Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE165b - It spoek makket mear schlachtoffers

Een sage (boek), winter 1979

Hoofdtekst

It spoek makket mear slachtoffers
Oerbekend is it ferhaal fan 'e skipper dy't op sa'n manier ferdronk, mar der wurdt ek wol ferteld dat in fiskers- of skippersdochter sa oan har ein kommen is.
'Dy skipper moat oanlein ha oan 'e Spoeketsiene, en de minsken wienen altyd betiid, dat it wie noch nacht en de skipper soe syn skip losmeitsje en hy stapte by it skip del yn 't wetter en ferdronk. Dat kaam trochdat it skip oan'e oare kant lei. Dêr hie de smid fan Earnewâld it hinne driuwe litten'(R.T.).

Beschrijving

De smid van Eernewoude heeft een schipper (of een vissers- of schippersdochter) laten verdrinken door het schip naar de andere oever te laten drijven. De schipper legt aan, stapt aan de verkeerde kant uit en verdrinkt.

Bron

Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 189

Commentaar

winter 1978-'79

Naam Overig in Tekst

Spoeketsiene    Spoeketsiene   

Naam Locatie in Tekst

Earnewâld [Eernewoude]    Earnewâld [Eernewoude]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20