Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

307 resultaten voor ""

mop uit 1975
 • Op weg naar een preek nemen een dominee en zijn voorzanger, omdat zij aan de vroege kant zijn, een borrel in een
 • tocht naar de preek. De dominee was een beetje beschonken. Toen de voorzanger klaar was met zijn hoofdstuk uit de bijbel
 • preek
 • Op weg naar een preek nemen een dominee en zijn voorzanger, omdat zij aan de vroege kant zijn, een borrel in een herberg. De voorzanger wilde zich niet laten kennen en zei dat zijn glas al leeg was.…

mop uit 1974
 • dan safier. Dominy brocht dat yn 'e preek sa te pas en doe't er dy wurden sprutsen hie, seach er fol ferwachting omheech
 • Een dominee wil zijn preek over de Heilige Geest aanschouwelijk maken door middel van een neerdalende duif in de kerk
 • . De koster moest vanuit de kerkzolder de duif vrijlaten. Toen de dominee klaar was met zijn preek kwam er geen duif naar
 • preek
 • Een dominee wil zijn preek over de Heilige Geest aanschouwelijk maken door middel van een neerdalende duif in de kerk. De koster moest vanuit de kerkzolder de duif vrijlaten. Toen de dominee klaar was…

mop uit 1973
 • wol sjoen—wy sille nearne oer prate, mar dan moatte jo snein yn 'e preek trije kear efterinoar sizze fan: 'Troef!' Dominy
 • dominee ging via de achterdeur naar binnen. De jagers, die hem hadden betrapt, verlangden dat de dominee in zijn preek drie
 • maal troef zou zeggen. In de kerk houdt de dominee zijn preek, maar de drie troeven worden niet uitgesproken tot op het
 • preek
 • Een dominee wordt in een herberg betrapt op kaartspelen. Zijn gemeenteleden hadden hem het kaarten verboden, maar de dominee ging via de achterdeur naar binnen. De jagers, die hem hadden betrapt,…

mop uit 1971
 • Een dominee had de neiging om tijdens de preek zijn verhalen te overdrijven. Na zijn aanvankelijke aarzeling te hebben
 • overwonnen vertelde de koster aan de dominee over de overdrijvingen in de preek. Omdat het overdrijven van de dominee niet door
 • preek
 • Een dominee had de neiging om tijdens de preek zijn verhalen te overdrijven. Na zijn aanvankelijke aarzeling te hebben overwonnen vertelde de koster aan de dominee over de overdrijvingen in de preek.…

mop uit 1972
 • herberchrinder, dat dy gong mei yn tsjerke. Sadwaande hearde er dominy syn preek en dat wie alle kearen deselde. De tekst wie
 • Een koetsier, die de dominee naar zijn preken brengt, hoort telkens maar weer in de preek dat Simons moeder koorts
 • heeft. Als zij op een dag, op weg naar een preek, door een dorp gaan horen ze de klokken luiden. De dominee vermoedt een
 • preek
 • Een koetsier, die de dominee naar zijn preken brengt, hoort telkens maar weer in de preek dat Simons moeder koorts heeft. Als zij op een dag, op weg naar een preek, door een dorp gaan horen ze de…

mop uit 1978
 • soe foar de preek op 'e tsjerkesouder sitten gean. As men dêr oerhinne rûn, dan joech dat sa'n heislik leven, dat it hast
 • De dominee zegt dat hij het kan laten donderen. Hij heeft echter met de meid afgesproken, dat zodra hij dit in de preek
 • preek
 • De dominee zegt dat hij het kan laten donderen. Hij heeft echter met de meid afgesproken, dat zodra hij dit in de preek zegt, zij over de kerkzolder moet draven, zodat het klinkt als donder. Als het…

mop uit 1978
 • tsjerke. Dêr hie de dominy de preek op makke. Hy preke út Hannelingen 8, oer Filippus en de Etiopiër, de hôfamtner fan 'e
 • wenst wie, de preek yn punten ferdield. Hy begûn sa: 'Myn ûnderwerp fan dizze middei, gemeente, is de keninklike hoveling
 • stadhouder met zijn hovelingen een preek bijwoonden las de dominee voor uit Handelingen 8, waarin Filipus, de apostel, een
 • preek
 • Een dominee met een spraakgebrek wordt door de hovelingen van de stadhouder vaak uitgelachen en bespot. Toen de stadhouder met zijn hovelingen een preek bijwoonden las de dominee voor uit Handelingen…

mop uit 1972
 • Op een zondag tijdens de preek in de kerk werd er buiten hard geroepen dat er een schip gestrand was. De mannen waren
 • preek
 • Op een zondag tijdens de preek in de kerk werd er buiten hard geroepen dat er een schip gestrand was. De mannen waren al klaar om naar buiten te gaan, maar de dominee riep: Ho-ho dominee oost!

