Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SINBRABSAG086

Een sage (boek), 1933

Hoofdtekst

Andere dooden, die weerkeeren
De weg van Meijl op Seven is de weg van kronkelingen, ellende en dood. Als ge dien weg overmoet, voorzie u dan van kruis en rozenkrans. Want daar waart de schim rond van den Dolenden Ridder.
Op klare dagen en heldere nachten zult ge hem niet zien. Maar als in sombere nachten de mist strijkt over het Peelvlak, of als des nachts de regenvlagen woeden, dan voert hij u van den weg af. Dan is 't of zijn geest een noodkreet slaakt over het moeras.
Even hoorbaar in de verte klinkt die soms over de vlakte. Die stem verlokt u tot hulpbetoon.
Laat U niet verleiden door dien klaagtoon! Want zijt ge eenmaal afgeweken van den weg, dan klinkt de klacht steeds verder.
Ongemerkt betreedt ge het Dolle Moer dat onder uw voeten telkens wegzinkt, totdat het tenslotte over uw enkels heensluit.
Dieper, al dieper, zinkt ge dan weg totdat het u in zijn boezem wegzuigt.
De verstikkingsdood is dan uw einde en geen sterveling zal uw lijk vinden in het Dolle Moer.
Dat is het werk van de schim van den Dolenden Ridder, die voor eeuwen zelf zijn graf vond in de Peel.
Wilt ge weten hoe dat kwam? Luister dan:
Vanaf den Maaskant had hem de rooflust over den Peelbaan gedreven. Zoo kwam hij met zijn makkers aan de overzijde op den Brabantschen zand en brandschatte er in den donkeren nacht de Peelboertjes. Maar dezen bliezen alarm op vlierstokken en brobbelskannen en ze staken een turfmijt in brand om de omgeving te wekken.
Zoo begreep ieder waar het gevaar dreigende was.
Van alle kanten kwam het volk gewapend met vlikschuppen *), turfspaaien en dorschvlegels opdagen.
De ridder met zijn mannen kreeg het al gauw te benauwd tegen de overmacht.
Een wilde vlucht in den donkeren nacht in de richting van het Peelvlak ontstond.
Het landvolk achtervolgde den troep. En menig soldaat liet onderweg zijn leven onder de slagen der boeren.
Telkens slonk het troepje.
Tenslotte bleef nog alleen de ridder met zijn schildknaap over.
Deze galoppeerden in woeste vaart over het Dolle Moer.
Aan de overzijde zijn ze nooit gekomen.
Met het gestolen goud zijn ze verzonken in het moeras.
Nog heden ten dage heet de buurtschap waar ze roofden 'De Schelm'.
Sindsdien is de weg van Meijl op Seven niet veilig meer op mistige dagen en in donkere nachten.
De wraak van den ridder lokt dan de reizigers op 't dwaalspoor.
Wie meelij koestert met zijn angstkreet, zinkt, evenals hij voorheen, weg in de onbegaanbare moerassen.
Maar eenmaal zal de tijd komen dat men den ridder met zijn schatten en zijn gouden sabel wedervindt.
Dan zal de weg van Meijl op Seven weer veilig zijn als voorheen. Want dan zal het Dolle Moer uitdrogen en begroeien.
Hij, die den schat vindt zal rijk zijn als niemand rondom de Peel!
Aldus heeft het Johannes van Leliëndaal voorspeld. 1)
De Dolende Ridder is opgegraven door een turfgraver. De vindplaats was in het diepveen, dicht bij den ouden weg van Meijl op Seven. Het was een Romeinsch veldheer uit de IVe eeuw. De zilveren helm, schoenen, eenige munten, waaronder de jongste van keizer Konstantijn, berusten thans, door de goede zorgen van Dr. Holwerda in het Leidsche Museum.
1600 jaar lang heeft de overlevering van een geschiedkundig feit geleefd onder de Peellanders.

Onderwerp

SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.    SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.   

Beschrijving

Een roofridder houdt huis onder de boeren van de Peel, maar wordt door hen uiteindelijk het moeras ingejaagd, waar hij verdrinkt. Sindsdien doolt de geest van de ridder er rond, en tracht met geweeklaag mensen het moeras in te lokken.

Bron

Noord-Brabantsch Sagenboek/ J. R. W. Sinninghe. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie. - [1933], p. 67-69.

Commentaar

[1933]
Valt onder hoofdstuk en titel(s): I. Mythologische Sagen: De Daemonen der vier elementen: D. Luchtgeesten: 7. Spoken: c. Andere dooden, die weerkeeren.

Bronnen:
*) Kleine, kromgebogen spaden, waar men turf mee stak.
1) Volksmond. M. v. d. Mortel.

Ter verg.: Dolende ridder. (No. 86). Kemp, Limb. S., 43.
Andere Tote spuken.

Naam Overig in Tekst

Dolende Ridder    Dolende Ridder   

Meijl op Seven    Meijl op Seven   

Peelvlak    Peelvlak   

Dolle Moer    Dolle Moer   

Maaskant    Maaskant   

Peelbaan    Peelbaan   

De Schelm    De Schelm   

Johannes van Leliëndaal    Johannes van Leliëndaal   

Romein    Romein   

Constantijn    Constantijn   

Dr. Holwerda    Dr. Holwerda   

Leids Museum    Leids Museum   

Peellanders    Peellanders   

Naam Locatie in Tekst

Brabant    Brabant   

Meijel    Meijel   

Sevenum    Sevenum   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20