Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KEUNING008205 - tsjoensters

Een sage (mondeling), dinsdag 16 oktober 1962

Hoofdtekst

Heit is ek ris nei G.W. west. In broerke fan my wie siik. Hoe dat fjirder gien is, wyt ik net, mar wol wyt ik, dat W. tsjin heit sei: "Do komst aenst troch in stik lân, dêr binne in protte fûgels en dy kinne net fan dy ôf bliuwe."
En it wie ek sa. Underweis roun heit troch in stik greide, dêr sloech hy mei de hannen en mei de pet, hwat hy koe, om de fûgels fan him ôf to hâlden.

Onderwerp

TM 3101 - Heks maakt kind (mens, dier) ziek    TM 3101 - Heks maakt kind (mens, dier) ziek   

TM 3106 - Het drankje van de duivelbanner    TM 3106 - Het drankje van de duivelbanner   

Beschrijving

Uitkomen van voorspelling van duivelbanner dat man die hem voor een ziek kind bezoekt zal worden aangevallen door een groep vogels.

Bron

Collectie Keuning, verslag 82, verhaal 5 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

G.W.: Greate Wopke, Wopke de Vries (1821-1893), Kuikhorne, veedokter, meest populaire wonderdokter in noordelijke Friese Wouden, gaf vooral drankjes mee bij betovering.

Naam Overig in Tekst

G.W.    G.W.   

Greate Wopke    Greate Wopke