Trefwoorden: dominee, kerk, mannen, preek, schip


mop uit 1977
 • preek
 • Een dominee preekt wel eens op zondag in andere plaats dan de eigen kerk. Hij eet dan bij dezelfde boer een stevige, goed gevulde soep, waarin zelfs de lepel rechtop blijft staan. De dominee nodigde…

mop uit 1975
 • wakker mei fergulde, dat de preek har sa yn 't moed taast hie. 'En wat hat jo no it measte rekke?' woe er witte. 'Om earlik
 • een vreemde gemeente. Tijdens zijn preek begon een vrouw te huilen. Na afloop wachtte hij haar op en hij vroeg haar waarom
 • preek
 • Een dominee had een hoge stem. Als hij preekte leek het alsof een kalf stond te blaten. Op een keer preekte hij voor een vreemde gemeente. Tijdens zijn preek begon een vrouw te huilen. Na afloop…

mop uit 1971
 • tiid foar de preek, dat hy stiek him earst mar yn 'e binnenbûse fan 'e jas. Doe't er op 'e stoel stie, fergeat er de hiele
 • akster en ûnder de preek rekke er yn 't fjoer en doe sloech er himsels op it boarst. Dêr hearde er 'kwek!' en doe neat mear
 • midden in zijn preek dat hij zijn ekster had doodgeslagen. De gemeente wist niet wat dit betekende.
 • preek
 • Een dominee zag op een zondagmorgen op weg naar de kerk een jonge ekster op het pad liggen. De dominee ving de ekster en stopte hem in zijn binnenzak. Hij wilde het diertje helpen, maar eerst moest…

mop uit 1972
 • . Aangezien de dominee een liefhebber van het vissen was kon hij zijn aandacht niet helemaal bij de preek houden. Toen de man weer
 • preek
 • Op een zondag staat een dominee op een stoel bij de kerk te preken. Langs het water zit een man flink wat vis te vangen. Aangezien de dominee een liefhebber van het vissen was kon hij zijn aandacht…

mop uit 1978
 • De trochseage preekstoel Der stie earne in dominy en dy hie ûnder de preek in hiele bulte meneuvels en drokte. Soms
 • . De tekst dêr't er oer preke wie: 'Als ik kom, dan kom ik haastig'. En dy tekst waard ûnder de preek faak herhelle. En op
 • preek
 • Een dominee, die tijdens zijn preken allerlei zotte bewegingen maakte, werd door een paar jonge mannen beetgenomen. De ene poot waar de preekstoel op steunde werd een beetje doorgezaagd. Toen de poot…

mop uit 1977
 • mei de holle foardel lies er syn preek út it boekje. Dêr krige de gemeente op 't lêst har nocht fan. Se praten der oer mei
 • minsken gjin oandacht by de preek hâlde'. 'Jawol', sei dominy, 'wis wol, ik soe bêst ût 'e holle preekje kinne, mar it komt my
 • Een dominee te Boarnburgum las altijd zijn preek uit een boekje voor. De gemeenteleden vonden dat hij maar de moeite
 • moest nemen om tijdens zijn preek de gemeenteleden aan te kijken. Met de kerkeraad was de dominee tot de afspraak gekomen
 • preek
 • Een dominee te Boarnburgum las altijd zijn preek uit een boekje voor. De gemeenteleden vonden dat hij maar de moeite moest nemen om tijdens zijn preek de gemeenteleden aan te kijken. Met de kerkeraad…

mop uit 1971
 • uitbraak de huishoudster met een liedje waarschuwen. Zo kwam het voor dat de huishoudster tijdens de preek zo maar uit de kerk
 • preek
 • Een dominee had vanuit zijn preekstoel mooi zicht op de pastorietuin met een hok waarin zijn varken zat. Het varken brak echter soms wel eens uit zijn hok. Toen zowel de pastoor als de huishoudster op…

mop uit 1972
 • lei er neist him op it lessenerke. En doe't er oan 'e preek ta wie, krige er him wer yn 'e hân en hâlde him de gemeente
 • útein mei de preek en dy ferrûn net oars as er altyd ferrûn. Hy wie al fan 'e stoel ôf, doe hie er noch net oer dy stien
 • De dominee van een dorp ergerde zich aan de slapende gemeenteleden tijdens zijn preek. Hij besloot er iets op te
 • verzinnen. Tijdens de preek nam hij een steen mee. Hij liet de steen zien aan de gemeenteleden en hij zei dat dit een
 • preek
 • De dominee van een dorp ergerde zich aan de slapende gemeenteleden tijdens zijn preek. Hij besloot er iets op te verzinnen. Tijdens de preek nam hij een steen mee. Hij liet de steen zien aan de…

