Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

201 resultaten voor ""

mop uit 1972
 • smid
 • Een Duitser zoekt een plaats om de nacht door te brengen. Geld voor een hotel heeft hij niet. Dan ziet hij de etalage van een goudsmit en gaat naar binnen. Hij vraagt de vrouw hoeveel het waard zou…

sprookje uit 1930
 • Jaan mit iezern handstok Starke Jaan kwam dou ien dainst bie 'n smid doar het e 'n joar of wat touhòllen. Smid was
 • voak vot, en as Jaan allenneg ien smederij was, den har hai voak van ales ommaans. As smid ter den weer aankwam, stopte
 • Sterke Jaan gaat bij een smid werken. Als de smid weg is, maakt hij een ijzeren stok. De smid jaagt Jaan weg nadat hij
 • smid
 • Sterke Jaan gaat bij een smid werken. Als de smid weg is, maakt hij een ijzeren stok. De smid jaagt Jaan weg nadat hij alle aardappelen heeft opgegeten en Jaan gaat met zijn stok op pad. Hij komt twee…

sage uit 1978
 • roeiriemmen. Dan koenen noch de Langesleatter man, noch de smid fan Earnewâld noch oare spoeken de stokken út 'e grûn sknorre of
 • smid
 • De `Langesleatter man' ledigt en verwijdert vaak fuiken. Om dit te voorkomen snijden de vissers een kruisje in de stokken van hun fuiken en in de koppen van de roeiriemen. Eventuele spoken durven ze…

sage uit 1978
 • fan 'e smid fan Earnewâld en net fan 'e Langesleatter man. Hy skuorde spesiaal de fûken dy't oan 'e kant stienen der
 • fisk yn 'e fûken stoar. It barde ek wol, wannear't der in fiskersboat lei op in plak dat de smid fan Earnewâld net oanstie
 • Vissers die hun fuiken willen zetten bij de oever van de vaart krijgen problemen met de smid van Eernewoude. Hij wil de
 • smid
 • Vissers die hun fuiken willen zetten bij de oever van de vaart krijgen problemen met de smid van Eernewoude. Hij wil de fuiken hier niet hebben, omdat de vissers bij de wal wellicht zijn verborgen…

sage uit 1978
 • De smid bedjert it drinkwetter yn 't wetterfetsje 'Hy die alles om it skip mar te ferbaljen. Hy goaide de spitten op 'e
 • wie it wurk fan 'e smid fan Earnewâld en net fan 'e Langsleattemer man' (S. de B.).
 • De smid bedjert it drinkwetter yn 't wetterfetsje
 • De smid van Eernewoude verwijdert niet alleen de ankers, loopplanken en luiken van schepen, maar hij bederft ook het
 • smid
 • De smid van Eernewoude verwijdert niet alleen de ankers, loopplanken en luiken van schepen, maar hij bederft ook het drinkwater in het daarvoor bestemde vaatje door er in te urineren. Al het vat niet…

sage uit 1978
 • , of dat de smid it skip op 'e side treau of dat it roer omskuord waard. De skippers moasten foaral op har iepenst wêze op
 • it momint dat in reinbôge mei ien poat op it lân stie, want as de smid dan tichteby wie, koe er twa dingen dwaan— hy
 • De smid van Eernewoude kan een schip tegen de wal laten varen, op zijn kant werpen of het roer omgooien. Vooral wanneer
 • zijn schat gaan zoeken, kan de smid dan namelijk twee dingen doen: het schip tegenhouden of juist snel vooruit duwen. Als
 • smid
 • De smid van Eernewoude kan een schip tegen de wal laten varen, op zijn kant werpen of het roer omgooien. Vooral wanneer er een regenboog met één poot op het land staat, moeten de schippers…

sage uit 1978
 • der faak sein: Tink der om, thús wêze foardat it skimerich wurdt, want oars komme jim de smid fan Earnewâld tsjin' (S. de
 • te voorkomen dat ze de smid van Eernewoude tegenkomen.
 • smid
 • Tegen schipperskinderen die 's avonds nog de dijk op willen zegt men vaak dat ze voor het donker thuis moeten zijn om te voorkomen dat ze de smid van Eernewoude tegenkomen.

