Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

49 resultaten voor ""

mop uit 1554
 • borgher seyde: 'U vader heeft mi syn siel bevolen maer u en heeft hij se niet betrout. Ick en can dat niet doen, want het
 • hadden haren vader lief. Aldus syn 't al sotte luyden die haren wijfs, kinderen oft vrienden haer ziele bevelen, want hoe
 • Twee zonen wilden hun stervende vader beschermen tegen een schuldeiser. Zij wilden de schuld op zich nemen, en toen de
 • vader
 • Twee zonen wilden hun stervende vader beschermen tegen een schuldeiser. Zij wilden de schuld op zich nemen, en toen de man dat weigerde sloegen ze hem dood.

mop uit 1554
 • , dwelck bi 't vier sadt [ende] kase en[de broot] at. Dat hoorde dat syn moeder yegelijcken kinde eenen vader gaf. Dat meysken
 • bedde ende seide: 'O lieve moeder, gheeft ghy elcken van mynen ghesusteren eenen eyghen vader, soe gheeft my toch eenen
 • Een vrouw die op sterven lag bekende haar man dat haar twaalf dochters alle twaalf een andere vader hadden. Een van de
 • dochters hoorde dat, en zij smeekte haar moeder om een rijke vader, die goed voor haar kon zorgen. Zij kwam terecht bij een
 • vader
 • Een vrouw die op sterven lag bekende haar man dat haar twaalf dochters alle twaalf een andere vader hadden. Een van de dochters hoorde dat, en zij smeekte haar moeder om een rijke vader, die goed…

mop uit 1554
 • ende hovelick ter tafelen ende stont hem al wel aen wat hi dede. Die vorst woude met hem spreecken. Dye vader seyde hem dat
 • watter gaens was. Ende na een jaer oft twee reedt die vorst wederom tot des stommens vader ende nam den stommen met hem, dat
 • keer neemt de vorst de stomme jongen mee naar de herberg van zijn vader, en vraagt waarom zijn zoon niet spreken kan. De
 • vader legt uit dat de vader de jongen een keer heeft gezegd te zwijgen, omdat hij geen grappen kon maken en altijd de
 • vader
 • Een vorst en zijn vrouw komen eens in een herberg. Ze worden bediend door de stomme zoon van de herbergier. De vorstin wil hem mee naar huis nemen als dienaar. Dat gebeurt, en de jongen ziet daar dat…

mop uit 1554
 • vader
 • Een koning had bepaald dat bij iedereen die overspel pleegde beide ogen uitgestoken werd. De zoon van de koning werd ook eens schuldig bevonden van overspel. Overgehaald door de raad en het volk,…

mop uit 1554
 • seyde: 'In dit jaer is mijn vader verdroncken, ende het is vijf jaer geleden dat mijn grootvader verdranck.' 'Hoe syn u
 • vraechde: 'Hoe is u vader gestorven?' 'Hi is op syn bedde natuerlijck ghestorven. Mijn grootvader ende alle mijn voorouders syn
 • vader
 • Een schipper en een burger spreken over de dood van hun voorouders. Die van de schipper zijn allemaal verdronken. De burger vroeg, of de schipper dan niet bang was om zelf ook te verdrinken. De…

mop uit 1554
 • alleen in hadden. Die eene troc herwaerts, die ander derwaerts. Eén van den jonghen raet hadde sinen vader thuys behouden
 • hi hem aen die tafel te seynden hadde. Ende die sinen vader thuys verborgen hadde, seyde 't hy hem als hy thuys quam
 • nieuwe was. De zoon zag alleen de laag onbeschreven was en wist niet wat hij er mee aan moest. Een jongen had zijn oude vader
 • vader
 • In een stad hadden de jongelui de oudere bewindhebbers verdreven. Een van die ouderen vernam in een andere stad dat men van plan was zijn oude stad in te nemen. Hij stuurde de boodschap op een…

mop uit 1554
 • Die .CCXIII. cluchte. FRANCISCUS PETRARCHA schrijft hoe dat een vader ende een soon verdient hadden dat men se in
 • ketel beghost werm te worden, morde hi teghen die hitten. Dye vader hadde patiëntie ende sprack tot sinen sone: 'Ghi
 • Een vader en een zoon moesten gekookt worden in olie. Voordat ze begonnen te stoken klaagde de zoon over de kou, en
 • toen de ketel warm werd klaagde hij over de hitte. Zijn vader berispte hem over zijn ongeduld.
 • vader
 • Een vader en een zoon moesten gekookt worden in olie. Voordat ze begonnen te stoken klaagde de zoon over de kou, en toen de ketel warm werd klaagde hij over de hitte. Zijn vader berispte hem over zijn…

mop uit 1554
 • somtijts te ROOMEN geweest?' Die geselle mercte wel waer die keyser henen woude ende antwoorde: 'Neen, maer mijn vader is
 • . De dubbelganger antwoordde van niet, maar zijn vader wel. Zo leek niet zijn moeder, maar de moeder van de keizer een hoer.
 • vader
 • Een dubbelganger van de keizer kwam hem opzoeken in Rome. De keizer vroeg, of zijn moeder weleens in Rome geweest was. De dubbelganger antwoordde van niet, maar zijn vader wel. Zo leek niet zijn…