mop uit 1973
 • pinkstermoandeis. De sneintemoarns wie it preek en de middeis nei iten, healwei twaën, gong it folk wer nei tsjerke. Boer Bokma gong
 • goed en dat boaze sa oan, dat hy moast healwei de preek ophâlde en rekke fan 'e stoel. No, syn sweager hie de preek ek
 • Dominee Dijkstra zou samen met zijn broer op respectievelijk pinksterzondag en -maandag een preek houden. Boer Bokma
 • preek
 • Dominee Dijkstra zou samen met zijn broer op respectievelijk pinksterzondag en -maandag een preek houden. Boer Bokma zat op zondag in de kerk. Hij had slaap te kort en al spoedig viel hij in de kerk…

mop uit 1972
 • : 'Moarnier moatst preekje, h'n! Ik doar mei dy wedzje, datst de preek net begjinne doarst mei: Geef me noch in drupske!' 'Nee
 • stoel, en doe't er oan 'e preek begjinne soe, naam er it glês wetter, dat altyd yn 'e preekstoel klear stiet, yn 'e hân en
 • weddenschap aan, waarbij hij zal bewijzen dat hij het durft om zijn preek aan te vangen met de woorden "geef me nog een drupske
 • preek
 • Twee studenten zitten op een zaterdagavond in een herberg met een glas jenever. De theologiestudent gaat een weddenschap aan, waarbij hij zal bewijzen dat hij het durft om zijn preek aan te vangen met…

mop uit 1972
 • De dominee slaagt erin om tijdens de preek de vrouwen aan de ene kant van de kerk te laten huilen, en de mannen aan de
 • andere kant van de kerk te laten lachen. De vrouwen huilen om de aandoenlijkheid van de preek, de mannen lachen omdat de
 • preek
 • De dominee slaagt erin om tijdens de preek de vrouwen aan de ene kant van de kerk te laten huilen, en de mannen aan de andere kant van de kerk te laten lachen. De vrouwen huilen om de aandoenlijkheid…

mop uit 1972
 • Een dominee had de gewoonte om tijdens de preek met zijn vuist op de rand van het preekgestoelte te slaan. Een paar
 • . Toen de dominee tijdens zijn preek vroeg wie de wereld had geschapen en met zijn vuist op de rand sloeg, vervolgde hij met
 • preek
 • Een dominee had de gewoonte om tijdens de preek met zijn vuist op de rand van het preekgestoelte te slaan. Een paar jongens haalden een grap uit door een aantal spijkers onder de groene fluwelen…

mop uit 1972
 • gehaald worden. De ouderlingen vonden wel dat de dominee in zijn preek moest vertellen dat hij die dag dronken was. Tijdens
 • zijn preek liet hij een goddeloze zeggen dat hij dronken was en dat het morgen niet beter zal gaan.
 • preek
 • Dominee Cannegieter had op zaterdag een borreltje teveel op. Hij moest door een paar ouderlingen uit de slootkant gehaald worden. De ouderlingen vonden wel dat de dominee in zijn preek moest vertellen…

mop uit 1973
 • In sinterske preek In dominy stie yn in gemeente, dêr wienen de minsken wend om twa heale sinten yn 'e pong te dwaan
 • , want de gemeente wie ryk. Op in sneintemoarn nei de preek hâlde in âlderling dominy oan. 'Dominy hat my fan 'e moarn net
 • In sinterske preek
 • Een dominee krijgt kritiek van een ouderling op zijn preek. De dominee geeft als reden de geringe betaling van de preek.
 • preek
 • Een dominee krijgt kritiek van een ouderling op zijn preek. De dominee geeft als reden de geringe betaling van de preek.

broodjeaapverhaal uit 1997
 • preek
 • Om het publiek ervan te doordringen dat het veilig is om rundvlees te eten, nemen regering en specialisten in Groot Brittannië demonstratief biefstukken tot zich en dragen ze dit uit in advertenties…

raadsel uit 1998
 • preek
 • Wat is het verschil tussen een dominee en een trolleybus? Een trolleybus stopt tenminste als hij de draad kwijtraakt!

mop uit 1998
 • Zegt de dominee tegen zijn gemeente: "Vandaag preek ik niet, want ik heb u iets te vertellen..." (Ingezonden door P.M
 • Zegt de dominee tegen zijn gemeente: "Vandaag preek ik niet, want ik heb u iets te vertellen..."
 • preek
 • Zegt de dominee tegen zijn gemeente: "Vandaag preek ik niet, want ik heb u iets te vertellen..."