Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE459 - It keunstgebit

Een broodjeaapverhaal (boek), zaterdag 02 september 1978

6.jpg

Hoofdtekst

It keunstgebit
Wy wienen in kear mei in stel maten it Waad op te fiskjen. Men kin dêr sa'n kotter foar hiere mei skipper en al. Wy troffen it net sa bot, want der stie wat tefolle wyn. Ien fan 'e mannen waard seesiik. Hy gong oer de reling hingjen en jage de brut der út. Doe rôp der al gau ien: `Kom, jonges - de fisken wurde fuorre, hjir komme se wol op ôf. Goai yn!' Mar ús maat, net allinne dat er it naet te rom hie, mar it ûnderstik fan syn keunstgebit wie mei oerboard gongen. Dat foar him wie de grap der ôf. Hy joech him efkes del yn 'e kajút, want hy fielde him noch lang net lekker.
Undertusken betocht ien fan 'e oaren in fyt. Hy bûn it ûnderstik fan syn eigen keunstgebit oan 't snoer en dat gooide er yn. Doe't syn maat wer boppe kaam, helle er op, en doe rôpen se allegaer: `No moatst ris sjen, in stik keunstgebit!' Ynienen fleure de seesike man op. `Hartstikke moai', sei er, `no ha 'k myn gebit wer'. Dy dingen binne prizich tsjintwurdich, dat hy wie der tige mei op 't skik. Hy naam dat heale gebit yn ûntfangst en treau it fuort yn 'e mûle. `Och krammele', sei er, 'it is mines net, it past net'. En waps! dêr saaide er it yn 'e see.

Onderwerp

BRUN 04155 - The Wrong Teeth    BRUN 04155 - The Wrong Teeth   

Beschrijving

Een aantal mannen gaat op zee vissen. Er wordt een man zeeziek en hij spuugt zijn gebit overboord. Een vriend hangt voor de grap zijn eigen kunstgebit aan de haak. Hij beweert het gebit van zijn maat te hebben opgevist. De man stopt het gebit in zijn mond. Het past niet en hij gooit het overboord.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksferhalen. Baarn [etc.] 1979, p.419

Commentaar

2 september 1978
Voor de bijbehorende tekening; zie "Beeld".
The Wrong Teeth

Naam Overig in Tekst

it Waad    it Waad   

Naam Locatie in Tekst

de Wadden    de Wadden   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20