Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

36 resultaten voor ""

sprookje uit 1888
 • Hoe 't manneken zijne koe verkocht Een manneken leefde met zijnen vader heel en gansch alleen, en hun geld was zoo ver
 • opgeleefd, dat de vader genoodzaakt was, zijne eenige koe te verkoopen. Hij beval dan aan zijn klein manneken, met de koe naar
 • . De Heer reageert echter niet. De jongen laat de koe achter en besluit later voor het geld terug te komen. Als de vader
 • vader
 • Een arme man vraagt zijn zoon hun koe te verkopen, maar niet aan iemand die te veel praat. Verschillende mensen spreken de jongen aan, maar de jongen verkoopt de koe niet. Dan komt hij langs een kruis…

sage uit 1888
 • edelman die het kasteel bewoonde. Een rijke heer wierf om hare hand, en verkreeg van den vader zijn toestemming. Het meisje
 • wilde er echter niet van hooren, en al de pogingen die de vader deed om haar tot dat huwelijk over te halen, bleven
 • vader zijn dochter te doden. Het meisje vlucht het kasteel uit tot ze bij de gracht is. Daar pakt een engel van God het
 • meisje op en vlucht met haar het bos in. De vader beseft nu dat het plan tegen de wil van God was.
 • vader
 • Een kasteelheer wil zijn dochter tegen haar zin uithuwelijken. Na mislukte pogingen om haar te overreden, besluit de vader zijn dochter te doden. Het meisje vlucht het kasteel uit tot ze bij de gracht…

sprookje uit 1888
 • allemaal heel wel. "Draag nu ne palap aan vader," zei zijn moeder tegen hem, en Duimke ging. Maar hij kwam daar aan nen gracht
 • , waar dat er een kalf stond. "Kalfke, kalfke," riep Duimke, "as ge mij wilt overzetten, krijgde een stuk van mijn vader
 • , lukt hem dit. Dit gebeurt ook bij de melkboer en de boer van de eieren. Het mannetje moet een pannekoek naar zijn vader
 • vader
 • Een klein mannetje moet meel, eieren en melk halen opdat zijn moeder pannekoeken kan bakken. Het kleine mannetje gaat naar de molenaar. Hij krijgt een hele zak meel gratis mee, mits hij hem kan…

sage uit 1888
 • behandeld hebt, kom ik u straffen. Ik ben uw vader! En vermits gij niet gelooft aan de onsterfelijkheid der ziel, zoo weet, dat
 • het feestmaal. Tijdens de maaltijd wordt er plotseling aangebeld door een geraamte. Het blijkt de overleden vader van de
 • man te zijn. De vader was vroeger ook ongelovig, en moet daarvoor branden in de hel. Bovendien moet hij zijn zoon straffen
 • vader
 • Een ongelovige man drijft de spot met het geloof. De man ziet een doodshoofd op een kerkhof liggen, geeft er een trap tegen en verklaart ten overstaan van het gezelschap waarin hij verkeert, dat als…

sprookje uit 1888
 • : "Duimeken, draag deze koeken eens naar vader, die met de koei op de wei is." Duimeken kwam op de wei en als de vader zijn koeken
 • vader
 • Een moeder koopt voor haar kinderen een klein ventje. Ze stuurt het mannetje er op uit om bloem te kopen, opdat zij koeken kan bakken. Vervolgens vraagt ze het mannetje de koeken naar haar man in de…

sprookje uit 1889
 • Een jongeling komt na zijn dood nog iedere nacht zijn geliefde bezoeken. Op het paard van zijn vader gezeten rijdt hij
 • vader
 • Een jongeling komt na zijn dood nog iedere nacht zijn geliefde bezoeken. Op het paard van zijn vader gezeten rijdt hij met haar het dorp rond. Ze springen over een gracht en de volgende dag is de…

sprookje uit 1888
 • De draak en de prinses Er was eens een huishouden van vader en moeder en een eenigen zoon. Ze hadden het er niet danig
 • . Ook beloofde Hans aan de prinses haar vervolgens naar haar vader den koning te voeren. En weer veranderde Slimme Hans zich
 • vader
 • Een zoon vertrekt van huis en komt in een bos. Daar zijn een wolf, een hond, een raaf en een mier aan het vechten om het vlees van een dode koe. De jongen zorgt er voor dat ieder zijn deel krijgt. Als…

sprookje uit 1909
 • onmiddellijk zeggen kon of de zieke zou genezen of niet. Zulks geschiedde, door een afspraak met zijn aangenomen vader, de Dood
 • vader
 • Een boer geeft zijn dertiende kind aan de Dood. De jongen gaat studeren en wordt de beste dokter van de wereld. Hij kan namelijk altijd onmiddellijk zeggen of de zieke zal genezen of niet. Als de…

mop uit 1554
 • borgher seyde: 'U vader heeft mi syn siel bevolen maer u en heeft hij se niet betrout. Ick en can dat niet doen, want het
 • hadden haren vader lief. Aldus syn 't al sotte luyden die haren wijfs, kinderen oft vrienden haer ziele bevelen, want hoe
 • Twee zonen wilden hun stervende vader beschermen tegen een schuldeiser. Zij wilden de schuld op zich nemen, en toen de
 • vader
 • Twee zonen wilden hun stervende vader beschermen tegen een schuldeiser. Zij wilden de schuld op zich nemen, en toen de man dat weigerde sloegen ze hem dood.

