Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

36 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • Treck. Zeecker uys-vader, op sijn verscheyden leggende, geboodt eenige der voornaemste van seecker Klooster, de selve
 • Klooster te leven. Versoeckende dan datse hem een reedelijcke penningh van sijn Vader kappitael souden ter handt stellen. Maer
 • Een vader laat zijn kapitaal na aan het klooster waar zijn enige zoon zit. Als de zoon daar niet meer wil wonen, moet
 • kluchtboek
 • vader
 • Een vader laat zijn kapitaal na aan het klooster waar zijn enige zoon zit. Als de zoon daar niet meer wil wonen, moet het klooster zoveel geld als zij begeren aan de zoon geven. Zij geven heel weinig…

mop uit 1659
 • spotten, die voerde hem dit vraeghs ghewijse toe, of zijn Vader behalven hem, meer beesten ghetelt hadde? willende sijn
 • Een persoon drijft de spot met een oudere, die vraagt of de vader van deze persoon meerdere beesten heeft voortgebracht
 • . De persoon zegt dat zijn vader daarvoor met de moeder van de oudere getrouwd had moeten zijn.
 • kluchtboek
 • vader
 • Een persoon drijft de spot met een oudere, die vraagt of de vader van deze persoon meerdere beesten heeft voortgebracht. De persoon zegt dat zijn vader daarvoor met de moeder van de oudere getrouwd…

mop uit 1659
 • jammerlick met de Meppeler Roose gequelt was, dat is de Bedelaers kranckheyt, by de gheleerden ghenaemt Pigritia; de Vader sagh
 • -vaten, &c. Hy sagh sijn Vader t'huys komen met een voer Hooy, en vraeghde hem waer dat van ghemaeckt worde, of sy dat van
 • kluchtboek
 • vader
 • Een boer vindt zijn zoon niet geschikt voor het boerenvak en laat hem een vak leren. De zoon wordt kleermaker en gaat een paar jaar weg. Als hij terugkomt, gedraagt hij zich zeer verwaand.

mop uit 1659
 • bemindt: Waer op sy seide, gantschelick niet mijn Heer; maer de reden zijn dese, ick hebbe u Groot-vader als Scholte hier
 • ghekent, dat was een Man die niet en deuchde, en oock u Vader, die noch slimmer was, en ghy mijn Heer, bent de eerlooste
 • zegt dat zijn vader en grootvader niet deugden, hij nog erger is en dat ze bang is dat de volgende generatie nog veel
 • kluchtboek
 • vader
 • Een vrouw bidt dagelijks voor de schout dat hij een lang leven mag hebben. De schout vraagt waarom zij dat doet. Ze zegt dat zijn vader en grootvader niet deugden, hij nog erger is en dat ze bang is…

mop uit 1659
 • wy dan noch t samen wel een houwelick maken. Hy seer t'onvreden wesende, seyde des morghens teghens haer Vader, u Dochter
 • my geseght. De Vader antwoorde dat heeft sy uyt kortswyl geseght: Neen seyde hy, sy heeft my man en peert genoemt: De
 • zoontje heeft. Hij vindt dat toch niet zo leuk en vraagt haar vader om uitleg. Die stuurt haar moeder er op af en hij en de
 • jongeman luisteren het gesprek af. De moeder blijkt ook al drie kinderen gehad te hebben voordat ze de vader van het meisje
 • kluchtboek
 • vader
 • Een jongeman bekent aan zijn jonge bruid dat hij al een kind heeft. Tot zijn verbazing zegt zij dat ze ook al een zoontje heeft. Hij vindt dat toch niet zo leuk en vraagt haar vader om uitleg. Die…

mop uit 1659
 • kluchtboek
 • vader
 • Een jongen gaat naar Holland om een vak te leren en moet zijn ouders beloven dat hij niet met vrouwen zal omgaan.

mop uit 1659
 • Een vader vraagt hoe het zijn dochter in Frankrijk vergaat. De jongen vertelt dat ze in een bordeel woont en met haar
 • handen werkt. De vader verstaat Bordeaux en zegt dat bakken goed handwerk is.
 • kluchtboek
 • vader
 • Een vader vraagt hoe het zijn dochter in Frankrijk vergaat. De jongen vertelt dat ze in een bordeel woont en met haar handen werkt. De vader verstaat Bordeaux en zegt dat bakken goed handwerk is.

mop uit 1659
 • kluchtboek
 • vader
 • Een rijke koopman heeft twee dochters. Een gaat trouwen en hij geeft 20.000 kronen voor het huwelijk. Een andere jongeman hoort dat en zegt tegen de koopman dat hij de andere dochter wel voor slechts…

mop uit 1659
 • Vader en Moeder is het ter ooren gekomen, en zijn seer quaedt, ghy soudt my eerst moeten trouwen: Hy seyde, dat derf ik niet
 • kluchtboek
 • vader
 • Een jongeman en een meisje zien elkaar al geruime tijd. Zij wordt door haar ouders op de vingers getikt. Ze brengt hen te schande en moet of trouwen of de jongen niet meer zien.

