Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • er by de peal. Dêr wie de kat en dy sprong by him op. De flesse stikken en de drank wei. Doe gong Jan wèr nei Wopke ta
 • . Wopke sei: "Bist dêr al wer?" "Ja," sei Jan, "de kat sprong tsjin my oan." "Dû mast nou better oppasse", sei Wopke, en hy
 • kat maakt het flesje kapot. Als de vader teruggaat naar Wopke voor een nieuw drankje, stelt Wopke dat een oud wijf aan de
 • De vader van een betoverd kind raadpleegt Wopke de duivelbanner. Wopke geeft de vader een drankje mee, maar waarschuwt
 • kat
 • toverij
 • De vader van een betoverd kind raadpleegt Wopke de duivelbanner. Wopke geeft de vader een drankje mee, maar waarschuwt de man voor een kat die hem het medicijn afhandig wil maken om genezing te…

sage uit 1966
 • De vader van een betoverd kind kreeg van Wopke, de duivelbanner een drankje mee. Onderweg naar huis sprong een ding op
 • de man, en de vader moest naar Wopke terug voor een nieuw drankje. Thuisgekomen deed de man duivelsdrek onder de drempel
 • kat
 • toverij
 • De vader van een betoverd kind kreeg van Wopke, de duivelbanner een drankje mee. Onderweg naar huis sprong een ding op de man, en de vader moest naar Wopke terug voor een nieuw drankje. Thuisgekomen…

sage uit 1970
 • mast der al om tinke. Ast op 'e rûmte biste, komt der aenst in swarte kat by dy. Dy hat it op 'e drank forsjoen. Pas dêr
 • dus op. Doe't omke dit in ein út wie, kom der midden op 'e rûmte in swarte kat oan. Dy die oars net as slaen mei de poat
 • De vader van een betoverd kind ging naar Wopke, de duivelbanner in Kûkherne. Van hem kreeg hij een drankje mee, en de
 • waarschuwing dat op de terugweg een zwarte kat zou proberen het flesje kapot te maken. Dat was inderdaad zo, maar de man kwam
 • kat
 • toverij
 • De vader van een betoverd kind ging naar Wopke, de duivelbanner in Kûkherne. Van hem kreeg hij een drankje mee, en de waarschuwing dat op de terugweg een zwarte kat zou proberen het flesje kapot te…

sage uit 1970
 • sit ûnder 't bêd." Doe helle er in gripe en reage dêrmei ûnder 't bêd om. Doe kom dêr in kat weifleanen. Dat wie de boaze
 • geast, sei heit. Hy prebearre dy kat to reitsjen mei de gripe, mar dy kat fleach fuort. Heit achter de kat oan, mar hy koe
 • De vader van een ziek kind sloeg eens een zwarte kat onder het bed van het kindje weg. Hij dacht dat de kat een heks
 • voor de zwarte kat. Ook moesten ze duivelsdrek onder de drempel leggen, dan zou de heks niet meer binnen kunnen komen. Het
 • kat
 • toverij
 • De vader van een ziek kind sloeg eens een zwarte kat onder het bed van het kindje weg. Hij dacht dat de kat een heks was, en dat het kind betoverd was. Daarom gingen ze naar Wopke, de duivelbanner.…