoe syn u
 • vraechde: 'Hoe is u vader gestorven?' 'Hi is op syn bedde natuerlijck ghestorven. Mijn grootvader ende alle mijn voorouders syn
 • vader
 • Een schipper en een burger spreken over de dood van hun voorouders. Die van de schipper zijn allemaal verdronken. De burger vroeg, of de schipper dan niet bang was om zelf ook te verdrinken. De…

mop uit 1554
 • alleen in hadden. Die eene troc herwaerts, die ander derwaerts. Eén van den jonghen raet hadde sinen vader thuys behouden
 • hi hem aen die tafel te seynden hadde. Ende die sinen vader thuys verborgen hadde, seyde 't hy hem als hy thuys quam
 • nieuwe was. De zoon zag alleen de laag onbeschreven was en wist niet wat hij er mee aan moest. Een jongen had zijn oude vader
 • vader
 • In een stad hadden de jongelui de oudere bewindhebbers verdreven. Een van die ouderen vernam in een andere stad dat men van plan was zijn oude stad in te nemen. Hij stuurde de boodschap op een…

mop uit 1554
 • Die .CCXIII. cluchte. FRANCISCUS PETRARCHA schrijft hoe dat een vader ende een soon verdient hadden dat men se in
 • ketel beghost werm te worden, morde hi teghen die hitten. Dye vader hadde patiëntie ende sprack tot sinen sone: 'Ghi
 • Een vader en een zoon moesten gekookt worden in olie. Voordat ze begonnen te stoken klaagde de zoon over de kou, en
 • toen de ketel warm werd klaagde hij over de hitte. Zijn vader berispte hem over zijn ongeduld.
 • vader
 • Een vader en een zoon moesten gekookt worden in olie. Voordat ze begonnen te stoken klaagde de zoon over de kou, en toen de ketel warm werd klaagde hij over de hitte. Zijn vader berispte hem over zijn…

mop uit 1554
 • somtijts te ROOMEN geweest?' Die geselle mercte wel waer die keyser henen woude ende antwoorde: 'Neen, maer mijn vader is
 • . De dubbelganger antwoordde van niet, maar zijn vader wel. Zo leek niet zijn moeder, maar de moeder van de keizer een hoer.
 • vader
 • Een dubbelganger van de keizer kwam hem opzoeken in Rome. De keizer vroeg, of zijn moeder weleens in Rome geweest was. De dubbelganger antwoordde van niet, maar zijn vader wel. Zo leek niet zijn…

mop uit 1554
 • coninc sterf ende syn soon wert coninck in syn plaetse. Dese verloos daerteghen alle slaghen ende wat syn vader ghewonnen
 • seyden: 'Heer, wi hebben uwen vader so lange ghedient ende wi zijn out ende connen niet meer vechten. Wy begeeren orlof.' Hi
 • Een zoon erfde het koninkrijk van zijn vader en verloor al het land wat zijn vader verworven had. Volgens een wijze man
 • van zijn vader als raadgevers aannam. Roboam verloor steeds omdat hij jonge zotten volgde.
 • vader
 • Een zoon erfde het koninkrijk van zijn vader en verloor al het land wat zijn vader verworven had. Volgens een wijze man waren oude vijandschap, eigen baat en jonge raad daar de schuld van. Alexander…

mop uit 1554
 • hy quam, maecten si hem keiser. Doen quam te JERUSALEM die hem dat bodenbroot bracht dat syn vader keyser was. Ende
 • vader
 • Vespasianus werd ontboden naar Rome uit Jeruzalem en keizer gemaakt. Toen zijn zoon titus in Jeruzalem dadt hoorde, was hij zo blij dat hij er ziek van werd. De dokter zei, dat wanneer hij boos zou…

mop uit 1554
 • , ontfangt dit stuck appels van my in uwen mont.' HONOVIER antwoorde: 'Ghi syt myn heer, vader, ghy muecht met mi doen wat gy
 • LOTHRINGEN.' Als GOBANDUS dat sach, ginck hi ooc totten vader ende seyde: 'Heer, ic doe mijnen mont ooc open, gheeft mi ooc een
 • vader
 • Karel de Grote wilde zijn zoons op gehoorzaamheid testen. Hij riep ze één voor één bij zich en vroeg ze hun mond te openen om een stuk appel van hem aan te nemen. De eerste zoon weigerde. De…

mop uit 1554
 • vader
 • Twee burgers waren vijanden. Een ervan ging met zijn zoon in zijn harnas en gewapend naar het huis van de ander. Ook die kwam met zijn knecht volledig uitgerust naar buiten. De burger kwam echter…

mop uit 1554
 • vader
 • Mensen vroegen zich af waarom een schilder beeldschone kinderen kon schilderen, maar zijn eigen kinderen lelijk waren. Het antwoord: "De mooie maak ik overdag, maar de lelijke in de nacht."