mop uit 1659
 • op een morgen tijdt heen gegaen om haer daer eens van te spreecken, in't Dorp komende, vondt hy haer Vader in de hof gaen
 • , dewelck hy groettede, de Vader desgelijcks wederom, en hem vraeghende wat hy daer so vroegh maeckte: Hy wederom antwoorde, ick
 • Een boerenzoon gaat naar de vader van zijn liefje om zijn goedkeuring te krijgen. De vader vindt zijn dochter nog wel
 • kluchtboek
 • vader
 • Een boerenzoon gaat naar de vader van zijn liefje om zijn goedkeuring te krijgen. De vader vindt zijn dochter nog wel wat jong en onervaren, maar maakt geen probleem. De jongen vertelt dit aan het…

mop uit 1554
 • borgher seyde: 'U vader heeft mi syn siel bevolen maer u en heeft hij se niet betrout. Ick en can dat niet doen, want het
 • hadden haren vader lief. Aldus syn 't al sotte luyden die haren wijfs, kinderen oft vrienden haer ziele bevelen, want hoe
 • Twee zonen wilden hun stervende vader beschermen tegen een schuldeiser. Zij wilden de schuld op zich nemen, en toen de
 • kluchtboek
 • vader
 • Twee zonen wilden hun stervende vader beschermen tegen een schuldeiser. Zij wilden de schuld op zich nemen, en toen de man dat weigerde sloegen ze hem dood.

mop uit 1554
 • , dwelck bi 't vier sadt [ende] kase en[de broot] at. Dat hoorde dat syn moeder yegelijcken kinde eenen vader gaf. Dat meysken
 • bedde ende seide: 'O lieve moeder, gheeft ghy elcken van mynen ghesusteren eenen eyghen vader, soe gheeft my toch eenen
 • Een vrouw die op sterven lag bekende haar man dat haar twaalf dochters alle twaalf een andere vader hadden. Een van de
 • dochters hoorde dat, en zij smeekte haar moeder om een rijke vader, die goed voor haar kon zorgen. Zij kwam terecht bij een
 • kluchtboek
 • vader
 • Een vrouw die op sterven lag bekende haar man dat haar twaalf dochters alle twaalf een andere vader hadden. Een van de dochters hoorde dat, en zij smeekte haar moeder om een rijke vader, die goed…

mop uit 1554
 • ende hovelick ter tafelen ende stont hem al wel aen wat hi dede. Die vorst woude met hem spreecken. Dye vader seyde hem dat
 • watter gaens was. Ende na een jaer oft twee reedt die vorst wederom tot des stommens vader ende nam den stommen met hem, dat
 • keer neemt de vorst de stomme jongen mee naar de herberg van zijn vader, en vraagt waarom zijn zoon niet spreken kan. De
 • vader legt uit dat de vader de jongen een keer heeft gezegd te zwijgen, omdat hij geen grappen kon maken en altijd de
 • kluchtboek
 • vader
 • Een vorst en zijn vrouw komen eens in een herberg. Ze worden bediend door de stomme zoon van de herbergier. De vorstin wil hem mee naar huis nemen als dienaar. Dat gebeurt, en de jongen ziet daar dat…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • vader
 • Een koning had bepaald dat bij iedereen die overspel pleegde beide ogen uitgestoken werd. De zoon van de koning werd ook eens schuldig bevonden van overspel. Overgehaald door de raad en het volk,…

mop uit 1554
 • seyde: 'In dit jaer is mijn vader verdroncken, ende het is vijf jaer geleden dat mijn grootvader verdranck.' 'Hoe syn u
 • vraechde: 'Hoe is u vader gestorven?' 'Hi is op syn bedde natuerlijck ghestorven. Mijn grootvader ende alle mijn voorouders syn
 • kluchtboek
 • vader
 • Een schipper en een burger spreken over de dood van hun voorouders. Die van de schipper zijn allemaal verdronken. De burger vroeg, of de schipper dan niet bang was om zelf ook te verdrinken. De…

mop uit 1554
 • alleen in hadden. Die eene troc herwaerts, die ander derwaerts. Eén van den jonghen raet hadde sinen vader thuys behouden
 • hi hem aen die tafel te seynden hadde. Ende die sinen vader thuys verborgen hadde, seyde 't hy hem als hy thuys quam
 • nieuwe was. De zoon zag alleen de laag onbeschreven was en wist niet wat hij er mee aan moest. Een jongen had zijn oude vader
 • kluchtboek
 • vader
 • In een stad hadden de jongelui de oudere bewindhebbers verdreven. Een van die ouderen vernam in een andere stad dat men van plan was zijn oude stad in te nemen. Hij stuurde de boodschap op een…

