Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

21 resultaten voor ""

sage uit 1955
 • wyks dêroan wie de man wer nei syn suster ta west. Hy kom itselde paed del en doe kom dyselde kat him wer op side. Dit kear
 • bleau dy kat by him oan 'e doar ta. Hy woe der mei de man yn. Mar de man dy sei: "Dû mast dêr mar bliuwe. Wy ha wol in kat
 • De tweede keer dat een man onderweg een zwarte kat tegenkomt loopt die mee naar huis. De man laat de kat niet binnen
 • , waarop de kat op het dak klimt en zo'n lawaai maakt dat het huis er van schudt.
 • kat
 • man
 • De tweede keer dat een man onderweg een zwarte kat tegenkomt loopt die mee naar huis. De man laat de kat niet binnen, waarop de kat op het dak klimt en zo'n lawaai maakt dat het huis er van schudt.

sage uit 1966
 • : "Hoe kin dat." Op in kear doe siet de feint wer by har. Doe wie der in hiele dikke fremde kat, dy spinde dêr mar hwat om
 • . De feint krige in stik ark en joech dy kat dêr in trewinkel mei. Dat de kat bleau lizzen. Doe't de faem de oare moarns by
 • vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar vriend er weer en ligt er een dikke vreemde kat te
 • spinnen. De kat laat zich niet wegjagen. De volgende morgen komt de boer zeggen dat de boerin niet lekker is. Hij moet weg
 • kat
 • man
 • De diensbode op een boerderij heeft verkering. Als haar verloofde op bezoek komt weet de boerin haar de volgende dag te vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar…

sage uit 1966
 • dû mast goed op 'e flesse passe, hwant ast omtrint thús biste komt de tsjoenster dy yn 'e mjitte, dy hat har yn in kat
 • by de Wide Pet wie, hie dêr in kat west, dy't him by 't boarst opfleach. Hy krige it drankje hiel thús.
 • op springen om het flesje te pakken te krijgen. De man komt inderdaad een kat tegen die tegen hem op vloog.
 • Een man met een zieke dochter gaat naar de duivelbanner. Duivelbanner zegt dat het meisje behekst is en geeft een
 • kat
 • man
 • Een man met een zieke dochter gaat naar de duivelbanner. Duivelbanner zegt dat het meisje behekst is en geeft een drankje mee waar hij goed op moet passen, want onderweg zal de heks hem in…

sage uit 1969
 • Op een keer waren er allemaal zwarte katten in het huis van een man. Hij durfde niet naar binnen en liet het eten boven
 • kat
 • man
 • Op een keer waren er allemaal zwarte katten in het huis van een man. Hij durfde niet naar binnen en liet het eten boven het vuur verbranden.

sage uit 1968
 • By ús heit lei de frou (húshâldster?) siik op bêd. Alle jounen wie dêr in kat. "Dêr komt se wer oanglûpen", sei heit
 • . De kat kom wol by 't minske op bêd. Heit hie syn nocht. "Ik sil mei him ôfweve", sei er en hy joech de kat goed op 'e hûd
 • Bij een zieke vrouw kwam 's avonds vaak een kat. Op een keer gaf de man van de vrouw de kat een pak slaag. De volgende
 • dag kwam hij een kennis tegen die opeens kreupel liep. Zij beweerde dat dat kwam omdat zij gestruikeld was. Maar de man
 • kat
 • man
 • Bij een zieke vrouw kwam 's avonds vaak een kat. Op een keer gaf de man van de vrouw de kat een pak slaag. De volgende dag kwam hij een kennis tegen die opeens kreupel liep. Zij beweerde dat dat kwam…

sage uit 1968
 • Alde Edzer Sint hie in wikseldaelder. Dy hie er krige fan 'e duvel op in nacht. Hy wie mei in swarte kat yn in sek om
 • 't tsjerkhôf hinne roan en doe hied er sein: "Duivel, wil je mijn kat ook kopen? De kat wordt mij ontnomen en ik krijg
 • Een man was met een zwarte kat in een zak om het kerkhof heen gelopen en had gezegd: "Duivel, wil je mijn kat ook kopen
 • ?" De kat werd hem toen ontnomen en hij kreeg een wisseldaalder.
 • kat
 • man
 • Een man was met een zwarte kat in een zak om het kerkhof heen gelopen en had gezegd: "Duivel, wil je mijn kat ook kopen?" De kat werd hem toen ontnomen en hij kreeg een wisseldaalder.

sage uit 1962
 • Yn 'e Hamsterheide gebeurde it, dat in heit en in soan oan it braekjen wienen. Doe kom dêr in kat by har, dy wie wol
 • rôp de beide manlju yn 'e hûs om to kofjedrinken. Doe't se in setsje letter wer yn it braekhok kommen, wie de kat fuort
 • Een vader en zoon waren eens aan het braken. Een bijzonder dikke kat kwam bij hen en de vader sloeg het dier met een
 • kat
 • man
 • Een vader en zoon waren eens aan het braken. Een bijzonder dikke kat kwam bij hen en de vader sloeg het dier met een stok. De volgende dag lag de buurvrouw doodziek op bed.

