Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ039703

Een sage (mondeling), zaterdag 11 mei 1968

Hoofdtekst

't Wie op in jountiid, sy sieten by de boer yn 'e hûs.
Doe kom der in âld frou by de doar. Sy woarde der ynlitten, sy woe dêr dy nachts graech sliepe.
Hja siet tusken de oaren yn en as se it wurd nom, tocht de boer by himsels: "Dû hast in manljuslûd." Wylst hja dêr sa meimankoar sieten kom der in soldaet mei in hynder oan. Hy sei tsjin 'e boer: "Kin ik hjir fannacht ek bliuwe mei myn hynder? Ik kin net fierder." De boer sei: "Jawis, kinne jo hjir wol bliuwe. 'k Ha ek wol plak foar 't hynder."
Goed.
As dy soldaet dêr in skoft sitten hat, nimt er de boer even apart en seit: "Ha jo ek apels?"
"Jawiswol."
De soldaet sei: "Dan matte jo ús aenst in apel presint jaen. Mar dy matte jo ús ien foar ien tasmite. En dan matte jo der us goed om tinke, hoe't se dy apels opheine. Hwant dêr kinne jo oan wite as jo in man of in frou foar jo ha", seit de soldaet.
Sy sieten noch in skoftsje byinoar. De boerinne hie kofje krigen.
De boer seit tsjin 'e soldaet: "Ha jo ek sin oan in apel?"
"Jonge ja", seit er. De boer smyt him ien ta.
"Mei de âld frou ek wol ien?"
"Jawol", seit dy.
De boer smyt har ek in apel ta. De âld frou slacht de skonken tsjin elkoar oan. De boer en de soldaet sjogge 't. De boer seit: "'k Sil jimme 't plak wize, dêr't jim sliepe matte." Hy seit: "Hjir kin de âlde frou wol sliepe."
"Ik blijf bij mijn paard in de schuur", seit de soldaat. "Ik ga daar leggen."
't Ald wyfke soe har op 'e souder deljaen.
De soldaet sjocht om him hinne. Dan sjocht er in grude strie. Dy leit er op 'e telle. Dêr docht er syn kapotjas oer. Mar hy joech him net del.
Doe gong er achter syn hynder stean. 't Gewear hâldde er klear.
Dêr komt it âld wyfke oan mei in revolver. En hja sjit op 'e kapotjas.
"Da's één", sei se. De soldaet sei: "Da's twee." En hy sjit it wiif dea.
It wie in keardel, it hoofd fan in roversbinde. Dy hie dêr de nachts by de boer ynbrekke sild, mar troch dy soldaet mislearre dat.


Onderwerp

VDK 0958G* - De appelvangproef    VDK 0958G* - De appelvangproef   

sinVDK 0958G* - Die Fangprobe    sinVDK 0958G* - Die Fangprobe   

Beschrijving

Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe moest werpen. Op het moment dat de oude vrouw de appel ving, deed ze haar benen naar elkaar toe, waardoor de soldaat en de boer zeker wisten dat het een man was. In de nacht kwam de oude vrouw van zolder en schoot ze op de soldaat. Maar de soldaat had een stropop met zijn jas erover neergelegd, en schoot zelf op de vrouw. Het bleek het hoofd van een roversbende te zijn.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 397, verhaal 3

Commentaar

11 mei 1968
De appelvangproef

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21