mop uit 1554
 • Die .CCXIII. cluchte. FRANCISCUS PETRARCHA schrijft hoe dat een vader ende een soon verdient hadden dat men se in
 • ketel beghost werm te worden, morde hi teghen die hitten. Dye vader hadde patiëntie ende sprack tot sinen sone: 'Ghi
 • Een vader en een zoon moesten gekookt worden in olie. Voordat ze begonnen te stoken klaagde de zoon over de kou, en
 • toen de ketel warm werd klaagde hij over de hitte. Zijn vader berispte hem over zijn ongeduld.
 • kluchtboek
 • vader
 • Een vader en een zoon moesten gekookt worden in olie. Voordat ze begonnen te stoken klaagde de zoon over de kou, en toen de ketel warm werd klaagde hij over de hitte. Zijn vader berispte hem over zijn…

mop uit 1554
 • somtijts te ROOMEN geweest?' Die geselle mercte wel waer die keyser henen woude ende antwoorde: 'Neen, maer mijn vader is
 • . De dubbelganger antwoordde van niet, maar zijn vader wel. Zo leek niet zijn moeder, maar de moeder van de keizer een hoer.
 • kluchtboek
 • vader
 • Een dubbelganger van de keizer kwam hem opzoeken in Rome. De keizer vroeg, of zijn moeder weleens in Rome geweest was. De dubbelganger antwoordde van niet, maar zijn vader wel. Zo leek niet zijn…

mop uit 1554
 • coninc sterf ende syn soon wert coninck in syn plaetse. Dese verloos daerteghen alle slaghen ende wat syn vader ghewonnen
 • seyden: 'Heer, wi hebben uwen vader so lange ghedient ende wi zijn out ende connen niet meer vechten. Wy begeeren orlof.' Hi
 • Een zoon erfde het koninkrijk van zijn vader en verloor al het land wat zijn vader verworven had. Volgens een wijze man
 • van zijn vader als raadgevers aannam. Roboam verloor steeds omdat hij jonge zotten volgde.
 • kluchtboek
 • vader
 • Een zoon erfde het koninkrijk van zijn vader en verloor al het land wat zijn vader verworven had. Volgens een wijze man waren oude vijandschap, eigen baat en jonge raad daar de schuld van. Alexander…

mop uit 1554
 • hy quam, maecten si hem keiser. Doen quam te JERUSALEM die hem dat bodenbroot bracht dat syn vader keyser was. Ende
 • kluchtboek
 • vader
 • Vespasianus werd ontboden naar Rome uit Jeruzalem en keizer gemaakt. Toen zijn zoon titus in Jeruzalem dadt hoorde, was hij zo blij dat hij er ziek van werd. De dokter zei, dat wanneer hij boos zou…

mop uit 1554
 • , ontfangt dit stuck appels van my in uwen mont.' HONOVIER antwoorde: 'Ghi syt myn heer, vader, ghy muecht met mi doen wat gy
 • LOTHRINGEN.' Als GOBANDUS dat sach, ginck hi ooc totten vader ende seyde: 'Heer, ic doe mijnen mont ooc open, gheeft mi ooc een
 • kluchtboek
 • vader
 • Karel de Grote wilde zijn zoons op gehoorzaamheid testen. Hij riep ze één voor één bij zich en vroeg ze hun mond te openen om een stuk appel van hem aan te nemen. De eerste zoon weigerde. De…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • vader
 • Twee burgers waren vijanden. Een ervan ging met zijn zoon in zijn harnas en gewapend naar het huis van de ander. Ook die kwam met zijn knecht volledig uitgerust naar buiten. De burger kwam echter…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • vader
 • Mensen vroegen zich af waarom een schilder beeldschone kinderen kon schilderen, maar zijn eigen kinderen lelijk waren. Het antwoord: "De mooie maak ik overdag, maar de lelijke in de nacht."

mop uit 1554
 • Van vader ende moeder. Die .CCII. cluchte. Een rijc man hadde dry dochteren besteet ende haer daertoe gegeven
 • , ende een eyghen camer in gheven ende hem dat beste eeten ende drincken gheven. Die vader overgaf haer alle syn goet ende
 • hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed toen net of hij een kist vol geld had
 • kluchtboek
 • vader
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed…

mop uit 1554
 • Die .CCII. cluchte. Daer was eenen vader die sinen soon een wijf ghegheven hadde ende hem besorcht. Op eenen tijt
 • quam hy voor syn soons door. Ende hadde een ghebraden hoen voor hem. Als hy horde dattet syn vader was, namen si dat
 • Een vader had zijn zoon een vrouw gegeven en van al het nodige voorzien. Op een dag kwam de vader zijn zoon een
 • gebraden hoen brengen. De zoon verstopte de hoen, en wilde hem weer halen toen zijn vader vertrokken was. Toen was de hoen
 • kluchtboek
 • vader
 • Een vader had zijn zoon een vrouw gegeven en van al het nodige voorzien. Op een dag kwam de vader zijn zoon een gebraden hoen brengen. De zoon verstopte de hoen, en wilde hem weer halen toen zijn…