Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • ûnderweis", sei it wiif. En hja nei boven ta, nei it spekhok. Hja snijt en snijt, mar kin der mei gjin mooglikheit in stik ôf
 • keardel yn 't spekhok mei greate learzens oan. Dêr hie de boerinne yn omfike. De boer en de boerinne wienen alhiel fan 'e wize
 • Een boerin wilde voor haar man een boterham met spek maken. Maar boven in het spekhok kon ze met geen mogelijkheid een
 • spekhok
 • Een boerin wilde voor haar man een boterham met spek maken. Maar boven in het spekhok kon ze met geen mogelijkheid een stuk van het spek snijden. Toen haar man ging kijken hoe dat kwam, zag hij een…

mop uit 1969
 • 'e pasterije yn 't spekhok. Syn frou siet dy snein-to-moarns ek yn 'e tsjerke. De moandeimoarns wie de doomny op húsbisyk
 • vrouw hoort dit ook.Zelf heeft de dominee een varken geslacht in in de pastorie in het spekhok gehangen. De volgende morgen
 • spekhok
 • Op een zondagmorgen zegt de dominee in zijn preek dat mensen met veel geld wat aan de arme arbeiders moet geven. Zijn vrouw hoort dit ook.Zelf heeft de dominee een varken geslacht in in de pastorie in…

mop uit 1973
 • Der wienen in boer en in frou. Dy frou wie net sa botte gochum. Op in kear slachte er in baerch. Dy kaem yn 't spekhok
 • ha hjir in baerch foar jo yn 't spekhok. Myn man hat sein: dy is foar de kâlde winter. Dan nimme jo dy mar mei." De
 • spekhok
 • Een boer had een heel domme vrouw. Toen hij eens het varken slachtte zei hij dat dat was voor de lange winter. Op een avond was de vrouw alleen thuis toen er een schooier aan de deur kwam die zei dat…

mop uit 1973
 • Der wie in man dy hie in baerch slachte. De baerch kaem yn 't spekhok to hingjen. Dat hienen se noch noait earder dien
 • Een boer slachtte een varken en hing het in het spekhok. Zijn vrouw vroeg waarom hij dat deed en hij antwoordde dat dat
 • spekhok
 • Een boer slachtte een varken en hing het in het spekhok. Zijn vrouw vroeg waarom hij dat deed en hij antwoordde dat dat voor de lange winter was. Op een dag, toen de vrouw alleen was, kwam er een…

mop uit 1974
 • yn 't spekhok to hingjen. It wyfke frege: "Hwer is dat eins foar?" Doe sei de man: "Dat is foar de lange winter." Doe kom
 • ", sei de man. "Dan krije jo de baerch mei, dy't yn 't spekhok hinget," sei se, "dat is jowes." En doe sette dy man mei de
 • Man geeft als reden voor het hangen van varkensvlees in het spekhok dat het voor de lange winter is. De vrouw geeft de
 • spekhok
 • Man geeft als reden voor het hangen van varkensvlees in het spekhok dat het voor de lange winter is. De vrouw geeft de zijden spek mee aan een lange man die beaamt dat hij de lange winter is als zij…