mop uit 1554
 • Van vader ende moeder. Die .CCII. cluchte. Een rijc man hadde dry dochteren besteet ende haer daertoe gegeven
 • , ende een eyghen camer in gheven ende hem dat beste eeten ende drincken gheven. Die vader overgaf haer alle syn goet ende
 • hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed toen net of hij een kist vol geld had
 • vader
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed…

mop uit 1554
 • Die .CCII. cluchte. Daer was eenen vader die sinen soon een wijf ghegheven hadde ende hem besorcht. Op eenen tijt
 • quam hy voor syn soons door. Ende hadde een ghebraden hoen voor hem. Als hy horde dattet syn vader was, namen si dat
 • Een vader had zijn zoon een vrouw gegeven en van al het nodige voorzien. Op een dag kwam de vader zijn zoon een
 • gebraden hoen brengen. De zoon verstopte de hoen, en wilde hem weer halen toen zijn vader vertrokken was. Toen was de hoen
 • vader
 • Een vader had zijn zoon een vrouw gegeven en van al het nodige voorzien. Op een dag kwam de vader zijn zoon een gebraden hoen brengen. De zoon verstopte de hoen, en wilde hem weer halen toen zijn…

mop uit 1554
 • Die .CCIIII. cluchte. Daer was een vader die syn soon te PARIJS seynde, dat hi studeren soude ende leeren, dat hy
 • doctoor werde. Ende de vader was seer rijck. Het gheviel dat daerentusschen die vader sterf ende liet synen sone groot goet
 • Een vader had zijn zoon naar Parijs gestuurd om te studeren, maar stierf kort daarna. De jongen ontving een brief van
 • zijn vaders broer waarin stond dat zijn vader dood was. De jongen werd toen verdrietig. Maar hij werd weer vrolijk zodra
 • vader
 • Een vader had zijn zoon naar Parijs gestuurd om te studeren, maar stierf kort daarna. De jongen ontving een brief van zijn vaders broer waarin stond dat zijn vader dood was. De jongen werd toen…

sprookje uit 1554
 • met grooter noot. Ende als hy bi sinen vader quam, thoonde hi sijn bloedige voeten ende sprack: 'Vader, hadde ic uwen raet
 • . Aldus sullen die jongers vader ende moeder volgen ende haer gheloven, oft si moeten den hangdief volghen als si haer goet
 • vlucht de leeuw met achterlating van zijn klauwen. Thuisgekomen zegt hij: vader, als ik geluisterd had, was me dit niet
 • overkomen. Boëtius vertelt hoe een zoon die gerechtelijk gehangen werd zijn vader om een laatste omhelzing vroeg, en toen de
 • vader
 • Een oude leeuw waarschuwt een jonge leeuw uit de buurt van mensen te blijven, want die zijn veel sterker dan alle (overige) dieren. Maar de jonge leeuw voelt zich zo sterk dat hij dat wel eens wil…

mop uit 1554
 • niet dien boer daer gaen om u scade te doen? Loopt ende verschuert hem!' Hi antwoorden: 'Ons vader heeft ons gheleert dat
 • de een soen tot eenen dronckaert hadde, die altijt vol was. Op een tijt quam die vader met andere raetscheeren uut den
 • wijzere broer in, wil hij de jager te lijf maar valt zo in de strik die gespannen was. Een vader in Venetië had een zoon die
 • vader
 • Een leeuw geeft zijn twee zonen elk een vrouw, een bos en drie goeden adviezen: 1) blijf uit de buurt van mensen, want die zijn sterker dan alle andere dieren; 2) bewaar de vrede met uw boeren; 3)…

mop uit 1554
 • Die .XII. cluchte. Desen sot ghelijck was eens een [sone] op eenen tijt die sijn vader storf. Als men hem nu begraven
 • u vader ooc sterve, so wil ick u oock comen beclagen.' Also had men desen voor wijs gheacht, hadt hi geswegen. Daerom
 • Als een vader sterft en zijn zoon gecondoleerd wordt, zegt de zoon: Ging uw vader maar dood, dan zou ik u kunnen
 • vader
 • Als een vader sterft en zijn zoon gecondoleerd wordt, zegt de zoon: Ging uw vader maar dood, dan zou ik u kunnen condoleren.

mythe uit 1554
 • , ende had eenen soone die ICARUS hiet. Dese badt synen vader dat hy over zee vliegen woude ende hem mede nemen, dat hi oock
 • vliegen leerde. Die vader gheloefde 't hem ende gaf synen soone ICARO een leere ende sprack: 'Ic wil u voor vliegen, vliecht
 • Er was eens een man, DAEDALUS geheten, die kon vliegen. Zijn zoon ICARUS wilde ook leren vliegen. Zijn vader vond dat
 • beheerst, vergeet hij wat zijn vader hem gezegd heeft, vliegt te hoog, verbrandt zijn vleugels en verdrinkt. Dat komt ervan als
 • vader
 • Er was eens een man, DAEDALUS geheten, die kon vliegen. Zijn zoon ICARUS wilde ook leren vliegen. Zijn vader vond dat goed op voorwaarde dat zijn zoon achter hem aan zou vliegen. Als hij te hoog zou…