Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

10 resultaten voor ""

sage uit 1955
 • stoar. Nei in skoftsje seinen de lytse bern tsjin 'e widner: "Heit, wy ha mem sjoen." De boer sei: "Né, dat bistiet net
 • krige de boer har sels ek to sjen. Doe woarde er bang. Hy fortelde it oan 'e húshâldster en sei: "Soenen jo har oansprekke
 • Boerin die te weinig boter gaf bij verkoop, vindt na haar dood geen rust. Na verschijning aan haar kinderen en haar man
 • boer
 • boerin
 • Boerin die te weinig boter gaf bij verkoop, vindt na haar dood geen rust. Na verschijning aan haar kinderen en haar man vraagt die aan de huishoudster haar te vragen wat haar wensen zijn. De vrouw…

sage uit 1966
 • Op 'e klaei wie in faem, dy tsjinne by in boer. Dy faem hie forkearing. As de feint der west hie, wist de boerinne har
 • de tobbe stie to waskjen, en oan 't sjongen wie, kom de boer by har en sei: "Net sa lûd, hwant de frou is net by de tiid
 • spinnen. De kat laat zich niet wegjagen. De volgende morgen komt de boer zeggen dat de boerin niet lekker is. Hij moet weg
 • De diensbode op een boerderij heeft verkering. Als haar verloofde op bezoek komt weet de boerin haar de volgende dag te
 • boer
 • boerin
 • De diensbode op een boerderij heeft verkering. Als haar verloofde op bezoek komt weet de boerin haar de volgende dag te vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar…

sage uit 1966
 • Der wie in boer, dy soe nei stêd ta. It wie wintermoarn en noch tsjuster. "Ik sil dy in pear spekbroggen rémeitsje foar
 • boer. "Dan mat ik mar ris hinne." Hy nom in skynfet mei. Mar hwat er doe seach, dêr woarde er danige kjel fan. Der hong in
 • Een boerin wilde voor haar man een boterham met spek maken. Maar boven in het spekhok kon ze met geen mogelijkheid een
 • boer
 • boerin
 • Een boerin wilde voor haar man een boterham met spek maken. Maar boven in het spekhok kon ze met geen mogelijkheid een stuk van het spek snijden. Toen haar man ging kijken hoe dat kwam, zag hij een…

mop uit 1967
 • Der wienen in boer en in frou en dy hienen in papegaei. Dy hiet fan Popke. Dy wie o sa tûk. Op in kear soenen de boer
 • en de frou nei stêd ta. De feint en de faem soenen salang op it hûs passe. De boer lei in tientsje op 'e tafel del en sei
 • Een boer en zijn vrouw gingen eens naar de stad. De boer vroeg de papegaai op te letten wie het tientje weg zou halen
 • hoofd, zodat de papegaai haar niet zou herkennen. Ze pakte het tientje en liet tegelijk een wind. Toen de boer later vroeg
 • boer
 • boerin
 • Een boer en zijn vrouw gingen eens naar de stad. De boer vroeg de papegaai op te letten wie het tientje weg zou halen. De knecht en de meid deden beide een poging, maar de papegaai waarschuwde ze.…

mop uit 1967
 • Der wienen in boer en in frou, dy soenen nei stêd ta. De feint en de faem wienen togearre thús. De feint sei: "Nou
 • spoedig aan het werk." Mar hwat se net wisten, de boer wie ûngemurken stiltsjes thús bleaun en siet yn 'e kleankast en hearde
 • Een boer bespiedde eens zijn knecht en meid, toen deze dachten dat hij naar de stad was. De knecht en de meid lieten
 • boer sprong uit de kast en zei dat dat zijn geluk was, omdat hij anders wel met hem afgerekend zou hebben.
 • boer
 • boerin
 • Een boer bespiedde eens zijn knecht en meid, toen deze dachten dat hij naar de stad was. De knecht en de meid lieten zich een heerlijke maaltijd voorschotelen. Na het eten vond de knecht dat ze maar…