mop uit 1554
 • coninc sterf ende syn soon wert coninck in syn plaetse. Dese verloos daerteghen alle slaghen ende wat syn vader ghewonnen
 • seyden: 'Heer, wi hebben uwen vader so lange ghedient ende wi zijn out ende connen niet meer vechten. Wy begeeren orlof.' Hi
 • Een zoon erfde het koninkrijk van zijn vader en verloor al het land wat zijn vader verworven had. Volgens een wijze man
 • van zijn vader als raadgevers aannam. Roboam verloor steeds omdat hij jonge zotten volgde.
 • vader
 • Een zoon erfde het koninkrijk van zijn vader en verloor al het land wat zijn vader verworven had. Volgens een wijze man waren oude vijandschap, eigen baat en jonge raad daar de schuld van. Alexander…

mop uit 1554
 • hy quam, maecten si hem keiser. Doen quam te JERUSALEM die hem dat bodenbroot bracht dat syn vader keyser was. Ende
 • vader
 • Vespasianus werd ontboden naar Rome uit Jeruzalem en keizer gemaakt. Toen zijn zoon titus in Jeruzalem dadt hoorde, was hij zo blij dat hij er ziek van werd. De dokter zei, dat wanneer hij boos zou…

mop uit 1554
 • , ontfangt dit stuck appels van my in uwen mont.' HONOVIER antwoorde: 'Ghi syt myn heer, vader, ghy muecht met mi doen wat gy
 • LOTHRINGEN.' Als GOBANDUS dat sach, ginck hi ooc totten vader ende seyde: 'Heer, ic doe mijnen mont ooc open, gheeft mi ooc een
 • vader
 • Karel de Grote wilde zijn zoons op gehoorzaamheid testen. Hij riep ze één voor één bij zich en vroeg ze hun mond te openen om een stuk appel van hem aan te nemen. De eerste zoon weigerde. De…

mop uit 1554
 • vader
 • Twee burgers waren vijanden. Een ervan ging met zijn zoon in zijn harnas en gewapend naar het huis van de ander. Ook die kwam met zijn knecht volledig uitgerust naar buiten. De burger kwam echter…

mop uit 1554
 • vader
 • Mensen vroegen zich af waarom een schilder beeldschone kinderen kon schilderen, maar zijn eigen kinderen lelijk waren. Het antwoord: "De mooie maak ik overdag, maar de lelijke in de nacht."

mop uit 1554
 • Van vader ende moeder. Die .CCII. cluchte. Een rijc man hadde dry dochteren besteet ende haer daertoe gegeven
 • , ende een eyghen camer in gheven ende hem dat beste eeten ende drincken gheven. Die vader overgaf haer alle syn goet ende
 • hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed toen net of hij een kist vol geld had
 • vader
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed…

mop uit 1554
 • Die .CCII. cluchte. Daer was eenen vader die sinen soon een wijf ghegheven hadde ende hem besorcht. Op eenen tijt
 • quam hy voor syn soons door. Ende hadde een ghebraden hoen voor hem. Als hy horde dattet syn vader was, namen si dat
 • Een vader had zijn zoon een vrouw gegeven en van al het nodige voorzien. Op een dag kwam de vader zijn zoon een
 • gebraden hoen brengen. De zoon verstopte de hoen, en wilde hem weer halen toen zijn vader vertrokken was. Toen was de hoen
 • vader
 • Een vader had zijn zoon een vrouw gegeven en van al het nodige voorzien. Op een dag kwam de vader zijn zoon een gebraden hoen brengen. De zoon verstopte de hoen, en wilde hem weer halen toen zijn…

mop uit 1554
 • Die .CCIIII. cluchte. Daer was een vader die syn soon te PARIJS seynde, dat hi studeren soude ende leeren, dat hy
 • doctoor werde. Ende de vader was seer rijck. Het gheviel dat daerentusschen die vader sterf ende liet synen sone groot goet
 • Een vader had zijn zoon naar Parijs gestuurd om te studeren, maar stierf kort daarna. De jongen ontving een brief van
 • zijn vaders broer waarin stond dat zijn vader dood was. De jongen werd toen verdrietig. Maar hij werd weer vrolijk zodra
 • vader
 • Een vader had zijn zoon naar Parijs gestuurd om te studeren, maar stierf kort daarna. De jongen ontving een brief van zijn vaders broer waarin stond dat zijn vader dood was. De jongen werd toen…

legende uit 1425
 • taveerne, want si en hadde niet meer te drincken by haer. Daer na bi den avont hadde Liedewy grooten dorst ende bat haren vader
 • dat hi halen soude een half pinte wijns. Die vader seide dat hijt gheerne wilde doen, ende hi nam die canne vanden beerde
 • te kopen in de herberg, want Liedewijs wijn was op. Tegen de avond kreeg Liedewij dorst en vroeg haar vader wijn te halen
 • vader
 • 18. Over de wijn die van Godswege onverwachts in Liedewijs kan zat In 1412 leed een vrouw in Schiedam aan de vallende ziekte. Ze bedelde om drinken maar kreeg niets uit angst voor haar ziekte.…

