Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

27 resultaten voor ""derven""

sage uit 1510
 • waer als devangeli, dat hi inder consciencien arger is dan een dief diet wel soude derven segghen." (Glose) De oude
 • Maandag, vierde kapittel. Mannen die iets doen zonder dat aan hun vrouw te vertellen, zijn erger dan dieven die wel zeggen wat ze hebben gedaan. Kinderen uit dit soort huwelijken zullen nooit rijk…

mop uit 1651
 • , of van mijn ouders. lck ben nergens anders quaet om als om dat gij soo stout hebt derven sijn.'
 • Een jongeman verborg zich in het bed van zijn vrijster en kwam 's nachts tevoorschijn. Zij nam dat niet zo goed op, en de jongen wilde alweer weggaan. Zijn vriendin zei: "Wie spreekt er van weggaan,…

mop uit 1651
 • tot Amsterdam etc.' R. 'Jawel, ick souw het op dese man sijn hand wel derven houden, want ick weet dat hij w.. kan datter
 • Mannen scheppen op over hoe lang ze kunnen 'opzitten'. Een man die in de oorlog een deel van zijn geslachtsdeel is kwijtgeraakt, probeert iedereen te overtroeven. Iemand zegt hem wel te geloven, want…

mop uit 1651
 • trecken als ick vijanden ontmoet.' R. 'En ick souw de mijne wel derven trecken, al wasser vijand bij of ontrent.'
 • Iemand vroeg Mopsus wat hij met een degen moest. Antwoord: "Ik zou hem wel durven trekken, al was er een vijand in de buurt."

mop uit 1651
 • Pas, een hofnar, was langen tijdt sonder onder koninginne Elisabeths oogen te derven koomen om sijn stout humeur en
 • Een hofnar mocht een tijd niet bij koningin Elizabeth komen, omdat hij wat te brutaal was. Op het laatst werd hij binnengevraagd. De koningin vroeg hem of hij kwam om hun fouten te berispen, waarop de…

mop uit 1651
 • . 'Ick hebbe veel liever dat mijn vijanden nae mijn doodt mijn goedt erven, als in mijn leven mijn vrinden derven.'Si
 • Iemand vroeg de oude Simonides waarom hij zo gierig was. Het antwoord: "Ik heb liever dat mijn vijanden na mijn dood mijn goed erven, dan dat mijn vrienden dat tijdens mijn leven doen."

mop uit 1651
 • derven vertrouwen wat ick in de wereldt hebbe, wat eysscht ghij van mij?' 'Geeft en vertrouwt mij wat ghij wilt, uytgenoomen
 • Lysimachus beloofde een komische dichter alles wat hij maar hebben wilde. De dichter vond het allemaal prima, als hij maar niet zijn secreten met hem hoefde te delen.

mop uit 1554
 • te dencken aen die vissen, wilbraet ende andere gaven dye sy creghen in haer officie, die si nu derven moesten. Ende
 • Een bewindvoerder realiseert zich dat hij met zijn baan moeilijk zalig kan worden en doet daarom afstand van zijn functie. Hij heeft genoeg. Enige tijd later echter missen hij en zijn vrouw de…

mop uit 1651
 • dat in die stock sat, hadde sijn [handen] daer nier aen derven slaen, soodat sijn witte handen hem beklapten daer de
 • Een zilveren lepel was vermist, en de hospes kon en niet achter komen wie hem gestolen had. hij liet zijn gasten een kamer zien met een stok erin, en vroeg ze om onder de stok door te lopen en met hun…

legende uit 1601
 • lichaem ons Heren tontfanghen, ende al ist dat ic des derven moet, ic hoep dat mijn ziel dairmede ghespyset is." Ende dien
 • Een man op het slagveld wordt aangespoord zijn ziel in Gods genade aan te bevelen, doet dat en als hij sterft, vliegt zijn ziel als een schone vogel naar de hemel.

mop uit 1651
 • gehangen was wel soude derven haelen, alsoo sij hem anatomiseeren wilden. R. 'Och jae, het scheelt mij niet of ick doode of
 • Slackje, een koddige grappenmaker en voerman in Leiden, krijgt de vraag of hij een dief die de vorige dag is opgehangen in Haarlem zou durven ophalen. Men wil graag sectie op hem verrichten. Het maakt…

mop uit 1651
 • van buyten geslooten te worden, vroeg na Backer. Men seyde dat hij in geen uyr gesien was. R. 'Jawel hospes, wij derven
 • Pieter Backer, een student uit Leiden, maakte mensen geld afhandig. Hij nodigde weldoeners uit voor een maaltijd met de smoes geld van huis te hebben gekregen. Nadat het hele gezelschap gegeten en…

