Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

26 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • heidenen
 • Een koningszoon wordt verliefd op een heidense prinses. Hij krijgt uiteindelijk toestemming van zijn ouders om met haar te trouwen. Op weg naar haar land ontmoet hij drie mannen die met hem meegaan.…

legende uit 1888
 • voor de bekeering der heidenen, stak er een geweldige oostenwind op, die in één nacht al de heilige bosschen in deze landen
 • heidenen
 • Toen Willebrord in Rome was om tot aartsbisschop der Friezen gewijd te worden, legde 'n oostenwind in één nacht alle heilige bossen hier ten lande om; dit werd als voorteken gezien, dat Willebrords…

sage uit 1833
 • zijn vijanden. Als de koning den naam van Wodan hoorde, vroeg hij naar hun godsdienst, en vernemend dat ze heidenen waren
 • heidenen
 • Twee koningen der Slaven, Hengist en Horsa, moesten het land verlaten en staken over naar Engeland, waar ze in dienst werden genomen door koning Vortigern, die huwde met Hengists nicht Roxina in ruil…

sage uit 1501
 • : "Men zegt dat de bewoners van Walcheren, een eiland van uw bisdom, als heidenen, in bloedschande leven; daarom bezweren wij
 • . Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te corrigeren. De bischop vroeg hem waar hij zou
 • heidenen
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1823
 • , opgedragen, om de schorren en eilanden van Zeeland te verdedigen tegen de nimmer rustende heidenen uit het Noorden. Luitpold
 • , werd door Lodewijk de Vrome gevraagd Zeeland te verdedigen tegen de heidenen uit het Noorden en kreeg voor zijn verdiensten
 • heidenen
 • De Noormannen hebben niet alleen verwoest, maar ook veel gebouwd. Luitpold, afstammeling van de vorst der Hongaren, werd door Lodewijk de Vrome gevraagd Zeeland te verdedigen tegen de heidenen uit het…

sage uit 1925
 • de plaats, waar de laatste afgodendienaars van de Limburgsche gouw offerden. Wie weet of de Heidenen, die te Linne
 • Wellicht was deze Drususberg de plaats, waar de laatste afgodendienaars van de Limburgsche gouw offerden. De heidenen
 • Heidenen
 • heidenen
 • Wellicht was deze Drususberg de plaats, waar de laatste afgodendienaars van de Limburgsche gouw offerden. De heidenen die in Linne woonden, boden in de achtste eeuw het langst weerstand tegen de…

sage uit 1925
 • zijn macht gebroken, want hij en zijn gezellen zijn heidenen!" besloot de kluizenaar. De graaf liet de drie beeldjes maken
 • heidenen
 • Een graaf liet op aanraden van een kluizenaar drie beeldjes oprichten bij de brug van de Geul, van Maria, Jezus en Johannes. Zo kon de heidense Wilde Jager met zijn spokige paard de graaf niet meer…

sage uit 1925
 • , gevonden. Zij lijken veel op de pijpjes, die de heidenen bij hun reukoffers gebruikten, om zich te bedwelmen, te verdooven en
 • heidenen
 • Op de Ketelberg worden aardmannenvuren gezien. In Limburg worden korte, dikke rookpijpjes gevonden, waarvan het volk gelooft dat reuzen, alven, feeën en aardmannetjes vroeger die pijp rookten. De…

sage uit 1660
 • heidenen
 • De witte wijven zijn Oreaes, Nimphæ Montium, bergduivels, veldduivels, duivelse spokerijen geweest die de mensen betoverd hebben. Is er een hoek op de wereld waar de duivel niet met zijn inblazingen,…

sage uit 1660
 • heidenen
 • Op sommige kerkhoven heeft de duivel zo geraasd, dat men 's avonds niet over het kerkhof durfde te gaan.

sage uit 1933
 • heidenen
 • De duivel en de heksen wilden wraak op de klokken die in de torens werden geplaatst. Toen de klok voor de toren van Sevenum onderweg was maakten ze een plan. Ze lieten de kar vastlopen en pakten toen…

sage uit 1933
 • reuk kwamen te staan, als iets dat met "den duvel" (de heidenen) in verband stond.
 • heidenen
 • In veel gebieden was er een bepaald ven dat werd getypeerd als een "klokput". Vooral in de Roomsche streken heeft dit volksgeloof lang voortbestaan.

sage uit 1933
 • No. 319. De oude kerk te Aalburg die in 1614 werd afgebroken, moet volgens een oude traditie door de heidenen gebouwd
 • De oude kerk door Aalburg, afgebroken in 1614, was door heidenen gebouwd, en Sint Wilbert heeft er nog gepredikt.
 • heidenen
 • De oude kerk door Aalburg, afgebroken in 1614, was door heidenen gebouwd, en Sint Wilbert heeft er nog gepredikt.

sage uit 1933
 • Het oude kerkje in Oirschot is door heidenen of Romeinen gebouwd.
 • heidenen
 • Het oude kerkje in Oirschot is door heidenen of Romeinen gebouwd.

sage uit 1934
 • steken. Hij had gehoord van de heidenen daar en de heilige meende dat daar maar eens verandering in komen moest. Het werd
 • heidenen
 • Over het ontstaan van de Willebrordusput te Zoutelande. Tegelijk wordt verklaard waarom de Vlissingers flessendieven worden genoemd.

mop uit 1651
 • heidenen
 • Een Portugees predikant heeft het over de alomtegenwoordigheid van God. Volgens hem is God aanwezig in vele landen, maar niet in Castilië. God let er ook op dat de mens zijn naasten goed behandelt.…

sage uit 1894
 • hun beroep en werden heidenen genoemd.
 • Heidenen zijn rondtrekkende ketellappers van beroep, die bij hooibergen vuur stoken zonder dat ze in brand raken.
 • heidenen
 • Heidenen zijn rondtrekkende ketellappers van beroep, die bij hooibergen vuur stoken zonder dat ze in brand raken.

legende uit 1938
 • Wiltenburg, dat nu Utrecht heet. Overal predikten zij het geloof, maar de bewoners onze landen waren heidenen, die den afgoden
 • heidenen
 • Willebrord wilde graag de mensen in de lage landen kerstenen en vroeg advies aan de paus. Deze vertelde hem dat er een bisschop gekozen moest worden uit hun midden.

legende uit 1938
 • heidenen tot bewoners had. Daar bouwde hij de Martinuskerk, grondslag van den lateren Dom, en stichtte er de kloosterschool
 • heidenen
 • Willebrord ging vanuit Rome terug naar Utrecht. Hij liet daar de Martinuskerk bouwen en in de lente ging hij weer verder met bekeren. Tevens verricht hij een wonder door onuitputtelijk veel wijn uit…

legende uit 1933
 • God hen straffen. En hij profeteerde, dat zij af zouden vallen van het Christendom en dat daarom de wilde heidenen zouden
 • . Hierna ging hij naar Utrecht, waarvanuit hij reizen naar Friesland ondernam om de heidenen daar te bekeren. Op zijn uittocht
 • uit Stavoren maande hij de bekeerlingen daar om niet van het rechte pad af te wijken, anders zouden de wilde heidenen
 • heidenen
 • Sint Odulphus is in Best geboren. Hij werd later priester en wou het klooster in, maar werd kapelaan te Oirschot. Hierna ging hij naar Utrecht, waarvanuit hij reizen naar Friesland ondernam om de…

legende uit 1933
 • Tongeren bereisde hij de Kempen om de Heidenen te bekeeren. Zoo kwam hij eens, na een langen, langen tocht door de heide te
 • St. Valentinus stierf de marteldood in 303 of 305. Tijdens zijn leven reisde hij rond in de Kempen, om de heidenen te
 • Heidenen
 • heidenen
 • St. Valentinus stierf de marteldood in 303 of 305. Tijdens zijn leven reisde hij rond in de Kempen, om de heidenen te bekeren. Eens was hij op de heide bij Westerhoven erg dorstig, en bad hij daar om…

legende uit 1938
 • bekeerde Willebrord de heidenen. Nog staan er op een heuvel te Asselborn vier linden, die sinds lang de eeuwenoude boomen
 • in, stak zijn hand in de lekkende vlammen....en het vuur doofde. Van verbazing sprakeloos lieten de heidenen hem begaan
 • heidenen
 • Willebrord houdt een mensenoffer tegen door met zijn hand de vlammen in het tempelvuur te doven.

sage uit 1934
 • Helgoland is, om er de heidenen te bekeeren. Toen hij daarheen op weg was en zijn schip al onder de kust lag hief Ludger het
 • bekeering der heidenen op het oude Fostesland dat later Heiligenland heette en dat nu Helgoland is.
 • heidenen
 • Ludgers grootmoeder was niet blij met haar dochter en liet haar naar een put brengen. Door een list kon zij echter niet geofferd worden, en bracht toen zij ouder was Ludger ter wereld. Hij ging…

sage uit 1918
 • Christenen! het was in handen van heidenen en ongeloovigen, die spotten met de Heilige Drieéénheid. Moest het in de macht der
 • Christenen te winnen. Mannen, jonge en oude, sloten zich aaneen, om te strijden tegen de booze heidenen, die heerschten over
 • heidenen
 • De vrome Oliverus bezoekt diverse dorpen langs de Maas en verkondigt de boodschap van God. Hij verklaart dat men een kruistocht moet ondernemen om het land van Jezus te bevrijden van de Saracenen. Hij…

legende uit 1919
 • kroon, in den hemel gesmeed, droeg hij op 't hoofd. Zijn stem was mild. "Amandus! bekeer de heidenen van uw land, en uw
 • bekeerde zich vele heidenen, die tot dusver niet hadden geluisterd naar klank en echo. Immers zij begrepen, dat Amandus' God
 • beland hij in Rome. Daar krijgt hij een visioen van de Heilige Petrus met de opdracht om heidenen te bekeren. Bijna niemand
 • luistert naar hem, totdat hij een dode tot leven weet te wekken. Vanaf die dag bekeren zich vele heidenen, waaronder de ridder
 • heidenen
 • In de dagen, dat Dagobert als koning over Austrasië heerste, leefde er een heilig man, Amandus geheten. Amandus groeit op tussen de monniken in een klooster. Nadat zijn vader hem heeft bezocht,…