sage uit 1978
 • De Man en syn basis 'Yn dy hiele omkriten fan Earnewâld en Warten koe it barre, dat men mei de smid te meitsjen krige
 • In alle omstreken van Eernewoude en Warten kan men de beruchte smid (het spook) tegenkomen. Dat komt doordat hij niet
 • smid
 • In alle omstreken van Eernewoude en Warten kan men de beruchte smid (het spook) tegenkomen. Dat komt doordat hij niet weet waar zijn schat verborgen is. Als hij weerstand in de grond voelt, en wil…

sage uit 1978
 • De smid en de skat by Earnewâld Hy hat dêr earne in skat begraven Mei list en skelmerije wûn, En as de ûlen en de
 • stellen wêze troch dy smid fan Earnewâld of troch syn frou, dat wit ik net. It wie net in bêstenien, dy smid. Hy hat in bulte
 • De smid en de skat by Earnewâld
 • . Later is hij vermoedelijk gestolen door de smid van Eernewoude of door diens vrouw en daarna begraven. De vissers zeggen dat
 • smid
 • Bij Eernewoude ligt een schat die nooit is opgegraven. De schat was ooit eigendom van de kloosterlingen van Smalle Ee. Later is hij vermoedelijk gestolen door de smid van Eernewoude of door diens…

sage uit 1978
 • De smid en de skat by Earnewâld 'Troch heit en omme Freark waard gauris oer dy smid praat. De smid fan Earnewâld is
 • beage rûnen en der wie oan 'e feartskant in djip gat yn 'e wâl, dan sei heit faak: Pas op, hjir hat de smid fan Earnewâld
 • De smid en de skat by Earnewâld
 • De smid van Eernewoude is vervloekt omdat hij tijdens zijn leven een schat uit een klooster gestolen heeft. Hij heeft
 • echter niet terugvinden omdat de voet van de regenboog sindsdien nooit meer op de goede plek gestaan heeft. De smid gebruikt
 • smid
 • De smid van Eernewoude is vervloekt omdat hij tijdens zijn leven een schat uit een klooster gestolen heeft. Hij heeft de schat verstopt aan de kant van een vaart waar op dat moment de ene voet van een…

sage uit 1978
 • De smid warber by brodzich waar 'De smid wie altyd ekstra warber by lumsk, broeierich waar—brodzich waar, as it tsjin
 • De smid warber by brodzich waar
 • De smid van Eernewoude is altijd extra actief bij broeierig weer, omdat er dan kans is op onweer en een regenboog en
 • smid
 • De smid van Eernewoude is altijd extra actief bij broeierig weer, omdat er dan kans is op onweer en een regenboog en hij zijn verborgen schat misschien kan terugvinden.

sage uit 1978
 • De smid en de mûne dy't oer 't lan kuiere 'Der waurd ek ferteld, dat de smid fan Earnewâld foar in boer, dy't lân oan
 • 'e feart hie, de wettermûne fersjoude. Sadree't der in stik lân fan dy boer ûnder wetter kaam te stean, koe er de smid
 • De smid en de mûne dy't oer 't lan kuiere
 • De smid van Eernewoude sjouwt voor een boer de watermolen naar diens onder water gelopen land. De smid doet dit omdat
 • smid
 • De smid van Eernewoude sjouwt voor een boer de watermolen naar diens onder water gelopen land. De smid doet dit omdat hij denkt dat hij in dit stuk land zijn verborgen schat kan terugvinden.