sprookje uit 1966
 • . Sy krigen goed iten ûnderweis en sliepten de nachts by in boer yn 'e skuorre yn 't hea. De oare deis gongen se fierder
 • . By de earste boer dêr't se skoaiden, krigen se neat. Mar de twadde sei: "Gean mar even yn 'e hutte, dan sil 'k de frou
 • dagelijkse strijd hun kostje bij elkaar te scharrelen, belanden ze bij een boerenechtpaar. De jongens moeten even op de boerin
 • boer
 • boerin
 • Twee jongens vinden dat ze het thuis niet goed genoeg hebben en besluiten een zwervend bestaan te gaan leiden. In hun dagelijkse strijd hun kostje bij elkaar te scharrelen, belanden ze bij een…

mop uit 1970
 • Der wie in boer dy wie oan 't ploegjen. Hy krige kâlde hannen. Doe sei er tsjin 'e feint: "Helje myn moffen even op
 • feint sei: "Ik mat jim allebeide ha, dat wol de boer sa ha." "Ei, dû bist gek", sei de frou. "'t Is wierheit. Wolle jim 't
 • boerin en de meid dat de boer wilde dat hij hen beiden zou nemen. Ze geloofden er niets van, en dus riep de knecht naar de
 • Een boer had koude handen en stuurde de knecht om een paar handschoenen naar binnen. Bij de deur zei de knecht tegen de
 • boer
 • boerin
 • Een boer had koude handen en stuurde de knecht om een paar handschoenen naar binnen. Bij de deur zei de knecht tegen de boerin en de meid dat de boer wilde dat hij hen beiden zou nemen. Ze geloofden…

mop uit 1977
 • By de boer haw ik my bistege. Mar doe moest ik ûnder tsjinst. De boer frege my, doe't ik mei forlof wie: Hwat dogge
 • sinaesappel mei en doe sei de boer: Smyt him mar ris op dat âld húske (= W.C.), dêr is noait net folle oan bidoarn. Goed, dat die
 • Een knecht van een boer moet in militaire dienst en de boer vraagt hem wat hij daar zoal doet. De knecht vertelt hem
 • ergens tegenaan gooit, vliegt alles uit elkaar. De boer wil wel eens zo'n granaat zien. De knecht neemt zo'n 'sinaasappel
 • boer
 • boerin
 • Boer, Sjouke de
 • Een knecht van een boer moet in militaire dienst en de boer vraagt hem wat hij daar zoal doet. De knecht vertelt hem onder andere over het gooien met granaten. Volgens de knecht is een granaat net…

mop uit 1977
 • Der wie in boer, dy wenne op in lyts spultsje, dy sei ris tsjin syn wyfke: Wy moasten eins in feintsje ha, dan koenen
 • ?" De boer prakkesearre efkes, doe sei er: "As wy in feint hiere dy't net al to gochem is dan kin dy wol by ús Grytsje
 • Een boer en een boerin willen graag een knecht nemen. De enige mogelijkheid is dat de knecht bij hun dochter slaapt
 • omdat ze maar drie slaapplaatsen hebben. De boer besluit hierop een onnozele knecht aan te nemen die te dom is om zich aan
 • boer
 • boerin
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer en een boerin willen graag een knecht nemen. De enige mogelijkheid is dat de knecht bij hun dochter slaapt omdat ze maar drie slaapplaatsen hebben. De boer besluit hierop een onnozele knecht…

mop uit 1969
 • De boer en de feint wienen togearre op it lân oan 't stikellûken. De boer hie syn moffen forgetten. By 't stikellûken
 • gong op stap. Doe stienen de frou en de faem krekt bûtendoar. Doe't de feint omtrint oan har ta wie, rôp er tsjin 'e boer
 • Een boer en een knecht zijn bezig distels uit het land te trekken en de boer stuurt de knecht naar huis om zijn
 • handschoenen op te halen die hij vergeten is. De boerin en de meid staan voor het huis en de knecht vraagt hoeveel hij er wil. De
 • boer
 • boerin
 • Een boer en een knecht zijn bezig distels uit het land te trekken en de boer stuurt de knecht naar huis om zijn handschoenen op te halen die hij vergeten is. De boerin en de meid staan voor het huis…