legende uit 1425
 • haren vader hadde ghehoort dat Onse Lieve Vrouwe hadde met hem een voerwaerde ghemaect, ende dat Sij hem hadde gheloeft, dat
 • plaghen haer te segghen, dat si haren vader hadden by hem in haer verdoemenisse. Ende daer weende sy also seere om datmense
 • 25. De dood van Liedewijs vader en van Pieternel, haar nicht De vader van Liedewij had van Maria gehoord dat hij zou
 • sterven in de avond van 7 december, hetgeen ook uitkwam. Duivels vielen Liedewij lastig door haar te zeggen dat haar vader bij
 • vader
 • 25. De dood van Liedewijs vader en van Pieternel, haar nicht De vader van Liedewij had van Maria gehoord dat hij zou sterven in de avond van 7 december, hetgeen ook uitkwam. Duivels vielen Liedewij…

exempel uit 1401
 • Men leest een exempel dat eyn geestlick vader saet aen een taffel daer voel broders aeten, den alrehant spise wort voer
 • Een geestelijke vader zat aan een tafel waar veel broeders aten van allerhande spijzen. De ene helft at alleen honing
 • vader
 • Een geestelijke vader zat aan een tafel waar veel broeders aten van allerhande spijzen. De ene helft at alleen honing, de andere brood en de derde groep vastte. Degene die honing aten waren dankbaar.…

exempel uit 1401
 • arbeyt, soe stondt eyn hillich vader van veer, ende sach dat de hemelsche coninginne maria ende sunte anna ende maria
 • Broeder van Claerendael verricht op de velden een goede arbeid. Op een dag zag de heilige vader Maria, St. Anna en
 • vader
 • Broeder van Claerendael verricht op de velden een goede arbeid. Op een dag zag de heilige vader Maria, St. Anna en Maria Magdalena van een berg komen. Zij wisten het zweet van de broeders hun gezicht…

exempel uit 1401
 • Daer toe dyent oick eyn exempel, detmen leest ynder vader boeck, woe eyn geestlick vader hoerd van twen oitmoedigen
 • ghebet ghedaen hadden, doe genck die vader mit on yn oer haefken ende nam sijnen staff ende sloich myt grote haesticheit op
 • Een geestelijk vader bezoekt twee vrome broeders en bidt met hen. Tegen het middageten vertrekt de geestelijke en de
 • broeders zien hem geslachtsgemeenschap hebben. Ze zeggen er niets van, maar gaan weer naar de cel van de geestelijke vader om
 • vader
 • Een geestelijk vader bezoekt twee vrome broeders en bidt met hen. Tegen het middageten vertrekt de geestelijke en de broeders zien hem geslachtsgemeenschap hebben. Ze zeggen er niets van, maar gaan…

exempel uit 1970
 • alse placht te sweerne ende te vloekenne. Ende de vader en castijde dat kint niet daer af. Op een tijt wart dit kint siec
 • ende die vader naemt op sinen scoot, want hi hadt zeere lief, ia naden lichame, mar niet na der zielen. Ende als hijt kint
 • Een man had een zoon die gewend was om te vloeken. Op een dag was het kind ziek en de vader nam hem op schoot. De vader
 • (duiveltjes) waren. De vader luisterde daar niet naar en toen het kind vloekte viel hij plotsklaps dood neer. Hiermee toonde de
 • vader
 • Een man had een zoon die gewend was om te vloeken. Op een dag was het kind ziek en de vader nam hem op schoot. De vader had het kind wel lief, maar niet de ziel van het kind. Op dat moment begint het…

exempel uit 1970
 • . Ende daer omme en selen wij van onsen lieven vader niet sceiden, die ons soe vaderlike ghescapen ende ghemaect heeft.
 • vader
 • Een vrouw in het bisdom van Utrecht staat in een bekken met water en wil zich losmaken uit de macht Gods. Ze geeft zich over aan de duivel die meteen haar ziel en leven komt halen. Hieruit komt naar…

exempel uit 1401
 • die paus den dienst vercorten wilde. Doen ghinc des paus dienare tot hem ende seyde: „Heyleghe vader, dat volc begheert
 • vader
 • Een clericus had altijd graag bisschop willen worden, maar dat lukte nooit. Hij ging te raden bij de duivel. Die beloofde hem dat hij hem zou helpen. Degene die op dat moment bisschop was stierf…

exempel uit 1970
 • vridach. Des nachts soe quam hi tot haer. Doe quam hoer vader ende wert sijns ghewair, ende lietet om des bisscops wil dat hi
 • Goede Vrijdag naar haar toe. De vader van het meisje ontdekt de priester bij zijn dochter en wil beklag doen bij de bisschop
 • vader
 • In Engeland is een bisschop die een priester bij zich heeft. Deze priester is verliefd op een jodendochter en gaat op Goede Vrijdag naar haar toe. De vader van het meisje ontdekt de priester bij zijn…