sage uit 1967
 • Tsjip van der Bij wie in goddeloas man. Hy wie us in kear oan 't houtkappen. It wie stellen hout. Hindrik van der Veen
 • wie der ek by. Se wennen beide yn 'e Harkema. Doe wie der in fremde kat oankom en dat dier dat streake Tsjip hyltyd mar by
 • Twee mannen waren eens aan het hout kappen. Een vreemde kat streek de hele tijd langs de benen van een van hen. Een van
 • de mannen probeerde de kat weg te jagen door een bijl naar het dier te gooien. Opeens waren zowel de kat als de bijl
 • kat
 • man
 • Twee mannen waren eens aan het hout kappen. Een vreemde kat streek de hele tijd langs de benen van een van hen. Een van de mannen probeerde de kat weg te jagen door een bijl naar het dier te gooien.…

sage uit 1967
 • Alde Hindrik Pyk en Ot wennen yn 'e Smoarhoeke. By Sije Veenstra wie us in kear in greate, grouwe kat. It wie in fremde
 • kat. Sije hie it net op it beest bigrepen en smiet der op. Hy rekke him ek, mar de kat wie samar ynienen geweken, sûnder
 • Een vrouw gooide eens iets naar een vreemde kat. Opeens was de kat verdwenen. De volgende dag kwam ze een kennis tegen
 • kat
 • man
 • Een vrouw gooide eens iets naar een vreemde kat. Opeens was de kat verdwenen. De volgende dag kwam ze een kennis tegen, die helemaal bont en blauw was. Ze vroeg of ze hem de vorige dag zo geraakt…

sage uit 1966
 • . Dy wol dat drankje forniele." Underweis doe't er al in hiel ein wie en omtrint yn 'e Harkema kom der in kat op him ta
 • Een man ging naar de duivelbanner Wopke, omdat zijn kind betoverd was. Wopke gaf een drankje mee en waarschuwde de
 • vader dat hij onderweg iemand zou tegenkomen die het drankje wilde vernielen. Inderdaad probeerde een kat hem aan te vliegen
 • kat
 • man
 • Een man ging naar de duivelbanner Wopke, omdat zijn kind betoverd was. Wopke gaf een drankje mee en waarschuwde de vader dat hij onderweg iemand zou tegenkomen die het drankje wilde vernielen.…

sage uit 1966
 • Piter (myn man) thús fan 't wurk. Doe sei Piter: "Nou mastû der us út. Ik hûswarje wol. Fyts dû mar us nei Eastemar ta
 • kleurde. En der siet ek in rêchbonke yn fan in blei. Doe hat der in pear wiken letter in man út Ljouwert hjir west, dy sei net
 • een man gekomen die haar vertelde dat ze ieder ander die in haar huis woonde, moest laten vertrekken. Daarna heeft hij de
 • kat
 • man
 • Een vrouw was al lange tijd ziek. Ze vond een krans van een haan in haar kussen en wist toen dat ze betoverd was. Er is een man gekomen die haar vertelde dat ze ieder ander die in haar huis woonde,…

sage uit 1968
 • Alde Sije wenne by de Liuwepoel yn 'e Harkema. Dy hie him oan 'e duvel forkocht. Hy wie mei in swarte kat trije kearen
 • om 't tsjerkhôf hinne west en alle trije kearen hied er roppen: "Wie koopt er mijn kat voor een daalder?" Doe hied er in
 • Een man heeft zijn ziel aan de duivel verkocht door drie keer met een zwarte kat om het kerkhof te lopen, al roepend
 • 'Wie koopt er mijn kat voor een daalder?'. Dezelfde man heeft later nooit geldgebrek gekend: hij kon zoveel drank kopen dat
 • kat
 • man
 • Een man heeft zijn ziel aan de duivel verkocht door drie keer met een zwarte kat om het kerkhof te lopen, al roepend 'Wie koopt er mijn kat voor een daalder?'. Dezelfde man heeft later nooit…

sage uit 1968
 • der om, dat is net in gewoane kat," sei de frou tsjin 'e man, "dit is in hiele aparten-ien." De man sei: "Ik sil him in
 • Der wie us in fremde kat by minsken hjir yn 'e Harkema yn 'e hûs kom. Dy kat seach der oars út as gewoane katten. "Tink
 • Een man slaat een vreemde kat bijna dood. De volgende dag ligt een oude vrouw bont en blauw in een hoek van de kamer
 • kat
 • man
 • Een man slaat een vreemde kat bijna dood. De volgende dag ligt een oude vrouw bont en blauw in een hoek van de kamer. Zij was de heks in kattengedaante.

