Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ050605

Een sage (mondeling), zaterdag 05 oktober 1968

Hoofdtekst

As wy froeger nei de bakker ta moesten, dan moesten wy it tsjerkhôf foarby. As it dan in bytsje skymrich wie, wienen wy deabinaud. Hwant sy seinen altyd, op it tsjerkhôf yn Earnewâld wienen geesten.
It mat hjir yn Earnewâld ris in kear gebeurd wêze, dat twa mannen de lju bang meitsje woenen. Sy gongen boppe op elkoar op it tsjerkhôf stean by de muorre op, elk mei in wyt lekken om.
Mar doe kaem der ien lâns, dy sei: "Twa ha 'k wolris boppe op elkoar sjoen, mar noch noait dêr in trêdden boppe op. Doe wie de boppeste sa binaud woarn, dat hy liet him op 'e groun falle en bruts in skonk.
Dat mat hjir yn Earnewâld gebeurd wêze.

Onderwerp

VDK 1676E* - Spookspelen: twee witten met een zwarte erop    VDK 1676E* - Spookspelen: twee witten met een zwarte erop   

ATU 1676    ATU 1676   

sinVDK 1676E* - "Zwei Weisse mit einem Schwarzen darauf, hab ich noch nie gesehen"    sinVDK 1676E* - "Zwei Weisse mit einem Schwarzen darauf, hab ich noch nie gesehen"   

Beschrijving

Twee deugnieten willen mensen bang maken. Ze verkleden zich als spook en gaan bovenop elkaar bij het kerkhof staan. Een passant merkt op dat hij er 'wel eens twee bovenop elkaar gezien heeft, maar nog nooit drie'. De 'spoken' worden zo bang dat ze van elkaar af tuimelen. Het bovenste spook breekt een been.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 506, verhaal 5 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

5 oktober 1968
Spookspelen: twee witten met een zwarte erop

Naam Locatie in Tekst

Earnewâld    Earnewâld   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21