mop uit 1554
 • , dwelck bi 't vier sadt [ende] kase en[de broot] at. Dat hoorde dat syn moeder yegelijcken kinde eenen vader gaf. Dat meysken
 • bedde ende seide: 'O lieve moeder, gheeft ghy elcken van mynen ghesusteren eenen eyghen vader, soe gheeft my toch eenen
 • Een vrouw die op sterven lag bekende haar man dat haar twaalf dochters alle twaalf een andere vader hadden. Een van de
 • dochters hoorde dat, en zij smeekte haar moeder om een rijke vader, die goed voor haar kon zorgen. Zij kwam terecht bij een
 • vader
 • Een vrouw die op sterven lag bekende haar man dat haar twaalf dochters alle twaalf een andere vader hadden. Een van de dochters hoorde dat, en zij smeekte haar moeder om een rijke vader, die goed…

mop uit 1554
 • ende hovelick ter tafelen ende stont hem al wel aen wat hi dede. Die vorst woude met hem spreecken. Dye vader seyde hem dat
 • watter gaens was. Ende na een jaer oft twee reedt die vorst wederom tot des stommens vader ende nam den stommen met hem, dat
 • keer neemt de vorst de stomme jongen mee naar de herberg van zijn vader, en vraagt waarom zijn zoon niet spreken kan. De
 • vader legt uit dat de vader de jongen een keer heeft gezegd te zwijgen, omdat hij geen grappen kon maken en altijd de
 • vader
 • Een vorst en zijn vrouw komen eens in een herberg. Ze worden bediend door de stomme zoon van de herbergier. De vorstin wil hem mee naar huis nemen als dienaar. Dat gebeurt, en de jongen ziet daar dat…

mop uit 1554
 • vader
 • Een koning had bepaald dat bij iedereen die overspel pleegde beide ogen uitgestoken werd. De zoon van de koning werd ook eens schuldig bevonden van overspel. Overgehaald door de raad en het volk,…

mop uit 1554
 • seyde: 'In dit jaer is mijn vader verdroncken, ende het is vijf jaer geleden dat mijn grootvader verdranck.' 'Hoe syn u
 • vraechde: 'Hoe is u vader gestorven?' 'Hi is op syn bedde natuerlijck ghestorven. Mijn grootvader ende alle mijn voorouders syn
 • vader
 • Een schipper en een burger spreken over de dood van hun voorouders. Die van de schipper zijn allemaal verdronken. De burger vroeg, of de schipper dan niet bang was om zelf ook te verdrinken. De…

mop uit 1554
 • alleen in hadden. Die eene troc herwaerts, die ander derwaerts. Eén van den jonghen raet hadde sinen vader thuys behouden
 • hi hem aen die tafel te seynden hadde. Ende die sinen vader thuys verborgen hadde, seyde 't hy hem als hy thuys quam
 • nieuwe was. De zoon zag alleen de laag onbeschreven was en wist niet wat hij er mee aan moest. Een jongen had zijn oude vader
 • vader
 • In een stad hadden de jongelui de oudere bewindhebbers verdreven. Een van die ouderen vernam in een andere stad dat men van plan was zijn oude stad in te nemen. Hij stuurde de boodschap op een…

mop uit 1554
 • Die .CCXIII. cluchte. FRANCISCUS PETRARCHA schrijft hoe dat een vader ende een soon verdient hadden dat men se in
 • ketel beghost werm te worden, morde hi teghen die hitten. Dye vader hadde patiëntie ende sprack tot sinen sone: 'Ghi
 • Een vader en een zoon moesten gekookt worden in olie. Voordat ze begonnen te stoken klaagde de zoon over de kou, en
 • toen de ketel warm werd klaagde hij over de hitte. Zijn vader berispte hem over zijn ongeduld.
 • vader
 • Een vader en een zoon moesten gekookt worden in olie. Voordat ze begonnen te stoken klaagde de zoon over de kou, en toen de ketel warm werd klaagde hij over de hitte. Zijn vader berispte hem over zijn…

mop uit 1554
 • somtijts te ROOMEN geweest?' Die geselle mercte wel waer die keyser henen woude ende antwoorde: 'Neen, maer mijn vader is
 • . De dubbelganger antwoordde van niet, maar zijn vader wel. Zo leek niet zijn moeder, maar de moeder van de keizer een hoer.
 • vader
 • Een dubbelganger van de keizer kwam hem opzoeken in Rome. De keizer vroeg, of zijn moeder weleens in Rome geweest was. De dubbelganger antwoordde van niet, maar zijn vader wel. Zo leek niet zijn…