mop uit 1410
 • willen besterven, Est dat sijs langhe moet derven: Sij heves te grooten loost. Man. Het u wijf nae player water doerst, So
 • genoeg te cleynen bederve. Werrenbracht. Ic wet wel, ic sout alte wel derven, Maar tes u moeylic, dat ic sus hange aen u
 • Een vrouw doet alsof zij ziek is, en stuurt haar sullige man om speciaal water (player water) te gaan halen in een ver land. Zij gebruikt zijn afwezigheid om overspel te plegen met een geestelijke.…
klucht-pieterbalten.jpg
Pieter_Balten_001_detail_01.jpg

legende uit 1425
 • alsi overmids der menschen veel versoekens verstoort wort ende van hoverdeghen menschen aen getast, so moeste si derven des
 • Liedewij kan haar lijden dragen doordat ze wordt gesterkt door Gods genade, de hemelse visioenen die ze bijna elke nacht heeft en een engel die haar vriend is.
_lie002lied01ill13.gif

legende uit 1425
 • moeste derven die hemelsche bescouwinghe die si daghelix plach te hebben. Ende doe si daer om weende, so vraechde men haer
 • 25. De dood van Liedewijs vader en van Pieternel, haar nicht De vader van Liedewij had van Maria gehoord dat hij zou sterven in de avond van 7 december, hetgeen ook uitkwam. Duivels vielen Liedewij…

sage uit 1976
 • mijn taak op aarde is zwerven, derven en sterven”. En het oude vrouwtje verdween zonder nog ooit weer te keren. De man deed
 • Een arm bedelvrouwtje klopt aan om ergens te overnachten. Zij krijgt een plaats aangeboden in een spookkamer. De tweede nacht wordt ze wakker door het gegil van een spook dat uit de vensterbank geld…
VODA_002_13.mp3

sage uit 1978
 • . 'Ik heb geen geld nodig. Mijn taak is zwerven, derven en sterven!' Het oude vrouwtje verdween en niemand heeft haar ooit
 • Een bedelvrouwtje komt op een stormachtige nacht aan bij een huis met een spookkamer. Ze mag daar overnachten. De tweede nacht komt er een spook binnen die op de vensterbank begint te slaan. Er rolt…

sage uit 1933
 • luttel om syn betalen: Soud ic myn VII kynder onterven, Ic soude liever der penninghe derven." Godevaert zeide: "Nochtans
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe. De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de…

sage uit 1923
 • meest beminden leerling, den H. Joannes. De ridder wilde echter hare vriendschap niet derven. Hij liet van alles maken voor
 • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de…

sprookje uit 1654
 • behelpen, want boven dien, dat de soldaten in Spanjen de luyden zo niet derven persen, gelijkze wel in Vrankrijk doen, zo
 • Een soldaat, die bij een burgergezin te slapen wordt gestuurd, wordt met tegenzin op zolder geherbergd en ziet door een spleet in de vloer, dat beneden allerlei lekker eten wordt bereid voor een…

legende uit 1301
 • wijs, After dien worden ghestoert." Dit docht den ridder quaet verboert, 115 Dat hi die vrienscap soude derven, Die si
 • De verteller legt uit waar het gebruik van het Sint Geertrude minnedrinken bij het afscheid nemen vandaan komt. Er was eens een ridder die bijzondere genegenheid voelde voor de heilige non Geertrude.…
1169.jpg

sage uit 1919
 • , onder de boomen staan, derven, zwerven en sterven." Ze legde de versleten rok over haar hoofd, en ze kke niet eenmaal om
 • Het is niet zo heel lang geleden, dat er ergens bij Dokkum een spookhuis stond. Tegen twaalven 's nachts was er in een der kamers altijd een woest kabaal. Eens kwam er een oude arme vrouw, die weken…

legende uit 1425
 • eten, nochtan en mochte si die gheestelike spise als dat weerde Lichame Ons Heeren Jhesu Christi niet derven. Maer hoe si
 • Pastoor die verbaasd is dat Liedewij haar lijden geduldig draagt, stelt haar op de proef met een ongewijde hostie die ze uitspuugt. Een tijd later ziet ze een kruis waaraan een kind met vijf wonden…
_lie002lied01ill14.gif

sprookje uit 1970
 • uw ouders' huis derven." Arthur ging `tristig en droevig' naar de herberg. Hij moest tussen de granen langs nen eenzamen
 • Een rijke vader zet zijn zoon aan tot het kaartspel. De jongen verliest geld. Als de zoon weer geld verliest, mag hij niet meer thuis komen. Onderweg komt de jongen een man tegen die hem een spel…
45ce8910071847.560df0b0ec845.jpg

legende uit 1301
 • . Al varen wi in vremde lande, Wine derven verteren ghene pande Binnen desen seven jaren.' 328 Dus
 • Een jonge non, inmiddels opgeklommen tot kosteres, blijft ondanks haar toewijding geobsedeerd door een jeugdliefde. Na een onderhoud met haar vriend, besluit ze het klooster te ontvluchten. Nadat de…
1145.jpg