Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Op 'e klaei wie in faem, dy tsjinne by in boer. Dy faem hie forkearing. As de feint der west hie, wist de boerinne har
 • : "Hoe kin dat." Op in kear doe siet de feint wer by har. Doe wie der in hiele dikke fremde kat, dy spinde dêr mar hwat om
 • spinnen. De kat laat zich niet wegjagen. De volgende morgen komt de boer zeggen dat de boerin niet lekker is. Hij moet weg
 • vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar vriend er weer en ligt er een dikke vreemde kat te
 • boer
 • kat
 • De diensbode op een boerderij heeft verkering. Als haar verloofde op bezoek komt weet de boerin haar de volgende dag te vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar…

sage uit 1968
 • Hjir hat in tsjoenster wenne dy koe har foroarje yn in kat. Har man wie boer. Dy kom us op in kear thús ta de
 • achterdoar yn. Hy gong de mjilling del en doe seach er in swarte kat. Hy joech dy kat in skop, dat dy bleau lizzen to jammerjen
 • Een boer sloeg eens een zwarte kat die in zijn huis zat. De volgende dag liep zijn vrouw met haar arm in het verband.
 • boer
 • kat
 • Een boer sloeg eens een zwarte kat die in zijn huis zat. De volgende dag liep zijn vrouw met haar arm in het verband.

sage uit 1974
 • Jehannes koe syn kat oer de feart springe litte, hinne en werom. Jehannes hie in protte forstân fan klokken. 't Wie in
 • man mei sinten, doe't er dea wie. Hy die yn syn lettere jierren hwat er woe. Strykjildskriuwe mocht er ek graech dwaen
 • Man kan kat over vaart laten springen. Heeft veel verstand van klokken. Hij is rijk, int veel strijkgeld.
 • boer
 • kat
 • Man kan kat over vaart laten springen. Heeft veel verstand van klokken. Hij is rijk, int veel strijkgeld.

mop uit 1978
 • Jan en Tryn wienen by in boer en boerinne in joun útnoege to iten, en se soenen dêr ek bliuwe to sliepen. Jan wie in
 • siet in kat ûnder 'e tafel, en dy rekke Jan syn foet oan. Jan tochte, dat docht Tryn en nou is it myn tiid om de leppel del
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem - als ze op bezoek zijn bij een boer en een boerin - een trap op
 • de voet zal geven als hij naar haar mening voldoende gegeten heeft. Als een kat de man als die nog maar net aan tafel is
 • boer
 • kat
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem - als ze op bezoek zijn bij een boer en een boerin - een trap op de voet zal geven als hij naar haar mening voldoende gegeten heeft. Als een kat…