mop uit 1554
 • coninc sterf ende syn soon wert coninck in syn plaetse. Dese verloos daerteghen alle slaghen ende wat syn vader ghewonnen
 • seyden: 'Heer, wi hebben uwen vader so lange ghedient ende wi zijn out ende connen niet meer vechten. Wy begeeren orlof.' Hi
 • Een zoon erfde het koninkrijk van zijn vader en verloor al het land wat zijn vader verworven had. Volgens een wijze man
 • van zijn vader als raadgevers aannam. Roboam verloor steeds omdat hij jonge zotten volgde.
 • vader
 • Een zoon erfde het koninkrijk van zijn vader en verloor al het land wat zijn vader verworven had. Volgens een wijze man waren oude vijandschap, eigen baat en jonge raad daar de schuld van. Alexander…

mop uit 1554
 • hy quam, maecten si hem keiser. Doen quam te JERUSALEM die hem dat bodenbroot bracht dat syn vader keyser was. Ende
 • vader
 • Vespasianus werd ontboden naar Rome uit Jeruzalem en keizer gemaakt. Toen zijn zoon titus in Jeruzalem dadt hoorde, was hij zo blij dat hij er ziek van werd. De dokter zei, dat wanneer hij boos zou…

mop uit 1554
 • , ontfangt dit stuck appels van my in uwen mont.' HONOVIER antwoorde: 'Ghi syt myn heer, vader, ghy muecht met mi doen wat gy
 • LOTHRINGEN.' Als GOBANDUS dat sach, ginck hi ooc totten vader ende seyde: 'Heer, ic doe mijnen mont ooc open, gheeft mi ooc een
 • vader
 • Karel de Grote wilde zijn zoons op gehoorzaamheid testen. Hij riep ze één voor één bij zich en vroeg ze hun mond te openen om een stuk appel van hem aan te nemen. De eerste zoon weigerde. De…

mop uit 1554
 • vader
 • Twee burgers waren vijanden. Een ervan ging met zijn zoon in zijn harnas en gewapend naar het huis van de ander. Ook die kwam met zijn knecht volledig uitgerust naar buiten. De burger kwam echter…

mop uit 1554
 • vader
 • Mensen vroegen zich af waarom een schilder beeldschone kinderen kon schilderen, maar zijn eigen kinderen lelijk waren. Het antwoord: "De mooie maak ik overdag, maar de lelijke in de nacht."

mop uit 1554
 • Van vader ende moeder. Die .CCII. cluchte. Een rijc man hadde dry dochteren besteet ende haer daertoe gegeven
 • , ende een eyghen camer in gheven ende hem dat beste eeten ende drincken gheven. Die vader overgaf haer alle syn goet ende
 • hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed toen net of hij een kist vol geld had
 • vader
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed…

mop uit 1554
 • Die .CCII. cluchte. Daer was eenen vader die sinen soon een wijf ghegheven hadde ende hem besorcht. Op eenen tijt
 • quam hy voor syn soons door. Ende hadde een ghebraden hoen voor hem. Als hy horde dattet syn vader was, namen si dat
 • Een vader had zijn zoon een vrouw gegeven en van al het nodige voorzien. Op een dag kwam de vader zijn zoon een
 • gebraden hoen brengen. De zoon verstopte de hoen, en wilde hem weer halen toen zijn vader vertrokken was. Toen was de hoen
 • vader
 • Een vader had zijn zoon een vrouw gegeven en van al het nodige voorzien. Op een dag kwam de vader zijn zoon een gebraden hoen brengen. De zoon verstopte de hoen, en wilde hem weer halen toen zijn…

mop uit 1554
 • Die .CCIIII. cluchte. Daer was een vader die syn soon te PARIJS seynde, dat hi studeren soude ende leeren, dat hy
 • doctoor werde. Ende de vader was seer rijck. Het gheviel dat daerentusschen die vader sterf ende liet synen sone groot goet
 • Een vader had zijn zoon naar Parijs gestuurd om te studeren, maar stierf kort daarna. De jongen ontving een brief van
 • zijn vaders broer waarin stond dat zijn vader dood was. De jongen werd toen verdrietig. Maar hij werd weer vrolijk zodra
 • vader
 • Een vader had zijn zoon naar Parijs gestuurd om te studeren, maar stierf kort daarna. De jongen ontving een brief van zijn vaders broer waarin stond dat zijn vader dood was. De jongen werd toen…

sage uit 1980
 • zijn vader. Hij groeide op voor galg en rad, en deinsde nergens voor terug. Het toeval wilde dat ze allebei verliefd werden
 • het land van Waas, zodat de ander ongestoord bruiloft kon vieren. De jonge Gerard, die niet vermoedde wat zijn vader in
 • Vader en zoon worden verliefd op dezelfde vrouw. Al snel staan ze elkaar, verteerd door jaloezie, naar het leven. De
 • vader bedenkt een list: hij zegt dat hij van de bruiloft afziet. De zoon heeft niets door. De vader zegt dat hij een tijdje
 • vader
 • Vader en zoon worden verliefd op dezelfde vrouw. Al snel staan ze elkaar, verteerd door jaloezie, naar het leven. De vader bedenkt een list: hij zegt dat hij van de bruiloft afziet. De zoon heeft…