Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • bûter, in skinke en folle net genôch. Mar de dochter roan fuort op 'e tafel ta. Sy seach de skinke foar de kat oan en sei
 • feintsje, dy tochte, it soe wol hwat tafalle. Dat hy rekke der op in snein to-joun hinne. De dochter hie mei de mem ôfpraet
 • bijziend is. Later staat er boter en ham op de tafel. De dochter rent op de tafel af. Ze ziet de ham aan voor de kat, jaagt
 • plaatsen een dubbeltje op de vloer en de dochter raapt die dan op. De man ziet dat en denkt dat het meisje helemaal niet
 • dochter
 • kat
 • Een boerendochter is erg bijziend. Een man denkt dat dat wel zal meevallen en gaat er heen. De moeder legt op bepaalde plaatsen een dubbeltje op de vloer en de dochter raapt die dan op. De man ziet…

Trefwoorden: bijziend, boer, boter, dochter, ham, kat, tafel


sage uit 1966
 • Heit fortelde ús myn âlde omke hie in dochter hawn, dy wie siik. Dêr gong omke foar nei Wopke duvelbander ta, dy't yn
 • dû mast goed op 'e flesse passe, hwant ast omtrint thús biste komt de tsjoenster dy yn 'e mjitte, dy hat har yn in kat
 • Een man met een zieke dochter gaat naar de duivelbanner. Duivelbanner zegt dat het meisje behekst is en geeft een
 • drankje mee waar hij goed op moet passen, want onderweg zal de heks hem in kattengedaante tegemoet komen. De kat zal tegen hem
 • dochter
 • kat
 • Een man met een zieke dochter gaat naar de duivelbanner. Duivelbanner zegt dat het meisje behekst is en geeft een drankje mee waar hij goed op moet passen, want onderweg zal de heks hem in…

mop uit 1967
 • har mem hwat itenspul ré. Der kom ek in krinteboffert op 'e tafel. Doe't de dochter der wer yn kom, roan se op 'e tafel ta
 • en dat wie 'koets, kat!' En hja reage de krintebôlle fan 'e tafel. Doe hie de feint har yn 'e rekken. Hy is de jouns
 • tafel. Het meisje zei 'koest, kat' en sloeg zo de tulband van tafel. Sindsdien heeft ze haar vriend nooit meer gezien.
 • dochter
 • kat
 • Een slechtziend meisje wilde haar gebrek voor haar vriend verborgen houden, en sprak met haar moeder af dat ze een naald op een bepaalde plek zouden leggen. Toen de vrijer er was, zei het meisje:…

sage uit 1966
 • Mem har muoike Lys dy hie in dochter, dy wie bitsjoend. Sy gongen nei in duvelbander ta en krigen guod. Der kaem altyd
 • in kat by muoike en dy. Sy makken it hinnegat en alles goed ticht, mar it joech neat, dy kat kaem der altyd yn. Dy kat
 • Een meisje was betoverd door een kat. Toen het meisje het goedje van de duivelbanner innam, braakte ze allemaal levende
 • dochter
 • kat
 • Een meisje was betoverd door een kat. Toen het meisje het goedje van de duivelbanner innam, braakte ze allemaal levende visjes uit.

mop uit 1969
 • net sa botte blyn." In skoft letter sette har mem de kofjepot op 'e tafel. De kofje bigong to protteljen. Mar de dochter
 • miende dat it de kat wie, dy't dêr op 'e tafel siet to spinnen. Hja ûnderhellet de hân en seit: "Gean wei kat, hwat dochstû
 • doen alsof ze goed kon zien. Ze legden spelden op de tafel. Halverwege de avond zei de dochter tegen haar moeder dat er
 • meisje de koffiepot aan voor de kat, en ze sloeg hem van tafel. Toen de jongen weg ging, wilde het meisje hem nog een kus
 • dochter
 • kat
 • Een meisje was vrijwel blind. Op een keer zou er een jongen langs komen, en ze sprak met haar moeder af dat ze zouden doen alsof ze goed kon zien. Ze legden spelden op de tafel. Halverwege de avond…