sage uit 1978
 • De smid spocket om oare misdieden Dêr hat foar lange âlde tiden In smid te Earnewâlde west, Dy wezen útsûgd hie 'n
 • net mear wêre. 'Mar', seit er, 'foardat ik dat ferhaal lêzen hie, hie ik wol fan'e moard troch de smid op syn broer heard
 • De smid spoeket om oare misdieden
 • De smid van Eernewoude heeft zijn broer vermoord. Dit heeft hem (de smid) zo'n onvrede gegeven dat zijn geest nog
 • smid
 • De smid van Eernewoude heeft zijn broer vermoord. Dit heeft hem (de smid) zo'n onvrede gegeven dat zijn geest nog altijd rondwaart en onheil aanricht.

sage uit 1978
 • De smid spoeket om oare misdieden 'Dy smid koe sa min mei de frou. Oft dat no fan syn frou kaam of fan himsels, dat wit
 • wienen oaninoar weage, mar by eintsjebeslut hat de smid har fan kant makke. Mar foardat se stoar moat se it noch útraasd
 • De smid spoeket om oare misdieden
 • De smid van Eernewoude en zijn vrouw hebben vaak onenigheid. Vermoedelijk gaan hun ruzies over de schat, die ze elkaar
 • misgunnen. De smid vermoordt haar, maar voor ze sterft zegt ze nog dat zijn geest altijd zwevende zal blijven. Hij vindt
 • smid
 • De smid van Eernewoude en zijn vrouw hebben vaak onenigheid. Vermoedelijk gaan hun ruzies over de schat, die ze elkaar misgunnen. De smid vermoordt haar, maar voor ze sterft zegt ze nog dat zijn geest…

sage uit 1978
 • De smid spoeket út leafdefertriet 'Der wie in smid, in smidssoan of in smidsfeint, yn Earnewâld, en dy woe graach mei
 • , seinen se. Hy sil stoarn wêze, teminsten, hy is spoek wurden. Hy wie it spoek fan 'e Langesleatten, it spoek fan dy smid fan
 • De smid spoeket út leafdefertriet
 • De smid (of de zoon of knecht van de smid) van Eernewoude heeft een ongelukkige liefde. Als de relatie met het meisje
 • de smid van Eernewoude.
 • smid
 • De smid (of de zoon of knecht van de smid) van Eernewoude heeft een ongelukkige liefde. Als de relatie met het meisje verbroken is, begint hij te dwalen bij de Langesloot. Hij sterft en heet sindsdien…

sage uit 1978
 • by dy sleat om Dy âlde smid dêr wacht. Eeltsje Halbertsma 'Net allinnich dat de smid fan Earnewâld de planke fan it
 • tipke noch op it skip lei. As men der dan op stapte, kantele de planke. It wie net sasear dat de smid nachts it skip nei de
 • De smid van Eernewoude brengt vaak schippers in gevaar. Soms verwijdert hij de loopplank van een schip of legt deze zo
 • smid
 • De smid van Eernewoude brengt vaak schippers in gevaar. Soms verwijdert hij de loopplank van een schip of legt deze zo wankel neer dat hij kantelt als iemand erover heen loopt. Ook maakt hij vaak…

sage uit 1978
 • del yn 't wetter en ferdronk. Dat kaam trochdat it skip oan'e oare kant lei. Dêr hie de smid fan Earnewâld it hinne driuwe
 • De smid van Eernewoude heeft een schipper (of een vissers- of schippersdochter) laten verdrinken door het schip naar de
 • smid
 • De smid van Eernewoude heeft een schipper (of een vissers- of schippersdochter) laten verdrinken door het schip naar de andere oever te laten drijven. De schipper legt aan, stapt aan de verkeerde kant…

sage uit 1978
 • Langesleattemer man en de smid fan Earnewâld. 'Dy smid wie nei syn dea it spoek, it spoek fan 'e Langesleatten, it spoek fan 'e smid
 • . En de Bruin sels docht alle war om de ferskillen ûnder wurden te bringen. 'De smid fan Earnewâld en de Langsleatter man
 • Het onderscheid tussen de smid van Eernewoude en de `Langesleatter man' wordt in dit verhaal gemaakt door de verteller
 • Tussen de `Langesleatter man' en de smid van Eernewoude wordt doorgaans geen onderscheid gemaakt. Soms, echter, gebeurt
 • verschil tussen de twee spoken is te zien in en aantal punten. Zo is de smid van Eernewoude duidelijk kwaadaardiger dan de
 • smid
 • Tussen de `Langesleatter man' en de smid van Eernewoude wordt doorgaans geen onderscheid gemaakt. Soms, echter, gebeurt dit wel. Ze worden dan gezien als twee verschillende spoken die rondwaren op…

