Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BIJLSMA002409

Een mop (mondeling), donderdag 11 november 1965

Hoofdtekst

Alde Piter van Dyk wie alear kûper en brievegaerder to Warns. Hy hie dy beide affearen yn in lyts fjouwerkantich hokje, dat oan it wetter stie. Sadwaende koed er tuskentiids noch ek hwat fiskje. Piter van Dyk wie in lyts miswoechsen mantsje mei in greate húshâlding, en it soppe net sa rom.
Op in kear lei der in fearskip by him foar de wâl mei in heap koal op it dek. De oare moarns stie der mei kryt op it swurd fan it skip skreaun:
"Ik zag hier kool
en ik dacht, als ik stool
de schipper mocht niet klagen.
Hij gaf hiertoe gelegenheid
En mij zo sterk genegenheid
Dat ik twee naar huis ging dragen.
Dat is een goede leer
Om op een andere keer
Het stelen niet te vergen
Maar de kolen op te bergen."

Beschrijving

Rijm van dief over de reden van het meenemen van kool.

Bron

Collectie Bijlsma, verslag 24, verhaal 9 (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

Piter van Dyk    Piter van Dyk   

Pieter van Dijk    Pieter van Dijk   

Naam Locatie in Tekst

Warns    Warns   

Plaats van Handelen

Warns    Warns