sage uit 1968
 • kat
 • man
 • Drie dronken mannen begeven zich 's nachts op het kerkhof. Als één van de dronkelappen - met de jeneverfles op de graven slaand - 'kom er eens uit!' begint te roepen, komt er plotseling een jong…

sage uit 1967
 • In tsjoenster foroare har yn in kat of yn in pod. Sy gong der op út to tsjoenen en liet de pânse op bêd achter. Alde
 • Een heks kan zich veranderen in een kat of een pad. Als ze op weg gaat om te toveren, laat ze een pens op het bed
 • achter. Een man krijgt eens twee appels van een heks; later veranderen de appels in padden.
 • kat
 • man
 • Een heks kan zich veranderen in een kat of een pad. Als ze op weg gaat om te toveren, laat ze een pens op het bed achter. Een man krijgt eens twee appels van een heks; later veranderen de appels in…

mop uit 1977
 • . Se harke wat de twa by de tafel seinen. De kat hie twa jongen krige. Doe gong de man der mei nei it bêd ta en sei: 'Dû
 • Hokker sille wy no hâlde? In man en in frou sieten by de tafel en her âldste bern, in lyts famke, lei yn 't bedsteed
 • Een man en vrouw zitten aan tafel en het oudste meisje ligt in bed. Haar vader vraagt welke van de twee katjes ze wil
 • kat
 • man
 • Een man en vrouw zitten aan tafel en het oudste meisje ligt in bed. Haar vader vraagt welke van de twee katjes ze wil houden, en als ze zegt allebei, dan zegt hij dat dat niet kan: eentje moet er…

sage uit 1969
 • in kat by him op om dy flesse to ramen, mar hy koe 't net rêdde. Dat hat de tsjoenster west.
 • hij op de terugweg iemand zou proberen het flesje kapot te maken. Toen de man terug schaatste, werd hij meerdere keren
 • aangevlogen door een kat. Dat was een heks. Maar het flesje is heel gebleven.
 • kat
 • man
 • De vader van een betoverd kind ging naar de duivelbanner in Rottevalle. Die gaf een drankje mee en de waarschuwing dat hij op de terugweg iemand zou proberen het flesje kapot te maken. Toen de man…

mop uit 1977
 • ." En doe seach de suster dat de kat der ien útsnipte. Doe sei suster: "O heden, hoe mat it nou dokter? Hwant wy binne ien
 • Een man moet aan zijn blaas en nieren geopereerd worden in het ziekenhuis. De dokter snijdt zijn balzak open en stopt
 • zijn ballen zo lang in een potje op de vensterbank. Als de zuster ziet dat een kat er met één van de ballen vandoorgaat
 • kat
 • man
 • Een man moet aan zijn blaas en nieren geopereerd worden in het ziekenhuis. De dokter snijdt zijn balzak open en stopt zijn ballen zo lang in een potje op de vensterbank. Als de zuster ziet dat een kat…

mop uit 1977
 • altyd in pear kearen hinne, hwant dat wie in rike erftante. Op in kear sei se tsjin my, se woe graech in kat fan ús ha. Ik
 • die de kat yn in kartonnen doaze fan Plantenga's jenever en sette dy yn 't rakje fan 'e bus. Tsjin my oer siet Skeane Wibe
 • Een man brengt een kat naar zijn tante in een doos waar ooit jenever in heeft gezeten. Hij gaat met de bus naar zijn
 • tante en zet de doos met de kat in het bagagerekje. Als de doos begint te lekken, slurpt een man in de bus die erg van een
 • kat
 • man
 • Een man brengt een kat naar zijn tante in een doos waar ooit jenever in heeft gezeten. Hij gaat met de bus naar zijn tante en zet de doos met de kat in het bagagerekje. Als de doos begint te lekken,…

sage uit 1966
 • goed." Wylst hâldde se de hân stiif op 'e bûse. Doe liet dy man har gewurde. Beppe nom de drippen yn en de pine bikom moai
 • met druppels gekregen dat ze goed heeft opgeborgen in haar zak met brood en beschermd heeft tegen een man. Oma heeft geen
 • kat
 • man
 • Mijn oma heeft een keer drie afgrijselijke katten met een tang geslagen. Opeens is de lamp uitgegaan en hebben de katten haar heel veel pijn gedaan. Moeder is toen naar een duivelbanner gegaan voor…

sage uit 1966
 • lege weech. Dêr komt altyd in pleachbeest by har. Dy docht it. It is in dikke kat." Wopke joech de man in drankje mei, mar
 • Der wie in minske dat wie altyd siik. De man gong nei Wopke ta mei it wetter. "Ja," sei Wopke, "dyn wiif leit ûnder 'e
 • De vrouw van een man is altijd ziek. De man gaat naar Wopke voor raad. Wopke geeft de man een drankje in een flesje dat
 • de vrouw beter kan maken. De man krijgt de opdracht om rechtsstreeks naar huis toe te gaan, maar dit doet de man niet
 • kat
 • man
 • De vrouw van een man is altijd ziek. De man gaat naar Wopke voor raad. Wopke geeft de man een drankje in een flesje dat de vrouw beter kan maken. De man krijgt de opdracht om rechtsstreeks naar huis…