sage uit 1978
 • , en dan koe men ek gjin stap fierder dwaan. Dan twong er jin, sûnder wat te sizzen, om stean te bliuwen. Dat wie de smid
 • De smid van Eernewoude kan men in de mist tegenkomen. Hij kan iemand dan met zijn hand tegenhouden en beletten verder
 • smid
 • De smid van Eernewoude kan men in de mist tegenkomen. Hij kan iemand dan met zijn hand tegenhouden en beletten verder te gaan.

sage uit 1978
 • , ielpoerders, reldsuijers dy't har by tsjuster fan hûs joegen, moasten ôfgryslik foarsichtich wêze, want de smid fan Earnewâld en
 • Zowel de smid van Eernewoude als de `Langesleatter man' zijn er niet van gediend als mensen zich 's nachts buiten
 • smid
 • Zowel de smid van Eernewoude als de `Langesleatter man' zijn er niet van gediend als mensen zich 's nachts buiten begeven. Wie 's nachts met een boot onderweg is, moet niet aan land gaan, daar ze dan…

sage uit 1982
 • En smid heeft veel last van ratten die zich bij zijn haard komen warmen. Daarom legt hij vergif op de haard, in de hoop
 • beest lijkt wel dronken en waggelt naar huis. De smid kan niet zo goed met zijn buren overweg, en houdt daarom wijselijk
 • smid
 • En smid heeft veel last van ratten die zich bij zijn haard komen warmen. Daarom legt hij vergif op de haard, in de hoop dat de beesten daarvan zullen eten. Helaas komt net op dat moment de kat van de…

mop uit 1973
 • stean, want se fielden har dêr thús. Se gongen ek wol nei de smid ta, sa winterdei. De smidte hie foar, dat it dêr waarmer
 • wie as yn 'e weinmakkerij, dêr soarge it smidsfjoer wol foar. Mar de smid wie wat in foars man. Dy stjoerde har fan it
 • smid
 • Een paar oudere arbeiders komen bij elkaar om sterke verhalen te vertellen. Marten had eens een hele grote kool gevonden. Sytse Rottekrûd vertelde dat toen hij jong was een enorme kool had gevonden.…

sage uit 1966
 • Bontsje van Dyk wie smid yn de Ham. Dêr wie in rymke fan: Bontsje van Dyk is de duvel gelyk. Der wie eins net ien dy't
 • Sterke Hearke haalt een grapje uit met de smid. Als hij langskomt, maakt Bontsje van Dyk een kopje koffie klaar en
 • smid
 • Sterke Hearke haalt een grapje uit met de smid. Als hij langskomt, maakt Bontsje van Dyk een kopje koffie klaar en verplaatst Hearke stiekem het aambeeld. Bontsje is verbaasd en kan Hearke nergens…

mop uit 1966
 • snoadsten en de mefrou mocht him graech foar 't lapke ha. Op in kear moest Jan nei de smid ta om in hynder bislaen to litten
 • ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt het meisje, aangespoord door haar moeder
 • smid
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt…

sprookje uit 1970
 • DE MOOIE VISIOENE Er was eens een smid, die lelijk in de nesten zat. Hij was zo arm als Job op de mestvaalt en zag geen
 • , juist boven zijn hoofd, en die stem zei: "Smid, smid, wat ga je nu doen?" Hij verschrok ervan en je hoeft niet te vragen of
 • smid
 • Een meisje wordt door haar vader aan de duivel uitgeleverd. De duivel vliegt met het meisje weg. Doordat ze begint te lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht…